Poland-Ujsoly: Engineering design services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003515931250003
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396426-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Ujsoly: Engineering design services

2017/S 193-396426

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Ujsoly
ul. ?w. Huberta 2
Ujsoly
34-371
Poland
Contact person: Tomasz W?glarz
Telephone: +48 338647352
E-mail: ujsoly@katowice.lasy.gov.pl
Fax: +48 338647580
NUTS code: PL225

Internet address(es):

Main address: www.katowice.lasy.gov.pl/ujsoly/index.php

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej reprezentuj? Skarbu Pa?stwa
I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zada? ? budowa dylowek w le?nictwach Nadle?nictwa Ujsoly.

Reference number: S.270.9.2017
II.1.2) Main CPV code
71320000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, w tym dokonanie wszelkich uzgodnie? administracyjnych, z niezb?dnymi w tym zakresie pozwoleniami i decyzjami, je?eli s? wymagane przepisami prawa dla wykonania ni?ej wymienionych zada? inwestycyjnych: Budowa dylowek w le?nictwie Okr?gle, Budowa dylowek w le?nictwie Cicha, Budowa dylowek w le?nictwie Petkowka, Budowa dylowek w le?nictwie Morgi, Budowa dylowek w le?nictwie Bendoszka. Przedmiot zamowienia i obejmuje uzyskanie przez Wykonawc?, dzialaj?cego na podstawie pelnomocnictwa lub z upowa?nienia Zamawiaj?cego niezb?dnych dokumentow, opinii, uzgodnie? oraz decyzji wymaganych do uzyskania pozwolenia na budow? lub przyj?cia zgloszenia robot bez uwag. Z uwzgl?dnieniem faktu, ?e teren inwestycji znajduje si? w granicach obszar NATURA 2000 oraz na terenie ?ywieckiego Parku Krajobrazowego.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 45 853.66 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania ?Budowa dylowek w le?nictwie Okr?gle

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL225
Main site or place of performance:

Nadle?nictwo Ujsoly, Le?nictwo Okr?gle.

II.2.4) Description of the procurement:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania ?Budowa dylowek w le?nictwie Okr?gle. Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie pelnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dylowek tj. drogi le?nej wylo?onej belkami drewnianymi. ?rednica belek od 20 do 24 cm, dlugo?? belek drewnianych od 3,5 do 4,0 m. Do budowy dylowek ma by? u?yte drewno drzew iglastych tj. ?wierk, jodla, sosna, modrzew itp.. L?czna dlugo?? dylowek okolo 150 mb, w jednym odcinku, w oddziale 81b. Zakres uslugi obejmuje wykonanie: 1) mapy sytuacyjno-wysoko?ciowej do celow projektowych, 2) projektu budowlano-wykonawczego, 3) przedmiaru robot, 4) kosztorysu inwestorskiego, 5) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, 6) uzyskanie przez Wykonawc? w imieniu Inwestora niezb?dnych dokumentow, opinii, uzgodnie? oraz decyzji wymaganych do uzyskania pozwolenia na budow? lub przyj?cia zgloszenia robot bez uwag, z uwzgl?dnieniem faktu, ?e teren inwestycji znajduje si? na terenie ?ywieckiego Parku Krajobrazowego oraz w granicach obszaru NATURA 2000, 7) inne nie wymienione wy?ej opracowania niezb?dne do kompletacji dokumentacji.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie osob wyznaczonych do realizacji zamowienia / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Aspekty spoleczne realizacji przedmiotu zamowienia / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00-0006/16-00.
II.2.14) Additional information

Przedmiotowe zamowienia jest realizowane w ramach projektu pn. ?Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach gorskich (Nr identyfikacyjny projektu POIS.02.01.00-00-0006/16-00) ze ?rodkow Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014?2020. Warto?? zamowie? w ramach Projektu wynosi 206 652 000,00 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania ?Budowa dylowek w le?nictwie Cicha

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL225
Main site or place of performance:

Nadle?nictwo Ujsoly, Le?nictwo Cicha.

II.2.4) Description of the procurement:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania ?Budowa dylowek w le?nictwie Cicha. Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie pelnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dylowek tj. drogi le?nej wylo?onej belkami drewnianymi. ?rednica belek od 20 do 24 cm, dlugo?? belek drewnianych od 3,5 do 4,0 m. Do budowy dylowek ma by? u?yte drewno drzew iglastych tj. ?wierk, jodla, sosna, modrzew itp.. L?czna dlugo?? dylowek okolo 1 125 mb, w czterech odcinkach, w oddzialach 202a, 203b, 204a, 203a. Zakres uslugi obejmuje wykonanie: 1) mapy sytuacyjno-wysoko?ciowej do celow projektowych, 2) projektu budowlano-wykonawczego, 3) przedmiaru robot, 4) kosztorysu inwestorskiego, 5) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, 6) uzyskanie przez Wykonawc? w imieniu Inwestora niezb?dnych dokumentow, opinii, uzgodnie? oraz decyzji wymaganych do uzyskania pozwolenia na budow? lub przyj?cia zgloszenia robot bez uwag, z uwzgl?dnieniem faktu, ?e teren inwestycji znajduje si? na terenie ?ywieckiego Parku Krajobrazowego oraz w granicach obszaru NATURA 2000, 7) inne nie wymienione wy?ej opracowania niezb?dne do kompletacji dokumentacji.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie osob wyznaczonych do realizacji zamowienia / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Aspekty spoleczne realizacji przedmiotu zamowienia / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00-0006/16-00.
II.2.14) Additional information

Przedmiotowe zamowienia jest realizowane w ramach projektu pn. ?Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach gorskich (Nr identyfikacyjny projektu POIS.02.01.00-00-0006/16-00) ze ?rodkow Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014?2020. Warto?? zamowie? w ramach Projektu wynosi 206 652 000,00 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania ?Budowa dylowek w le?nictwie Petkowka

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
71320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL225
Main site or place of performance:

Nadle?nictwo Ujsoly, Le?nictwo Petkowka.

II.2.4) Description of the procurement:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania ?Budowa dylowek w le?nictwie Petkowka. Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie pelnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dylowek tj. drogi le?nej wylo?onej belkami drewnianymi. ?rednica belek od 20 do 24 cm, dlugo?? belek drewnianych od 3,5 do 4,0 m. Do budowy dylowek ma by? u?yte drewno drzew iglastych tj. ?wierk, jodla, sosna, modrzew itp.. L?czna dlugo?? dylowek okolo 200 mb, w jednym odcinku, w oddziale 236l. Zakres uslugi obejmuje wykonanie: 1) mapy sytuacyjno-wysoko?ciowej do celow projektowych, 2) projektu budowlano-wykonawczego, 3) przedmiaru robot, 4) kosztorysu inwestorskiego, 5) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, 6) uzyskanie przez Wykonawc? w imieniu Inwestora niezb?dnych dokumentow, opinii, uzgodnie? oraz decyzji wymaganych do uzyskania pozwolenia na budow? lub przyj?cia zgloszenia robot bez uwag, z uwzgl?dnieniem faktu, ?e teren inwestycji znajduje si? na terenie ?ywieckiego Parku Krajobrazowego oraz w granicach obszaru NATURA 2000, 7) inne nie wymienione wy?ej opracowania niezb?dne do kompletacji dokumentacji.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie osob wyznaczonych do realizacji zamowienia / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Aspekty spoleczne realizacji przedmiotu zamowienia / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00-0006/16-00.
II.2.14) Additional information

Przedmiotowe zamowienia jest realizowane w ramach projektu pn. ?Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach gorskich (Nr identyfikacyjny projektu POIS.02.01.00-00-0006/16-00) ze ?rodkow Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014?2020. Warto?? zamowie? w ramach Projektu wynosi 206 652 000,00 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania ?Budowa dylowek w le?nictwie Morgi

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
71320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL225
Main site or place of performance:

Nadle?nictwo Ujsoly, Le?nictwo Morgi.

II.2.4) Description of the procurement:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania ?Budowa dylowek w le?nictwie Morgi. Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie pelnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dylowek tj. drogi le?nej wylo?onej belkami drewnianymi. ?rednica belek od 20 do 24 cm, dlugo?? belek drewnianych od 3,5 do 4,0 m. Do budowy dylowek ma by? u?yte drewno drzew iglastych tj. ?wierk, jodla, sosna, modrzew itp.. L?czna dlugo?? dylowek okolo 580 mb, w trzech odcinkach, w oddzialach 223a, 318d, 318f. Zakres uslugi obejmuje wykonanie: 1) mapy sytuacyjno-wysoko?ciowej do celow projektowych, 2) projektu budowlano-wykonawczego, 3) przedmiaru robot, 4) kosztorysu inwestorskiego, 5) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, 6) uzyskanie przez Wykonawc? w imieniu Inwestora niezb?dnych dokumentow, opinii, uzgodnie? oraz decyzji wymaganych do uzyskania pozwolenia na budow? lub przyj?cia zgloszenia robot bez uwag, z uwzgl?dnieniem faktu, ?e teren inwestycji znajduje si? na terenie ?ywieckiego Parku Krajobrazowego oraz w granicach obszaru NATURA 2000, 7) inne nie wymienione wy?ej opracowania niezb?dne do kompletacji dokumentacji.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie osob wyznaczonych do realizacji zamowienia / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Aspekty spoleczne realizacji przedmiotu zamowienia / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00-0006/16-00.
II.2.14) Additional information

Przedmiotowe zamowienia jest realizowane w ramach projektu pn. ?Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach gorskich (Nr identyfikacyjny projektu POIS.02.01.00-00-0006/16-00) ze ?rodkow Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014?2020. Warto?? zamowie? w ramach Projektu wynosi 206 652 000,00 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania ?Budowa dylowek w le?nictwie Bendoszka

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
71320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL225
Main site or place of performance:

Nadle?nictwo Ujsoly, Le?nictwo Bendoszka.

II.2.4) Description of the procurement:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania ?Budowa dylowek w le?nictwie Bendoszka. Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie pelnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dylowek tj. drogi le?nej wylo?onej belkami drewnianymi. ?rednica belek od 20 do 24 cm, dlugo?? belek drewnianych od 3,5 do 4,0 m. Do budowy dylowek ma by? u?yte drewno drzew iglastych tj. ?wierk, jodla, sosna, modrzew itp.. L?czna dlugo?? dylowek okolo 200 mb, w jednym odcinku, w oddziale 225a. Zakres uslugi obejmuje wykonanie: 1) mapy sytuacyjno-wysoko?ciowej do celow projektowych, 2) projektu budowlano-wykonawczego, 3) przedmiaru robot, 4) kosztorysu inwestorskiego, 5) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, 6) uzyskanie przez Wykonawc? w imieniu Inwestora niezb?dnych dokumentow, opinii, uzgodnie? oraz decyzji wymaganych do uzyskania pozwolenia na budow? lub przyj?cia zgloszenia robot bez uwag, z uwzgl?dnieniem faktu, ?e teren inwestycji znajduje si? na terenie ?ywieckiego Parku Krajobrazowego oraz w granicach obszaru NATURA 2000, 7) inne nie wymienione wy?ej opracowania niezb?dne do kompletacji dokumentacji.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie osob wyznaczonych do realizacji zamowienia / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Aspekty spoleczne realizacji przedmiotu zamowienia / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00-0006/16-00.
II.2.14) Additional information

Przedmiotowe zamowienia jest realizowane w ramach projektu pn. ?Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach gorskich (Nr identyfikacyjny projektu POIS.02.01.00-00-0006/16-00) ze ?rodkow Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014?2020. Warto?? zamowie? w ramach Projektu wynosi 206 652 000,00 PLN.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-274654
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: S.270.9.2017
Lot No: 1
Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania ?Budowa dylowek w le?nictwie Okr?gle

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
EKOINWEST Wojciech Kupczak
Cisiec ul. Sarnia 2
W?gierska Gorka
34-350
Poland
Telephone: +48 602170301
E-mail: ekoinwest@o2.pl
NUTS code: PL225
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 048.78 PLN
Lowest offer: 5 000.00 PLN / Highest offer: 5 000.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Wykonanie map do celow projektowych.

Section V: Award of contract

Contract No: S.270.9.2017
Lot No: 2
Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania ?Budowa dylowek w le?nictwie Cicha

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
EKOINWEST Wojciech Kupczak
Cisiec ul. Sarnia 2
W?gierska Gorka
34-350
Poland
Telephone: +48 602170301
E-mail: ekoinwest@o2.pl
NUTS code: PL225
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 22 865.85 PLN
Lowest offer: 30 000.00 PLN / Highest offer: 30 000.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Wykonanie map do celow projektowych.

Section V: Award of contract

Contract No: S.270.9.2017
Lot No: 3
Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania ?Budowa dylowek w le?nictwie Petkowka

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
EKOINWEST Wojciech Kupczak
Cisiec ul. Sarnia 2
W?gierska Gorka
34-350
Poland
Telephone: +48 602170301
E-mail: ekoinwest@o2.pl
NUTS code: PL225
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 065.04 PLN
Lowest offer: 7 000.00 PLN / Highest offer: 7 000.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Wykonanie map do celow projektowych.

Section V: Award of contract

Contract No: S.270.9.2017
Lot No: 4
Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania ?Budowa dylowek w le?nictwie Morgi

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
EKOINWEST Wojciech Kupczak
Cisiec ul. Sarnia 2
W?gierska Gorka
34-350
Poland
Telephone: +48 602170301
E-mail: ekoinwest@o2.pl
NUTS code: PL225
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 11 788.62 PLN
Lowest offer: 20 000.00 PLN / Highest offer: 20 000.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Wykonanie map do celow projektowych.

Section V: Award of contract

Contract No: S.270.9.2017
Lot No: 5
Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania ?Budowa dylowek w le?nictwie Bendoszka

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
EKOINWEST Wojciech Kupczak
Cisiec ul. Sarnia 2
W?gierska Gorka
34-350
Poland
Telephone: +48 602170301
E-mail: ekoinwest@o2.pl
NUTS code: PL225
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 065.04 PLN
Lowest offer: 7 000.00 PLN / Highest offer: 7 000.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Wykonanie map do celow projektowych.

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Prawa zamowie? publicznych.

2. Zamawiaj?cy nie okre?la fakultatywnych podstaw wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 5 Prawa zamowie? publicznych.

3. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci okre?lonej poni?ej dla cz??ci zamowienia:

3.1. Cz??? 1 zamowienia w wysoko?ci 90 PLN,

3.2. Cz??? 2 zamowienia w wysoko?ci 680 PLN,

3.3. Cz??? 3 zamowienia w wysoko?ci 120 PLN,

3.4. Cz??? 4 zamowienia w wysoko?ci 350 PLN,

3.5. Cz??? 5 zamowienia w wysoko?ci 120 PLN,

Wadium nale?y wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert. Szczegolowe warunki wniesienia wadium okre?lone zostaly w pkt 10 SIWZ.

4. Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. ?procedury odwroconej, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Prawa zamowie? publicznych, zgodnie z ktor? Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

5. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym ? nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 Prawa zamowie? publicznych, tj.:

5.1. O?wiadcze? i dokumentow na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia,

5.1.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) Prawa zamowie? publicznych, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

5.1.2. O?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci. Wzor o?wiadczenia stanowi zal?cznik nr 4 do SIWZ.

5.1.3. O?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne. Wzor o?wiadczenia stanowi zal?cznik nr 4 do SIWZ. 5.2. O?wiadcze? i dokumentow na potwierdzenie spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) Prawa zamowie? publicznych w zakresie zdolno?ci technicznej i zawodowej:

5.2.1. wykaz uslug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy uslugi zostaly wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy. Wzor wykazu uslug stanowi zal?cznik nr 5 do SIWZ.

5.2.2. wykaz osob, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie uslug, kontrol? jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzor wykazu uslug stanowi zal?cznik nr 6 do SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI Prawa zamowie? publicznych ??rodki ochrony prawnej (art. 179 ? 198g Prawa zamowie? publicznych), tj. odwolanie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej oraz skarga do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego.

2. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI przysluguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow Prawa zamowie? publicznych.

3. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ, przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list? organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodkow ochrony prawnej, prowadzon? przez Prezesa Urz?du Zamowie? Publicznych.

4. Terminy wnoszenia odwola?:

4.1. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 Prawa zamowie? publicznych zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob,

4.2. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? SIWZ, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

4.3. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

5. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej przepisami Prawa zamowie? publicznych czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Prawa zamowie? publicznych.

6. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?ci lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami Prawa zamowie? publicznych, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

7. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu. 8. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

10. Skarg? wnosi si? do s?du wla?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?ce jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Ujsoly: Engineering design services

2017/S 193-396426

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Ujsoly
ul. ?w. Huberta 2
Ujsoly
34-371
Poland
Contact person: Tomasz W?glarz
Telephone: +48 338647352
E-mail: ujsoly@katowice.lasy.gov.pl
Fax: +48 338647580
NUTS code: PL225

Internet address(es):

Main address: www.katowice.lasy.gov.pl/ujsoly/index.php

I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zada? ? budowa dylowek w le?nictwach Nadle?nictwa Ujsoly.

Reference number: S.270.9.2017
II.1.2) Main CPV code
71320000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 45 853.66 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania ?Budowa dylowek w le?nictwie Okr?gle

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL225
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania ?Budowa dylowek w le?nictwie Cicha

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL225
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania ?Budowa dylowek w le?nictwie Petkowka

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
71320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL225
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania ?Budowa dylowek w le?nictwie Morgi

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
71320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL225
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania ?Budowa dylowek w le?nictwie Bendoszka

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
71320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL225

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-274654

Section V: Award of contract

Contract No: S.270.9.2017
Lot No: 1
Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania ?Budowa dylowek w le?nictwie Okr?gle

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
EKOINWEST Wojciech Kupczak
Cisiec ul. Sarnia 2
W?gierska Gorka
34-350
Poland
Telephone: +48 602170301
E-mail: ekoinwest@o2.pl
NUTS code: PL225
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 048.78 PLN
Lowest offer: 5 000.00 PLN / Highest offer: 5 000.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Contract No: S.270.9.2017
Lot No: 2
Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania ?Budowa dylowek w le?nictwie Cicha

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
EKOINWEST Wojciech Kupczak
Cisiec ul. Sarnia 2
W?gierska Gorka
34-350
Poland
Telephone: +48 602170301
E-mail: ekoinwest@o2.pl
NUTS code: PL225
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 22 865.85 PLN
Lowest offer: 30 000.00 PLN / Highest offer: 30 000.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Contract No: S.270.9.2017
Lot No: 3
Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania ?Budowa dylowek w le?nictwie Petkowka

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
EKOINWEST Wojciech Kupczak
Cisiec ul. Sarnia 2
W?gierska Gorka
34-350
Poland
Telephone: +48 602170301
E-mail: ekoinwest@o2.pl
NUTS code: PL225
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 065.04 PLN
Lowest offer: 7 000.00 PLN / Highest offer: 7 000.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Contract No: S.270.9.2017
Lot No: 4
Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania ?Budowa dylowek w le?nictwie Morgi

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
EKOINWEST Wojciech Kupczak
Cisiec ul. Sarnia 2
W?gierska Gorka
34-350
Poland
Telephone: +48 602170301
E-mail: ekoinwest@o2.pl
NUTS code: PL225
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 11 788.62 PLN
Lowest offer: 20 000.00 PLN / Highest offer: 20 000.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Contract No: S.270.9.2017
Lot No: 5
Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania ?Budowa dylowek w le?nictwie Bendoszka

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
EKOINWEST Wojciech Kupczak
Cisiec ul. Sarnia 2
W?gierska Gorka
34-350
Poland
Telephone: +48 602170301
E-mail: ekoinwest@o2.pl
NUTS code: PL225
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 065.04 PLN
Lowest offer: 7 000.00 PLN / Highest offer: 7 000.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Ujsoly: Engineering design services
ND Document number 396426-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place UJSOLY
AU Authority name Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Ujsoly
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71320000 - Engineering design services
OC Original CPV code 71320000 - Engineering design services
RC NUTS code PL225
IA Internet address (URL) www.katowice.lasy.gov.pl/ujsoly/index.php
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >