Poland-Gdansk: Electricity, heating, solar and nuclear energy

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 45 - Plumbing, Heating, and Sanitation Equipment
Opps ID: NBD00003514043940321
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393399-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Poland-Gdansk: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2017/S 192-393399

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. D?binki 7
Gda?sk
80-952
Poland
Contact person: Katarzyna Wojciga
Telephone: +48 583492238
E-mail: kwojciga@uck.gda.pl
Fax: +48 583492074
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: www.uck.gda.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa ciepla na potrzeby c.o. i c.w.u. dla obiektow polo?onych przy ul. D?binki 7 w Gda??ku.

Reference number: 136/WR/2017
II.1.2) Main CPV code
09300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa ciepla na potrzeby centralnego ogrzewania i cieplej wody u?ytkowej dla obiektow szpitala UCK polo?onych przy ul. D?binki 7. Czas obowi?zywania umowy od dnia 01.09.2017 na czas nieoznaczony. Moc zamowiona c.o. i c.w.u. 4 MW ? ?rodlo podstawowe.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 12 000 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa ciepla na potrzeby centralnego ogrzewania i cieplej wody u?ytkowej dla obiektow szpitala UCK polo?onych przy ul. D?binki 7. Czas obowi?zywania umowy od dnia 01.09.2017 na czas nieoznaczony. Moc zamowiona c.o. i c.w.u. 4 MW ? ?rodlo podstawo.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • absence of competition for technical reasons
Explanation:

Uzasadnienie faktyczne:

Dostawa ciepla z sieci cieplowniczej na potrzeby centralnego ogrzewania i cieplej wody u?ytkowej dla obiektow szpitala UCK jest niezb?dna dla prawidlowego funkcjonowania placowki. udzielenie zamowienia Gda?skiemu Przedsi?biorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzib? Ul. Biala 1b, 80-453 Gda?sk, jest uzasadnione tym, i? jest to jedyny Wykonawca (monopolista) kompleksowej dostawy ciepla w Gda?sku. gda?skie Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej posiada infrastruktur? do dostawy i przesylu ciepla na terenie miasta a urz?dzenia cieplownicze w obiekcie Zamawiaj?cego s? przystosowane i podl?czone do tej wla?nie sieci.

Uzasadnienie prawne:

Art. 67 ust .1 pkt. 1 lit a ustawy Prawo Zamowie? Publicznych, w zwi?zku z wy?ej wymienionymi okoliczno?ciami faktycznymi udzielenie zamowienia spelnia przeslanki zawarte w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy Pzp, zgodnie zktorymi Zamawiaj?cy mo?e udzieli? zamowienia z wolnej r?ki, je?eli dostawy, uslugi lub roboty budowlane mog? by? ?wiadczone tylko przez jednego wykonawc? z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Gda?skie Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
Gda??k
Poland
NUTS code: PL634
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 12 000 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Poland-Gdansk: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2017/S 192-393399

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. D?binki 7
Gda?sk
80-952
Poland
Contact person: Katarzyna Wojciga
Telephone: +48 583492238
E-mail: kwojciga@uck.gda.pl
Fax: +48 583492074
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: www.uck.gda.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa ciepla na potrzeby c.o. i c.w.u. dla obiektow polo?onych przy ul. D?binki 7 w Gda??ku.

Reference number: 136/WR/2017
II.1.2) Main CPV code
09300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 12 000 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Gda?skie Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
Gda??k
Poland
NUTS code: PL634
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 12 000 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Gdansk: Electricity, heating, solar and nuclear energy
ND Document number 393399-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place GDANSK
AU Authority name Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure T - Negotiated procedure without a call for competition
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09300000 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
OC Original CPV code 09300000 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
RC NUTS code PL634
IA Internet address (URL) www.uck.gda.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >