Poland-Warsaw: Architectural, construction, engineering and inspection services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003514697687834
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 15, 2017
Solicitation No: 396305-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Architectural, construction, engineering and inspection services

2017/S 193-396305

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Polskie Koleje Pa?stwowe S.A.
Al. Jerozolimskie 142 A
Warszawa
00-973
Poland
Contact person: PKP S.A. Centrala, Biuro Zamowie? i Przetargow, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305
Telephone: +48 224749177
E-mail: przetargi@pkp.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.pkpsa.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.pkpsa.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: spolka skarbu pa?stwa
I.5) Main activity
Other activity: spolka skarbu pa?stwa

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zawarcie umow ramowych, na wykonanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej i okoloprojektowej dla wybranych zada? inwestycyjnych obj?tych Programem Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023.

Reference number: KIZ/2017/WNP-006846
II.1.2) Main CPV code
71000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest ?Zawarcie umow ramowych, na wykonanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej i okoloprojektowej dla wybranych zada? inwestycyjnych obj?tych Programem Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. OPZ zawiera Zal. nr 11 do SIWZ. Zamawiaj?cy zastrzega, ?e podane w OPZ oraz w Arkuszu cenowym stanowi?cym Zal. nr 2 do SIWZ lokalizacje, miejscowo?ci, powierzchnie, wielko?ci obiektow oraz ich przypisanie do poszczegolnych Wariantow wykonania uslugi s? wyl?cznie referencyjne i mog? ulec zmianie przez Zamawiaj?cego. Zakres obowi?zkow Wykonawcy zostal szczegolowo okre?lony we wzorze Umowy ramowej stanowi?cym Zal. nr 3 do SIWZ. Szczegolowe warunki dotycz?ce realizacji ka?dego z zamowie? szczegolowych, okre?laj? Umowy wykonawcze, ktorych wzory stanowi? Zal. nr 3 do Umowy ramowej (dla wariantu W1), Zal. nr 4 do Umowy ramowej (dla wariantu W2), Zal. nr 5 do Umowy ramowej (dla wariantu W3). Umowy wykonawcze zawierane b?d? na podstawie Umowy ramowej.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71221000
71320000
71315300
71420000
71330000
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Post?powanie maj?ce na celu zawarcie Umowy ramowej prowadzone jest z zastosowaniem przepisow dotycz?cych udzielania zamowie? w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Pzp. Post?powanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej z maksymalnie dwudziestoma wykonawcami. W przypadku zlo?enia w post?powaniu maksymalnie dwudziestu ofert niepodlegaj?cych odrzuceniu, zamawiaj?cy zawrze Umow? ramow? ze wszystkimi wykonawcami, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania, a ich oferty nie podlegaj? odrzuceniu. Zamawiaj?cy b?dzie zapraszal ka?dorazowo do skladania ofert na realizacj? zamowie? szczegolowych wszystkich Wykonawcow, z ktorymi zawarl Umow? ramow?. Zamowienia szczegolowe b?d? realizowane w miar? potrzeb Zamawiaj?cego, udzielane sukcesywnie Wykonawcy wylonionemu zgodnie z art. 101a ust. 1 pkt 2 lit b ustawy Pzp.

Opis przedmiotu zamowienia (OPZ) zawiera Zal. nr 11 do SIWZ. Zamawiaj?cy zastrzega, ?e podane w OPZ oraz w Arkuszu cenowym stanowi?cym Zal. nr 2 do SIWZ lokalizacje, miejscowo?ci, powierzchnie, wielko?ci obiektow oraz ich przypisanie do poszczegolnych Wariantow wykonania uslugi s? wyl?cznie referencyjne i mog? ulec zmianie przez Zamawiaj?cego. Zakres obowi?zkow Wykonawcy zostal szczegolowo okre?lony we wzorze Umowy ramowej stanowi?cym Zal. nr 3 do SIWZ. Szczegolowe warunki dotycz?ce realizacji ka?dego z zamowie? szczegolowych, okre?laj? Umowy wykonawcze, ktorych wzory stanowi? Zal. nr 3 do Umowy ramowej (dla wariantu W1), Zal. nr 4 do Umowy ramowej (dla wariantu W2), Zal. nr 5 do Umowy ramowej (dla wariantu W3). Umowy wykonawcze zawierane b?d? na podstawie Umowy ramowej.

Zamawiaj?cy nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnej.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiaj?cy w opisie przedmiotowego zamowienia na uslugi nie okre?la wymaga? zatrudnienia przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac? osob skierowanych do realizacji zamowienia i wykonuj?cych wskazane przez Zamawiaj?cego czynno?ci w zakresie realizacji zamowienia. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamowie? polegaj?cych na powtorzeniu podobnych uslug, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.

Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? powierzenia wykonania cz??ci zamowienia podwykonawcom. Wykonawca zobowi?zany jest wskaza? w jednolitym dokumencie cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom i podania przez Wykonawc? firm podwykonawcow. Powy?sze nie powoduje powstania odpowiedzialno?ci solidarnej Zamawiaj?cego ? do jej powstania niezb?dne jest spelnienie przeslanek okre?lonych w przepisach ustawy z dnia 23.4.1964 r. ? Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze. zm.) zwan? dalej ?Kc w tym w szczegolno?ci przedlo?enie Zamawiaj?cemu projektu umowy podwykonawczej/ umowy podwykonawczej wraz z dokumentacj? oraz wyra?enie przez Zamawiaj?cego zgody w sposob okre?lony w postanowieniach umowy. Je?eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca powolywal si?, na zasadach okre?lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, wykonawca jest obowi?zany wykaza? Zamawiaj?cemu, ?e proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym ni? podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywal si? w trakcie post?powania o udzielenie zamowienia.W przypadku braku wskazania cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie mialoby by? powierzone podwykonawcom Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca samodzielnie zrealizuje calo?? zamowienia. Powierzenie wykonania cz??ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy

z odpowiedzialno?ci za nale?yte wykonanie tego zamowienia.

Umowa ramowa zawarta na podstawie niniejszego post?powania zawarta b?dzie na czas okre?lony tj. na okres 18 miesi?cy licz?c od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania ?rodkow finansowych Zamawiaj?cego, przeznaczonych na realizacj? przedmiotu Umowy ramowej, w zale?no?ci od tego ktore ze zdarze? nast?pi wcze?niej.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy b?dzie si? ubiegal o dofinansowanie ze ?rodkow unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko lub/ i ze ?rodkow bud?etu pa?stwa.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e:

a) w okresie ostatnich pi?ciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal co najmniej 10 uslug polegaj?cych na wykonaniu dokumentacji projektowych obejmuj?cych swym zakresem projekty budowlane i wykonawcze w bran?ach: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, w tym :- co najmniej 5 uslug dla budynkow u?yteczno?ci publicznej, a w przypadku pozostalych uslug, je?li byly dla budynkow innych ni? u?yteczno?ci publicznej ? dla budynkow o powierzchni u?ytkowej min. 500 m (ka?dy budynek). Jednocze?nie, w ramach ww. 10 uslug co najmniej 2 uslugi musz? polega? na wykonaniu dokumentacji projektowych dla budynku wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytkow.

b)dysponuje lub b?dzie dysponowal osobami, ktore b?d? skierowane do realizacji zamowienia, posiadaj?cymi kwalifikacje zawodowe, do?wiadczenie i wyksztalcenie odpowiednie do pelnionej funkcji (specjalno?ci). Wykonawca musi wskaza?, i? dysponuje lub b?dzie dysponowal osobami posiadaj?cymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016, poz. 290; ze zm.), dalej ustawa Pb, do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych oraz w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278; ze zm.) lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowi?zuj?cych przepisow prawa, lub uznane przez wla?ciwy organ, zgodnie z ustaw? z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r., poz. 65; ze zm.) lub zgodnie z wcze?niej obowi?zuj?cymi przepisami dotycz?ce uznawania kwalifikacji, w budownictwie w specjalno?ci: Projektant w bran?y architektonicznej ? co najmniej dwie osoby, z ktorych ka?da posiada (wymagania przedstawiono dla ka?dej z ww. dwoch osob) uprawnienia do projektowania w specjalno?ci architektonicznej bez ogranicze? oraz w okresie ostatnich pi?ciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, wykonala lub bral udzial przy sporz?dzaniu co najmniej 5 uslug polegaj?cych na opracowaniu dokumentacji projektowych obejmuj?cych swym zakresem opracowanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego w bran?ach: architektonicznej, konstrukcyjnej dla budowy lub przebudowy:

? budynkow u?yteczno?ci publicznej lub budynkow o powierzchni u?ytkowej min. 500 m (ka?dy budynek), w tym:-co najmniej 1 uslugi polegaj?cej na wykonaniu dokumentacji projektowych obejmuj?ce swym zakresem projekty budowlane i wykonawcze w bran?ach: architektonicznej, konstrukcyjnej dla budynku wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytkow.

Poj?cie budynku u?yteczno?ci publicznej nale?y rozumie? zgodnie z definicj? zawart? w 3 pkt 6 Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada? budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.).

Poj?cia wpisu budynku do rejestru lub ewidencji zabytkow nale?y rozumie? zgodnie z ustaw? z dnia z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.).

Z uwagi na brak mo?liwo?ci zamieszczania wi?kszej ilo?ci informacji (ograniczona liczba znakow w formularzu), szczegolowe informacje zostaly zawarte w Rozdziale IX ust. 3 pkt 3) SIWZ.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Z Wykonawcami, ktorych oferty zostan? uznane przez Zamawiaj?cego za oferty najkorzystniejsze, zostanie zawarta Umowa ramowa o tre?ci zgodnej z wzorem Umowy ramowej oraz ofert? zlo?on? przez Wykonawc?. Tre?? wzoru Umowy ramowej, w tym wszystkie istotne postanowienia dla Stron przedstawia Zal. nr 3 do SIWZ.

Szczegolowe warunki dotycz?ce realizacji ka?dego z zamowie? szczegolowych, okre?laj? Umowy wykonawcze, ktorych wzory stanowi? Zal?cznik nr 3 do Umowy ramowej (dla wariantu W1), Zal?cznik nr 4 do Umowy ramowej (dla wariantu W2), Zal?cznik nr 5 do Umowy ramowej (dla wariantu W3). Umowy wykonawcze zawierane b?d? na podstawie Umowy ramowej.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 20
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2017
Local time: 10:30
Place:

W siedzibie Zamawiaj?cego, PKP S.A. Centrala, AL. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa, sala WS 119.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje mo?liwo?? w pierwszej kolejno?ci dokonania oceny ofert, a nast?pnie zbadania czy Wykonawcy, ktorych oferty zostaly ocenione jako najkorzystniejsze nie podlegaj? wykluczeniu oraz spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu. Informacje o warunkach udzialu w post?powaniu zostaly okre?lone w rozdziale IX SIWZ. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy ktorzy: spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu okre?lone w SIWZ, nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp. Do oferty Wykonawca dol?cza aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym w rozdziale X SIWZ. O?wiadczenie, o ktorym mowa w rozdziale X w ust. 1 SIWZ, Wykonawca sklada w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia, sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej ?jednolitym dokumentem, ktorego wzor stanowi Zal. nr 4 do SIWZ. Wykaz o?wiadcze? i dokumentow potwierdzaj?cych spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia zostal okre?lony w SIWZ.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca na wezwanie Zamawiaj?cego zlo?y dokumenty o ktorych mowa w Rozdziale Rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia: 2 ust. 4 pkt 2) ? wykaz uslug, 2 ust. 4 pkt pkt 10) ? wykaz osob oraz 5 pkt 1), 4), 5),6) w przypadku podmiotow zagranicznych odpowiednio dokumenty z :7, 8 Rozporz?dzenia.

Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow, o ktorych mowa w rozdziale X ust. 7 pkt 2) SIWZ.

Zamawiaj?cy wybiera najkorzystniejsze oferty spo?rod ofert nieodrzuconych i Wykonawcow niewykluczonych z post?powania, wyl?cznie na podstawie kryteriow oceny ofert.W przypadku zlo?enia w post?powaniu maksymalnie dwudziestu ofert niepodlegaj?cych odrzuceniu, jako najkorzystniejsze zostan? uznane wszystkie zlo?one oferty niepodlegaj?ce odrzuceniu, zlo?one przez wykonawcow nie podlegaj?cych wykluczeniu z post?powania, niezale?nie od ilo?ci uzyskanych przez nie punktow.W przypadku zlo?enia w post?powaniu wi?cej ni? dwadzie?cia ofert niepodlegaj?cych odrzuceniu, za dwadzie?cia najkorzystniejszych ofert zostan? uznane oferty z kolejno najwy?sz? ilo?ci? punktow (najni?sz? cen?), liczonych od oferty z najwy?sz? ilo?ci? punktow (najni?sz? cen?) do ofert z kolejno ni?sz? ilo?ci? punktow (wy?sz? cen?). Zamawiaj?cy zawrze Umow? ramow? z Wykonawcami, ktorych oferta odpowiada? b?dzie wszystkim wymaganiom okre?lonym w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert, z zastrze?eniem ust. 4 i 5, rozdzialu XVIII SIWZ. Cena oferty slu?y ocenie i porownaniu zlo?onych ofert w celu dokonania wyboru dwudziestu najkorzystniejszych ofert. Ilo?ci powierzchni u?ytkowej w Arkuszu cenowym (Zal. nr 2 do SIWZ) s? ilo?ciami szacunkowymi planowanych do zamowienia dokumentacji projektowych, (ktore mog? ulec zmianie), zamawianych w toku realizacji wszystkich zamowie? szczegolowych, ktorych przedmiot zostanie obj?ty Umow? ramow?. Wynagrodzenie, ktore zostanie wpisane do umowy ramowej b?dzie rowne kwocie jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia.

Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.

Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.

Okre?lenie w sekcji VI. 2.6 niniejszego Ogloszenia ? minimalny okres, w ktorym oferent b?dzie zwi?zany ofert?: 2 miesi?ce = 60 dni (zgodnie z rozdzialem XV SIWZ).

Pozostale informacje zawarto w SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587840

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? SIWZ, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo??

o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia

o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia

o udzieleniu zamowienia;6 miesi?cy od dnia zawarcia Umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

W przypadku wniesienia odwolania wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? SIWZ zamawiaj?cy mo?e przedlu?y? termin skladania ofert.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587840

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Architectural, construction, engineering and inspection services

2017/S 193-396305

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Polskie Koleje Pa?stwowe S.A.
Al. Jerozolimskie 142 A
Warszawa
00-973
Poland
Contact person: PKP S.A. Centrala, Biuro Zamowie? i Przetargow, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305
Telephone: +48 224749177
E-mail: przetargi@pkp.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.pkpsa.pl

I.5) Main activity
Other activity: spolka skarbu pa?stwa

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zawarcie umow ramowych, na wykonanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej i okoloprojektowej dla wybranych zada? inwestycyjnych obj?tych Programem Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023.

Reference number: KIZ/2017/WNP-006846
II.1.2) Main CPV code
71000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71221000
71320000
71315300
71420000
71330000
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Architectural, construction, engineering and inspection services
ND Document number 396305-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name Polskie Koleje Pa?stwowe S.A.
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 05/10/2017
DT Deadline 15/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
71221000 - Architectural services for buildings
71248000 - Supervision of project and documentation
71315300 - Building surveying services
71320000 - Engineering design services
71330000 - Miscellaneous engineering services
71420000 - Landscape architectural services
OC Original CPV code 71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
71221000 - Architectural services for buildings
71248000 - Supervision of project and documentation
71315300 - Building surveying services
71320000 - Engineering design services
71330000 - Miscellaneous engineering services
71420000 - Landscape architectural services
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.pkpsa.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >