Poland-Glogow: Maintenance services of public-lighting installations and traffic lights

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 62 - Lighting Fixtures and Lamps
Opps ID: NBD00003514093170056
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 393732-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Glogow: Maintenance services of public-lighting installations and traffic lights

2017/S 192-393732

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Miejska Glogow
Rynek 10
Glogow
67-200
Poland
Telephone: +48 767265437
E-mail: h.rozewicz@glogow.um.gov.pl
Fax: +48 767265437
NUTS code: PL516

Internet address(es):

Main address: www.glogow.bip.info.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.glogow.bip.info.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Konserwacja urz?dze? o?wietlenia drogowego, parkowego oraz sygnalizacji ?wietlnej b?d?cej wlasno?ci? Gminy Miejskiej Glogow w celu utrzymania ich w nale?ytym stanie technicznym.

Reference number: RZP 271.80.2017
II.1.2) Main CPV code
50232000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. Konserwacji urz?dze? o?wietlenia drogowego, parkowego oraz sygnalizacji ?wietlnej b?d?cego wlasno?ci? Gminy Miejskiej Glogow w celu utrzymania ich w nale?ytym stanie technicznym.

2. Usuwania skutkow awarii i dewastacji zgodnie z warunkami okre?lonymi w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia stanowi?cej integraln? cz??? niniejszej umowy.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
50232100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL516
Main site or place of performance:

Glogow.

II.2.4) Description of the procurement:

Konserwacji podlegaj?:

a) punkty ?wietlne ? 3 157 szt.

b) szafki o?wietleniowe ? 78 szt.

c) sygnalizacja ?wietlna

? Skrzy?owanie ul. Wojska Polskiego z ul. Gen. Wladyslawa Sikorskiego

? Przej?cie dla pieszych ul. Gen. Wladyslawa Sikorskiego (na wysoko?ci ul. Glowackiego)

? Skrzy?owanie ul. Jedno?ci Robotniczej z ul. Gen. Wladyslawa Sikorskiego

? Przej?cie dla pieszych ul. Gen. Wladyslawa Sikorskiego (przed rondem Konstytucji 3 Ma-ja)

? Przej?cie dla pieszych ul. Boleslawa Krzywoustego (na wysoko?ci ul. Staromiejskiej)

? Skrzy?owanie ul. Kazimierza Sprawiedliwego z ul. Krolowej Jadwigi

? Aleja Wolno?ci ? przej?cie dla pieszych na wysoko?ci Szkoly Podstawowej nr 2

? Skrzy?owanie ul. Wojska Polskiego z ul. Perseusza

? Skrzy?owanie ul. Pilsudskiego z Obro?cow Pokoju (skrzy?owanie przy Ruszowicach)

d) aktywne oznakowanie przej?? dla pieszych:

? 1 przej?cie przy ul. Henryka Glogowskiego,

? 1 przej?cie przy ul. Budowlanych,

? 2 przej?cia przy ul. Wita Stwosza,

? 1 przej?cie ul. Jedno?ci Robotniczej,

? 1 przej?cie ul. Saturna,

? 2 przej?cie ul. Moniuszki,

? 1 przej?cie ul. Kazimierza Sprawiedliwego.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Nie dotyczy.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. W celu wst?pnej oceny spelnienia przez wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, wykonawca sklada do oferty Jednolity Europejski Dokument Za-mowienia, zwany dalej JEDZ ? wypelniony i podpisany przez wykonawc? ? formularz JEDZ stanowi Zal?cznik nr 2 do SIWZ. 2.Wykonawca, ktorego oferta zostanie najwy?ej oceniona na podstawie kryteriow oceny ofert, na wezwanie Zamawiaj?cego, w terminie 10 dni zobowi?zany b?dzie do przedlo?enia dokumentow potwierdzaj?cych brak podstaw do wykluczenia z post?powania oraz potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu.

? informacj? banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;

? polis? ubezpieczeniow? od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia.

Minimum level(s) of standards possibly required:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy:

a) posiadaj? ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci co najmniej 400 000,00 PLN.

b) posiadaj? ubezpieczenie OC z tytulu prowadzonej dzialalno?ci gospodarczej na kwot? co najmniej 1 000 000 PLN.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. W celu wst?pnej oceny spelnienia przez wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, wykonawca sklada do oferty Jednolity Europejski Dokument Za-mowienia, zwany dalej JEDZ ? wypelniony i podpisany przez wykonawc? ? formularz JEDZ stanowi Zal?cznik nr 2 do SIWZ. 2.Wykonawca, ktorego oferta zostanie najwy?ej oceniona na podstawie kryteriow oceny ofert, na wezwanie Zamawiaj?cego, w terminie 10 dni zobowi?zany b?dzie do przedlo?enia dokumentow potwierdzaj?cych brak podstaw do wykluczenia z post?powania oraz potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu:

? 1) wykaz uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;

2) wykaz osob, skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie uslug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykaz powinien zawiera? nast?puj?ce informacje:

? imi? i nazwisko,

? funkcja, jak? pelni? b?dzie wskazana osoba,

? rodzaj i specjalno?? uprawnie? (z ograniczeniami lub bez ogranicze?), numer, data wydania i organ wydaj?cy uprawnienia, wyksztalcenie;

3) wykazu narz?dzi, wyposa?enia zakladu lub urz?dze? technicznych dost?pnych Wykonawcy w celu wykonania zamowienia publicznego wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi zasobami,

Minimum level(s) of standards possibly required:

I. Zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie:

1) Do?wiadczenia:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonali:

a) uslug? polegaj?c? na utrzymaniu w nale?ytym stanie technicznym przez okres co najmniej 2 lat co najmniej 5 skrzy?owa? z sygnalizacj? ?wietln?, w tym co najmniej 1 skrzy?owanie z sygnalizacj? ?wietln? pracuj?c? w koordynacji, oraz

b) uslug? polegaj?c? na utrzymaniu w nale?ytym stanie technicznym przez okres co najmniej 2 lat o?wietlenia drogowego obejmuj?cego co najmniej 2400 punktow ?wietlnych oraz 60 szafek o?wie-tleniowych.

2) Osob zdolnych do wykonania zamowienia:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy dysponuj? lub b?d? dysponowa? osobami zdolnymi do wykonania zamowienia tj.:

a) kierownik robot elektrycznych, posiadaj?cy uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych, za?wiadczenie kwalifikacyjne D, zgodne z przepisami ustawy z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1332) i ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63 poz. 394) ? je?li dotyczy, oraz spelniaj?cy warunki do wykonywania tych funkcji okre?lone w tych?e ustawach ? tzn. b?d?cy czlonkiem wla?ciwej izby samorz?du zawodowego; Dopuszcza si? odpowiadaj?ce uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisow,

b) kadra wykonawcza (monterzy);

? co najmniej 2 osoby posiadaj?ce ?wiadectwo kwalifikacji do eksploatacji E1 i do dozoru D1 urz?dze?, instalacji i sieci elektroenergetycznych, w zakresie monta?u, konserwacji i remontow oraz kontrolno-pomiarowym;

? co najmniej 2 osoby posiadaj?ce ?wiadectwo kwalifikacji do prac w technologii prac pod napi?ciem (PPN) do 1 kV; w tym 1 osoba posiadaj?ca ?wiadectwo kwalifikacji do wykonywania pracy w technologii pod napi?ciem (PPN) do 1 kV i 1 osoba posiadaj?ca ?wiadectwo kwalifikacji do nadzorowania prac w technologii pod napi?ciem (PPN) do 1 kV;

? co najmniej 1 osoba posiadaj?ca ?wiadectwa kwalifikacji do obslugi sterownikow dzialaj?cych na terenie miasta ( MSR Traffic, DSA);

3) dysponuj? odpowiednim potencjalem technicznym tj.:

a) izolowanym pomostem dopuszczonym przez Urz?d Dozoru Technicznego wraz z aktualnymi badaniami pomostu roboczego do pracy pod napi?ciem do 1 kV o wysoko?ci podnoszenia min. 16 m z podaniem numeru rejestracyjnego pojazdu, na ktorym zamontowany jest pomost;

b) pojazdami w wyposa?eniem w GPS tj.

Wykonawca zobowi?zany jest do zamontowania w swoich pojazdach (min. 2 szt.), przeznaczonych do realizacji zamowienia w tym do objazdow sygnalizacji ?wietlnej oraz punktow ?wietlnych, urz?dze? GPS umo?liwiaj?cych ?ledzenie pozycji (trasy) pojazdu w czasie rzeczywistym, za po?rednictwem podl?czonego do internetu komputera. Pozycjonowanie pojazdu powinno automatycznie od?wie?a? dane lokalizacyjne pojazdu, nie rzadziej ni? co 120 sekund. Wszelkie koszty zwi?zane z zakupem i monta?em urz?dze? GPS oraz bie??c? eksploatacj? ponosi Wykonawca. Urz?dzenia powinny dziala? bezawaryjnie przez caly okres trwania umowy. Urz?dzenia powinny posiada? wymagane prawem homologacje i atesty. Urz?dzenia powinny by? zamontowane w po-jazdach w miejscu niewidocznym, uniemo?liwiaj?cym ingerencj? kierowcy.

Pozostale wymagania w /w zakresie s? zawarte w SIWZ.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

1) Zamawiaj?cy dopuszcza zmiany osob, o ktorych mowa w 9 ust. 2, w przypadku gdy dotychczasowe osoby nie mog? wykonywa? powierzonych zada?, przy czym nowa osoba musi spelnia? wymogi okre?lone w SIWZ oraz spelnia? warunki, jakie byly podstaw? do oceny oferty na poziomie nie ni?szym, jak osoba zmieniana. Nie dopuszcza si? zmiany ww. osob przed rozpocz?ciem wykonywania uslug. Zmiana osoby musi by? uzasadniona.

2) Zamawiaj?cy dopuszcza zmian? terminu wykonania przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) powstania konieczno?ci wykonania zamowie? dodatkowych, ktorych wykonanie jest niezb?dne dla wykonania przedmiotu Umowy,

b) szczegolnie niesprzyjaj?cych warunkow atmosferycznych, o ile nie dalo si? tego przewidzie? i ? lub wykona? w innym terminie,

c) sily wy?szej lub kl?ski ?ywiolowej,

d) przedlu?enia procedury wyboru oferty najkorzystniejszej,

Pozostale warunki zostaly okre?lone w SIWZ we wzorze umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

1. Aukcja elektroniczna odb?dzie si? pod adresem internetowym: https://zakupy.marketplanet.pl

a) Kryteriami oceny ofert w aukcji elektronicznej s? zaproponowane w zlo?onej ofercie pisemnej: cena (w zlotych brutto) wykonania zamowienia ? 60 %.

Pozostale warunki przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostaly zawarte w SIWZ.

IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Urz?d Miejski Rynek 10, 67-200 Glogow, pok. nr 122.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. W post?powaniu mog? bra? udzial wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) ustawy Pzp z zastrze?eniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp oraz nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. .

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania Zamawiaj?cy ??da zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? i dokumentow:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

2) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

3) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

4) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

6) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

7) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar? ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

8) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

9) o?wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U z 2016 r. poz.716).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Glogow: Maintenance services of public-lighting installations and traffic lights

2017/S 192-393732

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Miejska Glogow
Rynek 10
Glogow
67-200
Poland
Telephone: +48 767265437
E-mail: h.rozewicz@glogow.um.gov.pl
Fax: +48 767265437
NUTS code: PL516

Internet address(es):

Main address: www.glogow.bip.info.pl

I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Konserwacja urz?dze? o?wietlenia drogowego, parkowego oraz sygnalizacji ?wietlnej b?d?cej wlasno?ci? Gminy Miejskiej Glogow w celu utrzymania ich w nale?ytym stanie technicznym.

Reference number: RZP 271.80.2017
II.1.2) Main CPV code
50232000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
50232100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL516
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Glogow: Maintenance services of public-lighting installations and traffic lights
ND Document number 393732-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place GLOGOW
AU Authority name Gmina Miejska Glogow
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 50232000 - Maintenance services of public-lighting installations and traffic lights
50232100 - Street-lighting maintenance services
OC Original CPV code 50232000 - Maintenance services of public-lighting installations and traffic lights
50232100 - Street-lighting maintenance services
RC NUTS code PL516
IA Internet address (URL) www.glogow.bip.info.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >