Poland-Starogard Gda?ski: Credit granting services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • T - Photographic, Mapping, Printing, and Publications Services
Opps ID: NBD00003515736219104
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396441-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Starogard Gda?ski: Credit granting services

2017/S 193-396441

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Powiat Starogardzki ? Zarz?d Powiatu Starogardzkiego
ul. Ko?ciuszki 17
Starogard Gda?ski
83-200
Poland
Telephone: +48 587673503
E-mail: organizacyjny@powiatstarogard.pl
Fax: +48 587673505
NUTS code: PL638

Internet address(es):

Main address: http://bip.powiatstarogard.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Udzielenie i obsluga kredytu dlugoterminowego do wysoko?ci 5.300.000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu i splat? wcze?niej zaci?gni?tych kredytow oraz wykup obligacji.

Reference number: FN.272.1.2017
II.1.2) Main CPV code
66113000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Udzielenie i obsluga kredytu dlugoterminowego do wysoko?ci 5.300.000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu i splat? wcze?niej zaci?gni?tych kredytow oraz wykup obligacji

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi Zal?cznik nr 1 do SIWZ.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 147 431.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL638
Main site or place of performance:

Starogard Gda?ski.

II.2.4) Description of the procurement:

Udzielenie i obsluga kredytu dlugoterminowego do wysoko?ci 5.300.000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu i splat? wcze?niej zaci?gni?tych kredytow oraz wykup obligacji.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

? kwota kredytu: do wysoko?ci 5.300.000,00 PLN (slownie: pi??milionowtrzystatysi?cyzlotych 00/100),

? ustala si? minimaln? gwarantowan? kwot? kredytu w wysoko?ci 2.000.000,00 PLN (slownie: dwamilionyzlotych 00/100),

? planowane uruchomienie kredytu:

* I transza ? od dnia podpisania umowy, nie po?niej ni? do 30 listopada 2017 r. ? kwota 2.000.000,00 PLN,

* II transza do 29 grudnia 2017 r. ? do kwoty 3.300.000,00 PLN,

? przewidywany okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 29 grudnia 2028 r.,

? raty kapitalowe platne w okresach kwartalnych, zaplata ostatniego dnia roboczego kwartalu,

? karencja w splacie rat kapitalowych: do 30 marca 2021 r.,

? odsetki platne w okresach kwartalnych, zaplata ostatniego dnia roboczego kwartalu,

? pierwsza platno?? odsetek: 29 grudnia 2017 r.,

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci: 53000,00 PLN.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 138-283549
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Udzielenie i obsluga kredytu dlugoterminowego do wysoko?ci 5.300.000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu i splat? wcze?niej zaci?gni?tych kredytow oraz wykup obligacji

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/10/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Bank Spoldzielczy w Starogardzie Gda?skim
Rynek 8
Starogard Gda?ski
83-200
Poland
NUTS code: PL638
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 955 940.16 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Skladane wraz z ofert?:

a) o?wiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 -23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz o?wiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w post?powaniu okre?lonych przez zamawiaj?cego, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w ROZPORZ?DZENIU WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia zwanym dalej JEDZ (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypelniony przez zamawiaj?cego stanowi zal?cznik nr 2 do siwz. Elektroniczne narz?dzie do wypelniania JEDZ/ESPD jest dost?pne pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotow oraz zamieszcza informacje o tych podmiotach w JEDZ.

W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow JEDZ sklada i podpisuje ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokumenty te potwierdzaj? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

ZAMAWIAJ?CY OGRANICZA WYMAGANE INFORMACJE NA TEMAT KRYTERIOW KWALIFIKACJI DO JEDNEGO PYTANIA, NA KTORE ODPOWIED? BRZMI ?TAK LUB ?NIE, CO OZNACZA, ?E WYKONAWCA MO?E OGRANICZY? SI? DO WYPELNIENIA SEKCJI a W CZ??CI IV I NIE MUSI WYPELNIA? ?ADNEJ Z POZOSTALYCH SEKCJI W CZ??CI IV.

b) zobowi?zanie podmiotow, na ktorych zdolno?ciach technicznych lub zawodowych polega wykonawca, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia. Przykladowy wzor zobowi?zania stanowi zal?cznik nr 5 do siwz. Zamawiaj?cy wymaga, aby skladany dokument okre?lal w szczegolno?ci:

zakres dost?pnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawc?, przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

czy podmiot, na zdolno?ciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje prace, ktorych wskazane zdolno?ci dotycz?.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej.

2. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego.

3. Szczegolowo kwestie dotycz?ce ?rodkow ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale VI ustawy Prawo zamowie? publicznych.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Starogard Gda?ski: Credit granting services

2017/S 193-396441

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Powiat Starogardzki ? Zarz?d Powiatu Starogardzkiego
ul. Ko?ciuszki 17
Starogard Gda?ski
83-200
Poland
Telephone: +48 587673503
E-mail: organizacyjny@powiatstarogard.pl
Fax: +48 587673505
NUTS code: PL638

Internet address(es):

Main address: http://bip.powiatstarogard.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Udzielenie i obsluga kredytu dlugoterminowego do wysoko?ci 5.300.000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu i splat? wcze?niej zaci?gni?tych kredytow oraz wykup obligacji.

Reference number: FN.272.1.2017
II.1.2) Main CPV code
66113000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 147 431.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL638

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 138-283549

Section V: Award of contract

Title:

Udzielenie i obsluga kredytu dlugoterminowego do wysoko?ci 5.300.000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu i splat? wcze?niej zaci?gni?tych kredytow oraz wykup obligacji

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/10/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Bank Spoldzielczy w Starogardzie Gda?skim
Rynek 8
Starogard Gda?ski
83-200
Poland
NUTS code: PL638
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 955 940.16 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Starogard Gda?ski: Credit granting services
ND Document number 396441-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place STAROGARD GDA?SKI
AU Authority name Powiat Starogardzki ? Zarz?d Powiatu Starogardzkiego
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 66113000 - Credit granting services
OC Original CPV code 66113000 - Credit granting services
RC NUTS code PL638
IA Internet address (URL) http://bip.powiatstarogard.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >