Poland-Warsaw: Garments for anti-ballistic protection

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 84 - Clothing, Individual Equipment, and Insignia
Opps ID: NBD00003514973106756
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393371-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Garments for anti-ballistic protection

2017/S 192-393371

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Komenda Glowna Policji
ul. Pulawska 148/150
Warszawa
02-624
Poland
Contact person: Andrzej Kuczy?ski
Telephone: +48 226012247
E-mail: a.kuczynski@policja.gov.pl
Fax: +48 226011857
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.policja.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup 6 kompletow kombinezonow dla pirotechnika ci??kich.

Reference number: 35/Cut/17/AK/PMP
II.1.2) Main CPV code
35815000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Zakupu 6 kompletow kombinezonow dla pirotechnika ci??kich.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zostal zawarty w Zal?czniku nr 2 do SIWZ.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 580 400.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Centralna Skladnica Uzbrojenia KSP Stara Wie? k/Celestynowa.

II.2.4) Description of the procurement:

Zakupu 6 kompletow kombinezonow dla pirotechnika ci??kich.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zostal zawarty w Zal?czniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Gwarancja ? na wszystkie elementy z wyl?czeniem balistyki / Weighting: 20 %
Quality criterion - Name: Gwarancja ? odporno?? balistyczna / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Przyst?puj?c do przetargu Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium zaznaczaj?c cel wplaty, w wysoko?ci: 40000,00 zl (czterdzie?ci tysi?cy zl), w formie okre?lonej w art.45 ustawy Pzp. Wykonawca w 3 dni od zamieszczenia na str. inter. informacji, o ktorej mowa w art.86 ust.5Pzp, przekazuje o?wiadczenie o przynale?no?ci lub jej braku do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w ust.1 pkt23 Pzp.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 092-181442
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 154/35/CUT/17/AK/PMP
Title:

Zakup 6 kompletow kombinezonow dla pirotechnika ci??kich

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PIMCO Sp. z o.o.
KRS 0000150948
ul. ?olny63
WARSZAWA
02-850
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 793 400.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 580 400.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

I. O zamowienie mo?e si? ubiega? Wykonawca, ktory nie podlega wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia Zamawiaj?cy b?dzie ??dal dokumentow:

1.odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2.za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu.

3.za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu.

4.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu.

5.o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci.

6.o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne.

7.o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar? ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp.

8.o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp.

9.o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

Wykonawca maj?cy siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sklada dokumenty zgodnie z opisem zawartym w ust. 6 Rozdzialu VII SIWZ.

II. Warunki udzialu i wymagane dokumenty okre?la Rozdz VI i VII SIWZ.

III. Przed podpisaniem umowy Zamawiaj?cy b?dzie wymagal od Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana, wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwolanie w przedmiotowym post?powaniu przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej byl zobowi?zany na podstawie ustawy.

3. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia.

4. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

5. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 3 i 4 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo??

o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

6. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Garments for anti-ballistic protection

2017/S 192-393371

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Komenda Glowna Policji
ul. Pulawska 148/150
Warszawa
02-624
Poland
Contact person: Andrzej Kuczy?ski
Telephone: +48 226012247
E-mail: a.kuczynski@policja.gov.pl
Fax: +48 226011857
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.policja.pl

I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup 6 kompletow kombinezonow dla pirotechnika ci??kich.

Reference number: 35/Cut/17/AK/PMP
II.1.2) Main CPV code
35815000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 580 400.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 092-181442

Section V: Award of contract

Contract No: 154/35/CUT/17/AK/PMP
Title:

Zakup 6 kompletow kombinezonow dla pirotechnika ci??kich

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
PIMCO Sp. z o.o.
KRS 0000150948
ul. ?olny63
WARSZAWA
02-850
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 793 400.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 580 400.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Garments for anti-ballistic protection
ND Document number 393371-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place WARSAW
AU Authority name Komenda Glowna Policji (KRS 0000150948)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 05/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 35815000 - Garments for anti-ballistic protection
OC Original CPV code 35815000 - Garments for anti-ballistic protection
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.policja.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >