Poland-Warsaw: Reagents and contrast media

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003514836646898
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 395585-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Reagents and contrast media

2017/S 193-395585

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zaklad Zamowie? Publicznych przy Ministrze Zdrowia
REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Warszawa
02-326
Poland
Contact person: Paulina Janiszewska
E-mail: p.janiszewska@zzpprzymz.pl
Fax: +48 228833513
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.zzpprzymz.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.zzpprzymz.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup wyrobow medycznych do diagnostyki molekularnej z dostaw? do magazynu depozytowego, cz??? 1 ? 2, post?powanie znak: ZZP-216/17.

Reference number: ZZP- 216/17
II.1.2) Main CPV code
33696000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia s?: WYROBY MEDYCZNE DO DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ Z DOSTAW? DO MAGAZYNU DEPOZYTOWEGO

CZ??? 1 ? ODCZYNNIKI DO WYKRYWANIA HLA-B*57

CZ??? 2 ? ODCZYNNIKI OPARTE NA TECHNOLOGII REAL TIME PCR ZGODNIE Z APARATUR? COBAS 4800 DO OZNACZANIA POZIOMU WIREMII HIV RNA.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

ODCZYNNIKI DO WYKRYWANIA HLA-B*57

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Zgodnie z rozdzielnikiem, ktory stanowi zal?cznik do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

NR CZ??CI 1

Przedmiotem zamowienia w zakresie cz??ci nr 1 jest dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy odczynnikow do wykrywania HLA-B*57 metod? genetyczn?, do laboratoriow wykonuj?cych badania na rzecz realizatorow programu polityki zdrowotnej lecz?cych pacjentow HIV/AIDS, pracuj?cych na bazie szpitali/placowek medycznych, ktore zawarly umowy z Krajowym Centrum ds. AIDS na realizacj? programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia pn.: ?Leczenie antyretrowirusowe osob ?yj?cych z wirusem HIV w Polsce na lata 2017 ? 2021.

Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania odczynnikow i wszystkich komponentow niezb?dnych do uzyskania 611 efektywnych wynikow oraz polimerazy pod warunkiem, ?e wynika to z dokumentow dotycz?cych przeprowadzenia oznaczenia (np. instrukcja u?ywania, opis metodyki).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin wa?no?ci / Weighting: 35
Quality criterion - Name: Udzial osob niepelnosprawnych / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 1
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zmniejszenia zakupu odczynnikow, jednak nie wi?cej ni? o 20 % przedmiotu zamowienia, w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizacj? zamowienia lub w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczegolno?ci zmiany zapotrzebowania w?rod pacjentow.

II.2) Description
II.2.1) Title:

ODCZYNNIKI OPARTE NA TECHNOLOGII REAL TIME PCR ZGODNIE Z APARATUR? COBAS 4800 DO OZNACZANIA POZIOMU WIREMII HIV RNA

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Zgodnie z rozdzielnikiem, ktory stanowi zal?cznik do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

NR CZ??CI 2

Przedmiotem zamowienia w zakresie cz??ci nr 2 jest dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy odczynnikow opartych na technologii Real time PCR zgodnie z aparatur? COBAS 4800 do oznaczania poziomu wiremii HIV RNA do laboratoriow wykonuj?cych badania na rzecz realizatorow programu polityki zdrowotnej lecz?cych pacjentow HIV/AIDS, pracuj?cych na bazie szpitali/placowek medycznych, ktore zawarly umowy z Krajowym Centrum ds. AIDS na realizacj? programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn.: ?Leczenie antyretrowirusowe osob ?yj?cych z wirusem HIV w Polsce na lata 2017 ? 2021

Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania odczynnikow i wszystkich komponentow ? pelnego zestawu diagnostycznego do wyizolowania genomowych kwasow nukleinowych do pelnego wyniku oraz materialow wymienialnych (plastiki jednorazowego u?ytku) niezb?dnych do wykonania badania wraz z kalibracj? i kontrol? wewn?trzn? pozwalaj?cych na uzyskanie 3220 efektywnych wynikow. Zamawiaj?cy dopuszcza odczynniki wykorzystuj?ce wewn?trzny standard ilo?ciowy, ktory spelnia jednocze?nie rol? kalibratora i kontroli wewn?trznej.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin wa?no?ci / Weighting: 35
Quality criterion - Name: Udzial osob niepelnosprawnych / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 1
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zmniejszenia zakupu odczynnikow, jednak nie wi?cej ni? o 20 % przedmiotu zamowienia, w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizacj? zamowienia lub w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczegolno?ci zmiany zapotrzebowania w?rod pacjentow.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie okre?la szczegolowych warunkow w tym zakresie.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?la szczegolowych warunkow w tym zakresie.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Szczegolowe informacje dot. warunkow realizacji umowy zawarte s? we wzorze umowy, ktory stanowi zal?cznik do Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 12:00
Place:

Zaklad Zamowie? Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, pok. 113 (I pi?tro).

Information about authorised persons and opening procedure:

Czlonkowie komisji przetargowej,biegli rzeczoznawcy oraz inni uczestnicy post?powania przetargowego.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium ? zgodnie z wymaganiami w SIWZ.

Zamawiaj?cy stosuje zapisy art. 29 ust 4 ustawy Pzp.

Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury ?odwroconej zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowie? uzupelniaj?cych, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp i art. 134 ust. 6 pkt 3.

Zamawiaj?cy na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia b?dzie ??dal dokumentow o ktorych mowa w 5 oraz w 7 ust. 1 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawcow na podstawie przeslanek wynikaj?cych z art. 24 ust. 1 oraz z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Szczegolowe informacje dot. warunkow udzialu zawarte s? w Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 a (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych (Dz.u. z 2017r. poz. 1579 z po?n. zm).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Reagents and contrast media

2017/S 193-395585

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zaklad Zamowie? Publicznych przy Ministrze Zdrowia
REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Warszawa
02-326
Poland
Contact person: Paulina Janiszewska
E-mail: p.janiszewska@zzpprzymz.pl
Fax: +48 228833513
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.zzpprzymz.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup wyrobow medycznych do diagnostyki molekularnej z dostaw? do magazynu depozytowego, cz??? 1 ? 2, post?powanie znak: ZZP-216/17.

Reference number: ZZP- 216/17
II.1.2) Main CPV code
33696000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

ODCZYNNIKI DO WYKRYWANIA HLA-B*57

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 1
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

ODCZYNNIKI OPARTE NA TECHNOLOGII REAL TIME PCR ZGODNIE Z APARATUR? COBAS 4800 DO OZNACZANIA POZIOMU WIREMII HIV RNA

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 1
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Reagents and contrast media
ND Document number 395585-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name Zaklad Zamowie? Publicznych przy Ministrze Zdrowia (REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33696000 - Reagents and contrast media
OC Original CPV code 33696000 - Reagents and contrast media
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.zzpprzymz.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >