Poland-Warsaw: Telecommunications services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • D - Automatic Data Processing and Telecommunication Services
Opps ID: NBD00003515225318562
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396459-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Telecommunications services

2017/S 193-396459

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Transportowy Dozor Techniczny
ul. Chalubi?skiego 8
Warszawa
00-613
Poland
Contact person: El?bieta Kolanko
Telephone: +48 224902902
E-mail: przetargi@tdt.gov.pl
Fax: +48 228300062
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.tdt.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: pa?stwowa osoba prawna
I.5) Main activity
Other activity: dozor techniczny w zakresie transportu

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslug telefonii komorkowej oraz internetu bezprzewodowego.

Reference number: ZP 14/2017
II.1.2) Main CPV code
64200000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia s? Uslugi telekomunikacyjne w zakresie telefonii komorkowej i internetu bezprzewodowego wraz z dostaw? aparatow telefonicznych i routerow na potrzeby Transportowego Dozoru Technicznego. Usluga ?wiadczona b?dzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak rownie? Unii Europejskiej i krajow poza Uni? Europejsk?. ?wiadczona usluga telekomunikacyjna zapewni? ma mi?dzy innymi zachowanie

dotychczas u?ywanych numerow telefonicznych, przeniesienie numerow na zasadach zgodnych z Prawem Telekomunikacyjnym.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
64212000
32250000
32260000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Usluga ?wiadczona b?dzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak rownie? Unii Europejskiej i krajow poza Uni? Europejsk?.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie przez Wykonawc? Uslug telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komorkowej i internetu bezprzewodowego wraz z dostaw? aparatow telefonicznych i routerow na potrzeby Transportowego Dozoru Technicznego, zwanego dalej rownie? TDT. Usluga ?wiadczona b?dzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak rownie? Unii Europejskiej i krajow poza Uni? Europejsk?, na czas okre?lony od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania kwoty l?cznego wynagrodzenia Wykonawcy okre?lonego w umowie. ?wiadczona usluga telekomunikacyjna zapewni? ma mi?dzy innymi zachowanie dotychczas u?ywanych numerow telefonicznych, przeniesienie numerow na zasadach zgodnych z Prawem Telekomunikacyjnym. Usluga b?dzie ?wiadczona dla 357 abonamentow (347 abonamentow komorkowych oraz 10 abonamentow mobilnego Internetu), w ramach ktorych zapewniona musi by? l?czno?? glosowa (wraz z korporacyjn?), tekstowa (SMS), multimedialna (MMS) oraz transmisja danych. Dodatkowo dla ww. abonamentow zostanie dokonana dostawa: 357 aparatow telefonicznych (w tym 10 aparatow telefonicznych dodatkowych bez kart SIM ), 10 routerow internetowych obsluguj?cych technologi? LTE. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie prawa opcji, polegaj?cego na mo?liwo?ci ?wiadczenia Uslug w zakresie telefonii komorkowej i internetu bezprzewodowego wraz z dostaw? Urz?dze? oraz kart SIM w ilo?ci 50 szt. abonamentow komorkowych oraz 50 szt. aparatow telefonicznych.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Wielko?? pakietu internetowego / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie prawa opcji, polegaj?cego na mo?liwo?ci ?wiadczenia Uslug w zakresie telefonii komorkowej i internetu bezprzewodowego wraz z dostaw? urz?dze? oraz kart SIM w ilo?ci 50 szt. abonamentow komorkowych oraz 50 szt. aparatow telefonicznych. Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji na Uslugi oraz dostawy Urz?dze? oraz kart SIM, w okresie trwania Umowy, jednak nie po?niej ni? 12 miesi?cy przed zako?czeniem obowi?zywania Umowy, z zastrze?eniem, ?e ?wiadczenie Uslug zako?czy si? w terminie obowi?zywania niniejszej Umowy, o ktorym mowa w 2 ust. 1 Umowy.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? lub Podwykonawc? na podstawie umowy o prac? osob wykonuj?cych wskazane przez Zamawiaj?cego czynno?ci, w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okre?lony w art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.).

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 156-323825
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

?wiadczenie uslug telefonii komorkowej oraz internetu bezprzewodowego

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Procedura odwrocona ? Zamawiaj?cy zastosuje procedur?, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiaj?cy w niniejszym post?powaniu najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Ka?dy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca przyst?puj?cy do post?powania jest zobowi?zany wnie?? wadium w wysoko?ci 15 000,00 zl (slownie: pi?tna?cie tysi?cy zlotych). 2. Forma wadium. Wadium mo?e by? wniesione wyl?cznie w jednej lub kilku formach okre?lonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp tj: 1) pieni?dzu;

2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Termin i miejsce wniesienia wadium. 1) wadium nale?y wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert; 2) w przypadku wnoszenia wadium w pieni?dzu ustalon? kwot? nale?y wplaci? na rachunek bankowy Zamawiaj?cego nr: 43 1130 1017 0020 1237 5820 0004 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Warszawie Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, zaznaczaj?c w tytule przelewu: ?Wadium w post?powaniu nr: ZP 12/2017 ?wiadczenie uslug telefonii komorkowej oraz internetu bezprzewodowego 3) wadium wnoszone w pieni?dzu winno znale?? si? na rachunku bankowym Zamawiaj?cego przed uplywem terminu skladania ofert; 4) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej ni? w pieni?dzu, wymagane jest zlo?enie oryginalnego dokumentu wskazanego w art. 45 ust. 6 pkt 2) ? 5) ustawy Pzp. Oryginal dokumentu powinien by? zal?czony do oferty w osobnej kopercie. Oprocz oryginalu ww. dokumentu do oferty nale?y przedlo?y? jego kopi? potwierdzon? za zgodno?? z oryginalem. Przedmiotowy dokument winien by? sporz?dzony w j?zyku polskim; 5) z dokumentu wadium wniesionego w formie wskazanej w art. 45 ust. 6 pkt 2) ? 5) ustawy Pzp, powinno wynika? jednoznacznie gwarantowanie wyplat nale?no?ci w sposob nieodwolalny, bezwarunkowy i na pierwsze ??danie w terminie nie dlu?szym ni? 30 dni kalendarzowych od pierwszego ??dania Zamawiaj?cego. Wadium takie powinno obejmowa? caly okres zwi?zania ofert?, poczynaj?c od daty skladania ofert.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Pzp. 2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej. 5. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania. 6. Odwolanie wnosi si?: 1) w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni je?eli zostaly przeslane w inny sposob; 2) wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej; 3) wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 6 ust 1) i 2) wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 7. Je?eli Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Telecommunications services

2017/S 193-396459

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Transportowy Dozor Techniczny
ul. Chalubi?skiego 8
Warszawa
00-613
Poland
Contact person: El?bieta Kolanko
Telephone: +48 224902902
E-mail: przetargi@tdt.gov.pl
Fax: +48 228300062
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.tdt.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: dozor techniczny w zakresie transportu

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslug telefonii komorkowej oraz internetu bezprzewodowego.

Reference number: ZP 14/2017
II.1.2) Main CPV code
64200000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
64212000
32250000
32260000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 156-323825

Section V: Award of contract

Title:

?wiadczenie uslug telefonii komorkowej oraz internetu bezprzewodowego

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Telecommunications services
ND Document number 396459-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name Transportowy Dozor Techniczny
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 32250000 - Mobile telephones
32260000 - Data-transmission equipment
64200000 - Telecommunications services
64212000 - Mobile-telephone services
OC Original CPV code 32250000 - Mobile telephones
32260000 - Data-transmission equipment
64200000 - Telecommunications services
64212000 - Mobile-telephone services
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) http://www.tdt.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >