Romania-Bucuresti: Servers

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003514959344168
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 394714-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Servers

2017/S 192-394714

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
Str. Banu Dumitrache nr. 46, sector 2
Contact point(s): Serviciul Achizitii Publice
For the attention of: Lucian Serbu
032572 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 212086150
E-mail: lucian.serbu@igsu.ro
Fax: +40 212084519

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.igsu.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

48820000

Description
Servers.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 6.11.2017 - 14:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
7.11.2017 - 16:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Servers

2017/S 192-394714

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
Str. Banu Dumitrache nr. 46, sector 2
Contact point(s): Serviciul Achizitii Publice
For the attention of: Lucian Serbu
032572 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 212086150
E-mail: lucian.serbu@igsu.ro
Fax: +40 212084519

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.igsu.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3) Main activity
Public order and safety
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Acord-cadru de Furnizare Echipament de tip ?Server x 86.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Locul principal de livrare:
? Str. Banu Dumitache nr. 46, sector 2, Bucuresti.

NUTS code RO321

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4) Information on framework agreement
Framework agreement with several operators
maximum number of participants to the framework agreement envisaged: 3

Duration of the framework agreement

Duration in months: 24

Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement

Estimated value excluding VAT: 3 360 000 RON
Frequency and value of the contracts to be awarded: Anual/semestrial/trimestrial, functie de fondurile bugetare puse la dispozitie si nevoile autoritatii contractante.
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Achizitie echipament de tip ?Server.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

48820000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Acord-cadru:
? cantitate minima: ? 50 cpl. echivalentul a 840 000 RON;
? cantitate maxima: ? 200 cpl. echivalentul a 3 360 000 RON.
Cel mai mare contract subsecvent:
? cantitate minima: ? 10 cpl. echivalentul a 168 000 RON;
? cantitate maxima: ? 50 cpl. echivalentul a 840 000 RON.
Estimated value excluding VAT: 3 360 000 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 24 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Cuantum ? 16 800 RON.
Perioada de valabilitate ? 90 zile. Perioada de valabilitate a garantiei de participare se raporteaza la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Modalitatea de constituire: ? conform art. 36 din HG nr. 395/2016. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR, din data publicarii AP in SEAP. In cazul instrumentelor de garantare (scrisoare bancara sau polita de asigurare) se va avea in vedere ca acestea sa confirme irevocabilitatea garantiei constituite. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Cont IGSU:RO48TREZ7005005XXX000173, deschis la DTCPMB, beneficiar: UM 0276Bucuresti, CUI: RO4203997. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. In cazul constituirii garantiei prin Polita de asigurare, se va depune si dovada achitarii primei de asigurare. Garantia de participare trebuie sa fie prezentata autoritatii contractante, cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor, prevazute in anuntul de participare.
Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de participare conform prevederilor art. 38 din HG 395/2016. Cuantumul garantiei de buna executie se stabileste in procent de 10 % din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent.
Modalitatea de constituire: In conformitate cu prevederile art. 40 alin. 1, din HG nr. 395/2016. Garantia de buna executie emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Buget de stat.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016;
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:
Ofertantii (inclusiv asociatii/subcontractantii/tertii sustinatori) au obligatia completarii si prezentarii initiale a urmatoarelor documente:
? un DUAE distinct;
? Declaratie/declaratii privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea 98/2016.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 (trei) locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente sunt:
1.- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
2. ? certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia societatea isi are sediul social, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestuia;
3.- certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa reiasa ca ofertantii nu au datorii restante la momentul depunerii acestuia. Ofertantii trebuie sa prezinte certificat(e) privind plata impozitelor si taxelor locale eliberate de compartimentul/biroul/serviciul/directia de impozite si taxe locale din cadrul unitatii administrativ-teritoriale pe raza careia operatorii economici isi au sediul social sau au sedii secundare/puncte de lucru pentru care exista obligatii de plata, privind plata obligatiilor la bugetul local sau echivalent din care sa reiasa faptul ca operatorii economici nu au datorii restante la momentul depunerii acestuia/acestora;
4.- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
5. ? alte documente edificatoare, dupa caz.
In sensul prevederilor art. 60 si art. 167 alin. 1 lit. e) din Legea 98/2016, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:
? Daniel-Marian Dragne, Cezar Mihai Damian, Cristian Dragolici, Virgil Bulea, Anda Camelia Balaci-miroiu, Mircea Lucian Serbu, Ion Olteanu, Florin Ciobanu, Aurel Stan, Marius Iftode, Gabriel Vlase, Magdalena Gheorghila, Alina Gabriela Maria Simona, Laura Chiscop, Marian Paun.
Autoritatea contractanta va avea dreptul de a solicita clarificari si/sau completari referitoare la aceasta declaratie oricand pe parcursul procedurii de atribuire, in cazul in care intervin modificari in lista de mai sus.
? In conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile ulterioare, in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, se va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
? Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Atentie
Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv asociatii/subcontractantii/tertii sustinatori) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Ofertantii (inclusiv asociatii/subcontractantii/tertii sustinatori) au obligatia completarii si prezentarii initiale a unui DUAE distinct.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 (trei) locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente sunt:
1.Pentru persoanele juridice romane: se va solicita Certificatul constatator emis de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte denumirea completa, sediul social si punctul/punctele de lucru, persoanele autorizate (administratori/persoane imputernicite), domeniul de activitate principal/domeniile de activitate secundare si codurile CAEN aferente acestora;
2.Pentru persoanele juridice straine: se vor solicita documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu legisla?ia din tara de rezidenta a operatorului economic;
3.Pentru persoanele fizice romane/straine: se vor solicita documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica autorizata, in conformitate cu legisla?ia din tara de rezidenta a operatorului economic.
Atentie
Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv asociatii/subcontractantii/tertii sustinatori) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
III.2.2) Economic and financial ability
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Lista principalelor livrari de produse similare, efectuate in ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.
Ofertantul va face dovada ca a livrat produse similare in valoare cumulata de cel putin 450 000 RON, fara TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte.
Operatorii economici vor demonstra ca au produs/furnizat produse similare, cum ar fi, dar fara a se limita la:
? Servere;
? Sisteme de informare si servere;
? Servere de retea;
? Servere pentru calculatoare;
? Servere de fisiere;
? Servere pentru imprimante;
? Servere web.
In sensul celor de mai sus, autoritatea contractanta va accepta produse similare (din domeniul IT), de o complexitate comparabila cu cele ce fac obiectul contractului, cu conditia respectarii principiului ?cine poate mult poate si mai putin.
NU vor fi luate in considerare livrari de produse relevante cu mai multe de 3 ani anteriori datei limita de depunere a ofertelor. Numarul de ani aferenti experientei similare se calculeaza prin raportare la data limita de depunere a ofertelor stabilita de autoritatea contractanta in anuntul de participare.
Daca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual RON/EUR/alta valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei.
Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Informatii privind tertii sustinatori (daca este cazul).
In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand sustinerea acordata in conformitate cu prevederile art. 182 alin. (1) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament de sustinere in acest sens din partea tertului/tertilor. Tertul/tertii sustinator/sustinatori raspund impreuna cu operatorul economic, in mod solidar, pentru executarea contractului.
Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Informatii privind asocierea (daca este cazul).
In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica. In cazul in care unul dintre operatorii economici, parte a acordului de asociere, nu este o persoana juridica romana, se va mentiona in acordul de asociere faptul ca, persoana juridica romana va tine contabilitateta, depune declaratiile fiscale si emite factura. De asemenea, acordul de asociere va fi inregistrat la ANAF, in situatia mai sus mentionata.
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul):
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.
Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara, ofertantul va prezenta, ca dovada preliminara, DUAE completat in conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
La nivelul DUAE, trebuie precizate urmatoarele informatii:
? numarul si data contractului/contractelor invocate drept experienta similara;
? beneficiarul acestuia si datele sale de contact;
? data si numarul documentului/documentelor de receptie;
? ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA.
Ofertantii clasati pe primele 3 (trei) locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire a ofertelor, vor face dovada indeplinirii cerintei privind experienta similara, prin prezentarea, la solicitarea autoritatii contractante, a urmatoarelor documente justificative:
? copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit;
? certificate de predare-primire;
? recomandari sau procese-verbale de receptie;
? certficari de buna executie/ certificate constatatoare/orice tip de document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de clientul beneficiar privat.
Tertul/tertii va/vor completa DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate, la care se ataseaza si angajamentul de sustinere ferm al tertului sustinator/angajamente ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul/tertii sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului.
Prin semnarea angajamentului de sustinere tertul/tertii sustinator/sustinatori raspunde/raspund pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, autoritatea contractanta avand posibilitatea de actiune directa impotriva tertului/tertilor sustinator/sustinatori.
Documentele justificative care probeaza cele asumate prin angajamentvor fi solicitate doar ofertantilor clasati pe primele 3 (trei) locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire a ofertelor.
In cazul depunerii unei oferte comune, se va complete si prezenta DUAE inclusiv de catre asociati, in conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Odata cu DUAE se va depune si acordul de asociere.
Pentru demonstarea indeplinirii cerintei doar ofertantii clasati pe primele 3 (trei) locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire vor prezenta propriile documente deorece criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului, trebuie respectate de fiecare asociat in parte, iar criteriile de calificare referitoare la capacitatea de exercitate a activitatii profesionale trebuie respectate de fiecare asociat in parte pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Documentele justificative care probeaza cele asumate prin acord vor si solicitate doar ofertantului clasa?i pe primele 3 (trei) locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire a ofertelor. Capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ. Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Ofertantul va completa DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Odata cu DUAE se va prezenta si acordul/acordurile de subontractare.
Subcontractantii precizeaza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplinesc mentionand numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Daca prin subcontractant nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere.
Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate doar ofertantilor clasati pe primele 3 (trei) locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire a ofertelor.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 6.11.2017 - 14:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
7.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 5.12.2017 - 18:00

Place:

In SEAP

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
Informatii privind licitatia electronica (ca etapa a reluarii competitiei in SEAP, in vederea incheierii contractelor subsecvente) au in vedere (art. 20 alin. 9 din HG nr. 395/2016):
a) elementele ofertei care vor face obiectul licitatiei electronice: ? pretul unitar/complet, in RON fara TVA;
b) eventualele limite ale valorilor pana la care elementele prevazute la lit. a) pot fi imbunatatite, astfel cum rezulta din specificatiile care definesc obiectul contractului: ? nu exista limite;
c) informatiile care vor fi puse la dispozitia ofertantilor pe parcursul licitatiei electronice:
? Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: ? Da;
? Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului: ? Da;
? Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: ? Da;
? Valoare estimata pentru pretul unitar: ? Da;
? Numar runde: ? 1;
? Durata runda: ? 1 zi;
? Pas minim de licitare: ? 0,1 % din valoarea estimata a pretului unitar/complet;
? Moneda in care se transmite oferta de pret: ? Da;
? Data de inceput a licitatiei: ? Da;
? Data de sfarsit a licitatiei: ? Da.
d) conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: ? la licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta.

e) informatiile relevante privind echipamentele electronice care trebuie utilizate, precum si modalitatile si specificatiile tehnice de conectare: se va consulta site-ul http://www.e-licitatie.ro ;

f) alte informatii relevante privind procesul licitatiei electronice:
? in orice moment pe parcursul desfasurarii licitatiei electronice, sistemul informatic pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de ofertare informatii necesare acestora pentru a-si determina pozitia pe care o ocupa in clasament;
? pe parcursul licitatiilor electronice, sistemul informatic nu va dezvalui identitatea ofertantilor participanti;
? ofertele depuse in cadrul licitatiei electronice de catre ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze.
Precizari referitoare la optiunea de prelungire automata a licitatiei:
Licitatia se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului. Timpul de prelungire depinde de ofertantii participanti la procedura daca acestia fac modificari care duc la schimbarea locului 1 din clasament, adica, licitatia electronica nu se mai finalizeaza la o ora fixa, daca in ultimul minut s-a produs o modificare a primei pozitii din clasament. Conform precizarilor Agentiei pentru Agenda Digitala a Romaniei, in acest caz, licitatia se va prelungi automat cu 5 minute. Cele 5 minute se aplica orei de inchidere a licitatiei. Daca in intervalul de 1 minut pana la ora de inchidere a licitatiei se produc alte modificari ale clasamentului, care nu tin de locul 1 in clasament, termenul de prelungire ramane cel de 5 minute dupa ora de inchidere. Daca in ultimul minut din cele 5 minute de prelungire a licitatiei are loc o noua schimbare a locului 1 in clasament, licitatia se va prelungi automat cu inca 5 minute de la data modificarii clasamentului. Decalarea termenului de finalizare se va face repetitiv, pana la ora 17:00, reluandu-se a doua zi incepand cu ora 9:00, doar daca se indeplineste conditia anterioara.
DUAE ? Document Unic de Achizitie European ? reprezinta o declaratie pe propria raspundere a opopratorului economic potrivit careia nu se afla intr-una dintre situatiile de excludere prev de legislatia nationala si indeplineste criteriile de calificare si selectie precizate de AC in fisa de date a achizitiei. A se consulta instructiunile de completare puse la dispozitie de catre ANAP.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Conform prevederilor art. 6 si art. 8 din Legea 101/2016.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta ? Serviciul Achizitii Publice
Strada Banu Dumitrache nr. 46, sector 2
032572 Bucuresti
Romania
E-mail: lucian.serbu@igsu.ro
Telephone: +40 212086150
Internet address: .www.igsu.ro
Fax: +40 212084519

VI.5) Date of dispatch of this notice:
3.10.2017
TI Title Romania-Bucuresti: Servers
ND Document number 394714-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place BUCURESTI
AU Authority name Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
OL Original language RO
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DD Deadline for the request of documents 06/11/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 48820000 - Servers
OC Original CPV code 48820000 - Servers
RC NUTS code RO321
IA Internet address (URL) www.igsu.ro
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >