Poland-?wi?tochlowice: Cleaning and sanitation services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003515269506210
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396455-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-?wi?tochlowice: Cleaning and sanitation services

2017/S 193-396455

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zespol Opieki Zdrowotnej w ?wi?tochlowicach sp. z o.o.
ul. Chorzowska 38
?wi?tochlowice
41-605
Poland
Contact person: w zakresie przedmiotu zamowienia: Edyta Grzywaczyk, w zakresie procedury: Jacek Dra?yk
Telephone: +48 326219545
E-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl
Fax: +48 322453440
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: http://www.zoz.net.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kompleksowa usluga w zakresie utrzymania czysto?ci i czynno?ci pomocniczych w obiektach Zespolu Opieki Zdrowotnej w ?wi?tochlowicach sp. z o.o.

Reference number: 14/ZA/17
II.1.2) Main CPV code
90900000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiot zamowienia obejmuje kompleksow? uslug? w zakresie utrzymania czysto?ci z uwzgl?dnieniem dezynfekcji powierzchni w obiektach Zespolu Opieki Zdrowotnej w ?wi?tochlowicach sp. z o.o., transportu wewn?trzszpitalnego, uslug pomocniczych w oddzialach Szpitala oraz obslugi pomieszcze? dystrybucji posilkow. Szczegolowy zakres i sposob realizacji zamowienia, w szczegolno?ci: opis stref higienicznych, wykaz powierzchni, harmonogramy, charakterystyka ?rodkow myj?cych i dezynfekcyjnych zostal opisany w Zal?cznikach nr 1-16 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 752 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90910000
90911300
90921000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22
Main site or place of performance:

Szpital Powiatowy, ul. Chorzowska 36, budynek dyrekcji, ul. Chorzowska 38, Przychodnia nr 2, ul. Zubrzyckiego 36, ZOL, ORPA, OTUA, ul. Szpitalna 2, ?wi?tochlowice.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie kompleksowej uslugi w zakresie utrzymania czysto?ci z uwzgl?dnieniem dezynfekcji powierzchni w obiektach Zespolu Opieki Zdrowotnej w ?wi?tochlowicach sp. z o. o., transportu wewn?trzszpitalnego, uslug pomocniczych w oddzialach Szpitala oraz obslugi pomieszcze? dystrybucji posilkow.

Wymagany zakres uslug i obowi?zkow szczegolowo okre?lono w Zal?czniku nr 1.1 do SIWZ.

Przy wykonaniu prac Wykonawca jest zobowi?zany do przestrzegania podzialu pomieszcze? szpitala na strefy higieniczne I, II, III, IV okre?lone w Zal?czniku nr 1.2 do SIWZ.

Wymagania w stosunku do ?rodkow myj?cych i dezynfekcyjnych stanowi Zal?cznik nr 1.3 do SIWZ.

Wykaz obiektow obj?tych kompleksowym utrzymaniem czysto?ci zawiera Zal?cznik nr 2 do SIWZ.

Pod poj?ciem ?wiadczenia uslug sprz?tania i utrzymania czysto?ci rozumie si? kompleksowe, calodobowe, rownie? w dni wolne, soboty, niedziele i ?wi?ta utrzymanie czysto?ci oraz dezynfekcji pomieszcze? zgodnie z Planem Higieny stanowi?cym Zal?cznik nr 3 do SIWZ

Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie kompleksowej uslugi w zakresie utrzymania czysto?ci z uwzgl?dnieniem dezynfekcji powierzchni w obiektach Zespolu Opieki Zdrowotnej w ?wi?tochlowicach sp. z o. o., transportu wewn?trzszpitalnego, uslug pomocniczych w oddzialach Szpitala oraz obslugi pomieszcze? dystrybucji posilkow.

Wymagany zakres uslug i obowi?zkow szczegolowo okre?lono w Zal?czniku nr 1.1 do SIWZ.

Przy wykonaniu prac Wykonawca jest zobowi?zany do przestrzegania podzialu pomieszcze? szpitala na strefy higieniczne I, II, III, IV okre?lone w Zal?czniku nr 1.2 do SIWZ.

Wymagania w stosunku do ?rodkow myj?cych i dezynfekcyjnych stanowi Zal?cznik nr 1.3 do SIWZ.

Wykaz obiektow obj?tych kompleksowym utrzymaniem czysto?ci zawiera Zal?cznik nr 2 do SIWZ.

Pod poj?ciem ?wiadczenia uslug sprz?tania i utrzymania czysto?ci rozumie si? kompleksowe, calodobowe, rownie? w dni wolne, soboty, niedziele i ?wi?ta utrzymanie czysto?ci oraz dezynfekcji pomieszcze? zgodnie z Planem Higieny stanowi?cym Zal?cznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 103-205667
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Kompleksowa usluga w zakresie utrzymania czysto?ci i czynno?ci pomocniczych w obiektach Zespolu Opieki Zdrowotnej w ?wi?tochlowicach sp. z o.o.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Aspen sp. z o.o.
945-15-51-764
ul. Bularnia 5
Krakow
31-222
Poland
NUTS code: PL21
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 752 000.00 PLN
Lowest offer: 4 243 662.00 PLN / Highest offer: 4 749 462.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

1. Oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci: 100 000,00 PLN (slownie: sto tysi?cy zl 00/100 gr).

2. Wadium mo?e by? wniesione w:

pieni?dzu,

por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z po?niejszymi zmianami).

3. Termin wnoszenia wadium uplywa wraz z terminem skladania ofert.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
KIO
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie wnosi si?:

w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob

Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? SIWZ, wnosi si? w terminie:

10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej

Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 4 ppkt. a) i b) wnosi si?:

w terminie 10 dni od dnia, w ktory powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
KIO
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-?wi?tochlowice: Cleaning and sanitation services

2017/S 193-396455

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zespol Opieki Zdrowotnej w ?wi?tochlowicach sp. z o.o.
ul. Chorzowska 38
?wi?tochlowice
41-605
Poland
Contact person: w zakresie przedmiotu zamowienia: Edyta Grzywaczyk, w zakresie procedury: Jacek Dra?yk
Telephone: +48 326219545
E-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl
Fax: +48 322453440
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: http://www.zoz.net.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kompleksowa usluga w zakresie utrzymania czysto?ci i czynno?ci pomocniczych w obiektach Zespolu Opieki Zdrowotnej w ?wi?tochlowicach sp. z o.o.

Reference number: 14/ZA/17
II.1.2) Main CPV code
90900000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 752 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90910000
90911300
90921000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 103-205667

Section V: Award of contract

Title:

Kompleksowa usluga w zakresie utrzymania czysto?ci i czynno?ci pomocniczych w obiektach Zespolu Opieki Zdrowotnej w ?wi?tochlowicach sp. z o.o.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Aspen sp. z o.o.
945-15-51-764
ul. Bularnia 5
Krakow
31-222
Poland
NUTS code: PL21
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 752 000.00 PLN
Lowest offer: 4 243 662.00 PLN / Highest offer: 4 749 462.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-?wi?tochlowice: Cleaning and sanitation services
ND Document number 396455-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place ?WI?TOCHLOWICE
AU Authority name Zespol Opieki Zdrowotnej w ?wi?tochlowicach sp. z o.o. (945-15-51-764)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 90900000 - Cleaning and sanitation services
90910000 - Cleaning services
90911300 - Window-cleaning services
90921000 - Disinfecting and exterminating services
OC Original CPV code 90900000 - Cleaning and sanitation services
90910000 - Cleaning services
90911300 - Window-cleaning services
90921000 - Disinfecting and exterminating services
RC NUTS code PL22
IA Internet address (URL) http://www.zoz.net.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >