Poland-Warsaw: Electricity, heating, solar and nuclear energy

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 45 - Plumbing, Heating, and Sanitation Equipment
Opps ID: NBD00003515113612267
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 395538-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2017/S 193-395538

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. ?wirki i Wigury 61
Warszawa
02-091
Poland
Contact person: Gra?yna Radzka, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. ?wirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Dzial Zamowie? Publicznych, III pi?tro, pokoj 307
Telephone: +48 225720387
E-mail: aez@wum.edu.pl
Fax: +48 225720365
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.wum.edu.pl

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a
Warszawa
02-097
Poland
Contact person: Gra?yna Radzka, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. ?wirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Dzial Zamowie? Publicznych, III pi?tro, pokoj 307
Telephone: +48 225720387
E-mail: aez@wum.edu.pl
Fax: +48 225720365
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.wum.edu.pl

I.2) Joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.wum.edu.pl
Additional information can be obtained from another address:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. ?wirki i Wigury 61, Dzial Zamowie? Publicznych, pok. 307
Warszawa
02-091
Poland
Contact person: Gra?yna Radzka
Telephone: +48 225720387
E-mail: aez@wum.edu.pl
Fax: +48 225720365
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.wum.edu.pl

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w okresie 12 miesi?cy.

Reference number: AEZ/S-150/2017
II.1.2) Main CPV code
09300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zostal zawarty w Zal?czniku nr 2.1 oraz Zal?czniku 2.2 do SIWZ Opis przedmiotu zamowienia dla WUM oraz SP CSK, zawieraj?cym oszacowanie zapotrzebowania na energi? elektryczn? w okresie 12 miesi?cy, ustalony na podstawie zu?ycia energii w latach ubieglych w taryfach stosowanych przez dotychczasowego dostawc? energii elektrycznej.

2. Zamawiaj?cy wymaga, aby do obliczenia ceny Wykonawca zastosowal zryczaltowane ceny dla taryf grupy B, C i G bez podzialu na taryf? nocn? i dzienn?, zgodnie z Zal?cznikiem nr 1.1 do SIWZ, stanowi?cym formularz cenowy, z zastrze?eniem postanowie? Rozdzialu XXX SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykonawca, ktory przyst?pi do niniejszego post?powania, zobowi?zany jest do wniesienia wadium, w wysoko?ci 130 000 PLN (slownie: sto trzydzie?ci tysi?cy zlotych), na warunkach okre?lonych w Rozdziale XVI SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e posiada aktualn? koncesj? na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie obrotu energi? elektryczn? wydan? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?la szczegolowych warunkow w tym zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?la szczegolowych warunkow w tym zakresie.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Zamawiaj?cy wymaga zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okre?lonych we Wzorze umowy, stanowi?cym Zal?cznik nr 6 do SIWZ.

2. Maj?c na uwadze postanowienia art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, zakazuj?ce istotnych zmian postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, z zastrze?eniem przewidywanych okoliczno?ci okre?lonych przez Zamawiaj?cego w tre?ci ogloszenia zamowieniu lub SIWZ, Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zmiany umowy w zakresie:

a) zmiany ceny energii elektrycznej w taryfie G, proporcjonalnie do wzrostu ceny zatwierdzonej przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki,

b) zmiany ustawowej stawki podatku VAT,

c) zmiany zu?ycia energii elektrycznej, o ktorej mowa w 2 ust 4 umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dzial Zamowie? Publicznych, pokoj 310

ul. ?wirki i Wigury 61

02-091 Warszawa.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. W prowadzonym post?powaniu, w oparciu o art 24 aa ust. 1 ustawy, Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Na wezwanie Zamawiaj?cego, Wykonawca ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, a tak?e inni Wykonawcy w przypadku okoliczno?ci, o ktorych mowa w ust. 10 Rozdzialu VIII SIWZ w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w post?powaniu, zobowi?zani s? zlo?y? dokumenty i o?wiadczenia ( z zastrze?eniem Rozdzialu VIII ust. 11 SIWZ), okre?lone w Rozdziale IX ust. 3 pkt 1 i 4 SIWZ:

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2017/S 193-395538

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. ?wirki i Wigury 61
Warszawa
02-091
Poland
Contact person: Gra?yna Radzka, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. ?wirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Dzial Zamowie? Publicznych, III pi?tro, pokoj 307
Telephone: +48 225720387
E-mail: aez@wum.edu.pl
Fax: +48 225720365
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.wum.edu.pl

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a
Warszawa
02-097
Poland
Contact person: Gra?yna Radzka, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. ?wirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Dzial Zamowie? Publicznych, III pi?tro, pokoj 307
Telephone: +48 225720387
E-mail: aez@wum.edu.pl
Fax: +48 225720365
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.wum.edu.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w okresie 12 miesi?cy.

Reference number: AEZ/S-150/2017
II.1.2) Main CPV code
09300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Electricity, heating, solar and nuclear energy
ND Document number 395538-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name Warszawski Uniwersytet Medyczny
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 09300000 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
OC Original CPV code 09300000 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) www.wum.edu.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >