Belgium-Bonheiden: Pharmaceutical products

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003513769540966
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 395456-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Belgium-Bonheiden: Pharmaceutical products

2017/S 193-395456

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Imelda VZW
Imeldalaan 9
Bonheiden
2820
Belgium
Contact person: De heer Luc Maegh
Telephone: +32 15506133
E-mail: luc.maegh@imelda.be
Fax: +32 15505010
NUTS code: BE212

Internet address(es):

Main address: www.imelda.be

I.2) Joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/110/SD/2016
Additional information can be obtained from another address:
Apotheek Imeldaziekenhuis
Imeldalaan 9
Bonheiden
2820
Belgium
Contact person: Mevrouw Hanne Stes
Telephone: +32 15506212
E-mail: hanne.stes@imelda.be
NUTS code: BE

Internet address(es):

Main address: www.imelda.be

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4) Type of the contracting authority
Other type: ziekenhuis
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Aankoop van Infliximab op afroep.

Reference number: 2016-1110E-2
II.1.2) Main CPV code
33600000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Zie II.2.4.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE212
Main site or place of performance:

Apotheek Imeldaziekenhuis, Imeldalaan 9 te 2820 Bonheiden / Apotheek AZ Sint-Jozef, Oude Liersebaan 4 te 2390 Malle / Apotheek AZ Sint-Maarten, Campus Leopoldstraat, ...(zie opdrachtdocumenten).

II.2.4) Description of the procurement:

Raamovereenkomst van 2 jaar voor de levering van Infliximab voor Imelda VZW, Emmaus VZW en H.-Hartziekenhuis Lier. De overeenkomst zal 2 maal met 1 jaar stilzwijgend verlengd worden tenzij 3 maanden voorafgaand aan de verlenging de stopzetting schriftelijk wordt bevestigd door de aanbestedende overheid.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Service / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

* Door het enkele feit van deel te nemen aan deze gunningsprocedure, verklaren de kandidaten of inschrijvers op erewoord dat ze zich niet in een van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikel 61 1 en 2 van het KB plaatsing bevinden, noch dat ze zich in het uitsluitingsgeval bedoeld in artikel 57, 1, f) van de Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement de Raad van 26.2.2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EGn bevinden. De bewijzen omtrent de uitsluitingsgronden van artikel 61 2, 1, 2, 5 en 6 worden door het bestuur zelf opgezocht voor de Belgische aanvragen tot deelneming.

De Belgische kandidaat-inschrijver dient wel een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn aanvraag tot deelneming te voegen, waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan. Dit attest mag ten vroegste 3 maanden voor ontvangst door het bestuur uitgereikt zijn. Dit uittreksel kan voor de Belgische inschrijvingen (rechtspersonen) gevraagd worden bij de Federale Overheidsdienst Justitie, DG RO ? Dienst centraal strafregister, Waterloolaan 115, 1000 Brussel Tel +32 (0)2 552 27 48 Fax +32 (0)2 552 27 82 E-mail cjc-csr@just.fgov.be

Omdat het opdrachtgevend bestuur niet bij machte is de bewijzen van de uitsluitingsgronden zelf op te zoeken in het geval van een buitenlandse inschrijving, dienen buitenlandse kandidaat-inschrijvers bij hun aanvraag tot deelneming zelf alle bewijzen omtrent de uitsluitingsgronden aan te leveren.

Zodra blijkt dat een kandidaat-inschrijver zich in een toestand van uitsluiting bevindt, wordt hij uitgesloten van deelneming aan de opdracht.

Een kandidaat-inschrijver die niet RSZ-plichtig is (geen personeel, inschrijving door natuurlijke persoon, etc.), moet een verklaring op eer bijvoegen waarin hij verklaart waarom hij niet RSZ-plichtig is.

Aandachtspunt: bij een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid zijn alle deelnemers hoofdelijk verbonden en ze zijn verplicht de deelnemer aan te duiden die de combinatie zal vertegenwoordigen tegenover het opdrachtgevend bestuur. Wanneer de kandidaat-inschrijver een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid betreft, moeten voor elke partner van die combinatie zonder rechtspersoonlijkheid de bovenvermelde documenten ingediend worden.

* De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1 hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

2 hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Minimum level(s) of standards possibly required:

* N.v.t.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

* De inschrijver dient zijn bekwaamheid op de leveringsopdracht uit te voeren aantonen aan de hand van:

1. Een bewijs van terugbetaling door het RIZIV van het product, met datum vanaf wanneer deze terugbetaling geldig is.

2. Per product wordt de wetenschappelijke bijsluiter toegevoegd aan de offerte in een pdf formaat.

3. Bewijs van registratie van het geneesmiddel (per aangeboden vorm) door het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) voor commercialisatie op de Belgische markt.

4. Bewijs dat de Europese richtsnoeren C 343-01 van 5.11.2013 inzake goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik nageleefd worden.

Minimum level(s) of standards possibly required:

De gevraagde documenten of bewijsvoering moet aanwezig zijn en geldig zijn op de dag van opening van de offertes. Indien de aanvraag voor terugbetaling nog niet in orde is op de dag van de opening, maar de inschrijver kan aantonen dat deze in aanvraag is, moet deze geldig zijn op het moment van gunning.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 08/05/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Administratief gebouw ? aankoopdienst route 402, Imeldalaan 9 te 2820 Bonheiden.

Information about authorised persons and opening procedure:

Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: Het opdrachtgevend bestuur treedt overeenkomstig artikel 2,4 en artikel 15 van de wet van 15.6.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op als opdrachtencentrale voor de prestaties die het voorwerp van deze opdracht uitmaken. Het opdrachtgevend bestuur treedt op als opdrachtencentrale voor de plaatsing van de opdracht tot en met de toewijzing van de opdracht. De opdrachtencentrale treedt niet meer op in naam van de deelnemers in het kader van de uitvoering van de opdracht. De bestellingen die op basis van het door de opdrachtencentrale afgesloten contract worden geplaatst, gebeuren dus niet door de opdrachtencentrale zelf, maar door de deelnemer(s) die gebruik mogen maken van het contract afgesloten door de opdrachtencentrale. De facturen van de leverancier of dienstverlener zullen dus nooit door de opdrachtencentrale worden betaald.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement Mechelen
N.v.t.
Belgium
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Belgium-Bonheiden: Pharmaceutical products

2017/S 193-395456

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Imelda VZW
Imeldalaan 9
Bonheiden
2820
Belgium
Contact person: De heer Luc Maegh
Telephone: +32 15506133
E-mail: luc.maegh@imelda.be
Fax: +32 15505010
NUTS code: BE212

Internet address(es):

Main address: www.imelda.be

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Aankoop van Infliximab op afroep.

Reference number: 2016-1110E-2
II.1.2) Main CPV code
33600000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE212
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Belgium-Bonheiden: Pharmaceutical products
ND Document number 395456-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place BONHEIDEN
AU Authority name Imelda VZW
OL Original language NL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country BE
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 33600000 - Pharmaceutical products
OC Original CPV code 33600000 - Pharmaceutical products
RC NUTS code BE212
IA Internet address (URL) www.imelda.be
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >