Romania-Bucuresti: Actuarial services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • R - Professional, Administrative and Management Support Services
Opps ID: NBD00003513909255781
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 394878-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Actuarial services

2017/S 192-394878

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Autoritatea de Supraveghere Financiara
Splaiul Independentei nr. 15, sector 5
For the attention of: Carmen Olteanu, Geta Tudor
050092 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 216596109
E-mail: carmen.olteanu@asfromania.ro
Fax: +40 216596051

Internet address(es):

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

66519600

Description
Actuarial services.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 3.11.2017 - 15:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
9.11.2017 - 16:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Actuarial services

2017/S 192-394878

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Autoritatea de Supraveghere Financiara
Splaiul Independentei nr. 15, sector 5
For the attention of: Carmen Olteanu, Geta Tudor
050092 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 216596109
E-mail: carmen.olteanu@asfromania.ro
Fax: +40 216596051

Internet address(es):

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Other: autoritate administrativa autonoma
I.3) Main activity
Other: supravegherea si reglementarea pietei asigurarilor, pietei de capital si a pensiilor private
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Servicii de consultanta actuariala pentru calculul tarifului de referinta RCA.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Sediul autoritatii contractante.

NUTS code RO321

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4) Information on framework agreement
Framework agreement with a single operator

Duration of the framework agreement

Duration in months: 24

Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement

Estimated value excluding VAT: 768 200 RON
Frequency and value of the contracts to be awarded: Frecventa -1 contract subsecvent la fiecare 6 luni
Valoarea celui mai mare contract subsecvent 83 200 EUR fara TVA echivalentul sumei de 382 720 RON.
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Servicii de consultanta actuariala pentru calculul tarifului de referinta RCA.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

66519600

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Cantitati minime pe durata acordului-cadru ? determinarea unui tarif de referinta -valoare minima estimata 41 600 EUR-echivalentul sumei de 191 360 RON.
Cantitati maxime pe durata acordului-cadru ? determinarea a 4 tarife de referinta-valoare maxima estimata 167 000 EUR, echivalentul sumei de 768 200 RON.
Contracte subsecvente -minim -determinarea unui tarif de referinta-valoare minima estimata 41 600 EUR, echivalentul sumei de 191 360 RON maxim -determinarea a doua tarife de referinta-valoare maxima estimata 83 200 EUR, echivalentul sumei de 382 720 RON.
Estimated value excluding VAT: 768 200 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 24 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Cuantumul garantiei de participare este de 3 000 RON. Garantia de participare va fi constituita in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din HG nr. 395/2016, prin virament bancar, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea sau supravegherea in conditiile legii) Perioada de valabilitate a garantiei de participare- cel putin 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Contul ASF RO27TREZ7005005XXX011609 este deschis la ATCPMB. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata, insotita de traducerea in limba romana. Pentru operatorii care constituie garantia de participare in euro/alta valuta, data la care se va face echivalenta leu/alta valuta este data publicarii anuntului de participare la cursul de schimb al BNR. Dovada constituirii garantiei de participare se va incarca pe SEAP pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Restituirea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Sa constituie garantia de buna executie in cuantum de 5 % din valoarea contractului subsecvent, fara TVA, prin orice modalitate prevazuta de lege. Restituirea garantiei de buna executie se va realiza in conformitate cu prevederile art.42 din HG nr. 395/2016.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Venituri proprii.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016; Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016; Asociere conform art. 39 din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant)nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
1.Leonardo Badea- presedinte
2.Ovidiu Razvan Wlassopol -primvicepresedinte
3.Gheorghe -Cornel Coca-Constantinescu -vicepresedinte
4.Claudiu Emanuil Stanescu-director Directia Financiar-Administrativa
5.Florin Golovatic -director Directia Supraveghere si Control-SAR
6.Raducu Marian Petrescu ? director Directia Juridica
7.Carmen Florentina Olteanu ? sef serviciu Achizitii,Gestiuni si Arhiva-Directia Financiar-Administrativa
8.Ionela Magdalena Ditescu ? sef serviciu Financiar-Contabilitate-Directia Financiar-Administrativa
9.Andra Ghibutiu ? responsabil avizare structuri suport-Directia Juridica
10.Irina Andreea Chipaila-responsabil financiar-Serviciul Financiar-Contabilitate-Directia Financiar-Administrativa
11.Ionel Marin-sef serviciu Actuariat si Managementul Riscului -Directia Supraveghere si Control -SAR
12.Alina Cornelia Burtescu-sef serviciu Control Societati de Asigurare si Reasigurare Directia Supraveghere si Control-SAR
13.Magda Daniela Ticus-responsabil actuariat Serviciu Actuariat si Managementul Riscului -Directia Supraveghere si Control -SAR
14.Geta Tudor ? expert achizitii publice ? Serviciul Achizitii si Gestiuni si Arhiva-Directia Financiar-Administrativa
15.Adrian Corneliu Hura expert achizitii publice ? Serviciul Achizitii si Gestiuni si Arhiva-Directia Financiar-Administrativa
Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz) are obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii cerintelor de capacitate (conform formularul DUAE din documentatia de atribuire) si care au corespondent la nivelul fisei de date a achizitiei.
Note:
1. Documente in sustinerea declaratiilor din DUAE (certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz; copii dupa parti relevante din contracte/procese verbale/recomandari/certificat constatator emis de ONRC sau echivalent sau alte documente) trebuie prezentate la solicitare, numai de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator, dupa caz), pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
2. In cazul in care operatorul economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori privind capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unui tert, DUAE include informatiile cu privire la tertul sustinator.
3. In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.
4. DUAE contine si informatii cu privire la autoritatea publica sau partea terta responsabila cu intocmirea documentelor justificative, precum si o declaratie oficiala care sa ateste ca operatorul economic are obligatia sa furnizeze, la cerere si fara intarziere, documentele justificative respective.
5. In cazul in care autoritatea contractanta poate obtine documentele justificative in mod direct, prin accesarea unei baze de date, DUAE cuprinde, de asemenea, informatiile solicitate in acest scop, cum ar fi adresa de internet a bazei de date, orice data de identificare si, daca este cazul, declaratia necesara de acordare a consimtamantului.
Nota:
In cazul in care exista subcontractanti, Ofertantul are obligatia de a prezenta acordul de subcontractare odata cu oferta si DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor. Nedepunerea acestuia constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfa?urarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Nota:
1. Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale in aceste domenii, prevazute in documentatia de atribuire.
2. In cazul in care din informatiile si documentele nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, autoritatea contractanta respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului/candidatului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv
Pentru tertii sustinatori
Capacitatea economica/tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 182 din Legea nr.98/2016.
In DUAE completat de catre ofertant se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sus?inator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul/tertii sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului.
Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate.
Nota:
1. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va interveni concret, pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru).
2. Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.
3. Documente justificative care probeaza cele asumate in angajamentul de sustinere vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
4. Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data ? inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal. Persoane fizice/ juridice romane-Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei-Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte: denumirea completa, sediul social, punctul/punctele de lucru, persoanele autorizate (administrator/persoane imputernicite), domeniul de activitate principal/domeniile de activitate secundare si codurile CAEN aferente acestora. Persoane juridice /fizice straine se vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident (traducere in limba romana).informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la momentul prezentarii acestuia. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa initial cerinta corespunzatoare in formularul DUAE (conform art.193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016) Numai la solicitarea autoritatii contractante ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Economic and financial ability
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Operatorul economic va fi considerat calificat daca face dovada ca a prestat, in ultimii 3 ani raportati la data-limita de depunere a ofertelor, cel putin 3 din urmatoarele activitati din domeniul de servicii profesionale actuariale:
? servicii de consultanta actuariala pentru calculul tarifului de prima pentru societati de asigurare generale sau la nivel de piata;
? evaluarea portofoliului;
? modelare, analize si interpretari financiare si statistice;
? evaluarea pozitiei solvabilitatii;
? elaborare de metodologii de calcul al rezervelor tehnice pe diferite baze de raportare (Statutar, IFRS, Solvabilitate 2);
? efectuarea de teste de adecvare a rezervelor tehnice (Statutar, IFRS, Solvabilitate);
? efectuarea de calcule pentru estimarea rezervelor tehnice in conformitate cu diferite baze de raportare (Statutar, IFRS, Solvabilitate 2).
Minimum level(s) of standards possibly required:
Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE. Documentele justificative (copii dupa parti relevante din contracte/procese verbale/recomandari sau alte documente) care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Pretul ofertei. Weighting 40

2. Evaluare experienta experti-cheie. Weighting 20

3. Propunere tehnica. Weighting 40

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 3.11.2017 - 15:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
9.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 4.12.2017 - 18:00

Place:

In SEAP

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
Ofertantul care se afla pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire, va avea obligatia, conform prevederilor art. 132 alin. 2) din HG nr. 395/2016, de a prezenta documentele doveditoare pentru indeplinirea criteriilor de calificare. In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc autoritatea contractanta solicita ofertantilor respectivi o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Art. 6 coroborat cu art.8 din Legea nr. 101/2016.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Directtia Financiar-Administrativa-Serviciul Achizitii, Gestiuni si Arhiva
Splaiul Independentei nr. 15, sector 5
011954 Bucuresti
Romania
E-mail: carmen.olteanu@asfromania.ro , geta.tudor@asfromania.ro
Telephone: +40 216596151
Fax: +40 216596051

VI.5) Date of dispatch of this notice:
3.10.2017
TI Title Romania-Bucuresti: Actuarial services
ND Document number 394878-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place BUCURESTI
AU Authority name Autoritatea de Supraveghere Financiara
OL Original language RO
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DD Deadline for the request of documents 03/11/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 66519600 - Actuarial services
OC Original CPV code 66519600 - Actuarial services
RC NUTS code RO321
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >