Poland-Bydgoszcz: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003515119144419
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Oct 17, 2017
Solicitation No: 395537-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2017/S 193-395537

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Centrum Onkologii w Bydgoszczy im. prof. Franciszka Lukaszczyka w Bydgoszczy
ul. dr Izabeli Romanowskiej 2
Bydgoszcz
85-796
Poland
Contact person: Bo?ena Dzier?awska
Telephone: +48 523743208
E-mail: dzierzawskab@co.bydgoszcz.pl
Fax: +48 53743301
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: www.co.bydgoszcz.pl

Address of the buyer profile: www.co.bydgoszcz.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.co.bydgoszcz.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sekwenatora kolejnej generacji (NGS) i sprz?tu peryferyjnego.

Reference number: 81/P/2017
II.1.2) Main CPV code
38000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa sekwenatora kolejnej generacji (NGS) i sprz?tu peryferyjnego.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
38540000
38437000
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa sekwenatora kolejnej generacji (NGS) i sprz?tu peryferyjnego.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamowienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1.Wykaz dostaw, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania, zgodnie z zal?cznikiem nr 8 do SIWZ (w zal?czeniu) ? dotyczy poz. 1.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e si? realizacj? w ci?gu ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?li okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie co najmniej 1 dostawy do o?rodka onkologicznego lub diagnostycznego, ktorej przedmiotem byla dostawa odpowiadaj?ca swym zakresem przedmiotowi zamowienia o warto?ci nie mniejszej ni? 1 000 000 PLN brutto ? dotyczy poz. 1.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Pilna potrzeba udzielenia zamowienia.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/10/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 17/10/2017
Local time: 10:00
Place:

Kancelaria Centrum Onkologii, pok. 1075.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Zamawiaj?cy, najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu

2. Warunkiem udzialu w post?powaniu jest wniesienie wadium w wysoko?ci: 28 000 PLN.

3. Dokumenty wymagane na potwierdzenie, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego zostaly podane w SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2017/S 193-395537

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Centrum Onkologii w Bydgoszczy im. prof. Franciszka Lukaszczyka w Bydgoszczy
ul. dr Izabeli Romanowskiej 2
Bydgoszcz
85-796
Poland
Contact person: Bo?ena Dzier?awska
Telephone: +48 523743208
E-mail: dzierzawskab@co.bydgoszcz.pl
Fax: +48 53743301
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: www.co.bydgoszcz.pl

Address of the buyer profile: www.co.bydgoszcz.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sekwenatora kolejnej generacji (NGS) i sprz?tu peryferyjnego.

Reference number: 81/P/2017
II.1.2) Main CPV code
38000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
38540000
38437000
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/10/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Bydgoszcz: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
ND Document number 395537-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place BYDGOSZCZ
AU Authority name Centrum Onkologii w Bydgoszczy im. prof. Franciszka Lukaszczyka w Bydgoszczy
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 17/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33100000 - Medical equipments
38000000 - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
38437000 - Laboratory pipettes and accessories
38540000 - Machines and apparatus for testing and measuring
OC Original CPV code 33100000 - Medical equipments
38000000 - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
38437000 - Laboratory pipettes and accessories
38540000 - Machines and apparatus for testing and measuring
RC NUTS code PL613
IA Internet address (URL) www.co.bydgoszcz.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >