Poland-Gdynia: Architectural design services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003515784598224
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396439-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Gdynia: Architectural design services

2017/S 193-396439

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Laboratorium Innowacji Spolecznych
363799128
al. Zwyci?stwa 96/98
Gdynia
81-451
Poland
Contact person: Szymon Socha
Telephone: +48 587273907
E-mail: s.socha@lis.gdynia.pl
Fax: +48 587273914
NUTS code: PL633

Internet address(es):

Main address: http://gdynia.pl/bip/lis

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie dokumentacji i pelnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji ?Usprawnienie ruchu pieszego w rejonie ulic Arciszewskich i Makowskiego w Gdyni.

Reference number: ZP.2500.5.2017
II.1.2) Main CPV code
71220000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji ?Usprawnienie ruchu pieszego w rejonie ulic Arciszewskich i Makowskiego w Gdyni wraz z przeniesieniem praw autorskich, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie zale?nego prawa autorskiego do opracowanej dokumentacji, na Zamawiaj?cego oraz pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71320000
71242000
71248000
71221000
71000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL633
Main site or place of performance:

Gmina Miasta Gdynia.

II.2.4) Description of the procurement:

1.Opracowanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej stanowi?cej podstaw? do opisu przedmiotu zamowienia w celu przeprowadzenia przetargu na roboty budowlane, dla inwestycji obejmuj?cej usprawnienie ruchu pieszego w rejonie ulic Arciszewskich i Makowskiego. 2.W sklad dokumentacji wchodz?: a)wst?pna koncepcja usprawnienia ruchu pieszego w rejonie ulic Arciszewskich i Makowskiego, b)projekt budowlany i projekty wykonawcze w poszczegolnych bran?ach, c)szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, d)przedmiary robot oraz kosztorysy inwestorskie, e)opinia geotechniczna oraz w zale?no?ci od potrzeb dokumentacja bada? podlo?a gruntowego. 3.Uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnie?, pozwole? (w tym pozwolenia wodno-prawnego ? je?eli zajdzie konieczno?? jego uzyskania), decyzji itp. zwi?zanych z opracowaniem dokumentacji projektowej (w tym decyzji Konserwatora Zabytkow ? teren obj?ty opiek? konserwatorsk? jako ?historyczny zespol ruralistyczny). 4.Przygotowanie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budow?. 5.Przeniesienie praw autorskich, w tym zale?nych do opracowanej dokumentacji projektowej. 6.Udzielanie odpowiedzi na pytania do dokumentacji projektowej w trakcie post?powania maj?cego na celu wylonienie Wykonawcy robot budowlanych. 7.Pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych. Realizacja zamowienia b?dzie dofinansowana ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu ?Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie poprzez Regionalny Program Operacyjny dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa nr: RPPM.08.01.01-22-0007/17-00 o dofinansowanie Projektu: "Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie. Przedmiotowe przedsi?wzi?cie obj?te jest Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie projektanta z uprawnieniami do projektowania w bran?y sanitarnej / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwarancji i r?kojmi na dokumentacje projektow? / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.08.01.01-22-0007/17-00.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 158-327190
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI uPzp, przysluguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow niniejszej ustawy. 2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5. 3. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub zaniechaniu czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. 4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob. 6. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? SIWZ, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w DZUUE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 7. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 19.5 i 19.6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 8. Izba rozpoznaje odwolanie w terminie 15 dni od dnia jego dor?czenia Prezesowi Izby. 9. O oddaleniu odwolania lub jego uwzgl?dnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostalych przypadkach Izba wydaje postanowienie. 10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. 11. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwolawczego wla?ciwemu s?dowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 12. S?d rozpoznaje spraw? niezwlocznie, nie po?niej jednak ni? w terminie 1 miesi?ca od dnia wplywu skargi do s?du. S?d oddala skarg? wyrokiem, je?eli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzgl?dnienia skargi s?d zmienia zaskar?one orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostalych sprawach wydaje postanowienie. 13. Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie nie przysluguje skarga kasacyjna.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Gdynia: Architectural design services

2017/S 193-396439

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Laboratorium Innowacji Spolecznych
363799128
al. Zwyci?stwa 96/98
Gdynia
81-451
Poland
Contact person: Szymon Socha
Telephone: +48 587273907
E-mail: s.socha@lis.gdynia.pl
Fax: +48 587273914
NUTS code: PL633

Internet address(es):

Main address: http://gdynia.pl/bip/lis

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie dokumentacji i pelnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji ?Usprawnienie ruchu pieszego w rejonie ulic Arciszewskich i Makowskiego w Gdyni.

Reference number: ZP.2500.5.2017
II.1.2) Main CPV code
71220000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71320000
71242000
71248000
71221000
71000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL633

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 158-327190

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Gdynia: Architectural design services
ND Document number 396439-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place GDYNIA
AU Authority name Laboratorium Innowacji Spolecznych (363799128)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
71220000 - Architectural design services
71221000 - Architectural services for buildings
71242000 - Project and design preparation, estimation of costs
71248000 - Supervision of project and documentation
71320000 - Engineering design services
OC Original CPV code 71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
71220000 - Architectural design services
71221000 - Architectural services for buildings
71242000 - Project and design preparation, estimation of costs
71248000 - Supervision of project and documentation
71320000 - Engineering design services
RC NUTS code PL633
IA Internet address (URL) http://gdynia.pl/bip/lis
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >