Poland-Lod?: Agricultural services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003515238925145
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396458-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Lod?: Agricultural services

2017/S 193-396458

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Lod? ? Zarz?d Zieleni Miejskiej w Lodzi
ul. Konstantynowska 8/10
Lod?
94-303
Poland
Contact person: Krzysztof Helman
E-mail: zamowienia@zzm.lodz.pl
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: jednostka organizacyjna administracji samorz?dowej
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykaszanie siedlisk l?kowych na terenach cennych przyrodniczo w obszarach lasow komunalnych.

Reference number: ZZM.WOA.ZP.2510.34.2017
II.1.2) Main CPV code
77100000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

[Powolana w tre?ci niniejszego ogloszenia numeracja jest to?sama z numeracj? w SIWZ] 3.1 Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie uslug polegaj?ce na mechanicznym oraz r?cznym wykoszeniu ro?linno?ci zielnej z obszaru siedlisk l?kowych.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 59 333.17 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Skotniki

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
77100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL712
Main site or place of performance:

Skotniki.

II.2.4) Description of the procurement:

3.1.1.1 w obszarze ?Bzura/Boruty zakres prac obejmuje wykoszenie ro?linno?ci zielnej na pow. 3,06 ha. Na cz??ci o pow. 2,89 ha wymaga si? wykoszenia mechanicznego np. ci?gnikiem z kosiark? bijakow? lub rownorz?dnym zestawem z rozdrobnieniem wykoszonej ro?linno?ci i pozostawieniem jej rozrzuconej na gruncie w obszarze koszenia. Na pozostalej cz??ci o pow. 0,17 ha (w miejscach trudno dost?pnych) wymaga si? wykoszenia r?cznego przy u?yciu wykaszarki spalinowej lub kosy z pozostawieniem wykoszonej ro?linno?ci rozrzuconej na gruncie.

3.1.1.2 w obszarze ?Gora na Rogach zakres prac obejmuje wykoszenie ro?linno?ci zielnej na pow. 4,85 ha. Na cz??ci o pow. 4,46 ha wymaga si? wykoszenia mechanicznego np. ci?gnikiem z kosiark? bijakow? lub rownorz?dnym zestawem z rozdrobnieniem wykoszonej ro?linno?ci i pozostawieniem jej rozrzuconej na gruncie w obszarze koszenia. Na pozostalej cz??ci o pow. 0,39 ha (w miejscach trudno dost?pnych) wymaga si? wykoszenia r?cznego przy u?yciu wykaszarki spalinowej lub kosy z pozostawieniem wykoszonej ro?linno?ci rozrzuconej na gruncie.

3.1.1.3 w obszarze u?ytku ekologicznego ?L?ki na Modrzewiu zakres prac obejmuje 1 krotne wykoszenie r?czne na pow. 1,43 ha. Nie dopuszcza si? koszenia mechanicznego ze wzgl?du na podmokly charakter terenu. Wymaga si? wykoszenia r?cznego przy u?yciu wykaszarki spalinowej lub kosy. Po wykonaniu koszenia material ro?linny nale?y zgrabi? i uprz?tn??. Uprz?tni?cie ro?linno?ci mo?e nast?pi? po uprzednim jej wysuszeniu w obszarach koszenia. Zamawiaj?cy nie zapewnia miejsca skladowania wykoszonej i uprz?tni?tej ro?linno?ci pozostawiaj?c j? do dalszego zagospodarowania/utylizacji przez Wykonawc?.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Termin wykonania zamowienia od dnia zawarcia umowy do dnia 13.10.2017r. (wskazany w pkt II.2.7) Ogloszenia termin rozpocz?cia jest jedynie orientacyjny i mo?e ulec zmianie).

II.2) Description
II.2.1) Title:

Lagiewniki

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
77100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL712
Main site or place of performance:

Lagiewniki.

II.2.4) Description of the procurement:

3.1.2.1 w obszarze ?L?ka Opadowka zakres prac obejmuje 1 krotne wykoszenie na pow. 0,40 ha, przy czym:

3.1.2.2 na cz??ci powierzchni tj. 0,08 ha wymaga si? wykoszenia mechanicznego np. ci?gnikiem z kosiark? rotacyjn? lub rownorz?dnym zestawem, ze zgrabieniem, uprz?tni?ciem i zlo?eniem wykoszonej ro?linno?ci na obrze?ach obszarow koszenia;

3.1.2.3 na cz??ci powierzchni 0,32 ha obejmuj?cej miejsca podmokle wymaga si? wykoszenia r?cznego przy u?yciu wykaszarki spalinowej lub kosy. Nie dopuszcza si? w wykoszenia mechanicznego ze wzgl?du na podmokly grunt. Po wykonaniu koszenia material ro?linny nale?y zgrabi?, uprz?tn?? i zlo?y? na obrze?ach obszarow koszenia.

3.1.2.4 w obszarze u?ytku ekologicznego ?Mi?dzyrzecze Bzury i Lagiewniczanki zakres prac obejmuje 1 krotne wykoszenie na pow. 5,85 ha, przy czym:

3.1.2.5 na cz??ci powierzchni tj. 1,97 ha wymaga si? wykoszenia mechanicznego np. ci?gnikiem z kosiark? rotacyjn? lub rownorz?dnym zestawem, ze zgrabieniem, uprz?tni?ciem i zlo?eniem wykoszonej ro?linno?ci na obrze?ach obszarow koszenia;

3.1.2.6 na cz??ci powierzchni 3,88 ha obejmuj?cej miejsca podmokle wymaga si? wykoszenia r?cznego przy u?yciu wykaszarki spalinowej lub kosy. Nie dopuszcza si? w wykoszenia mechanicznego ze wzgl?du na podmokly grunt. Po wykonaniu koszenia material ro?linny nale?y zgrabi?, uprz?tn?? i zlo?y? na obrze?ach obszarow koszenia.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Termin wykonania zamowienia od dnia zawarcia umowy do dnia 13.10.2017r. (wskazany w pkt II.2.7) Ogloszenia termin rozpocz?cia jest jedynie orientacyjny i mo?e ulec zmianie).

II.2) Description
II.2.1) Title:

Lublinek-Ruda

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
77100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL712
Main site or place of performance:

Lublinek-Ruda.

II.2.4) Description of the procurement:

3.1.3.1 Zakres prac obejmuje 2 krotne wykoszenie ro?linno?ci zielnej w obszarach l?k Lublinek o powierzchni ogolnej 54,89 ha, z czego powierzchnia do wykoszenia 36,11 ha.

3.1.3.2 Na cz??ci obszaru o powierzchni 33,89 ha wymaga si? wykoszenia mechanicznego np. ci?gnikiem z kosiark? rotacyjn? lub rownorz?dnym zestawem z uprz?tni?ciem wykoszonej ro?linno?ci z obszaru koszenia.

3.1.3.3 Na powierzchni 2,23 ha (w miejscach trudno dost?pnych) wymaga si? wykoszenia r?cznego przy u?yciu wykaszarki spalinowej lub kosy i uprz?tni?cia wykoszonej ro?linno?ci z obszaru koszenia.

3.1.3.4 Uprz?tni?cie ro?linno?ci mo?e nast?pi? po uprzednim jej wysuszeniu w obszarach koszenia.

3.1.3.5 Zamawiaj?cy nie zapewnia miejsca skladowania wykoszonej i uprz?tni?tej ro?linno?ci pozostawiaj?c j? do dalszego zagospodarowania/utylizacji przez Wykonawc?.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Termin wykonania zamowienia od dnia zawarcia umowy do dnia 13.10.2017r. (wskazany w pkt II.2.7) Ogloszenia termin rozpocz?cia jest jedynie orientacyjny i mo?e ulec zmianie).

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 157-325696
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Skotniki

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
02/10/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Dzialalno?? Uslugowa Zwi?zana z Le?nictwem ACCIPITER Piotr Pietrzak
ul. Kopci?skiego 31A/17
Lod?
90-142
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 12 393.06 PLN
Total value of the contract/lot: 12 393.06 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Lagiewniki

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
02/10/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FUPH. PAPI Pawel Pietrzak
ul. ?olwiowa 42 m. 1
Lod?
91-520
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 17 562.31 PLN
Total value of the contract/lot: 17 562.31 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Lublinek-Ruda

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
27/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Uslugi dla Lasow Pa?stwowych Ryszard Stawi?ski
ul. Dzika 17/19 m. 30
Zgierz
95-100
Poland
NUTS code: PL712
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 29 377.80 PLN
Total value of the contract/lot: 29 291.48 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Zamawiaj?cy nie przewiduje:

22.1.1 zawarcia umowy ramowej,

22.1.2 skladania ofert wariantowych,

22.1.3 rozliczania w walutach obcych,

22.1.4 aukcji elektronicznej,

22.1.5 zwrotu kosztow udzialu w post?powaniu,

22.1.6 ustanowienia dynamicznego systemu zakupow

22.1.7 udzielania zamowie? o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

21.2.1 Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.

21.2.2 Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

21.2.3 Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? SIWZ, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

21.2.4 Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 18.2 i 18.3 SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

21.2.5 Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

21.2.6 Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu

21.2.7 Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

21.2.8 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, ktor? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ? Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Lod?: Agricultural services

2017/S 193-396458

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Lod? ? Zarz?d Zieleni Miejskiej w Lodzi
ul. Konstantynowska 8/10
Lod?
94-303
Poland
Contact person: Krzysztof Helman
E-mail: zamowienia@zzm.lodz.pl
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykaszanie siedlisk l?kowych na terenach cennych przyrodniczo w obszarach lasow komunalnych.

Reference number: ZZM.WOA.ZP.2510.34.2017
II.1.2) Main CPV code
77100000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 59 333.17 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Skotniki

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
77100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL712
II.2) Description
II.2.1) Title:

Lagiewniki

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
77100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL712
II.2) Description
II.2.1) Title:

Lublinek-Ruda

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
77100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL712

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 157-325696

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Skotniki

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
02/10/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Dzialalno?? Uslugowa Zwi?zana z Le?nictwem ACCIPITER Piotr Pietrzak
ul. Kopci?skiego 31A/17
Lod?
90-142
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 12 393.06 PLN
Total value of the contract/lot: 12 393.06 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Lagiewniki

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
02/10/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
FUPH. PAPI Pawel Pietrzak
ul. ?olwiowa 42 m. 1
Lod?
91-520
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 17 562.31 PLN
Total value of the contract/lot: 17 562.31 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Lublinek-Ruda

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
27/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Uslugi dla Lasow Pa?stwowych Ryszard Stawi?ski
ul. Dzika 17/19 m. 30
Zgierz
95-100
Poland
NUTS code: PL712
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 29 377.80 PLN
Total value of the contract/lot: 29 291.48 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Lod?: Agricultural services
ND Document number 396458-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place LOD?
AU Authority name Miasto Lod? ? Zarz?d Zieleni Miejskiej w Lodzi
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 77100000 - Agricultural services
OC Original CPV code 77100000 - Agricultural services
RC NUTS code PL712
IA Internet address (URL) http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >