Czech Republic-Plze?: Community health services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003513599989155
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393886-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Plze?: Community health services

2017/S 192-393886

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Plze?sky kraj
70890366
?kroupova 18
Plze?
306 13
Czech Republic
Contact person: Bc. Lucie Bouzkova
Telephone: +420 777357967
E-mail: lucie.bouzkova@cnpk.cz
NUTS code: CZ032

Internet address(es):

Main address: http://www.plzensky-kraj.cz/

Address of the buyer profile: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_140.html

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zaji?t?ni leka?ske pohotovostni slu?by a pohotovostni slu?by v oboru zubni leka?stvi na uzemi Plze?skeho kraje v roce 2018 a? 2020.

II.1.2) Main CPV code
85323000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je zaji?t?ni poskytovani leka?ske pohotovostni slu?by (dale take jen ?LPS) a pohotovostni slu?by v oboru zubni leka?stvi na uzemi Plze?skeho kraje v roce 2018 a? 2020. Leka?skou pohotovostni slu?bou se rozumi ambulantni pe?e poskytovana pacient?m v p?ipadech nahle zm?ny zdravotniho stavu nebo zhor?eni pr?b?hu onemocn?ni vznikleho v dob? mimo pravidelny provoz ambulantnich zdravotnickych za?izeni, jestli?e stupe? posti?eni nevy?aduje zasah zdravotnicke zachranne slu?by. Pohotovostni slu?ba je poskytovana jako LPS pro dosp?le, LPS pro d?ti a dorost a jako pohotovostni slu?ba v oboru zubni leka?stvi (dale take jen ?LPS zubni).

Plze?sky kraj odpovida za organizaci a zaji?t?ni leka?ske pohotovostni slu?by a pohotovostni slu?by v oboru zubni leka?stvi dle ustanoveni 110 odst. 1 pism. a) zakona ?. 372/2011 Sb., o zdravotnich slu?bach a podminkach jejich poskytovani (zakon o zdravotnich slu?bach), ve zn?ni pozd?j?ich p?edpis?.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Bor ? LPS pro dosp?le

Lot No: ?ast 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
85323000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ032
Main site or place of performance:

Bor.

II.2.4) Description of the procurement:

LPS pro dosp?le pro m?sto Bor:

Poskytovani LPS pro dosp?le je dodavatel povinen zaji??ovat v nasledujicich ordina?nich hodinach:

? Pond?li a? ?tvrtek: od 17:00 hod. do 22:00 hod.,

? Patek: od 15:00 hod. do 22:00 hod.,

? Sobota a ned?le: od soboty 7:00 hod. nep?etr?it? do ned?le 22:00 hod.,

? Svatky: od 7:00 hod. do 22:00 hod.,

? V?etn? nav?t?vni slu?by do 22:00 hod.

K zaji?t?ni poskytovani zdravotni pe?e v ramci LPS musi byt po celou dobu ordina?nich hodin zaji?t?na nep?etr?ita p?itomnost:

? 1 leka?e zp?sobileho k samostatnemu vykonu povolani leka?e dle zakona ?. 95/2004 Sb., o podminkach ziskavani a uznavani odborne zp?sobilosti a specializovane zp?sobilosti k vykonu zdravotnickeho povolani leka?e, zubniho leka?e a farmaceuta, ve zn?ni pozd?j?ich p?edpis?, v oboru v?eobecne prakticke leka?stvi, vnit?ni leka?stvi nebo chirurgie, a

? 1 zdravotnickeho pracovnika zp?sobileho alespo? k vykonu povolani v?eobecne sestry bez odborneho dohledu dle zakona ?. 96/2004 Sb., o podminkach ziskavani a uznavani zp?sobilosti k vykonu neleka?skych zdravotnickych povolani a k vykonu ?innosti souvisejicich s poskytovanim zdravotni pe?e a o zm?n? n?kterych souvisejicich zakon? (zakon o neleka?skych zdravotnickych povolanich), ve zn?ni pozd?j?ich p?edpis?.

LPS je dodavatel povinen zaji??ovat ve zdravotnickem za?izeni umist?nem na uzemi m?sta Bor, ktere spl?uje podminky na vybaveni dle vyhla?ky ?. 92/2012 Sb., o po?adavcich na minimalni technicke a v?cne vybaveni zdravotnickych za?izeni a kontaktnich pracovi?? domaci pe?e, ve zn?ni pozd?j?ich p?edpis?. Misto poskytovani slu?by musi byt ?adn? ozna?eno jako pracovi?t? leka?ske pohotovostni slu?by pro dosp?le s uvedenim ordina?nich hodin a jmena o?et?ujiciho leka?e.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Doba poskytovani slu?eb / Weighting: 8 %
Quality criterion - Name: Technicke vybaveni zdravotnickeho za?izeni / Weighting: 12 %
Price - Weighting: 80 %
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Plze? ? LPS zubni

Lot No: ?ast 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
85323000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ032
Main site or place of performance:

Plze?.

II.2.4) Description of the procurement:

LPS zubni pro m?sto Plze?:

Poskytovani LPS zubni je dodavatel povinen zaji??ovat v nasledujicich ordina?nich hodinach:

? V pracovni dny: od 18:00 hod. do 6:00 hod. nasledujiciho dne,

? Sobota, ned?le a svatky: nep?etr?it? 24 hod., tj. od 6:00 hod. do 6:00 hod. nasledujiciho dne.

K zaji?t?ni poskytovani zdravotni pe?e v ramci LPS zubni musi byt po celou dobu ordina?nich hodin zaji?t?na nep?etr?ita p?itomnost:

Pracovni dny, sobota, ned?le a svatky v dob? od 18:00 do 6:00 hod. nasledujiciho dne:

? 1 leka?e zp?sobileho k samostatnemu vykonu povolani leka?e dle zakona ?. 95/2004 Sb., o podminkach ziskavani a uznavani odborne zp?sobilosti a specializovane zp?sobilosti k vykonu zdravotnickeho povolani leka?e, zubniho leka?e a farmaceuta, ve zn?ni pozd?j?ich p?edpis?, v oboru zubni leka?stvi, a

? 1 zdravotnickeho pracovnika zp?sobileho alespo? k vykonu povolani v?eobecne sestry bez odborneho dohledu dle zakona ?. 96/2004 Sb., o podminkach ziskavani a uznavani zp?sobilosti k vykonu neleka?skych zdravotnickych povolani a k vykonu ?innosti souvisejicich s poskytovanim zdravotni pe?e a o zm?n? n?kterych souvisejicich zakon? (zakon o neleka?skych zdravotnickych povolanich), ve zn?ni pozd?j?ich p?edpis?.

Sobota, ned?le a svatky v dob? od 6:00 do 18:00 hod:

? 2 leka?? zp?sobilych k samostatnemu vykonu povolani leka?e dle zakona ?. 95/2004 Sb., o podminkach ziskavani a uznavani odborne zp?sobilosti a specializovane zp?sobilosti k vykonu zdravotnickeho povolani leka?e, zubniho leka?e a farmaceuta, ve zn?ni pozd?j?ich p?edpis?, v oboru zubni leka?stvi, a

? 2 zdravotnickych pracovnik? zp?sobilych alespo? k vykonu povolani v?eobecne sestry bez odborneho dohledu dle zakona ?. 96/2004 Sb., o podminkach ziskavani a uznavani zp?sobilosti k vykonu neleka?skych zdravotnickych povolani a k vykonu ?innosti souvisejicich s poskytovanim zdravotni pe?e a o zm?n? n?kterych souvisejicich zakon? (zakon o neleka?skych zdravotnickych povolanich), ve zn?ni pozd?j?ich p?edpis?.

LPS zubni je dodavatel povinen zaji??ovat ve zdravotnickem za?izeni umist?nem na uzemi m?sta Plze?, ktere spl?uje podminky na vybaveni dle vyhla?ky ?. 92/2012 Sb., o po?adavcich na minimalni technicke a v?cne vybaveni zdravotnickych za?izeni a kontaktnich pracovi?? domaci pe?e, ve zn?ni pozd?j?ich p?edpis?. Misto poskytovani slu?by musi byt ?adn? ozna?eno jako pracovi?t? pohotovostni slu?by v oboru zubni leka?stvi s uvedenim ordina?nich hodin a jmena o?et?ujiciho leka?e.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Doba poskytovani slu?eb / Weighting: 8 %
Quality criterion - Name: Technicke vybaveni zdravotnickeho za?izeni / Weighting: 12 %
Price - Weighting: 80 %
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 163-336399
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: Cast 2
Title:

Bor ? LPS pro dosp?le

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: Cast 7
Title:

Plze? ? LPS zubni

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Plze?: Community health services

2017/S 192-393886

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Plze?sky kraj
70890366
?kroupova 18
Plze?
306 13
Czech Republic
Contact person: Bc. Lucie Bouzkova
Telephone: +420 777357967
E-mail: lucie.bouzkova@cnpk.cz
NUTS code: CZ032

Internet address(es):

Main address: http://www.plzensky-kraj.cz/

Address of the buyer profile: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_140.html

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zaji?t?ni leka?ske pohotovostni slu?by a pohotovostni slu?by v oboru zubni leka?stvi na uzemi Plze?skeho kraje v roce 2018 a? 2020.

II.1.2) Main CPV code
85323000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Bor ? LPS pro dosp?le

Lot No: ?ast 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
85323000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ032
II.2) Description
II.2.1) Title:

Plze? ? LPS zubni

Lot No: ?ast 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
85323000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ032

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 163-336399

Section V: Award of contract

Lot No: Cast 2
Title:

Bor ? LPS pro dosp?le

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: Cast 7
Title:

Plze? ? LPS zubni

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Czech Republic-Plze?: Community health services
ND Document number 393886-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place PLZE?
AU Authority name Plze?sky kraj (70890366)
OL Original language CS
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 85323000 - Community health services
OC Original CPV code 85323000 - Community health services
RC NUTS code CZ032
IA Internet address (URL) http://www.plzensky-kraj.cz/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >