Poland-Piotrkow Trybunalski: Data entry services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003513938167093
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 17, 2017
Solicitation No: 397152-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Piotrkow Trybunalski: Data entry services

2017/S 193-397152

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Powiat Piotrkowski
ul. D?browskiego 7
Contact point(s): Starostwo Powiatowe Wydzial Inwestycji i Mienia Powiatu
For the attention of: Alicja Zys
97-300 Piotrkow Trybunalski
Poland
Telephone: +48 447328800
E-mail: przetargi@powiat-piotrkowski.pl
Fax: +48 447328803

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.powiat-piotrkowski.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

72312000

Description
Data entry services.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
17.11.2017 - 10:30
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Piotrkow Trybunalski: Data entry services

2017/S 193-397152

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Powiat Piotrkowski
ul. D?browskiego 7
Contact point(s): Starostwo Powiatowe Wydzial Inwestycji i Mienia Powiatu
For the attention of: Alicja Zys
97-300 Piotrkow Trybunalski
Poland
Telephone: +48 447328800
E-mail: przetargi@powiat-piotrkowski.pl
Fax: +48 447328803

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.powiat-piotrkowski.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP dla Powiatowego O?rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) w Piotrkowie Trybunalskim w ramach realizacji projektu pn. ?Wdro?enie i rozwoj infrastruktury informacji przestrzennej w celu ?wiadczenia e-uslug w Powiecie Piotrkowskim. Projekt wspolfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services

NUTS code PL713

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
3.1 Przedmiotem zamowienia jest dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP dla Powiatowego O?rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) w Piotrkowie Trybunalskim.
3.2 Prace obejmowa? b?d? dostosowanie i przetworzenie istniej?cych zasobow informatycznych do wymogow ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne i rozporz?dzania w sprawie ewidencji gruntow i budynkow.
3.3 Zamowienie podzielone jest na 12 CZ??CI:
3.4 CZ??? I ? Zakres przedmiotu zamowienia:
3.4.1 Dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP ? gmina Aleksandrow
3.5 CZ??? II ? Zakres przedmiotu zamowienia:
3.5.1 Dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP gmina Czarnocin
3.6 CZ??? III- Zakres przedmiotu zamowienia:
3.6.1 Dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP gmina Gorzkowice
3.7 CZ??? IV ? Zakres przedmiotu zamowienia:
3.7.1 Dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP gmina Grabica
3.8 CZ??? V- Zakres przedmiotu zamowienia:
3.8.1 Dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP gmina L?ki Szlacheckie
3.9 CZ??? VII ? Zakres przedmiotu zamowienia:
3.9.1 Dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP gmina R?czno
3.10 CZ??? VIII ? Zakres przedmiotu zamowienia:
3.10.1 Dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP gmina Rozprza
3.11 CZ??? IX ? Zakres przedmiotu zamowienia:
3.11.1 Dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP miasto Sulejow
3.12 CZ??? X ? Zakres przedmiotu zamowienia:
3.12.1 Dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP gmina Sulejow
3.13 CZ??? XI ? Zakres przedmiotu zamowienia:
3.13.1 Dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP gmina Wola Krzysztoporska
3.14 CZ??? XII ? Zakres przedmiotu zamowienia
3.14.1 Dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP Wolborz miasto
3.15 CZ??? XIII ? Zakres przedmiotu zamowienia:
3.15.1 Dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP gmina Wolborz
3.16 Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia ? zostal zawarty w Zal?czniku nr 7 /Warunki techniczne/ Zal?czniku nr 8 /Harmonogram prac /do SIWZ.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

72312000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
II.2.2) Information about options
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: 3.4.1 Dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP ? gmina Aleksandrow
1) Short description
3.1 Przedmiotem zamowienia jest dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP dla Powiatowego O?rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) w Piotrkowie Trybunalskim.
3.2 Prace obejmowa? b?d? dostosowanie i przetworzenie istniej?cych zasobow informatycznych do wymogow ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne i rozporz?dzania w sprawie ewidencji gruntow i budynkow.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

72312000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
3.17 Klauzula zatrudnienia:
3.17.1 Wykonawca zobowi?zuje si?, do zatrudnienia osob wykonuj?cych czynno?ci utworzenia bazy dzialek, konturow i u?ytkow w rozumieniu przepisow ustawy PGiK oraz rozp. w sprawie EGIB, w zakresie budynkow utworzenia cz??? graficznej bazy budynkow. na podstawie umowy o prac?.
3.17.2 Zamawiaj?cy jest uprawniony do kontroli spelniania przez Wykonawc? wymaga? dotycz?cych zatrudniania osob, o ktorych mowa w ust.1.
3.17.3 Po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowi?zany do dostarczenia O?wiadczenia o zatrudnieniu osob wykonuj?cych czynno?ci okre?lone w ust.1 na podstawie umowy o prac?. Na ka?dorazowe wezwanie Zamawiaj?cego, Wykonawca zobowi?zuje si? dostarczy? kopie umow o prac? z zanonimizowanymi danymi osobowymi, zawarte z pracownikami, w terminie wskazanym przez Zamawiaj?cego.
3.17.4 Za nieprzedlo?enie o?wiadczenia lub kopii umow o prac? w wyznaczonym terminie, Wykonawca zaplaci Zamawiaj?cemu kary umowne na zasadach okre?lonych w 11 ust.3 pkt. 6.
3.17.5 Za niedopelnienie obowi?zku zatrudnienia pracownikow wykonuj?cych czynno?ci okre?lone w ust.1, na podstawie umowy o prac? w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, Wykonawca zaplaci Zamawiaj?cemu kary umowne na zasadach okre?lonych w 11 ust.3 pkt. 5.
3.18 Zamawiaj?cy informuje, i? zamowienie jest wspolfinansowane ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020 Projekt Nr WND-RPLD.07.01.02-10-0011/16-00 pn. ?Wdro?enie i rozwoj infrastruktury informacji przestrzennej w celu ?wiadczenia e-uslug w Powiecie Piotrkowskim
4.1 Termin wykonania prac: ustala si? dla ka?dego z Etapow zgodnie z ?Harmonogram prac, stanowi?cym Zal?cznik nr 8 do SIWZ
4.2 Termin wykonania ostatniego Etapu prac, ktory jest jednocze?nie terminem wykonania calo?ci prac ustala si? na dzie? 30 wrze?nia 2018.
4.3 Zamawiaj?cy zastrzega obowi?zek osobistego wykonania kluczowych prac: tj. czynno?ci utworzenia bazy dzialek, konturow i u?ytkow w rozumieniu przepisow ustawy PGiK oraz rozp. w sprawie EGIB, w zakresie budynkow utworzenia cz??? graficznej bazy budynkow.
Lot No: 2 Lot title: 3.5.1 Dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP gmina Czarnocin
1) Short description
3.1 Przedmiotem zamowienia jest dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP dla Powiatowego O?rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) w Piotrkowie Trybunalskim.
3.2 Prace obejmowa? b?d? dostosowanie i przetworzenie istniej?cych zasobow informatycznych do wymogow ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne i rozporz?dzania w sprawie ewidencji gruntow i budynkow.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

72312000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
3.17 Klauzula zatrudnienia:
3.17.1 Wykonawca zobowi?zuje si?, do zatrudnienia osob wykonuj?cych czynno?ci utworzenia bazy dzialek, konturow i u?ytkow w rozumieniu przepisow ustawy PGiK oraz rozp. w sprawie EGIB, w zakresie budynkow utworzenia cz??? graficznej bazy budynkow. na podstawie umowy o prac?.
3.17.2 Zamawiaj?cy jest uprawniony do kontroli spelniania przez Wykonawc? wymaga? dotycz?cych zatrudniania osob, o ktorych mowa w ust.1.
3.17.3 Po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowi?zany do dostarczenia O?wiadczenia o zatrudnieniu osob wykonuj?cych czynno?ci okre?lone w ust.1 na podstawie umowy o prac?. Na ka?dorazowe wezwanie Zamawiaj?cego, Wykonawca zobowi?zuje si? dostarczy? kopie umow o prac? z zanonimizowanymi danymi osobowymi, zawarte z pracownikami, w terminie wskazanym przez Zamawiaj?cego.
3.17.4 Za nieprzedlo?enie o?wiadczenia lub kopii umow o prac? w wyznaczonym terminie, Wykonawca zaplaci Zamawiaj?cemu kary umowne na zasadach okre?lonych w 11 ust.3 pkt. 6.
3.17.5 Za niedopelnienie obowi?zku zatrudnienia pracownikow wykonuj?cych czynno?ci okre?lone w ust.1, na podstawie umowy o prac? w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, Wykonawca zaplaci Zamawiaj?cemu kary umowne na zasadach okre?lonych w 11 ust.3 pkt. 5.
3.18 Zamawiaj?cy informuje, i? zamowienie jest wspolfinansowane ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020 Projekt Nr WND-RPLD.07.01.02-10-0011/16-00 pn. ?Wdro?enie i rozwoj infrastruktury informacji przestrzennej w celu ?wiadczenia e-uslug w Powiecie Piotrkowskim
4.1 Termin wykonania prac: ustala si? dla ka?dego z Etapow zgodnie z ?Harmonogram prac, stanowi?cym Zal?cznik nr 8 do SIWZ
4.2 Termin wykonania ostatniego Etapu prac, ktory jest jednocze?nie terminem wykonania calo?ci prac ustala si? na dzie? 30 wrze?nia 2018.
4.3 Zamawiaj?cy zastrzega obowi?zek osobistego wykonania kluczowych prac: tj. czynno?ci utworzenia bazy dzialek, konturow i u?ytkow w rozumieniu przepisow ustawy PGiK oraz rozp. w sprawie EGIB, w zakresie budynkow utworzenia cz??? graficznej bazy budynkow.
Lot No: 3 Lot title: 3.6.1 Dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP gmina Gorzkowice
1) Short description
3.1 Przedmiotem zamowienia jest dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP dla Powiatowego O?rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) w Piotrkowie Trybunalskim.
3.2 Prace obejmowa? b?d? dostosowanie i przetworzenie istniej?cych zasobow informatycznych do wymogow ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne i rozporz?dzania w sprawie ewidencji gruntow i budynkow.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

72312000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
3.17 Klauzula zatrudnienia:
3.17.1 Wykonawca zobowi?zuje si?, do zatrudnienia osob wykonuj?cych czynno?ci utworzenia bazy dzialek, konturow i u?ytkow w rozumieniu przepisow ustawy PGiK oraz rozp. w sprawie EGIB, w zakresie budynkow utworzenia cz??? graficznej bazy budynkow. na podstawie umowy o prac?.
3.17.2 Zamawiaj?cy jest uprawniony do kontroli spelniania przez Wykonawc? wymaga? dotycz?cych zatrudniania osob, o ktorych mowa w ust.1.
3.17.3 Po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowi?zany do dostarczenia O?wiadczenia o zatrudnieniu osob wykonuj?cych czynno?ci okre?lone w ust.1 na podstawie umowy o prac?. Na ka?dorazowe wezwanie Zamawiaj?cego, Wykonawca zobowi?zuje si? dostarczy? kopie umow o prac? z zanonimizowanymi danymi osobowymi, zawarte z pracownikami, w terminie wskazanym przez Zamawiaj?cego.
3.17.4 Za nieprzedlo?enie o?wiadczenia lub kopii umow o prac? w wyznaczonym terminie, Wykonawca zaplaci Zamawiaj?cemu kary umowne na zasadach okre?lonych w 11 ust.3 pkt. 6.
3.17.5 Za niedopelnienie obowi?zku zatrudnienia pracownikow wykonuj?cych czynno?ci okre?lone w ust.1, na podstawie umowy o prac? w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, Wykonawca zaplaci Zamawiaj?cemu kary umowne na zasadach okre?lonych w 11 ust.3 pkt. 5.
3.18 Zamawiaj?cy informuje, i? zamowienie jest wspolfinansowane ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020 Projekt Nr WND-RPLD.07.01.02-10-0011/16-00 pn. ?Wdro?enie i rozwoj infrastruktury informacji przestrzennej w celu ?wiadczenia e-uslug w Powiecie Piotrkowskim
4.1 Termin wykonania prac: ustala si? dla ka?dego z Etapow zgodnie z ?Harmonogram prac, stanowi?cym Zal?cznik nr 8 do SIWZ
4.2 Termin wykonania ostatniego Etapu prac, ktory jest jednocze?nie terminem wykonania calo?ci prac ustala si? na dzie? 30 wrze?nia 2018.
4.3 Zamawiaj?cy zastrzega obowi?zek osobistego wykonania kluczowych prac: tj. czynno?ci utworzenia bazy dzialek, konturow i u?ytkow w rozumieniu przepisow ustawy PGiK oraz rozp. w sprawie EGIB, w zakresie budynkow utworzenia cz??? graficznej bazy budynkow.
Lot No: 4 Lot title: 3.7.1 Dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP gmina Grabica
1) Short description
3.1 Przedmiotem zamowienia jest dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP dla Powiatowego O?rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) w Piotrkowie Trybunalskim.
3.2 Prace obejmowa? b?d? dostosowanie i przetworzenie istniej?cych zasobow informatycznych do wymogow ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne i rozporz?dzania w sprawie ewidencji gruntow i budynkow.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

72312000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
3.17 Klauzula zatrudnienia:
3.17.1 Wykonawca zobowi?zuje si?, do zatrudnienia osob wykonuj?cych czynno?ci utworzenia bazy dzialek, konturow i u?ytkow w rozumieniu przepisow ustawy PGiK oraz rozp. w sprawie EGIB, w zakresie budynkow utworzenia cz??? graficznej bazy budynkow. na podstawie umowy o prac?.
3.17.2 Zamawiaj?cy jest uprawniony do kontroli spelniania przez Wykonawc? wymaga? dotycz?cych zatrudniania osob, o ktorych mowa w ust.1.
3.17.3 Po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowi?zany do dostarczenia O?wiadczenia o zatrudnieniu osob wykonuj?cych czynno?ci okre?lone w ust.1 na podstawie umowy o prac?. Na ka?dorazowe wezwanie Zamawiaj?cego, Wykonawca zobowi?zuje si? dostarczy? kopie umow o prac? z zanonimizowanymi danymi osobowymi, zawarte z pracownikami, w terminie wskazanym przez Zamawiaj?cego.
3.17.4 Za nieprzedlo?enie o?wiadczenia lub kopii umow o prac? w wyznaczonym terminie, Wykonawca zaplaci Zamawiaj?cemu kary umowne na zasadach okre?lonych w 11 ust.3 pkt. 6.
3.17.5 Za niedopelnienie obowi?zku zatrudnienia pracownikow wykonuj?cych czynno?ci okre?lone w ust.1, na podstawie umowy o prac? w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, Wykonawca zaplaci Zamawiaj?cemu kary umowne na zasadach okre?lonych w 11 ust.3 pkt. 5.
3.18 Zamawiaj?cy informuje, i? zamowienie jest wspolfinansowane ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020 Projekt Nr WND-RPLD.07.01.02-10-0011/16-00 pn. ?Wdro?enie i rozwoj infrastruktury informacji przestrzennej w celu ?wiadczenia e-uslug w Powiecie Piotrkowskim
4.1 Termin wykonania prac: ustala si? dla ka?dego z Etapow zgodnie z ?Harmonogram prac, stanowi?cym Zal?cznik nr 8 do SIWZ
4.2 Termin wykonania ostatniego Etapu prac, ktory jest jednocze?nie terminem wykonania calo?ci prac ustala si? na dzie? 30 wrze?nia 2018.
4.3 Zamawiaj?cy zastrzega obowi?zek osobistego wykonania kluczowych prac: tj. czynno?ci utworzenia bazy dzialek, konturow i u?ytkow w rozumieniu przepisow ustawy PGiK oraz rozp. w sprawie EGIB, w zakresie budynkow utworzenia cz??? graficznej bazy budynkow.
Lot No: 5 Lot title: 3.8.1 Dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP gmina L?ki Szlacheckie
1) Short description
3.1 Przedmiotem zamowienia jest dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP dla Powiatowego O?rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) w Piotrkowie Trybunalskim.
3.2 Prace obejmowa? b?d? dostosowanie i przetworzenie istniej?cych zasobow informatycznych do wymogow ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne i rozporz?dzania w sprawie ewidencji gruntow i budynkow.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

72312000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
3.17 Klauzula zatrudnienia:
3.17.1 Wykonawca zobowi?zuje si?, do zatrudnienia osob wykonuj?cych czynno?ci utworzenia bazy dzialek, konturow i u?ytkow w rozumieniu przepisow ustawy PGiK oraz rozp. w sprawie EGIB, w zakresie budynkow utworzenia cz??? graficznej bazy budynkow. na podstawie umowy o prac?.
3.17.2 Zamawiaj?cy jest uprawniony do kontroli spelniania przez Wykonawc? wymaga? dotycz?cych zatrudniania osob, o ktorych mowa w ust.1.
3.17.3 Po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowi?zany do dostarczenia O?wiadczenia o zatrudnieniu osob wykonuj?cych czynno?ci okre?lone w ust.1 na podstawie umowy o prac?. Na ka?dorazowe wezwanie Zamawiaj?cego, Wykonawca zobowi?zuje si? dostarczy? kopie umow o prac? z zanonimizowanymi danymi osobowymi, zawarte z pracownikami, w terminie wskazanym przez Zamawiaj?cego.
3.17.4 Za nieprzedlo?enie o?wiadczenia lub kopii umow o prac? w wyznaczonym terminie, Wykonawca zaplaci Zamawiaj?cemu kary umowne na zasadach okre?lonych w 11 ust.3 pkt. 6.
3.17.5 Za niedopelnienie obowi?zku zatrudnienia pracownikow wykonuj?cych czynno?ci okre?lone w ust.1, na podstawie umowy o prac? w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, Wykonawca zaplaci Zamawiaj?cemu kary umowne na zasadach okre?lonych w 11 ust.3 pkt. 5.
3.18 Zamawiaj?cy informuje, i? zamowienie jest wspolfinansowane ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020 Projekt Nr WND-RPLD.07.01.02-10-0011/16-00 pn. ?Wdro?enie i rozwoj infrastruktury informacji przestrzennej w celu ?wiadczenia e-uslug w Powiecie Piotrkowskim
4.1 Termin wykonania prac: ustala si? dla ka?dego z Etapow zgodnie z ?Harmonogram prac, stanowi?cym Zal?cznik nr 8 do SIWZ
4.2 Termin wykonania ostatniego Etapu prac, ktory jest jednocze?nie terminem wykonania calo?ci prac ustala si? na dzie? 30 wrze?nia 2018.
4.3 Zamawiaj?cy zastrzega obowi?zek osobistego wykonania kluczowych prac: tj. czynno?ci utworzenia bazy dzialek, konturow i u?ytkow w rozumieniu przepisow ustawy PGiK oraz rozp. w sprawie EGIB, w zakresie budynkow utworzenia cz??? graficznej bazy budynkow.
Lot No: 6 Lot title: 3.9.1 Dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP gmina R?czno /CZ??? VII w SIWZ/
1) Short description
3.1 Przedmiotem zamowienia jest dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP dla Powiatowego O?rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) w Piotrkowie Trybunalskim.
3.2 Prace obejmowa? b?d? dostosowanie i przetworzenie istniej?cych zasobow informatycznych do wymogow ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne i rozporz?dzania w sprawie ewidencji gruntow i budynkow.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

72312000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
3.17 Klauzula zatrudnienia:
3.17.1 Wykonawca zobowi?zuje si?, do zatrudnienia osob wykonuj?cych czynno?ci utworzenia bazy dzialek, konturow i u?ytkow w rozumieniu przepisow ustawy PGiK oraz rozp. w sprawie EGIB, w zakresie budynkow utworzenia cz??? graficznej bazy budynkow. na podstawie umowy o prac?.
3.17.2 Zamawiaj?cy jest uprawniony do kontroli spelniania przez Wykonawc? wymaga? dotycz?cych zatrudniania osob, o ktorych mowa w ust.1.
3.17.3 Po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowi?zany do dostarczenia O?wiadczenia o zatrudnieniu osob wykonuj?cych czynno?ci okre?lone w ust.1 na podstawie umowy o prac?. Na ka?dorazowe wezwanie Zamawiaj?cego, Wykonawca zobowi?zuje si? dostarczy? kopie umow o prac? z zanonimizowanymi danymi osobowymi, zawarte z pracownikami, w terminie wskazanym przez Zamawiaj?cego.
3.17.4 Za nieprzedlo?enie o?wiadczenia lub kopii umow o prac? w wyznaczonym terminie, Wykonawca zaplaci Zamawiaj?cemu kary umowne na zasadach okre?lonych w 11 ust.3 pkt. 6.
3.17.5 Za niedopelnienie obowi?zku zatrudnienia pracownikow wykonuj?cych czynno?ci okre?lone w ust.1, na podstawie umowy o prac? w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, Wykonawca zaplaci Zamawiaj?cemu kary umowne na zasadach okre?lonych w 11 ust.3 pkt. 5.
3.18 Zamawiaj?cy informuje, i? zamowienie jest wspolfinansowane ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020 Projekt Nr WND-RPLD.07.01.02-10-0011/16-00 pn. ?Wdro?enie i rozwoj infrastruktury informacji przestrzennej w celu ?wiadczenia e-uslug w Powiecie Piotrkowskim
4.1 Termin wykonania prac: ustala si? dla ka?dego z Etapow zgodnie z ?Harmonogram prac, stanowi?cym Zal?cznik nr 8 do SIWZ
4.2 Termin wykonania ostatniego Etapu prac, ktory jest jednocze?nie terminem wykonania calo?ci prac ustala si? na dzie? 30 wrze?nia 2018.
4.3 Zamawiaj?cy zastrzega obowi?zek osobistego wykonania kluczowych prac: tj. czynno?ci utworzenia bazy dzialek, konturow i u?ytkow w rozumieniu przepisow ustawy PGiK oraz rozp. w sprawie EGIB, w zakresie budynkow utworzenia cz??? graficznej bazy budynkow.
Lot No: 7 Lot title: 3.10.1 Dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP gmina Rozprza /CZ??? VIII w SIWZ/
1) Short description
3.1 Przedmiotem zamowienia jest dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP dla Powiatowego O?rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) w Piotrkowie Trybunalskim.
3.2 Prace obejmowa? b?d? dostosowanie i przetworzenie istniej?cych zasobow informatycznych do wymogow ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne i rozporz?dzania w sprawie ewidencji gruntow i budynkow.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

72312000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
3.17 Klauzula zatrudnienia:
3.17.1 Wykonawca zobowi?zuje si?, do zatrudnienia osob wykonuj?cych czynno?ci utworzenia bazy dzialek, konturow i u?ytkow w rozumieniu przepisow ustawy PGiK oraz rozp. w sprawie EGIB, w zakresie budynkow utworzenia cz??? graficznej bazy budynkow. na podstawie umowy o prac?.
3.17.2 Zamawiaj?cy jest uprawniony do kontroli spelniania przez Wykonawc? wymaga? dotycz?cych zatrudniania osob, o ktorych mowa w ust.1.
3.17.3 Po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowi?zany do dostarczenia O?wiadczenia o zatrudnieniu osob wykonuj?cych czynno?ci okre?lone w ust.1 na podstawie umowy o prac?. Na ka?dorazowe wezwanie Zamawiaj?cego, Wykonawca zobowi?zuje si? dostarczy? kopie umow o prac? z zanonimizowanymi danymi osobowymi, zawarte z pracownikami, w terminie wskazanym przez Zamawiaj?cego.
3.17.4 Za nieprzedlo?enie o?wiadczenia lub kopii umow o prac? w wyznaczonym terminie, Wykonawca zaplaci Zamawiaj?cemu kary umowne na zasadach okre?lonych w 11 ust.3 pkt. 6.
3.17.5 Za niedopelnienie obowi?zku zatrudnienia pracownikow wykonuj?cych czynno?ci okre?lone w ust.1, na podstawie umowy o prac? w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, Wykonawca zaplaci Zamawiaj?cemu kary umowne na zasadach okre?lonych w 11 ust.3 pkt. 5.
3.18 Zamawiaj?cy informuje, i? zamowienie jest wspolfinansowane ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020 Projekt Nr WND-RPLD.07.01.02-10-0011/16-00 pn. ?Wdro?enie i rozwoj infrastruktury informacji przestrzennej w celu ?wiadczenia e-uslug w Powiecie Piotrkowskim
4.1 Termin wykonania prac: ustala si? dla ka?dego z Etapow zgodnie z ?Harmonogram prac, stanowi?cym Zal?cznik nr 8 do SIWZ
4.2 Termin wykonania ostatniego Etapu prac, ktory jest jednocze?nie terminem wykonania calo?ci prac ustala si? na dzie? 30 wrze?nia 2018.
4.3 Zamawiaj?cy zastrzega obowi?zek osobistego wykonania kluczowych prac: tj. czynno?ci utworzenia bazy dzialek, konturow i u?ytkow w rozumieniu przepisow ustawy PGiK oraz rozp. w sprawie EGIB, w zakresie budynkow utworzenia cz??? graficznej bazy budynkow.
Lot No: 8 Lot title: 3.11.1 Dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP miasto Sulejow /CZ??? IX w SIWZ/
1) Short description
3.1 Przedmiotem zamowienia jest dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP dla Powiatowego O?rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) w Piotrkowie Trybunalskim.
3.2 Prace obejmowa? b?d? dostosowanie i przetworzenie istniej?cych zasobow informatycznych do wymogow ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne i rozporz?dzania w sprawie ewidencji gruntow i budynkow.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

72312000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
3.17 Klauzula zatrudnienia:
3.17.1 Wykonawca zobowi?zuje si?, do zatrudnienia osob wykonuj?cych czynno?ci utworzenia bazy dzialek, konturow i u?ytkow w rozumieniu przepisow ustawy PGiK oraz rozp. w sprawie EGIB, w zakresie budynkow utworzenia cz??? graficznej bazy budynkow. na podstawie umowy o prac?.
3.17.2 Zamawiaj?cy jest uprawniony do kontroli spelniania przez Wykonawc? wymaga? dotycz?cych zatrudniania osob, o ktorych mowa w ust.1.
3.17.3 Po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowi?zany do dostarczenia O?wiadczenia o zatrudnieniu osob wykonuj?cych czynno?ci okre?lone w ust.1 na podstawie umowy o prac?. Na ka?dorazowe wezwanie Zamawiaj?cego, Wykonawca zobowi?zuje si? dostarczy? kopie umow o prac? z zanonimizowanymi danymi osobowymi, zawarte z pracownikami, w terminie wskazanym przez Zamawiaj?cego.
3.17.4 Za nieprzedlo?enie o?wiadczenia lub kopii umow o prac? w wyznaczonym terminie, Wykonawca zaplaci Zamawiaj?cemu kary umowne na zasadach okre?lonych w 11 ust.3 pkt. 6.
3.17.5 Za niedopelnienie obowi?zku zatrudnienia pracownikow wykonuj?cych czynno?ci okre?lone w ust.1, na podstawie umowy o prac? w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, Wykonawca zaplaci Zamawiaj?cemu kary umowne na zasadach okre?lonych w 11 ust.3 pkt. 5.
3.18 Zamawiaj?cy informuje, i? zamowienie jest wspolfinansowane ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020 Projekt Nr WND-RPLD.07.01.02-10-0011/16-00 pn. ?Wdro?enie i rozwoj infrastruktury informacji przestrzennej w celu ?wiadczenia e-uslug w Powiecie Piotrkowskim
4.1 Termin wykonania prac: ustala si? dla ka?dego z Etapow zgodnie z ?Harmonogram prac, stanowi?cym Zal?cznik nr 8 do SIWZ
4.2 Termin wykonania ostatniego Etapu prac, ktory jest jednocze?nie terminem wykonania calo?ci prac ustala si? na dzie? 30 wrze?nia 2018.
4.3 Zamawiaj?cy zastrzega obowi?zek osobistego wykonania kluczowych prac: tj. czynno?ci utworzenia bazy dzialek, konturow i u?ytkow w rozumieniu przepisow ustawy PGiK oraz rozp. w sprawie EGIB, w zakresie budynkow utworzenia cz??? graficznej bazy budynkow.
Lot No: 9 Lot title: 3.12.1 Dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP gmina Sulejow /CZ??? X w SIWZ/
1) Short description
3.1 Przedmiotem zamowienia jest dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP dla Powiatowego O?rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) w Piotrkowie Trybunalskim.
3.2 Prace obejmowa? b?d? dostosowanie i przetworzenie istniej?cych zasobow informatycznych do wymogow ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne i rozporz?dzania w sprawie ewidencji gruntow i budynkow.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

72312000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
3.17 Klauzula zatrudnienia:
3.17.1 Wykonawca zobowi?zuje si?, do zatrudnienia osob wykonuj?cych czynno?ci utworzenia bazy dzialek, konturow i u?ytkow w rozumieniu przepisow ustawy PGiK oraz rozp. w sprawie EGIB, w zakresie budynkow utworzenia cz??? graficznej bazy budynkow. na podstawie umowy o prac?.
3.17.2 Zamawiaj?cy jest uprawniony do kontroli spelniania przez Wykonawc? wymaga? dotycz?cych zatrudniania osob, o ktorych mowa w ust.1.
3.17.3 Po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowi?zany do dostarczenia O?wiadczenia o zatrudnieniu osob wykonuj?cych czynno?ci okre?lone w ust.1 na podstawie umowy o prac?. Na ka?dorazowe wezwanie Zamawiaj?cego, Wykonawca zobowi?zuje si? dostarczy? kopie umow o prac? z zanonimizowanymi danymi osobowymi, zawarte z pracownikami, w terminie wskazanym przez Zamawiaj?cego.
3.17.4 Za nieprzedlo?enie o?wiadczenia lub kopii umow o prac? w wyznaczonym terminie, Wykonawca zaplaci Zamawiaj?cemu kary umowne na zasadach okre?lonych w 11 ust.3 pkt. 6.
3.17.5 Za niedopelnienie obowi?zku zatrudnienia pracownikow wykonuj?cych czynno?ci okre?lone w ust.1, na podstawie umowy o prac? w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, Wykonawca zaplaci Zamawiaj?cemu kary umowne na zasadach okre?lonych w 11 ust.3 pkt. 5.
3.18 Zamawiaj?cy informuje, i? zamowienie jest wspolfinansowane ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020 Projekt Nr WND-RPLD.07.01.02-10-0011/16-00 pn. ?Wdro?enie i rozwoj infrastruktury informacji przestrzennej w celu ?wiadczenia e-uslug w Powiecie Piotrkowskim
4.1 Termin wykonania prac: ustala si? dla ka?dego z Etapow zgodnie z ?Harmonogram prac, stanowi?cym Zal?cznik nr 8 do SIWZ
4.2 Termin wykonania ostatniego Etapu prac, ktory jest jednocze?nie terminem wykonania calo?ci prac ustala si? na dzie? 30 wrze?nia 2018.
4.3 Zamawiaj?cy zastrzega obowi?zek osobistego wykonania kluczowych prac: tj. czynno?ci utworzenia bazy dzialek, konturow i u?ytkow w rozumieniu przepisow ustawy PGiK oraz rozp. w sprawie EGIB, w zakresie budynkow utworzenia cz??? graficznej bazy budynkow.
Lot No: 10 Lot title: 3.13.1 Dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP gmina Wola Krzysztoporska /CZ??? XI w SIWZ/
1) Short description
3.1 Przedmiotem zamowienia jest dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP dla Powiatowego O?rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) w Piotrkowie Trybunalskim.
3.2 Prace obejmowa? b?d? dostosowanie i przetworzenie istniej?cych zasobow informatycznych do wymogow ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne i rozporz?dzania w sprawie ewidencji gruntow i budynkow.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

72312000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
3.17 Klauzula zatrudnienia:
3.17.1 Wykonawca zobowi?zuje si?, do zatrudnienia osob wykonuj?cych czynno?ci utworzenia bazy dzialek, konturow i u?ytkow w rozumieniu przepisow ustawy PGiK oraz rozp. w sprawie EGIB, w zakresie budynkow utworzenia cz??? graficznej bazy budynkow. na podstawie umowy o prac?.
3.17.2 Zamawiaj?cy jest uprawniony do kontroli spelniania przez Wykonawc? wymaga? dotycz?cych zatrudniania osob, o ktorych mowa w ust.1.
3.17.3 Po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowi?zany do dostarczenia O?wiadczenia o zatrudnieniu osob wykonuj?cych czynno?ci okre?lone w ust.1 na podstawie umowy o prac?. Na ka?dorazowe wezwanie Zamawiaj?cego, Wykonawca zobowi?zuje si? dostarczy? kopie umow o prac? z zanonimizowanymi danymi osobowymi, zawarte z pracownikami, w terminie wskazanym przez Zamawiaj?cego.
3.17.4 Za nieprzedlo?enie o?wiadczenia lub kopii umow o prac? w wyznaczonym terminie, Wykonawca zaplaci Zamawiaj?cemu kary umowne na zasadach okre?lonych w 11 ust.3 pkt. 6.
3.17.5 Za niedopelnienie obowi?zku zatrudnienia pracownikow wykonuj?cych czynno?ci okre?lone w ust.1, na podstawie umowy o prac? w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, Wykonawca zaplaci Zamawiaj?cemu kary umowne na zasadach okre?lonych w 11 ust.3 pkt. 5.
3.18 Zamawiaj?cy informuje, i? zamowienie jest wspolfinansowane ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020 Projekt Nr WND-RPLD.07.01.02-10-0011/16-00 pn. ?Wdro?enie i rozwoj infrastruktury informacji przestrzennej w celu ?wiadczenia e-uslug w Powiecie Piotrkowskim
4.1 Termin wykonania prac: ustala si? dla ka?dego z Etapow zgodnie z ?Harmonogram prac, stanowi?cym Zal?cznik nr 8 do SIWZ
4.2 Termin wykonania ostatniego Etapu prac, ktory jest jednocze?nie terminem wykonania calo?ci prac ustala si? na dzie? 30 wrze?nia 2018.
4.3 Zamawiaj?cy zastrzega obowi?zek osobistego wykonania kluczowych prac: tj. czynno?ci utworzenia bazy dzialek, konturow i u?ytkow w rozumieniu przepisow ustawy PGiK oraz rozp. w sprawie EGIB, w zakresie budynkow utworzenia cz??? graficznej bazy budynkow.
Lot No: 11 Lot title: 3.14.1 Dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP Wolborz miasto /CZ??? XII w SIWZ/
1) Short description
3.1 Przedmiotem zamowienia jest dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP dla Powiatowego O?rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) w Piotrkowie Trybunalskim.
3.2 Prace obejmowa? b?d? dostosowanie i przetworzenie istniej?cych zasobow informatycznych do wymogow ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne i rozporz?dzania w sprawie ewidencji gruntow i budynkow.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

72312000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
3.17 Klauzula zatrudnienia:
3.17.1 Wykonawca zobowi?zuje si?, do zatrudnienia osob wykonuj?cych czynno?ci utworzenia bazy dzialek, konturow i u?ytkow w rozumieniu przepisow ustawy PGiK oraz rozp. w sprawie EGIB, w zakresie budynkow utworzenia cz??? graficznej bazy budynkow. na podstawie umowy o prac?.
3.17.2 Zamawiaj?cy jest uprawniony do kontroli spelniania przez Wykonawc? wymaga? dotycz?cych zatrudniania osob, o ktorych mowa w ust.1.
3.17.3 Po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowi?zany do dostarczenia O?wiadczenia o zatrudnieniu osob wykonuj?cych czynno?ci okre?lone w ust.1 na podstawie umowy o prac?. Na ka?dorazowe wezwanie Zamawiaj?cego, Wykonawca zobowi?zuje si? dostarczy? kopie umow o prac? z zanonimizowanymi danymi osobowymi, zawarte z pracownikami, w terminie wskazanym przez Zamawiaj?cego.
3.17.4 Za nieprzedlo?enie o?wiadczenia lub kopii umow o prac? w wyznaczonym terminie, Wykonawca zaplaci Zamawiaj?cemu kary umowne na zasadach okre?lonych w 11 ust.3 pkt. 6.
3.17.5 Za niedopelnienie obowi?zku zatrudnienia pracownikow wykonuj?cych czynno?ci okre?lone w ust.1, na podstawie umowy o prac? w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, Wykonawca zaplaci Zamawiaj?cemu kary umowne na zasadach okre?lonych w 11 ust.3 pkt. 5.
3.18 Zamawiaj?cy informuje, i? zamowienie jest wspolfinansowane ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020 Projekt Nr WND-RPLD.07.01.02-10-0011/16-00 pn. ?Wdro?enie i rozwoj infrastruktury informacji przestrzennej w celu ?wiadczenia e-uslug w Powiecie Piotrkowskim
4.1 Termin wykonania prac: ustala si? dla ka?dego z Etapow zgodnie z ?Harmonogram prac, stanowi?cym Zal?cznik nr 8 do SIWZ
4.2 Termin wykonania ostatniego Etapu prac, ktory jest jednocze?nie terminem wykonania calo?ci prac ustala si? na dzie? 30 wrze?nia 2018.
4.3 Zamawiaj?cy zastrzega obowi?zek osobistego wykonania kluczowych prac: tj. czynno?ci utworzenia bazy dzialek, konturow i u?ytkow w rozumieniu przepisow ustawy PGiK oraz rozp. w sprawie EGIB, w zakresie budynkow utworzenia cz??? graficznej bazy budynkow.
Lot No: 12 Lot title: Dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP gmina Wolborz / CZ??? XIII w SIWZ/
1) Short description
3.1 Przedmiotem zamowienia jest dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP dla Powiatowego O?rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) w Piotrkowie Trybunalskim.
3.2 Prace obejmowa? b?d? dostosowanie i przetworzenie istniej?cych zasobow informatycznych do wymogow ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne i rozporz?dzania w sprawie ewidencji gruntow i budynkow.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

72312000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
3.17 Klauzula zatrudnienia:
3.17.1 Wykonawca zobowi?zuje si?, do zatrudnienia osob wykonuj?cych czynno?ci utworzenia bazy dzialek, konturow i u?ytkow w rozumieniu przepisow ustawy PGiK oraz rozp. w sprawie EGIB, w zakresie budynkow utworzenia cz??? graficznej bazy budynkow. na podstawie umowy o prac?.
3.17.2 Zamawiaj?cy jest uprawniony do kontroli spelniania przez Wykonawc? wymaga? dotycz?cych zatrudniania osob, o ktorych mowa w ust.1.
3.17.3 Po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowi?zany do dostarczenia O?wiadczenia o zatrudnieniu osob wykonuj?cych czynno?ci okre?lone w ust.1 na podstawie umowy o prac?. Na ka?dorazowe wezwanie Zamawiaj?cego, Wykonawca zobowi?zuje si? dostarczy? kopie umow o prac? z zanonimizowanymi danymi osobowymi, zawarte z pracownikami, w terminie wskazanym przez Zamawiaj?cego.
3.17.4 Za nieprzedlo?enie o?wiadczenia lub kopii umow o prac? w wyznaczonym terminie, Wykonawca zaplaci Zamawiaj?cemu kary umowne na zasadach okre?lonych w 11 ust.3 pkt. 6.
3.17.5 Za niedopelnienie obowi?zku zatrudnienia pracownikow wykonuj?cych czynno?ci okre?lone w ust.1, na podstawie umowy o prac? w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, Wykonawca zaplaci Zamawiaj?cemu kary umowne na zasadach okre?lonych w 11 ust.3 pkt. 5.
3.18 Zamawiaj?cy informuje, i? zamowienie jest wspolfinansowane ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020 Projekt Nr WND-RPLD.07.01.02-10-0011/16-00 pn. ?Wdro?enie i rozwoj infrastruktury informacji przestrzennej w celu ?wiadczenia e-uslug w Powiecie Piotrkowskim
4.1 Termin wykonania prac: ustala si? dla ka?dego z Etapow zgodnie z ?Harmonogram prac, stanowi?cym Zal?cznik nr 8 do SIWZ
4.2 Termin wykonania ostatniego Etapu prac, ktory jest jednocze?nie terminem wykonania calo?ci prac ustala si? na dzie? 30 wrze?nia 2018.
4.3 Zamawiaj?cy zastrzega obowi?zek osobistego wykonania kluczowych prac: tj. czynno?ci utworzenia bazy dzialek, konturow i u?ytkow w rozumieniu przepisow ustawy PGiK oraz rozp. w sprawie EGIB, w zakresie budynkow utworzenia cz??? graficznej bazy budynkow.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium.
9.1.1 Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia wadium do dnia 17.11 2017 r. do godz. 10: 30 w nast?puj?cej wysoko?ci:
? Cz??? nr I ? 5.500, 00 zl (slownie pi?? tysi?cy pi??set zlotych 00/100).
? Cz??? nr II ? 3.400, 00 zl (slownie trzy tysi?ce czterysta zlotych 00/100).
? Cz??? nr III ? 4.400, 00 zl (slownie cztery tysi?ce czterysta zlotych 00/100).
? Cz??? nr IV ? 3.500, 00 zl (slownie trzy tysi?ce pi??set zlotych 00/100).
? Cz??? nr V ? 4.500, 00 zl (slownie cztery tysi?ce pi??set zlotych 00/100).
? Cz??? nr VII ? 3.400, 00 zl (slownie trzy tysi?ce czterysta zlotych 00/100).
? Cz??? nr VIII ? 5.800, 00 zl (slownie pi?? tysi?cy osiemset zlotych 00/100).
? Cz??? nr IX ? 2.500, 00 zl (slownie dwa tysi?ce pi??set zlotych 00/100).
? Cz??? nr X ? 5.600, 00 zl (slownie pi?? tysi?cy sze??set zlotych 00/100).
? Cz??? nr XI -5.000, 00 zl (slownie pi?? tysi?cy zlotych 00/100).
? Cz??? nr XII ? 1.000, 00 zl (slownie jeden tysi?c zlotych 00/100).
? Cz??? nr XIII ? 4.000, 00 zl (slownie cztery tysi?ce zlotych 00/100).
9.1.2 Wadium mo?e by? wniesione w nast?puj?cych formach:
a) pieni?dzu wplaconym przelewem na rachunek bankowy BANK BG? BNP PARIBAS S.A. w Warszawie Oddzial w Piotrkowie Tryb. nr rachunku: 38 1600 1462 1016 7913 3000 0026 Uwaga: Na poleceniu przelewu nale?y zamie?ci? adnotacj?: Wadium ? przetarg nieograniczony na: WYKONANIE ZADANIA PN.: dostawa baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP w Piotrkowie Trybunalskim /Cz??? nr ../na potrzeby realizacji projektu pn. ?Wdro?enie i rozwoj infrastruktury informacji przestrzennej w celu ?wiadczenia e -uslug w Powiecie Piotrkowskim
b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art., 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275) o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci.
9.1.3 Wadium nale?y wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieni?dzu za pomoc? przelewu bankowego Zamawiaj?cy b?dzie uwa?al za wniesione w terminie tylko wowczas, gdy bank prowadz?cy rachunek Zamawiaj?cego potwierdzi, ?e ?rodki zostaly zaksi?gowane na koncie Zamawiaj?cego przed uplywem terminu skladania ofert.
9.1.4 Oryginal por?cze? i gwarancji nale?y przekaza? za pokwitowaniem do Wydzialu Inwestycji i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego/Ul. Sienkiewicza 16A do pokoju nr 318, III p./ przed terminem skladania ofert/.
9.1.5 Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie lub zostanie wniesione w sposob nieprawidlowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ust 7b. Terminowe wniesienie wadium (w ka?dej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiaj?cy sprawdzi w ramach wlasnych czynno?ci proceduralnych.
9.1.6 Zwrot wadium nast?pi na warunkach i w trybie przewidzianym w art. 46 ustawy Prawo zamowie? publicznych.
16.1 Zamawiaj?cy zgodnie z art. 147 ustawy Pzp ??da od Wykonawcy, wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 10 % wynagrodzenia ofertowego.
16.2 Zabezpieczenie slu?y pokryciu roszcze? z tytulu niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy.
16.3 Zabezpieczenie mo?e by? wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:
16.4 pieni?dzu,
16.5 por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym, ?e zobowi?zanie kasy jest zawsze zobowi?zaniem pieni??nym,
16.6 gwarancjach bankowych,
16.7 gwarancjach ubezpieczeniowych,
16.8 por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci.
16.9 Zamawiaj?cy nie wyra?a zgody na wniesienia zabezpieczenia w formie okre?lonej w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
16.10 Zabezpieczenie winno zosta? wniesione przed zawarciem umowy z zastrze?eniem, i? zabezpieczenie wnoszone w pieni?dzu uznaje si? za wniesione, je?eli pieni?dze wplyn? na rachunek Zamawiaj?cego przed zawarciem umowy.
16.11 W przypadku wniesienia wadium w pieni?dzu, (je?li dotyczy) Wykonawca mo?e wyrazi? zgod? na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
16.12 Je?eli zabezpieczenie wniesiono w pieni?dzu, Zamawiaj?cy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
16.13 Zwrot zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy zostanie dokonany na zasadach i w terminach okre?lonych w ustawie Pzp oraz we wzorze umowy.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, ktorych spelnianie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza?.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Wykonawca posiada ?rodki finansowe lub posiada zdolno?? kredytow? w wysoko?ci nie mniejszej ni? 100.000,00 PLN. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia powinni spelnia? ww. warunek wspolnie.
Minimum level(s) of standards possibly required: Wykonawca posiada ?rodki finansowe lub posiada zdolno?? kredytow? w wysoko?ci nie mniejszej ni? 100.000,00 PLN. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia powinni spelnia? ww. warunek wspolnie.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Wykonawca winien wykaza?, ?e zrealizowal w sposob nale?yty w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, 2 uslugi (do ka?dej z cz??ci) polegaj?ce na dostawie baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasileniu tymi bazami systemu IIP odpowiadaj?ce rodzajem i warto?ci? tej cz??ci przedmiotu zamowienia, na ktor? Wykonawca sklada ofert? ? o warto?ci brutto l?cznie nie ni?szej ni? kwota wskazana poni?ej:
? dla Cz??ci I ,III, V, VIII, X, XI? warto?? zrealizowanych uslug nie mniejsza ni? 150.000 PLN brutto l?cznie
? dla Cz??ci II, IV, VII, IX, XIII, ? warto?? zrealizowanych uslug nie mniejsza ni? 100.000 PLN brutto l?cznie
? dla Cz??ci XII ? warto?? zrealizowanych uslug nie mniejsza ni? 70.000 PLN brutto l?cznie
wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz, ktorych dostawy lub uslugi zostaly wykonane oraz zal?czy dowody okre?laj?ce czy te dostawy lub uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, ktorego dostawy lub uslugi byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu.
5.1.3.1 Wykonawca winien wykaza?, ?e dysponuje nast?puj?cymi osobami skierowanymi do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci:
a) Osob? posiadaj?c? kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, o ktorych mowa w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016 poz. 1629 ze zm).
Minimum level(s) of standards possibly required:
Wykonawca winien wykaza?, ?e zrealizowal w sposob nale?yty w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, 2 uslugi (do ka?dej z cz??ci) polegaj?ce na dostawie baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasileniu tymi bazami systemu IIP odpowiadaj?ce rodzajem i warto?ci? tej cz??ci przedmiotu zamowienia, na ktor? Wykonawca sklada ofert? ? o warto?ci brutto l?cznie nie ni?szej ni? kwota wskazana poni?ej:
? dla Cz??ci I ,III, V, VIII, X, XI? warto?? zrealizowanych uslug nie mniejsza ni? 150.000 PLN brutto l?cznie
? dla Cz??ci II, IV, VII, IX, XIII, ? warto?? zrealizowanych uslug nie mniejsza ni? 100.000 PLN brutto l?cznie
? dla Cz??ci XII ? warto?? zrealizowanych uslug nie mniejsza ni? 70.000 PLN brutto l?cznie
wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz, ktorych dostawy lub uslugi zostaly wykonane oraz zal?czy dowody okre?laj?ce czy te dostawy lub uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, ktorego dostawy lub uslugi byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu.
5.1.3.1 Wykonawca winien wykaza?, ?e dysponuje nast?puj?cymi osobami skierowanymi do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci:
a) Osob? posiadaj?c? kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, o ktorych mowa w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016 poz. 1629 ze zm).
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena. Weighting 60

2. Okres gwarancji. Weighting 40

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
IM.272.54.2017.AZ
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Other previous publications

Notice number in the OJEU: 2017/S 124-253415 of 1.7.2017

IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
17.11.2017 - 10:30
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 17.11.2017 - 11:00

Place:

97-300 Piotrkow Trybunalski ul. D?browskiego 7 Starostwo Powiatowe

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s): Projekt wspolfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020 Projekt Nr WND-RPLD.07.01.02-10-0011/16-00 pn. ?Wdro?enie i rozwoj infrastruktury informacji przestrzennej w celu ?wiadczenia e-uslug w Powiecie Piotrkowskim.
VI.3) Additional information
PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 24 UST.5
Poza sytuacjami okre?lonymi w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, dodatkowo Zamawiaj?cy przewiduje, w niniejszym post?powaniu, wykluczenie wykonawcy:
6.6.1 w stosunku, do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z po?n. zm.) lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba, ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z po?n. zm.); (art. 24 ust. 5 pkt.1 Pzp)
6.6.2 ktory w sposob zawiniony powa?nie naruszyl obowi?zki zawodowe, co podwa?a jego uczciwo??, w szczegolno?ci, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzialania lub ra??cego niedbalstwa nie wykonal lub nienale?ycie wykonal zamowienie, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych; (art. 24 ust. 5 pkt.2 Pzp)
6.6.3 ktory z przyczyn le??cych po jego stronie, nie wykonal albo nienale?ycie wykonal w istotnym stopniu wcze?niejsz? umow? w sprawie zamowienia publicznego lub umow? koncesji, zawart? z zamawiaj?cym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co doprowadzilo do rozwi?zania umowy lub zas?dzenia odszkodowania (art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp);
6.6.4 ktory naruszyl obowi?zki dotycz?ce platno?ci podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych, z wyj?tkiem przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba, ?e wykonawca dokonal platno?ci nale?nych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wi???ce porozumienie w sprawie splaty tych nale?no?ci (art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp);
6.7 Podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z post?powania o udzielenie zamowienia wyklucza si?:
6.7.1 Wykonawc?, ktory nie wykazal spelniania warunkow udzialu w post?powaniu lub nie zostal zaproszony do negocjacji lub zlo?enia ofert wst?pnych albo ofert, lub nie wykazal braku podstaw do wykluczenia;
6.7.2 Wykonawc? b?d?cego osob? fizyczn?, ktorego prawomocnie skazano za przest?pstwo
a) o ktorym mowa w art. 165a, art. 181, 188, art. 189a, art. 218, 221, art. 228, 230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270, 309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z po?n. zm.
b) o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ? Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o ktorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
6.7.3 Wykonawc?, je?eli urz?duj?cego czlonka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wspolnika spolki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przest?pstwo, o ktorym mowa w pkt. 13;
6.7.4 Wykonawc?, wobec ktorego wydano prawomocny wyrok s?du lub ostateczn? decyzj? administracyjn? o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, chyba, ?e wykonawca dokonal platno?ci nale?nych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wi???ce porozumienie w sprawie splaty tych nale?no?ci;
6.7.5 Wykonawc?, ktory w wyniku zamierzonego dzialania lub ra??cego niedbalstwa wprowadzil zamawiaj?cego w bl?d przy przedstawieniu informacji, ?e nie podlega wykluczeniu, spelnia warunki udzialu w post?powaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej ?kryteriami selekcji, lub ktory zatail te informacje lub nie jest w stanie przedstawi? wymaganych dokumentow;
6.7.6 Wykonawc?, ktory w wyniku lekkomy?lno?ci lub niedbalstwa przedstawil informacje wprowadzaj?ce w bl?d zamawiaj?cego, mog?ce mie? istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiaj?cego w post?powaniu o udzielenie zamowienia;
6.7.7 Wykonawc?, ktory bezprawnie wplywal lub probowal wplyn?? na czynno?ci zamawiaj?cego lub pozyska? informacje poufne, mog?ce da? mu przewag? w post?powaniu o udzielenie zamowienia;
6.7.8 Wykonawc?, ktory bral udzial w przygotowaniu post?powania o udzielenie zamowienia lub ktorego pracownik, a tak?e osoba wykonuj?ca prac? na podstawie umowy zlecenia, o dzielo, agencyjnej lub innej umowy o ?wiadczenie uslug, bral udzial w przygotowaniu takiego post?powania, chyba, ?e spowodowane tym zaklocenie konkurencji mo?e by? wyeliminowane w inny sposob ni? przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w post?powaniu;
6.7.9 Wykonawc?, ktory z innymi wykonawcami zawarl porozumienie maj?ce na celu zaklocenie konkurencji mi?dzy wykonawcami w post?powaniu o udzielenie zamowienia, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych;
6.7.10 Wykonawc? b?d?cego podmiotem zbiorowym, wobec ktorego s?d orzekl zakaz ubiegania si? o zamowienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pa?dziernika 2002 r. o odpowiedzialno?ci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod gro?b? kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
6.7.11 Wykonawcow, ktorzy nale??c do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), zlo?yli odr?bne oferty, oferty cz??ciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, chyba, ?e wyka??, ?e istniej?ce mi?dzy nimi powi?zania nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.
Rozdzial 7. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
7.1 Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiaj?cy w post?powaniu najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.
7.2 Do oferty ka?dy wykonawca musi dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym w Standardowym Formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ/ESPD) (sporz?dzone wg wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 2 do SIWZ), tj. Wykonawca:
7.2.1 w pkt. IV.B ppkt. 6) ma obowi?zek wskaza?, ?e posiada ?rodki finansowe lub posiada zdolno?? kredytow? w wysoko?ci nie mniejszej ni? 100.000,00 PLN. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia powinni spelnia? ww. warunek wspolnie.
7.2.2 w pkt. IV.C ppkt. 1b) ma obowi?zek wskaza?, ?e wykonal 2 uslugi (do ka?dej z cz??ci) polegaj?ce na dostawie baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasileniu tymi bazami systemu IIP odpowiadaj?ce rodzajem i warto?ci? tej cz??ci przedmiotu zamowienia, na ktor? Wykonawca sklada ofert? ? o warto?ci brutto l?cznie nie ni?szej ni? kwota wskazana poni?ej:
? dla Cz??ci I ,III, V, VIII, X, XI? warto?? zrealizowanych uslug nie mniejsza ni? 150.000 PLN brutto l?cznie
? dla Cz??ci II, IV, VII, IX, XIII, ? warto?? zrealizowanych uslug nie mniejsza ni? 100.000 PLN brutto l?cznie
? dla Cz??ci XII ? warto?? zrealizowanych uslug nie mniejsza ni? 70.000 PLN brutto l?cznie
7.2.3 w pkt. IV.C ppkt. 6) ma obowi?zek wskaza?, ?e dysponuje nast?puj?cymi osobami skierowanymi do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci: osob? posiadaj?c? kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, o ktorych mowa w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016 poz. 1629 ze zm) Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.
Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia ? w zakresie, w ktorym, w jakim powoluje si? ? warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e o?wiadczenie, o ktorym mowa w Rozdziale 7 pkt. 7.2 niniejszej SIWZ dotycz?ce tych podmiotow.
W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow (dotyczy rownie? wspolnikow spolki cywilnej) o?wiadczenie, o ktorym mowa w Rozdziale 7 pkt. 7.2 SIWZ sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. O?wiadczenie to ma potwierdza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, brak podstaw wykluczenia.
7.3 Wykonawca bez wezwania Zamawiaj?cego zobowi?zany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert /http: //powiat-piotrkowski.bip.net.pl/ przekaza? zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Pzp, wg wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 5 do SIWZ.
Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego.
W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, sklada ka?dy z Wykonawcow.
7.4 Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:
7.4.1 Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;
7.4.2 Aktualnego za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu.
7.4.3 Aktualnego za?wiadczenia wla?ciwej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu.
7.4.4 Aktualnego odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
7.4.5 O?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;
7.4.6 O?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;
7.4.7 O?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
7.4.8 Wykazu, co najmniej 2 uslug (do ka?dej z cz??ci) polegaj?cych na dostawie baz danych w zakresie dzialek, budynkow oraz u?ytkow gruntowych i zasilenie tymi bazami systemu IIP (sporz?dzony wg wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 3 do SIWZ), a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie ? o odpowiadaj?ce rodzajem i warto?ci? tej cz??ci przedmiotu zamowienia, na ktor? Wykonawca sklada ofert? ? o warto?ci brutto l?cznie nie ni?szej ni? kwota wskazana poni?ej:
? dla Cz??ci I ,III, V, VIII, X, XI? warto?? zrealizowanych uslug nie mniejsza ni? 150.000 PLN brutto l?cznie
? dla Cz??ci II, IV, VII, IX, XIII, ? warto?? zrealizowanych uslug nie mniejsza ni? 100.000 PLN brutto l?cznie
? dla Cz??ci XII ? warto?? zrealizowanych uslug nie mniejsza ni? 70.000 PLN brutto l?cznie
wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz, ktorych dostawy lub uslugi zostaly wykonane wraz z zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy lub uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, ktorego dostawy lub uslugi byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane niewcze?nie ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu.
7.4.9 Wykazu osob skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnie? i do?wiadczenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporz?dzony wg wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 4 do SIWZ)
7.4.10 Informacji banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo ? kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, wystawion? nie wcze?niej ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert.
Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e zlo?y? dokumentow dotycz?cych sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiaj?cego, mo?e zlo?y? inny dokument, ktory w wystarczaj?cy sposob potwierdza spelnienie opisanego przez zamawiaj?cego warunku udzialu w post?powaniu
7.5 Przedstawiane dokumenty w przypadku wykonawcy maj?cego siedzib? lub miejsce zamieszkania poza RP
1. Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w ppkt. od 7.4.1 do 7.4.7
1) ppkt 7.4.1 ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
2) pkt 7.4.2-7.4.4 ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:
a) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci.
2. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu. Dokument, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem tego terminu.
3. Je?eli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje si?.
4. W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez wykonawc?, zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.
5. Je?eli wykonawca nie zlo?y o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentow niezb?dnych do przeprowadzenia post?powania, o?wiadczenia lub dokumenty s? niekompletne, zawieraj? bl?dy lub budz? wskazane przez zamawiaj?cego w?tpliwo?ci, zamawiaj?cy wezwie do ich zlo?enia, uzupelnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, ?e mimo ich zlo?enia oferta wykonawcy podlegalaby odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa?nienie post?powania.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland

Body responsible for mediation procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland

VI.4.2) Lodging of appeals
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland

VI.5) Date of dispatch of this notice:
2.10.2017
TI Title Poland-Piotrkow Trybunalski: Data entry services
ND Document number 397152-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place PIOTRKOW TRYBUNALSKI
AU Authority name Powiat Piotrkowski
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 17/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 72312000 - Data entry services
OC Original CPV code 72312000 - Data entry services
RC NUTS code PL713
IA Internet address (URL) http://www.powiat-piotrkowski.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >