Czech Republic-Jihlava: Medical equipments

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003514059651757
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393402-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Jihlava: Medical equipments

2017/S 192-393402

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Nemocnice Jihlava, p?isp?vkova organizace
00090638
Vrchlickeho 4630/59
Jihlava
586 33
Czech Republic
Contact person: Kristyna Rosicka
Telephone: +420 567157540
E-mail: rosickak@nemji.cz
Fax: +420 567301212
NUTS code: CZ063

Internet address(es):

Main address: https://www.nemji.cz

Address of the buyer profile: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_195.html

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zvy?eni kvality navazne pe?e ? rehabilitace-fyzikalni terapie.

II.1.2) Main CPV code
33100000 - DA33
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

P?edm?tem ve?ejne zakazky jsou dodavky terapeutickeho laseru, terapeuticke plo?iny pro posturalni vy?et?eni a terapii, terapeutickeho lehatka, elektrole?ebneho p?istroje, celot?love vany s vodni a vzduchovou masa?i, p?istroje pro funk?ni terapii HK a DK, 3D pulzni magnetoterapie, ramenni motodlahy, kombinovaneho p?istroje pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivni stimulaci, ergonomickeho multifunk?niho k?esla, p?istroje pro funk?ni terapii horni kon?etiny, motomedu pro horni kon?etiny a motomedu pro dolni kon?etiny.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

3D pulzni magnetoterapie

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33158100 - DA33
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ063
Main site or place of performance:

Rehabilita?ni odd?leni Nemocnice Jihlava, p. o.

II.2.4) Description of the procurement:

Dodavka 1 ks nove 3D pulzni magnetoterapie pro le?bu chronickych a degenerativnich nemoci, osteoporozy, zan?t? a ztuhlych sval?, v?etn? p?islu?enstvi.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Reg. ?. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001406.
II.2.14) Additional information

Projekt ?Zvy?eni kvality navazne pe?e Nemocnice Jihlava je realizovan v ramci IROP a je spolufinancovan EU z evropskeho fondu pro regionalni rozvoj.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Ergonomicke multifunk?ni hygienicke k?eslo

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33193000 - EA26
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ063
Main site or place of performance:

Odd?leni geriatricke a nasledne pe?e Nemocnice Jihlava, p.o.

II.2.4) Description of the procurement:

Dodavka 1 ks noveho ergonomickeho multifunk?niho k?esla, v?etn? p?islu?enstvi.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Reg. ?. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001406.
II.2.14) Additional information

Projekt ?Zvy?eni kvality navazne pe?e Nemocnice Jihlava je realizovan v ramci IROP a je spolufinancovan EU z evropskeho fondu pro regionalni rozvoj.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 151-312349
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 7
Title:

3D pulzni magnetoterapie

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 10
Title:

Ergonomicke multifunk?ni hygienicke k?eslo

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Zadavatel nadlimitni ve?ejne zakazky s nazvem ?Zvy?eni kvality navazne pe?e ? rehabilitace a fyzikalni terapie rozhodl v souladu s 127 odst. 1 zakona ?. 134/2017 Sb., o zadavani ve?ejnych zakazek o zru?eni ?asti ?. 7 ? 3D pulzni magnetoterapie.

Dale zadavatel rozhodl v souladu s 127 odst. 2, pism. h, zakona ?. 134/2016 Sb., o zadavani ve?ejnych zakazek o zru?eni ?asti ?. 10 ? Ergonomicke multifunk?ni hygienicke k?eslo, p?i?em? tak u?inil p?ed odeslanim oznameni o vyb?ru dodavatele.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Jihlava: Medical equipments

2017/S 192-393402

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Nemocnice Jihlava, p?isp?vkova organizace
00090638
Vrchlickeho 4630/59
Jihlava
586 33
Czech Republic
Contact person: Kristyna Rosicka
Telephone: +420 567157540
E-mail: rosickak@nemji.cz
Fax: +420 567301212
NUTS code: CZ063

Internet address(es):

Main address: https://www.nemji.cz

Address of the buyer profile: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_195.html

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zvy?eni kvality navazne pe?e ? rehabilitace-fyzikalni terapie.

II.1.2) Main CPV code
33100000 - DA33
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

3D pulzni magnetoterapie

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33158100 - DA33
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ063
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ergonomicke multifunk?ni hygienicke k?eslo

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33193000 - EA26
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ063

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 151-312349

Section V: Award of contract

Lot No: 7
Title:

3D pulzni magnetoterapie

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 10
Title:

Ergonomicke multifunk?ni hygienicke k?eslo

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Czech Republic-Jihlava: Medical equipments
ND Document number 393402-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place JIHLAVA
AU Authority name Nemocnice Jihlava, p?isp?vkova organizace (00090638)
OL Original language CS
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority R - Regional or local Agency/Office
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 33100000 - Medical equipments
33158100 - Electromagnetic unit
33193000 - Invalid carriages, wheelchairs and associated devices
OC Original CPV code 33100000 - Medical equipments
33158100 - Electromagnetic unit
33193000 - Invalid carriages, wheelchairs and associated devices
RC NUTS code CZ063
IA Internet address (URL) https://www.nemji.cz
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >