Poland-Turek: Computer equipment and supplies

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003513645591963
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 395587-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Turek: Computer equipment and supplies

2017/S 193-395587

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Powiat Turecki reprezentowany przez Zarz?d Powiatu Tureckiego
311018982 (REGON)
ul. Kaliska 59
Turek
62-700
Poland
Contact person: Piotr Nowaczyk, Starostwo Powiatowe w Turku
Telephone: +48 632223200/+48 632223210
E-mail: zamowienia@powiat.turek.pl
Fax: +48 632788319
NUTS code: PL414

Internet address(es):

Main address: www.bip.powiat.turek.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: http://www.bip.powiat.turek.pl/zamowienia_publiczne/163/status/rodzaj/wzp/zwr/0/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa serwerow.

Reference number: OR.272.17.2017
II.1.2) Main CPV code
30200000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem post?powania jest dostawa do Starostwa Powiatowego w Turku 2 szt. fabrycznie nowych, nieu?ywanych, nie poddawanych ?adnym naprawom, wolnych od wad i praw osob trzecich, sprawnych technicznie serwerow klasy profesjonalnej wraz z legalnym oprogramowaniem, transportem, rozladowaniem i wniesieniem, jak rownie? z zapewnieniem uslug gwarancyjnych, w ramach projektu Powiat Turecki ? smart geodezja", Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, O? priorytetowa 2: Spolecze?stwo informacyjne, Dzialanie 2.1. Rozwoj elektronicznych uslug publicznych, Poddzialanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrow publicznych, oraz dotacji celowej Wojewodztwa Wielkopolskiego na zakup sprz?tu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakladania i aktualizowania operatow ewidencji gruntow oraz prowadzenia spraw ochrony gruntow rolnych.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 14 077.55 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
48820000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL414
Main site or place of performance:

Polska, wojewodztwo wielkopolskie, powiat turecki, 62-700 Turek, Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem post?powania jest dostawa fabrycznie nowych, nieu?ywanych, nie poddawanych ?adnym naprawom, wolnych od wad i praw osob trzecich, sprawnych technicznie n/w serwerow: 1) serwer klasy profesjonalnej o ?redniej wydajno?ci host'uj?cy uslugi zewn?trze na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku, w ramach projektu ?Powiat Turecki ? smart geodezja, wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, O? priorytetowa 2: Spolecze?stwo informacyjne, Dzialanie 2.1. Rozwoj elektronicznych uslug publicznych, Poddzialanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrow publicznych. CPV 48820000-2 Serwery, szt. 1. 2) serwer klasy profesjonalnej o wysokiej wydajno?ci przeznaczony jako backup nadzorcy maszyn wirtualnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku, w ramach dotacji celowej Wojewodztwa Wielkopolskiego na zakup sprz?tu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakladania i aktualizowania operatow ewidencji gruntow oraz prowadzenia spraw ochrony gruntow rolnych. CPV 48820000-2 Serwery, szt. 1, wraz z legalnym oprogramowaniem, transportem, rozladowaniem i wniesieniem, jak rownie? z zapewnieniem uslug gwarancyjnych. W ramach realizacji zamowienia Wykonawca zapewni wszystkie niezb?dne kable zasilaj?ce i sygnalowe, zl?cza, przej?ciowki itp., konieczne do prawidlowego podl?czenia i uruchomienia sprz?tu. Dostarczone w ramach niniejszego post?powania serwery musz? spelnia? wymogi okre?lone przepisami ustawy z dnia 13.4.2016 roku o systemach oceny zgodno?ci i nadzoru rynku (Dz.U. z 2017 r. poz. 1398) oraz przepisow wykonawczych, w tym (je?eli dotyczy) posiada? oznakowanie CE, a w przypadkach okre?lonych w przepisach szczegolnych inne oznakowanie, zgodnie z wymaganiami. Stosownie do w/w przepisu nale?y dol?czy? do wyrobow instrukcje, informacje, w tym dotycz?ce bezpiecze?stwa u?ytkowania oraz, je?eli jest to wymagane, kopie deklaracji zgodno?ci i etykiety, sporz?dzone w j?zyku polskim w sposob jasny, zrozumialy i czytelny. Serwery powinny by? przeznaczone do u?ytku profesjonalnego. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik nr 1 do SIWZ. Opis zawiera wymagania minimalne.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPWP.02.01.02-30-0004/16.
II.2.14) Additional information

Kryteria oceny ofert: Cena oferty 60 %, Gwarancja 25 %, Termin wykonania zamowienia: 15 %. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 1 000 PLN (slownie: tysi?c zlotych zero groszy). Termin zwi?zania ofert? 60 dni.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie okre?la szczegolowych warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej dla niniejszego post?powania. cd. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1 i 2 Pzp, o udzielenie niniejszego zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy: 1) nie podlegaj? wykluczeniu; 2) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu okre?lone przez zamawiaj?cego w ogloszeniu o zamowieniu. O udzielenie niniejszego zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ? 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. Ofert? wykonawcy wykluczonego uznaje si? za odrzucon? (art. 24 ust. 4 Pzp). Zamawiaj?cy mo?e wykluczy? wykonawc? na ka?dym etapie post?powania o udzielenie zamowienia (art. 24 ust. 12 pzp). Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia: 1) Jednolity europejski dokument zamowienia (JEDZ) ? Zal?cznik do SIWZ (dokument skladany razem z ofert? pisemnie w formie papierowej); stosownie do przepisu art. 25a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Pzp do oferty wykonawca dol?cza aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu. Informacje zawarte w o?wiadczeniu stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. 2) o?wiadczenie Wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej (zal?cznik do SIWZ). W przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu (dokument skladany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiaj?cego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej www.bip.powiat.turek.pl (art. 86 ust. 5 Pzp). 3) dokumenty skladane na wezwanie Zamawiaj?cego przez Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona: a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert b) odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp c) o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci ? Zal?cznik do SIWZ d) o?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne ? Zal?cznik do SIWZ e) o?wiadczenie Wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej (zal?cznik do SIWZ). W przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu. Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) zamiast dokumentow, o ktorych mowa w: a) 5 pkt 1 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia z dnia 26.7.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), zwanym dalej ?MR sklada dokumenty, o ktorych mowa w 7 ust. 1 pkt 1 MR, b) 5 pkt 4 MR sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie otwarto jego likwidacji.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?la szczegolowych warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych sytuacji ekonomicznej lub finansowej dla niniejszego post?powania. cd. ani nie ogloszono upadlo?ci. 2) dokumenty, o ktorych mowa w 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b MR, powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert; 3) je?eli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w 7 ust. 1 MR, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 MR stosuje si?; 4) W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez wykonawc?, zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu. Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w 5 pkt 1 MR, sklada dokument, o ktorym mowa w 7 ust. 1 pkt 1 MR, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 MR zdanie pierwsze stosuje si?. W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez wykonawc?, zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu. Je?eli Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, polega na zdolno?ci technicznej lub zawodowej innych podmiotow Zamawiaj?cy bada, czy nie zachodz? rownie? wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 Pzp.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Cd. Warunki realizacji umowy: Istotne zmiany postanowie? umowy mog? dotyczy? umowy tylko w przypadku: 1) zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego przez Wykonawc? sprz?tu (urz?dzenia, elementu), je?li Wykonawca pomimo dolo?enia nale?ytej staranno?ci nie mogl uzyska? takiej informacji do chwili zawarcia umowy oraz pod warunkiem, ?e cena przedmiotu umowy o nowych parametrach technicznych nie ulegnie zmianie a nadto nowo oferowany sprz?t b?dzie posiadal parametry nie ni?sze ni? parametry techniczne i funkcjonalno?ci wskazane w umowie, w szczegolno?ci w SIWZ oraz b?dzie kompatybilny ze sprz?tem (urz?dzeniem, elementem) Zamawiaj?cego w zakresie wskazanym w SIWZ; ponadto Wykonawca przedstawi na pi?mie propozycje istotnych zmian w zakresie specyfikacji technicznej i funkcjonalnej przedmiotu umowy zaoferowanego przez niego w ofercie; 2) pojawienia si? na rynku nowego rozwi?zania technologicznego w zakresie przedmiotu zamowienia, bez wzgl?du na fakt, i? dotychczasowe nie zostalo wycofane z produkcji ? Wykonawca mo?e zaproponowa? zast?pienie dotychczasowego rozwi?zania innym, nowym rozwi?zaniem, o nie gorszych funkcjach i parametrach technicznych, a Zamawiaj?cy mo?e tak? propozycj? przyj??; 3) zmiany stawki podatku VAT ? wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposob uwzgl?dniaj?cy now? stawk?; 4) wyst?pienia sily wy?szej ? termin dostawy sprz?tu zostanie wydlu?ony o okres, przez ktory, z powodu sily wy?szej, Wykonawca nie mogl realnie wykona? dostawy albo Zamawiaj?cy nie mogl dostawy przyj??. Nie stanowi? zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ustawy zmiany zwi?zane z obslug? administracyjno-organizacyjn? umowy (w szczegolno?ci zmiana rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych, zmiana osob upowa?nionych do kontaktow oraz usuwanie omylek, bl?dow pisarskich i rachunkowych).

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca musi wykaza?, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal nale?ycie: co najmniej jedn? dostaw? serwerow lub macierzy serwerowych o warto?ci nie mniejszej ni? 35 000,00 zl (trzydzie?ci pi?? tysi?cy zlotych) brutto. Stosownie do przepisu art. 22a ust. 1 Pzp Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych, z zastrze?eniem przepisu art. 22a ust. 2, ust. 3, ust. 5 i ust. 6 Pzp. W przypadku Wykonawcow, o ktorych mowa w art. 23 ust. 1 Pzp przynajmniej jeden z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia musi spelnia? warunek udzialu w post?powaniu dotycz?cy zdolno?ci technicznej lub zawodowej okre?lony w ust. 2 z zachowaniem przepisu art. 22a Pzp. Wykonawcy, o ktorych mowa w art. 23 ust. 1 Pzp mog? w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych ich z nim stosunkow prawnych, z zastrze?eniem przepisu art. 22a ust. 2, ust. 3, ust. 5 i ust. 6 Pzp. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu: 1) Jednolity europejski dokument zamowienia (JEDZ) ? Zal?cznik do SIWZ (dokument skladany razem z ofert? pisemnie w formie papierowej); stosownie do przepisu art. 25a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Pzp do oferty wykonawca dol?cza aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu. Informacje zawarte w o?wiadczeniu stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. 2) W celu potwierdzenia spelniania przez wykonawc? warunku udzialu w post?powaniu dotycz?cego zdolno?ci technicznej lub zawodowej zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych dokumentow: wykaz dostaw* wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert (dokument skladany na wezwanie Zamawiaj?cego przez Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona). *co najmniej jedna dostawa serwerow lub macierzy serwerowych o warto?ci nie mniejszej ni? 35 000 PLN (trzydzie?ci pi?? tysi?cy zlotych) brutto. Uwaga W przypadkach, gdy dokumenty o ktorych mowa powy?ej zawiera? b?d? kwoty wyra?one w innej walucie ni? zloty, Zamawiaj?cy na potrzeby oceny spelniania warunku udzialu w post?powaniu przeliczy podane kwoty na zloty (z dokladno?ci? do dwoch miejsc po przecinku) po ?rednim kursie ogloszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogloszenia o zamowieniu, a je?eli w tym dniu kursu nie ogloszono, to wedlug tabeli kursow ?rednich NBP ostatnio przed t? dat? ogloszonych. Ten sam kurs Zamawiaj?cy przyjmie przy przeliczeniu innych danych finansowych. Je?eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo?e zlo?y? dokumentow dotycz?cych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiaj?cego, mo?e zlo?y? inny dokument, ktory w wystarczaj?cy sposob potwierdza.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Spelnianie opisanego przez zamawiaj?cego warunku udzialu w post?powaniu (art. 26 ust. 2c Pzp). W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow (art. 23 ust. 1 Pzp), jednolity dokument sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokumenty te potwierdzaj? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia (art. 25a ust. 6 Pzp). Wykonawca mo?e wykorzysta? w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie zlo?onym w odr?bnym post?powaniu o udzielenie zamowienia (art. 25a ust. 7 Pzp). Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, potwierdzaj?cych spelnianie przez oferowane dostawy wymaga? okre?lonych przez zamawiaj?cego: (dokumenty skladane na wezwanie Zamawiaj?cego przez Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona): W celu wykazania przez Wykonawc? spelniania przez oferowane dostawy wymaga? okre?lonych przez Zamawiaj?cego, Zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych dokumentow: opisy lub inne podobne materialy (np. specyfikacje techniczne) wraz z podaniem nazw producenta oraz nazw modelu (je?eli zostal okre?lony przez producenta) oferowanych serwerow. Opisy mog? zawiera? fotografie i rysunki (je?eli s? udost?pniane przez producenta). Opisy b?d? slu?y? ocenie spelnienia wymaga? okre?lonych przez Zamawiaj?cego w SIWZ, w tym w szczegolowych opisach przedmiotu zamowienia. W zwi?zku z powy?szym powinny zawiera? informacje o spelnieniu przez poszczegolne urz?dzenia minimalnych parametrow okre?lonych przez Zamawiaj?cego. Nie spelnienie wymaga? minimalnych b?dzie skutkowa? odrzuceniem oferty jako sprzecznej z tre?ci? SIWZ.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zasady platno?ci: Za prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofert?, po podpisaniu bez zastrze?e? protokolu odbioru, Zamawiaj?cy zaplaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionych faktur VAT przez Wykonawc?. Faktury winny by? wystawione osobno na ka?dy z serwerow, b?d?cych przedmiotem zamowienia. Gwarancja i r?kojmia: Okres r?kojmi odpowiada okresowi udzielonej przez Wykonawc? gwarancji, wynosi jednak nie mniej ni? okres wynikaj?cy z przepisow Kodeksu cywilnego i zaczyna biec od dnia podpisania protokolu odbioru ko?cowego bez zastrze?e? przez Zamawiaj?cego. Minimalny okres (kryterium oceny ofert) 2 lata. Termin wykonania: do 21 dni kalendarzowych licz?c od dnia zawarcia umowy (kryterium oceny ofert). Zmiany umowy: Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? dokonania zmian istotnych postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Wzor umowy stanowi zal?cznik do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2017
Local time: 12:00
Place:

Starostwo Powiatowe w Turku, Sala Konferencyjna im. Solidarno?ci, II p, ul. Kaliska 59. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie www.bip.powiat.turek.pl informacji, o ktorej mowa w art. 86ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 Pzp.

Information about authorised persons and opening procedure:

Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje dotycz?ce: 1)kwoty,jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia; 2) firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy zlo?yli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platno?ci zawartych w ofertach. Otwarcie ofert jest jawne i dost?pne dla wszystkich zainteresowanych.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Zamawiaj?cy w prowadzonym post?powaniu, w oparciu o zapis art. 24aa Pzp, w pierwszej kolejno?ci dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca,ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza,nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zwi?zku z art. 39 Pzp, o warto?ci zamowienia przekraczaj?cej kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, tj. powy?ej kwoty 209 000 EUR. Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona b?dzie SIWZ: http://www.bip.powiat.turek.pl/zamowienia_publiczne/163/status/rodzaj/wzp/zwr/0/ . Zamawiaj?cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych. Zamawiaj?cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiaj?cy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej. Zamawiaj?cy nie zamierza ustanawia? dynamicznego systemu zakupow. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowie?, o ktorych mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134ust. 6 pkt 3 Pzp. Termin zwi?zania ofert? 60 dni. Przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego Wykonawca wnosi zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 10 % wynagrodzenia umownego, jako gwarancj? zgodnego z umow? jej wykonania przed zawarciem umowy. W sytuacji,gdy wyst?pi konieczno?? przedlu?enia terminu wykonania umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpo?niej w dniu jego podpisania, zobowi?zany jest do przedlu?enia terminu wa?no?ci wniesionego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, albo je?li nie jest to mo?liwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikaj?cy z aneksu do umowy. Formy oraz zmiany formy zabezpieczenia okre?la przepis art. 148 i art. 149 Pzp. Strony ustalaj?, ?e kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszcze? z tytulu r?kojmi za wady wynosi? b?dzie 30 % wysoko?ci zabezpieczenia.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. ?rodki ochrony prawnej okre?lone s? przepisami Dzialu VI Pzp i przysluguj? wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow Pzp. 2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.3. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp. 4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du. 5. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

6. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 7.Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?,i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej. 8. Zamawiaj?cy, nie po?niej ni? na 7 dni przed uplywem wa?no?ci wadium,wzywa wykonawcow,pod rygorem wykluczenia z post?powania, do przedlu?enia wa?no?ci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezb?dny do zabezpieczenia post?powania do zawarcia umowy. Je?eli odwolanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje si? jedynie do wykonawcy, ktorego ofert? wybrano jako najkorzystniejsz?. 9. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby zamawiaj?cego.10. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest rownoznaczne z jej wniesieniem. 11. Skarga powinna czyni? zado?? wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera? oznaczenie zaskar?onego orzeczenia, przytoczenie zarzutow, zwi?zle ich uzasadnienie,wskazanie dowodow, a tak?e wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmian? orzeczenia w calo?ci lub w cz??ci.12. W post?powaniu tocz?cym si? na skutek wniesienia skargi nie mo?na rozszerzy? ??dania odwolania ani wyst?powa? z nowymi ??daniami. 13. Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie nie przysluguje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje si? do Prezesa Urz?du. Dokladne informacje dotycz?ce terminow na wniesienie odwolania zawiera przepis art. 182 Pzp. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu,tak?e wobec postanowie? SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie www.bip.powiat.turek.pl . Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone powy?ej ? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Turek: Computer equipment and supplies

2017/S 193-395587

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Powiat Turecki reprezentowany przez Zarz?d Powiatu Tureckiego
311018982 (REGON)
ul. Kaliska 59
Turek
62-700
Poland
Contact person: Piotr Nowaczyk, Starostwo Powiatowe w Turku
Telephone: +48 632223200/+48 632223210
E-mail: zamowienia@powiat.turek.pl
Fax: +48 632788319
NUTS code: PL414

Internet address(es):

Main address: www.bip.powiat.turek.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa serwerow.

Reference number: OR.272.17.2017
II.1.2) Main CPV code
30200000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 14 077.55 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
48820000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL414
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Turek: Computer equipment and supplies
ND Document number 395587-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place TUREK
AU Authority name Powiat Turecki reprezentowany przez Zarz?d Powiatu Tureckiego (311018982 (REGON))
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 30200000 - Computer equipment and supplies
48820000 - Servers
OC Original CPV code 30200000 - Computer equipment and supplies
48820000 - Servers
RC NUTS code PL414
IA Internet address (URL) www.bip.powiat.turek.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >