Romania-Bucuresti: Electric accumulators

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • N - Installation of Equipment
Opps ID: NBD00003515092802855
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 394715-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Electric accumulators

2017/S 192-394715

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

RA ROMATSA ? Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian
Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, OP Box 18-90
For the attention of: Adrian Cojoc
013813 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 212083528
E-mail: adrian.cojoc@romatsa.ro
Fax: +40 212083564

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.romatsa.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

31430000

Description
Electric accumulators.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 30.10.2017 - 00:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.11.2017 - 16:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Electric accumulators

2017/S 192-394715

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

RA ROMATSA ? Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian
Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, OP Box 18-90
For the attention of: Adrian Cojoc
013813 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 212083528
E-mail: adrian.cojoc@romatsa.ro
Fax: +40 212083564

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.romatsa.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Other: regie autonoma
I.3) Main activity
Other: aeroportuare
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Achizitia de acumulatori electrici pentru subunitatile ROMATSA.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Sediul RA ROMATSA si Subunitati, conform caietului de sarcini.

NUTS code RO321

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Achizitia de acumulatori electrici pentru subunitatile RA ROMATSA conform specificatiilor din caietul de sarcini.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

31430000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
2743 bucati.
Estimated value excluding VAT: 1 200 460,50 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
in days: 60 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Garantia de participare este in suma de 1 200 RON si se constituie potrivit prevederilor art. 36 din HG 395/2016. In cazul constituirii garantiei de participare in alta moneda, la calculul echivalentei se va avea in vedere cursul de schimb comunicat de BNR valabil la data publicarii in SEAP a anuntului de participare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (cel putin 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare: prin scrisoare de garantie emisa de o societate bancara (Formularul A) sau de o societate de asigurari sau prin virament bancar in contul RA ROMATSA RO93 RNCB 0085 0441 8223 0013 ? BCR, sucursala WTC, cu conditia confirmari acestuia de catre banca emitenta in favoarea autoritatii contractante. Dovada constituirii garantiei de participare se va anexa in SEAP, semnata electronic cu semnatura electronica extinsa la data limita de depunere a ofertelor comunicata in anuntul de participare. Dupa aceasta data, autoritatea contractanta poate solicita (prin clarificari) depunerea garantiei de participare in original doar daca documentul prin care demonstreaza constituirea garantiei de participare face parte din categoria documentelor cu regim special a caror valabilitate este conditionata de prezentarea in forma originala. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5 % din valoarea fara TVA a contractului incheiat. Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in conditiile art. 40, alin. (1) din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referiotare la atribuirea contractului de achizitie publica din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Garantia de buna executie va avea valabilitate pana la data de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Surse proprii.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016; Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016; Asociere conform art. 39 din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; 2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; 3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 4. alte documente edificatoare, dupa caz.
Pentru ofertantii nerezidenti, in conformitate cu prevederile art. 167 alin. (3) din legea 98/2016 privind achizitiile publice, in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. (1), sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art.167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere sau daca in tara respectiva nu exsita prevederi legale referitoare la declaratia de proprie raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Ofertantii, tertii sustinatori si subsontractantii trebuie sa respecte Regulile de ecvitare a conflictului de interese prevazute la art. 58, 60, 61, 62, 63 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Precizam ca numele persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante ce detin functii de decizie sunt: Valentin Dumitru CIMPUIERU, Director General si Andreea TONEA, p. Director Economic, Cosmin DUMITRESCU- Director Tehnic-presedinte comisie de evaluare, si urmatorii membri: Adrian Cojoc-sef Serviciu Proceduri si Monitorizare Achizitii, Cristinel Trandafir, Laura Rusescu/Constantina Vigu, Emilia Nita/mihaela Cita, Dan Cionei, Luciana Andercau/petronela Dionise, Victor Rausse In vederea verificarii informatiilor cuprinse in DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite, iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:
? pentru operator economic roman: certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul competent teritorial.
Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:
a) obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;
b) starea ofertantului;
c) persoanele care reprezinta ofertantul in relatia cu tertii.
Informatiile cuprinse in acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.
Nota: Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre
ONRC in forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.
? pentru operatorii economici straini: Operatorii economici straini ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile
legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a
constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire:
Completare DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat de catre ofertantul clasat pe primul loc, doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele vor fi traduse in limba romana de catre un traducator autorizat.
Nota: In cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele justificative solicitate conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Economic and financial ability
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani in valoare cumulata de cel putin 1.200.000 lei cu indicarea valorilor, datelor si beneficiarilor publici sau privati, din care sa reiasa ca operatorul economic a livrat produse similare a caror valoare cumulata va fi indeplinita la nivelul a unuia sau mai multe contracte. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Documentele justificative in sustinerea experientei similare (certificate sau alte documente emise) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea analizarii ofertelor.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE pentru/la:? Partea IV ?Criteriile de selectie -

Sectiunea C ?Capacitatea tehnica si profesionala - subsectiunea ?pentru contractele de achizitie publica de produse . Nota 1: In conformitate cu prevederile art. 196, alin (2) din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar de evaluare a ofertelor intocmit la finalizarea licitatiei sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Se vor solicita ca si documente justificative documente suport relevante care sa sustina fara echivoc informatiile din DUAE (certificate/documente emise sau contrasemnate de autoritatile contractante sau de catre clientii privati, beneficiari ai livrarilor, cum ar fi procese-verbale de receptie cantitativa si calitativa, note de receptie si constatare diferente, recomandari sau alte documente similare edificatoare care sa ateste fara echivoc livrarea efectiva si corespunzatoare a produselor). Documentele emise intr-o alta limba decat limba romana vor fi insotite de traduceri autorizate in limba romana, de asemenea semnate electronic conform celor mentionate anterior. Nota 2: Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual RON/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru contractele/angajamentele/documentele a caror valoare este in alta valuta calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Se va consulta http://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb - 3544.aspx

III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 30.10.2017 - 00:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 5.12.2017 - 18:00

Place:

In SEAP

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
1) Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: Autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
2) Fiecare operator economic participant la procedura va completa (daca este cazul) o declaratie pricvind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti cu indicarea procentului de subcontractare

3) Linkul in care se poate accesa DUAE- https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter . Fiecare odertant /subcontractant/asociat/tert sustinator va completa DUAE si va incarca in SEAP la sectiunea corespunzatoare semnat cu semnatura electronica corespunzatoare operatorului economic

4) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-ul furnizorului de semnatura electronica.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Conform prevederilor Legii 101/2016.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Serviciul Juridic RA ROMATSA
B-dul Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sector 1
013813 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 212083108

VI.5) Date of dispatch of this notice:
3.10.2017
TI Title Romania-Bucuresti: Electric accumulators
ND Document number 394715-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place BUCURESTI
AU Authority name RA ROMATSA ? Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian
OL Original language RO
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DD Deadline for the request of documents 30/10/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 31430000 - Electric accumulators
OC Original CPV code 31430000 - Electric accumulators
RC NUTS code RO321
IA Internet address (URL) www.romatsa.ro
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >