Poland-W?drzyn: Bread products, fresh pastry goods and cakes

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003514669252518
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 15, 2017
Solicitation No: 397073-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-W?drzyn: Bread products, fresh pastry goods and cakes

2017/S 193-397073

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

45 Wojskowy Oddzial Gospodarczy w W?drzynie
W?drzyn
For the attention of: Marcin Kupi?ski
69-211 W?drzyn
Poland
Telephone: +48 261676225
E-mail: zp45@wp.pl
Fax: +48 261676222

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.45wog.wp.mil.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

15810000 , 15812200

Description
Bread products, fresh pastry goods and cakes.
Cakes.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
15.11.2017 - 08:30
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-W?drzyn: Bread products, fresh pastry goods and cakes

2017/S 193-397073

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

45 Wojskowy Oddzial Gospodarczy w W?drzynie
W?drzyn
For the attention of: Marcin Kupi?ski
69-211 W?drzyn
Poland
Telephone: +48 261676225
E-mail: zp45@wp.pl
Fax: +48 261676222

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.45wog.wp.mil.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Other: Jednostka Organizacyjna Skarbu Pa?stwa podlegla MON
I.3) Main activity
Defence
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Dostawy pieczywa i wyrobow cukierniczych na 2018 r.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Main site or location of works, place of delivery or of performance: 45 WOG W?drzyn 69-211 W?drzyn
budynek nr 19, obozowisko nr 2, Klub ?olnierski,
66-300 Mi?dzyrzecz ul. Wojska Polskiego,
66-440 Skwierzyna ul. 61 Brygady.
NUTS code
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
1. Przedmiotem zamowienia s? sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobow cukierniczych w 2018 r. w asortymencie, cenach i ilo?ciach podstawowych wyszczegolnionych w tabeli nr 1 z zastrze?eniem skorzystania z prawa opcji ? tabela nr 2.
2. Zamawiaj?cy informuje, i? w trakcie realizacji umowy przewiduje korzystanie z prawa opcji. Ilo?? w opcji b?dzie dostarczana przez Wykonawc? w wypadku zaistnienia potrzeb Zamawiaj?cego po wykorzystaniu ilo?ci podstawowych danego asortymentu.
Uwaga!
Zamowienie z wykorzystaniem ?opcji- Cena jednostkowa netto w opcji nie mo?e by? inna ni? cena jednostkowa netto w zamowieniu podstawowym.
W przypadku zaproponowania ceny jednostkowej w opcji innej ni? cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc? dla zamowienia podstawowego, Zamawiaj?cy odrzuci ofert? z post?powania.
Tabela nr 1:
Ilo?ci podstawowe Tabela nr 1w SIWZ
ilo?ci w opcji Tabela nr 2 w SIWZ
Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Zal?czniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.
2. Wykonawca zobowi?zany jest do dostarczenia towaru do stolowek wojskowych wskazanych w tabeli nr 3 oraz do rozladunku dostarczonego towaru na wlasny koszt w asortymencie i ilo?ciach okre?lonych na podstawie zamowienia skladanego przez Zamawiaj?cego wg poni?szego harmonogramu (tabela SIWZ)
3. Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? z zamowienia opcjonalnego (prawo opcji), wskazanego
w tabeli nr 2, po wykorzystaniu ilo?ci podstawowych danego asortymentu,
w trakcie realizacji umowy pisemnie informuj?c o tym Wykonawc? z jednoczesnym wskazaniem asortymentu produktow spo?ywczych podlegaj?cych zamowieniom w ramach opcji. Dopuszczalne jest wielokrotne udzielanie zamowie? opcjonalnych, jednak l?cznie do ilo?ci wskazanej w tabeli nr 2.
4. W razie udzielenia zamowienia opcjonalnego w mniejszej wysoko?ci b?d? wcale, Wykonawcy nie przysluguj? jakiekolwiek roszczenia z tego tytulu.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

15810000 , 15812200

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
II.2.2) Information about options
Options: yes
Description of these options: Zamawiaj?cy informuje, i? w trakcie realizacji umowy przewiduje korzystanie z prawa opcji. Ilo?? w opcji b?dzie dostarczana przez Wykonawc? w wypadku zaistnienia potrzeb Zamawiaj?cego po wykorzystaniu ilo?ci podstawowych danego asortymentu.
Szczegolowe dane znajduj? si? w tabeli SIWZ.
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Ustala si? wadium w wysoko?ci:
? 15 000 PLN (slownie: pi?tna?cie tysi?cy zlotych 00/100).
2.Wadium nale?y wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert.
3. Wadium mo?na wnie?? w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:
a) pieni?dzu;
b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e zobowi?zanie kasy jest zawsze zobowi?zaniem pieni??nym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 z po?n. zm.)
Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wplaci? przelewem na rachunek bankowy:
NBP oddzial w Zielonej Gorze nr 28 1010 1704 0060 0213 9120 1000 z dopiskiem:
?Przetarg nieograniczony na dostawy pieczywa i wyrobow cukierniczych na 2018 r..
Skuteczne wniesienie wadium w pieni?dzu nast?puje z chwil? wplywu ?rodkow pieni??nych
na rachunek bankowy wskazany powy?ej, przed uplywem terminu skladania ofert.
Stosowny dowod potwierdzaj?cy wniesienie wadium nale?y zal?czy? do oferty.
Termin wa?no?ci wadium zlo?onego w innej formie ni? pieni?dz, powinien obejmowa? caly okres zwi?zania ofert?. W przypadku form innych ni? pieni?dz, musi by? precyzyjnie okre?lone: kto jest gwarantem, beneficjentem oraz zleceniodawc? gwarancji, wysoko?? kwoty gwarancji, termin wa?no?ci oraz zobowi?zanie podmiotu udzielaj?cego gwarancji do zaplaty wadium w przypadkach przewidzianych w art. 46 ustawy, mianowicie: Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamowie? publicznych, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie zlo?yl o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 cyt. ustawy, o?wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, pelnomocnictw lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowalo brak mo?liwo?ci wybrania oferty zlo?onej przez Wykonawc? jako najkorzystniejszej.
Rownie? por?czenie musi precyzyjnie okre?la?, za kogo por?czyciel dokonuje por?czenia, do jakiej wysoko?ci i na jaki czas oraz wskazywa? przedmiot por?czenia.
Z tre?ci gwarancji lub por?czenia musi jednoznacznie wynika?, jaki jest sposob reprezentacji gwaranta (por?czyciela). Gwarancja (por?czenie) musi by? podpisana przez upowa?nionego (upelnomocnionego) przedstawiciela gwaranta (por?czyciela). Podpis winien by? sporz?dzony w sposob umo?liwiaj?cy jego identyfikacj? np. zlo?ony wraz z imienn? piecz?tk? lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
Gwarancja lub por?czenie powinno zawiera? stwierdzenie, ?e na pierwsze pisemne ??danie zamawiaj?cego ? zgloszone w terminie zwi?zania ofert? ? wzywaj?ce do zaplaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji i art. 46 ust. 4a i 5 ustawy ? nast?puje jego bezwarunkowa wyplata, bez jakichkolwiek zastrze?e? ze strony gwaranta/por?czyciela.
Dowodem wniesienia wadium w innej formie ni? pieni?dz jest zal?czenie do oferty kopii gwarancji lub por?czenia. Oryginal dokumentu (wadium w formie niepieni??nej) nale?y zdeponowa? w kancelarii jawnej (bud. 33 parter, pok. 12), wskazanej jako miejsce skladania ofert w terminie to?samym, z terminem skladania ofert, tj. do 15.11.2017 r. do godz. 08:30.
W przypadku wniesienia odwolania po otwarciu ofert Zamawiaj?cy, nie po?niej ni? na 7 dni przed uplywem wa?no?ci wadium, wzywa Wykonawcow, pod rygorem wykluczenia z post?powania, do przedlu?enia wa?no?ci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezb?dny do zabezpieczenia post?powania do zawarcia umowy. Je?eli odwolanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje si? jedynie do Wykonawcy, ktorego ofert? wybrano jako najkorzystniejsz?.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia skladaj? JEDZ oddzielnie dla ka?dego z nich (w zakresie warunkow okre?lonych w art. 22 ustawy Pzp, wykonawcy wykazuj? swoj l?czny potencjal, a brak podstaw wykluczenia z art. 24 ust. 1 i ust 5 ustawy Pzp, ka?dy z wykonawcow oddzielnie).
III.1.4) Other particular conditions
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy spelniaj?cy nast?puj?ce warunki udzialu w post?powaniu, zgodnie z art.22 ust.1b ustawy pzp:
a) posiadaj? kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow.
Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spelni warunek, je?eli posiada:
? decyzj? administracyjn? lub za?wiadczenie wla?ciwego Pa?stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedlu?enia warunkowego zatwierdzenia zakladow, ktore produkuj? lub wprowadzaj? do obrotu ?ywno?? pochodzenia nie zwierz?cego lub wprowadzaj? do obrotu produkty pochodzenia zwierz?cego, w zakresie cz??ci zamowienia lub rodzaju ?ywno?ci (grupy produktow) obejmuj?cych przedmiot zamowienia, nie obj?te urz?dow? kontrol? organow Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25.8.2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz.U. z 2015 r. poz. 594)
lub
? za?wiadczenie o wpisie do rejestru zakladow zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra zdrowia z dnia 29.5.2007 r. w sprawie wzorow dokumentow dotycz?cych rejestracji i zatwierdzania zakladow produkuj?cych lub wprowadzaj?cych do obrotu ?ywno?? podlegaj?cych urz?dowej kontroli Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 106, poz. 730).
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udzialu
w post?powaniu Wykonawca, ktorego oferta zostanie najwy?ej oceniona sklada (na wezwanie Zamawiaj?cego):
a) informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;
b) za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
c) za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
d) odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Zamawiaj?cy uzna spelnienie tego warunku, je?eli:
? Wykonawca wyka?e, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni? 500 000 PLN obejmuj?c? rownie? odpowiedzialno?? ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrz?dzone przez wyprodukowane, dostarczone lub sprzedawane towary.
Wykonawca zobowi?zuje si?, ?e b?dzie utrzymywal powy?szy zakres ubezpieczenia
do ko?ca trwania umowy.
Minimum level(s) of standards possibly required: W celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu Wykonawca, ktorego
oferta zostanie najwy?ej oceniona sklada (na wezwanie Zamawiaj?cegodokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni? 500 000 PLN obejmuj?c? rownie? odpowiedzialno?? ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrz?dzone przez wyprodukowane, dostarczone lub sprzedawane towary;
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Zamawiaj?cy uzna spelnienie tego warunku, je?eli:
? Wykonawca wyka?e, i? wykonal nale?ycie, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonuje nale?ycie dostawy w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, odpowiadaj?ce swoim rodzajem przedmiotowi zamowienia, na l?czn? warto?? nie mniejsz? ni? 500 000 PLN brutto.
Minimum level(s) of standards possibly required:
W celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu Wykonawca, ktorego
oferta zostanie najwy?ej oceniona sklada (na wezwanie Zamawiaj?cego
Wykaz dostaw wykonanych (Zal?cznik nr 3 do SIWZ), odpowiadaj?cych swoim rodzajem przedmiotowi zamowienia, na l?czn? warto?? min. 500 000 PLN brutto, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czenie dowodow okre?laj?cych czy dostawy te zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy.
W przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.
4. W celu potwierdzenia spelnienia przez oferowane dostawy wymaga? okre?lonych przez Zamawiaj?cego, Wykonawca, ktorego oferta zostanie najwy?ej oceniona, sklada (na wezwanie Zamawiaj?cego):
? dokument potwierdzaj?cy, ?e w procesie produkcji lub obrocie artykulami spo?ywczymi jest wdro?ony i stosowany system HCCP.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena brutto. Weighting 60

2. Czas reakcji na reklamacj? jako?ciow? ? wymiana towaru zlej jako?ci. Weighting 40

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
69/2017/S?
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
15.11.2017 - 08:30
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 15.11.2017 - 9:00

Place:

69-211 Wedrzyn 45 Wojskowy Oddzial Gospodarczy bud.22 sala przy biurze przepustek

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
VI.2) Information about European Union funds
VI.3) Additional information
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiaj?cego na stronie internetowej informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (Zal?cznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17 a
02-676 Warszawa
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.4.2) Lodging of appeals
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Krajowa Izba Odwolwcza
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.5) Date of dispatch of this notice:
5.10.2017
TI Title Poland-W?drzyn: Bread products, fresh pastry goods and cakes
ND Document number 397073-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place W?DRZYN
AU Authority name 45 Wojskowy Oddzial Gospodarczy w W?drzynie
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 05/10/2017
DT Deadline 15/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 15810000 - Bread products, fresh pastry goods and cakes
15812200 - Cakes
OC Original CPV code 15810000 - Bread products, fresh pastry goods and cakes
15812200 - Cakes
IA Internet address (URL) http://www.45wog.wp.mil.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >