Poland-Koszalin: Parts and accessories for vehicles and their engines

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 28 - Engines, Turbines, and Components
Opps ID: NBD00003515288180592
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393362-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Koszalin: Parts and accessories for vehicles and their engines

2017/S 192-393362

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miejski Zaklad Komunikacji Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? w Koszalinie
6690504364
ul. Gnie?nie?ska 9
Koszalin
75-736
Poland
Contact person: Alicja Serafin, Lidia Klim,
Telephone: +48 943445285
E-mail: mzk@mzk.koszalin.pl
Fax: +48 943422768
NUTS code: PL426

Internet address(es):

Main address: http://www.mzk.koszalin.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa nowych cz??ci zamiennych do autobusow i akcesoriow do pojazdow Miejskiego Zakladu Komunikacji Spolka z o.o. w Koszalinie.

Reference number: NO-LK-2210-14-01/2017
II.1.2) Main CPV code
34300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa fabrycznie nowych cz??ci zamiennych do autobusow Miejskiego Zakladu Komunikacji Spolki z o.o. w Koszalinie w okresie obowi?zywania umowy.

2. Przedmiot zamowienia sklada si? z dwoch zada?, ktore mog? by? realizowane l?cznie lub oddzielnie tj.:

1) Zadanie 1 ? Dostawa cz??ci zamiennych do autobusow marki MAN;

2) Zadanie 2 ? Dostawa cz??ci zamiennych do autobusow marki SCANIA;

3) Zadania 3 ? Dostawa sterownika EDC silnika nr katalogowy 51258337599 lub 51258337402 dla pojazdu o nr VIN WMAA21ZZOBR008641

3. Zamawiaj?cy wymaga, aby dostarczane cz??ci zamienne byly:

1) zgodne z wymogami bezpiecze?stwa oraz wymogami konstrukcyjnymi producentow autobusow;

2) wyprodukowane na obszarze UE (posiadaj?ce oznaczenie CE) i odpowiadaj?ce PN.

3) cz??ci, dla ktorych jest to wymagane obowi?zuj?cymi przepisami, musz? posiada? homologacj? oraz musz? by? oznakowane znakami homologacji mi?dzynarodowej lub Unii Europejskiej.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 202 966.67 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa cz??ci zamiennych do autobusow marki MAN;

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
34300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
Main site or place of performance:

Magazyn MZK Spolka z o.o. w Koszalinie, ul. Gnie?nie?ska 9, 75-736 Koszalin.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Wykonawca zobowi?zany jest dostarcza? fabrycznie nowe cz??ci zamienne:

1) Pierwszej klasy jako?ci, spelniaj?ce normy fabryczne lub b?d?ce porownywalnej jako?ci. (W przypadku zaproponowania, przez Wykonawc?, zamiennikow tj. cz??ci nowych o rownowa?nej jako?ci, maj? one by? wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami ustalonymi przez producenta pojazdu. W przypadku dostarczenia zamiennikow musz? by? one oznakowane przynajmniej na opakowaniu numerem cz??ci wedlug producenta danej cz??ci, a producent za?wiadczy, i? s? one tej samej jako?ci co komponenty stosowane przez producenta do monta?u pojazdow).

2) Zapakowane oryginalnie (w opakowaniach producenta) lub z metk? fabryczn?;

3) Do ka?dego opakowania b?dzie dol?czona etykieta zawieraj?ca co najmniej nazw? produktu, nazw? producenta, nr katalogowy.

2.Pierwsza dostawa danego asortymentu cz??ci zostanie zaopatrzona stosownymi ?wiadectwami jako?ciowymi (zgodnie z obowi?zuj?cymi normami) lub certyfikatami bezpiecze?stwa, dokumentami stwierdzaj?cymi gwarancj? producenta (je?eli zostaly udzielone).

Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca:

1) dostarczal przedmiot zamowienia, zgodny ze SIWZ, na koszt wlasny, do magazynu MZK Spolki z o.o. w Koszalinie, ul. Gnie?nie?ska 9. (Cz??ci zamienne, ktore nie b?d? spelnialy wymogow okre?lonych przez Zamawiaj?cego zostan? zwrocone Wykonawcy na jego koszt i b?d? traktowane, jako nie dostarczone).

2) realizowal dostawy sukcesywnie wg potrzeb Zamawiaj?cego w ci?gu 4 dni roboczych, liczonych od dnia nast?pnego od daty otrzymania zamowienia za pomoc? poczty elektronicznej, od poniedzialku do pi?tku od godz. 06:00 do godz. 14:00 i od godz. 18:00 do 02:00;

3) w wyj?tkowych przypadkach, Wykonawca w terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia nast?pnego od daty otrzymania, zamowienia powiadomi pisemnie Zamawiaj?cego, o cz??ciach zamiennych, ktore nie mog? by? dostarczone w terminie oraz ustali z Zamawiaj?cym termin realizacji zamowienia; zmiana terminu realizacji zamowienia wymaga zgody pisemnej Zamawiaj?cego.

4. Wykonawca udziela minimum 12 miesi?cznego okresu gwarancji na dostarczone cz??ci zamienne do autobusow. W przypadku, gdy gwarancja producenta jest dlu?sza, Wykonawca udzieli Zamawiaj?cemu gwarancji producenta.

5. Wykonawca udziela r?kojmi za wady na okres rowny okresowi udzielonej gwarancji.

6. Ceny podane w ofercie b?d? cenami stalymi w okresie obowi?zywania Umowy.

7. Asortyment oraz ilo?? cz??ci zamiennych zawiera zal?cznik nr 1a do oferty.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa cz??ci zamiennych do autobusow marki SCANIA;

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
34300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
Main site or place of performance:

Magazyn MZK Spolka z o.o. w Koszalinie, ul. Gnie?nie?ska 9, 75-736 Koszalin.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Wykonawca zobowi?zany jest dostarcza? fabrycznie nowe cz??ci zamienne:

1) Pierwszej klasy jako?ci, spelniaj?ce normy fabryczne lub b?d?ce porownywalnej jako?ci. (W przypadku zaproponowania, przez Wykonawc?, zamiennikow tj. cz??ci nowych o rownowa?nej jako?ci, maj? one by? wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami ustalonymi przez producenta pojazdu. W przypadku dostarczenia zamiennikow musz? by? one oznakowane przynajmniej na opakowaniu numerem cz??ci wedlug producenta danej cz??ci, a producent za?wiadczy, i? s? one tej samej jako?ci co komponenty stosowane przez producenta do monta?u pojazdow).

2) Zapakowane oryginalnie (w opakowaniach producenta) lub z metk? fabryczn?;

3) Do ka?dego opakowania b?dzie dol?czona etykieta zawieraj?ca co najmniej nazw? produktu, nazw? producenta, nr katalogowy.

2.Pierwsza dostawa danego asortymentu cz??ci zostanie zaopatrzona stosownymi ?wiadectwami jako?ciowymi (zgodnie z obowi?zuj?cymi normami) lub certyfikatami bezpiecze?stwa, dokumentami stwierdzaj?cymi gwarancj? producenta (je?eli zostaly udzielone).

3. Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca:

1) dostarczal przedmiot zamowienia, zgodny ze SIWZ, na koszt wlasny, do magazynu MZK Spolki z o.o. w Koszalinie, ul. Gnie?nie?ska 9. (Cz??ci zamienne, ktore nie b?d? spelnialy wymogow okre?lonych przez Zamawiaj?cego zostan? zwrocone Wykonawcy na jego koszt i b?d? traktowane, jako nie dostarczone).

2) realizowal dostawy sukcesywnie wg potrzeb Zamawiaj?cego w ci?gu 4 dni roboczych, liczonych od dnia nast?pnego od daty otrzymania zamowienia za pomoc? poczty elektronicznej, od poniedzialku do pi?tku od godz. 06:00 do godz. 14:00 i od godz. 18:00 do 02:00;

3) w wyj?tkowych przypadkach, Wykonawca w terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia nast?pnego od daty otrzymania, zamowienia powiadomi pisemnie Zamawiaj?cego, o cz??ciach zamiennych, ktore nie mog? by? dostarczone w terminie oraz ustali z Zamawiaj?cym termin realizacji zamowienia; zmiana terminu realizacji zamowienia wymaga zgody pisemnej Zamawiaj?cego.

4. Wykonawca udziela minimum 12 miesi?cznego okresu gwarancji na dostarczone cz??ci zamienne do autobusow. W przypadku, gdy gwarancja producenta jest dlu?sza, Wykonawca udzieli Zamawiaj?cemu gwarancji producenta.

5. Wykonawca udziela r?kojmi za wady na okres rowny okresowi udzielonej gwarancji.

6. Ceny podane w ofercie b?d? cenami stalymi w okresie obowi?zywania Umowy.

7. Asortyment oraz ilo?? cz??ci zamiennych zawiera zal?cznik nr 1b do oferty.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa sterownika EDC silnika

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
34300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
Main site or place of performance:

Magazyn MZK Spolka z o.o. w Koszalinie, ul. Gnie?nie?ska 9, 75-736 Koszalin.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa sterownika EDC silnika nr katalogowy 51258337599 lub 51258337402 dla pojazdu o nr VIN WMAA21ZZOBR008641.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 141-289465
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: Zadanie 1
Lot No: 1
Title:

Dostawa cz??ci zamiennych do autobusow marki MAN;

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Produkcyjno Uslugowo Handlowe AUTOCENTRUM Maziarz, Krawiec Spolka jawna
Wola Mielecka 358A
Mielec
39-300
Poland
Telephone: +48 175830531
E-mail: sekretariat@autocentrum-mielec.pl
Fax: +48 175830542
NUTS code: PL823
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 140 000.00 PLN
Lowest offer: 81 805.73 PLN / Highest offer: 110 416.63 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Dostawa cz??ci zamiennych do autobusow marki SCANIA;

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Tarapata Jan Zaklad Produkcyjno-Handlowy Hurtownia Cz??ci zamiennych
Tuszow Narodowy 3
Tuszow Narodowy
39-332
Poland
Telephone: +48 177743640
E-mail: biuro@tarapata.pl
Fax: +48 177743677
NUTS code: PL823
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 43 000.00 PLN
Lowest offer: 29 861.89 PLN / Highest offer: 38 918.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Dostawa sterownika EDC silnika

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Tarapata Jan Zaklad Produkcyjno-Handlowy Hurtownia Cz??ci Zamiennych
Tuszow Narodowy 3
Tuszow Narodowy
39-332
Poland
Telephone: +48 177743640
E-mail: biuro@tarapata.pl
Fax: +48 177743677
NUTS code: PL823
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 19 966.67 PLN
Lowest offer: 19 774.25 PLN / Highest offer: 24 097.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Informacja o zmianie ogloszenia o zamowieniu zostala przekazana do Dz.U.UE w dniu 09 sierpnia 2017 roku i opublikowana w dniu 11 sierpnia 2017 roku, Nr ogloszenia w Dz. U.: 2017/S 153-317067 .

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 22458840
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp.

2. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

3 Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

5. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Koszalin: Parts and accessories for vehicles and their engines

2017/S 192-393362

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miejski Zaklad Komunikacji Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? w Koszalinie
6690504364
ul. Gnie?nie?ska 9
Koszalin
75-736
Poland
Contact person: Alicja Serafin, Lidia Klim,
Telephone: +48 943445285
E-mail: mzk@mzk.koszalin.pl
Fax: +48 943422768
NUTS code: PL426

Internet address(es):

Main address: http://www.mzk.koszalin.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa nowych cz??ci zamiennych do autobusow i akcesoriow do pojazdow Miejskiego Zakladu Komunikacji Spolka z o.o. w Koszalinie.

Reference number: NO-LK-2210-14-01/2017
II.1.2) Main CPV code
34300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 202 966.67 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa cz??ci zamiennych do autobusow marki MAN;

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
34300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa cz??ci zamiennych do autobusow marki SCANIA;

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
34300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa sterownika EDC silnika

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
34300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 141-289465

Section V: Award of contract

Contract No: Zadanie 1
Lot No: 1
Title:

Dostawa cz??ci zamiennych do autobusow marki MAN;

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Produkcyjno Uslugowo Handlowe AUTOCENTRUM Maziarz, Krawiec Spolka jawna
Wola Mielecka 358A
Mielec
39-300
Poland
Telephone: +48 175830531
E-mail: sekretariat@autocentrum-mielec.pl
Fax: +48 175830542
NUTS code: PL823
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 140 000.00 PLN
Lowest offer: 81 805.73 PLN / Highest offer: 110 416.63 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Dostawa cz??ci zamiennych do autobusow marki SCANIA;

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Tarapata Jan Zaklad Produkcyjno-Handlowy Hurtownia Cz??ci zamiennych
Tuszow Narodowy 3
Tuszow Narodowy
39-332
Poland
Telephone: +48 177743640
E-mail: biuro@tarapata.pl
Fax: +48 177743677
NUTS code: PL823
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 43 000.00 PLN
Lowest offer: 29 861.89 PLN / Highest offer: 38 918.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Dostawa sterownika EDC silnika

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Tarapata Jan Zaklad Produkcyjno-Handlowy Hurtownia Cz??ci Zamiennych
Tuszow Narodowy 3
Tuszow Narodowy
39-332
Poland
Telephone: +48 177743640
E-mail: biuro@tarapata.pl
Fax: +48 177743677
NUTS code: PL823
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 19 966.67 PLN
Lowest offer: 19 774.25 PLN / Highest offer: 24 097.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Koszalin: Parts and accessories for vehicles and their engines
ND Document number 393362-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place KOSZALIN
AU Authority name Miejski Zaklad Komunikacji Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? w Koszalinie (6690504364)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 34300000 - Parts and accessories for vehicles and their engines
OC Original CPV code 34300000 - Parts and accessories for vehicles and their engines
RC NUTS code PL426
IA Internet address (URL) http://www.mzk.koszalin.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >