Poland-Krakow: Mechanical engineering installation works

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003514334961645
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393392-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Mechanical engineering installation works

2017/S 192-393392

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
3 Regionalna Baza Logistyczna
121390415
ul. Montelupich 3
Krakow
30-901
Poland
Contact person: Ewa Parfieniuk
E-mail: 3rblog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Fax: +48 261137546
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: http://www.3rblog.wp.mil.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: jednostka wojskowa
I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa zestawow rozbudowy fortyfikacyjnej i posterunkow obserwacyjnych.

Reference number: 140/2017
II.1.2) Main CPV code
45351000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa zestawow rozbudowy fortyfikacyjnej i posterunkow obserwacyjnych:

1.Zestaw rozbudowy fortyfikacyjnej (typu MIL-1) kpl. 490

2.Zestaw rozbudowy fortyfikacyjnej (typu MIL-3) kpl. 96

3.Zestaw rozbudowy fortyfikacyjnej (typu MIL-5) kpl. 100

4.Posterunek obserwacyjny (typu SANGAR/GUARD GR) kpl. 30.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 499 398.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL42
Main site or place of performance:

1 Regionalna Baza Logistyczna, Sklad Drawno, ul. Kaliska 1, 73-220 Drawno.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa zestawow rozbudowy fortyfikacyjnej i posterunkow obserwacyjnych:

1.Zestaw rozbudowy fortyfikacyjnej (typu MIL-1) kpl. 490

2.Zestaw rozbudowy fortyfikacyjnej (typu MIL-3) kpl. 96

3.Zestaw rozbudowy fortyfikacyjnej (typu MIL-5) kpl. 100

4.Posterunek obserwacyjny (typu SANGAR/GUARD GR) kpl. 30.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

1.Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji. W ramach prawa opcji Zamawiaj?cy mo?e zakupi? dodatkowo do 100 % ilo?ci wyrobow jak dla zadania podstawowego, wykonanych zgodnie z Wymaganiami Taktyczno-Technicznymi (WTT) stanowi?cymi zal?cznik do SIWZ.

1.Zestaw rozbudowy fortyfikacyjnej (typu MIL-1) zgodny z tre?ci? WTT kpl. od 0 do 490

2.Zestaw rozbudowy fortyfikacyjnej (typu MIL-3) zgodny z tre?ci? WTT kpl. od 0 do 96

3.Zestaw rozbudowy fortyfikacyjnej (typu MIL-5) zgodny z tre?ci? WTT kpl. od 0 do 100

4.Posterunek obserwacyjny (typu SANGAR/GUARD GR) zgodny z tre?ci? WTT kpl. od 0 do 30

2.Zamawiaj?cy zastrzega, i? cz??? zamowienia okre?lona jako ?prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta? z prawa opcji w szczegolno?ci w przypadku nieuzyskania ?rodkow finansowych na ten cel.

3.O zamiarze skorzystania z prawa opcji i ilo?ci zamowionych kompletow wyrobow Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? pisemnie.

4. Szczegolowe warunki realizacji przez Wykonawc? zamowienia w ramach prawa opcji zawiera zal?cznik do SIWZ ? Wzor umowy.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 147-303938
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Dostawa zestawow rozbudowy fortyfikacyjnej i posterunkow obserwacyjnych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
03/10/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Megmar Logistics&Consulting Sp. z o. o.
ul. Marii Sklodowskiej ? Curie 10
Kutno
99-300
Poland
NUTS code: PL71
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 530 081.30 PLN
Total value of the contract/lot: 2 499 398.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes

w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2.Uprawnienia do wnoszenia ?rodkow ochrony prawnej przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3.Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

4.Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

5.Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6.Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si?

z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

7.Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

8.Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej.

9.Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 7 i 8 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

10.W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izb? orzeczenia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Mechanical engineering installation works

2017/S 192-393392

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
3 Regionalna Baza Logistyczna
121390415
ul. Montelupich 3
Krakow
30-901
Poland
Contact person: Ewa Parfieniuk
E-mail: 3rblog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Fax: +48 261137546
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: http://www.3rblog.wp.mil.pl

I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa zestawow rozbudowy fortyfikacyjnej i posterunkow obserwacyjnych.

Reference number: 140/2017
II.1.2) Main CPV code
45351000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 499 398.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL42

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 147-303938

Section V: Award of contract

Title:

Dostawa zestawow rozbudowy fortyfikacyjnej i posterunkow obserwacyjnych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
03/10/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Megmar Logistics&Consulting Sp. z o. o.
ul. Marii Sklodowskiej ? Curie 10
Kutno
99-300
Poland
NUTS code: PL71
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 530 081.30 PLN
Total value of the contract/lot: 2 499 398.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Krakow: Mechanical engineering installation works
ND Document number 393392-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place KRAKOW
AU Authority name 3 Regionalna Baza Logistyczna (121390415)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 45351000 - Mechanical engineering installation works
OC Original CPV code 45351000 - Mechanical engineering installation works
RC NUTS code PL42
IA Internet address (URL) http://www.3rblog.wp.mil.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >