Poland-Lomianki: Diesel oil

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 91 - Fuels, Lubricants, Oils, and Waxes
Opps ID: NBD00003514222872927
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 396790-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Lomianki: Diesel oil

2017/S 193-396790

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Komunikacja Miejska Lomianki Spolka z o.o.
Kielpin, ul. Rolnicza 248
Lomianki
05-092
Poland
Contact person: Piotr Nowicki
Telephone: +48 227513379
E-mail: techniczny@kmlomianki.info
Fax: +48 227512175
NUTS code: PL913

Internet address(es):

Main address: http://www.kmlomianki.info

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://kmlomianki.info/smodbip/index.php?id=121
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa 693 m oleju nap?dowego dla Komunikacji Miejskiej Lomianki Sp. z o.o.

Reference number: ZP/02.2017
II.1.2) Main CPV code
09134100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

3.1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa oleju nap?dowego wraz z sukcesywn? dostaw? do siedziby Zamawiaj?cego w ilo?ci 693 m.

3.2. Wykonawca gwarantuje, ?e sprzedawane paliwo b?dzie spelnialo wymogi jako?ciowe okre?lone w Rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymaga? jako?ciowych dla paliw cieklych (Dz.U. 2015 poz. 1680). Wykonawca zobowi?zuje si? do dostarczania paliwa ze wska?nikiem CFPP (temperatur? zablokowania zimnego filtra) odpowiedniego do zmieniaj?cych si? warunkow atmosferycznych. Paliwo na okres przej?ciowy od 1 pa?dziernika do 15 listopada i od 1 marca do 15 kwietnia musi mie? temperatur? zablokowania zimnego filtra nie wy?sz? ni?: -10 C. Dla oleju nap?dowego, ktory ma by? dost?pny od 16 listopada do ko?ca lutego, temperatur? zablokowania zimnego filtra nie wy?sz? ni?. -20 C.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
09134100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL913
Main site or place of performance:

Gmina Lomianki.

II.2.4) Description of the procurement:

3.3. Olej nap?dowy b?dzie dostarczany autocysternami Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do siedziby Zamawiaj?cego, w dni robocze (od poniedzialku do pi?tku). W uzasadnionych przypadkach Wykonawca zobowi?zany jest do realizacji dostaw rownie? w innych dniach. Zamawiaj?cy b?dzie przekazywal zamowienie na dostaw? kolejnej partii paliwa z wyprzedzeniem nie wi?cej jak ni? dwa dni przed terminem realizacji dostawy.

3.4. Przewidywana jednorazowa dostawa nie b?dzie mniejsza ni? 5000 litrow i nie wi?ksza ni? 15000 litrow.

3.5. Autocysterny Wykonawcy musz? by?:

pojemno?ci umo?liwiaj?cej jednorazowy zaladunek do pelna zbiornikow do magazynowania oleju nap?dowego,

wyposa?one w atestowany i legalizowany przeplywomierz do odmierzania ilo?ci wydawanego paliwa, posiadaj?cy uklad pomiaru w litrach przy temperaturze referencyjnej +15 0C, jak rownie? rzeczywist? ilo?? paliwa,

wyposa?one w uklad dystrybucyjny umo?liwiaj?cym przeladunek do zbiornikow naziemnych.

3.6. Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? przed ka?dym rozladunkiem autocysterny komplet niezb?dnych dokumentow dotycz?cych przywiezionego oleju nap?dowego, zawieraj?cy co najmniej aktualne ?wiadectwo jako?ci (atest ? orzeczenie laboratoryjne) zawieraj?ce co najmniej nast?puj?ce dane: nazw? produktu, dat? sporz?dzenia atestu, nazw? laboratorium, oznaczenia parametrow jako?ciowych produktu. Po rozladunku Wykonawca sporz?dza ? dowod wydania oleju nap?dowego (np. dokument WZ) z zawart? w nim:

a. g?sto?ci? przy temperaturze referencyjnej +15 0C,

b. ilo?ci? paliwa w litrach przy temperaturze referencyjnej + 150C,

c. ilo?ci? paliwa w litrach w temperaturze rzeczywistej.

Ewentualne wyst?pienie niezgodno?ci w ?wiadectwie jako?ci dostarczonej partii paliwa z parametrami jako?ciowymi podanymi w Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia b?dzie uznane za niezgodne z przedmiotem zamowienia i b?dzie podlegalo reklamacji.

3.7. Rozliczenie ilo?ci dostarczonego paliwa b?d?ce podstaw? do wystawienia faktury, nast?pi w m w temperaturze referencyjnej +15C, wg wskaza? atestowanego i legalizowanego licznika pomiarowego zainstalowanego na autocysternie, uwidocznionego w dowodzie wydania i potwierdzonego podpisem przez upowa?nionych przedstawicieli obu stron.

3.8. Zgodnie z Ustaw? z dnia 9.3.2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarow (Dz.U. 2017 poz. 708), Wykonawca zobowi?zany jest do zglaszania, uzupelniania i aktualizacji zglosze? przewozu oleju nap?dowego, za po?rednictwem Platformy Uslug Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Obsluga operacji przewozu towarow ma by? prowadzona w rejestrze zglosze? SENT.

3.9. Zamawiaj?cy ma prawo wyrywkowo pobiera? probki paliwa przy ka?dej dostawie w celu dokonania oceny jako?ciowej. Wykonawca zobowi?zany jest do udost?pnienia Zamawiaj?cemu pojemnikow w celu pobrania probki paliwa. Pojemniki na probki musz? spelnia? warunki okre?lone w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.6.2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporz?dzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu pobierania probek paliw cieklych i biopaliw cieklych (Dz.U. 2014 poz. 1035). Pobranie probki nast?pi w obecno?ci osoby dostarczaj?cej paliwo i przez ni? b?dzie plombowane w obecno?ci upowa?nionego przedstawiciela Zamawiaj?cego. W przypadku stwierdzenia zanieczyszcze? paliwo uznane zostanie za niezgodne z zamowieniem i zwrocone Wykonawcy na jego koszt z wymogiem natychmiastowego dostarczenia nowego, czystego paliwa. Zamawiaj?cy dopuszcza wcze?niejsze dostarczenie 2 kpl. Pojemnikow na probki a dalsze sukcesywne dostarczanie nowych nast?powa? b?dzie w miar? zu?ywania wcze?niejszych.

3.10. Warunki platno?ci: przelewem bankowym w terminie min.14 dni licz?c od dnia dor?czenia Zamawiaj?cemu oryginalu prawidlowo sporz?dzonej faktury VAT.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Planowane opublikowanie kolejnego post?powania w pa?dzierniku 2018 roku.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? realizacji dodatkowych dostaw, pod warunkiem spelnienia przeslanek okre?lonych w powolanym powy?ej artykule. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zmian postanowie? niniejszej umowy zgodnie z zapisami art. 144 ust.1 pkt 3)-6) ustawy Pzp.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cego ??da: aktualnej Koncesji na obrot paliwami plynnymi wydanej na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2017 poz. 220). O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wyk., ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania wskutek zaistnienia okoliczno?ci wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, za wyj?tkiem sytuacji okre?lonej w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp art. 24 ust 1pkt 13 lit d, oraz w przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, je?eli osoba o ktorej mowa w tym przepisie zostala skazana za przest?pstwo wymienione w art. 24 ust.1 pkt. 13 lit.d. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wyk. na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 6.5.1 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp ??da: a.informacji z K. R. K. w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wyst. nie wcze?niej ni? 6 mc. przed uplywem terminu skladania ofert; b.za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika U.S. potwierdzaj?cego, ?e Wyk.nie zalega z oplacaniem podatkow, wyst. nie wcze?niej ni? 3 mc. przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wyk. zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu; c.za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Z. U.S lub K. R. U. S albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wyk. nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wyst. nie wcze?niej ni? 3 mc. przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wyk. zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu; d.o?wiadczenia Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci; e.o?wiadczenia Wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne. f.o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). 6.5.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzialu w post?powaniu, w szczegolno?ci na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: a. odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b.o?wiadczenia Wyk. o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar? ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp; c.informacji z K.R.K. odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wyst. nie wcze?niej ni? 6 mc przed uplywem terminu skladania ofert; d.o?wiadczenia Wyk. o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okre?. przez Zamawiaj?cego na podst. art.24 ust. 5 pkt.7 Pzp.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej ? Zamawiaj?cy nie okre?la ww. warunku.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zdolno?ci technicznej lub zawodowej ? Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy wykonal ? w tym okresie nale?ycie co najmniej dwa zamowienia (umowy, kontrakty) polegaj?ce na dostawie oleju nap?dowego w ilo?ci co najmniej 300 m ka?de.

5.4 Zamawiaj?cy mo?e, na ka?dym etapie post?powania, uzna?, ?e Wykonawca nie posiada wymaganych zdolno?ci, je?eli zaanga?owanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsi?wzi?cia gospodarcze wykonawcy mo?e mie? negatywny wplyw na realizacj? zamowienia.

5.5 Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow, o ktorych mowa w pkt 5.3.2 i 5.3.3 SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.

5.6 Zamawiaj?cy jednocze?nie informuje, i? ?stosowna sytuacja o ktorej mowa w pkt 5.5 niniejszej SIWZ wyst?pi wyl?cznie w przypadku kiedy;

5.6.1 Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow udowodni Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

5.6.2 Zamawiaj?cy oceni, czy udost?pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj? na wykazanie przez Wykonawc? spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 Pzp.

5.6.3 W odniesieniu do warunkow dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, Wykonawcy mog? polega? na zdolno?ciach innych podmiotow, je?li podmioty te zrealizuj? dostawy, do realizacji ktorych te zdolno?ci s? wymagane.

5.7 W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia oraz Wykonawcy, ktory polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow (na zasadzie okre?lonej w art. 22a ustawy Pzp) warunek o ktorym mowa w pkt. 5.3.3 SIWZ zostanie spelniony wyl?cznie je?eli co najmniej jeden z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia lub co najmniej jeden z podmiotow o ktorych mowa powy?ej spelni l?cznie wymagany ww. warunek.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykaz dostaw polegaj?cy na wykonaniu dwoch zamowie? (umowy, kontrakty) polegaj?cych na dostawie oleju nap?dowego w ilo?ci co najmniej 300 m3 ka?de wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert. 6.1.4 Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spelnienia ? w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby- warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotow, o ktorym mowa w pkt 6.1.1 ? JEDZ, SIWZ. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadzie okre?lonej w art. 22a ustawy Pzp sklada zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia. 6.6 Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadzie okre?lonej w art. 22a ustawy Pzp w celu zbadania, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp sklada dokumenty dotycz?ce tego podmiotu o ktorych mowa w pkt 6.5 SIWZ. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub je?eli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, dokumenty dot. braku podstaw do wykluczenia sklada zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzieleniu zamowienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia. 6.1 W celu wykazania spelnienia przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Zamawiaj?cy ??da Aktualnego na dzie? skladania ofert O?wiadczenia Przy wypelnianiu formularza JEDZ Wykonawca mo?e skorzysta? z instrukcji jego wypelniania zamieszczonej przez Urz?d Zamowie? Publicznych na stronie internetowej:

ttps:// www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity Europejski- Dokument Zamowienia-instrukcja.pdf.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcow wniesienia wadium w wysoko?ci: 60 000 PLN

Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wplaci? na rachunek bankowy Zamawiaj?cego nr 78 8009 0007 0004 9184 9001 0008 BIC Banku- SWIFT code POLUPLPR.

O?wiadczenie, ?e jako podmiot dokonuj?cy dostaw towarow zlo?yl w Urz?dzie Skarbowym kaucj? gwarancyjn?, o ktorej mowa w art. 105 b ust. 1 ustawy z dnia 11.3.2004 r. o podatku od towarow i uslug (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 .) w wysoko?ci co najmniej 1 mln PLN oraz ?e przez caly okres obowi?zywania umowy b?dzie utrzymywal kaucj? gwarancyjn? w takiej samej wysoko?ci. Za?wiadczenie w postaci wydruku z elektronicznego wykazu prowadzonego przez Ministra wla?ciwego do spraw finansow publicznych potwierdzaj?cy, ?e wykonawca jako podmiot dokonuj?cy dostaw towarow, zlo?yl kaucj? gwarancyjn? w wysoko?ci co najmniej 1 mln PLN.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

7

1. L?czna warto?? wynagrodzenia za realizacj? przedmiotu niniejszej umowy nie mo?e przekroczy? kwoty brutto: . zl (slownie: .), netto:. (slownie: ..), zgodnie z Formularzem oferty stanowi?cym zal?cznik

nr 1 do umowy.

2. Wykonawcy nie przysluguje prawo do zglaszania roszcze? wynikaj?cych z niewykorzystania kwoty okre?lonej ust. 1 umowy.

3. Wykonawca za dostarczone paliwo wystawi faktur?, ktora b?dzie uwzgl?dnia? jego ilo?? w m zgodnie z postanowieniami 2 ust 4., oraz cen? o jakiej mowa w 8.

4. Zamawiaj?cy upowa?nia Wykonawc? do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

5. Zamawiaj?cy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie dostawy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie nie krotszym ni? 14 dni, licz?c od dnia dor?czenia Zamawiaj?cemu oryginalu prawidlowo sporz?dzonej faktury VAT.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

6.10 Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o zamowienie ponosz? solidarn? odpowiedzialno?? za wykonanie umowy.

6.10.1 Zobowi?zani s? ustanowi? Pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu

o udzielenie zamowienia publicznego albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia.

W przypadku Wykonawcow ubiegaj?cych si? wspolnie o udzielenie zamowienia: dostarczenie Zamawiaj?cemu przed podpisaniem umowy kserokopii (potwierdzonej ?za zgodno?? z oryginalem) umowy wspolpracy lub umowy konsorcjum ? okre?laj?c? w szczegolno?ci zasady odpowiedzialno?ci i rozlicze? stron oraz wykluczenie mo?liwo?ci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktoregokolwiek z jego czlonkow do czasu wykonania zamowienia ? najpo?niej w dniu zawarcia umowy.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Przewidywane zmiany do umowy: 1) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia zaproponowanych przez Zamawiaj?cego lub Wykonawc?, je?eli te zmiany s? korzystne dla Zamawiaj?cego, 2) z powodu okoliczno?ci sily wy?szej, np. wyst?pienia zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewn?trzne, ktorych nie mo?na bylo przewidzie? z pewno?ci?, w szczegolno?ci zagra?aj?cych ?yciu lub zdrowiu ludzi lub gro??cych powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,3) z powodu dziala? osob trzecich uniemo?liwiaj?cych wykonanie prac w terminie, ktore to dzialania nie s? konsekwencj? winy ktorejkolwiek ze stron, 4)w przypadku zmian przepisow prawa oraz wydanych do nich aktow wykonawczych powi?zanych z ustaw? Pzp lub przepisow zwi?zanych z przedmiotem zamowienia, w tym ustawy o podatku od towarow i uslug,5) w przypadku wyst?pienia okoliczno?ci, ktorych strony nie byly w stanie przewidzie?, pomimo zachowania nale?ytej staranno?ci.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 10:10
Place:

KML Sp. z o.o., ul. Rolnicza 248, 05-092 Lomianki, Kielpin.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpo?rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy poda kwot? jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiaj?cy poda informacje o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Pa?dziernik 2018 rok.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

17. Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przysluguj?cych Wykonawcy w toku post?powania o udzielenie zamowienia publicznego.

17.1 ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Pzp przysluguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow niniejszej ustawy.

17.2 ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

17.3 Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.

17.4 Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

17.5 Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania tego rodzaju podpisu.

17.6 Odwolanie wnosi si?:

17.6.1 w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

17.6.2 odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

17.7 Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si?:

17.7.1 w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia; W przypadku wniesienia odwolania wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Lomianki: Diesel oil

2017/S 193-396790

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Komunikacja Miejska Lomianki Spolka z o.o.
Kielpin, ul. Rolnicza 248
Lomianki
05-092
Poland
Contact person: Piotr Nowicki
Telephone: +48 227513379
E-mail: techniczny@kmlomianki.info
Fax: +48 227512175
NUTS code: PL913

Internet address(es):

Main address: http://www.kmlomianki.info

I.6) Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa 693 m oleju nap?dowego dla Komunikacji Miejskiej Lomianki Sp. z o.o.

Reference number: ZP/02.2017
II.1.2) Main CPV code
09134100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
09134100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL913
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Planowane opublikowanie kolejnego post?powania w pa?dzierniku 2018 roku.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Lomianki: Diesel oil
ND Document number 396790-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place LOMIANKI
AU Authority name Komunikacja Miejska Lomianki Spolka z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09134100 - Diesel oil
OC Original CPV code 09134100 - Diesel oil
RC NUTS code PL913
IA Internet address (URL) http://www.kmlomianki.info
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >