Poland-Lod?: Liability insurance services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • G - Social Services
Opps ID: NBD00003516085790686
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 393718-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Lod?: Liability insurance services

2017/S 192-393718

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi
PL711
Pomorska 251
Lod?
92-213
Poland
Contact person: Ewa Twardowska
Telephone: +48 426757577
E-mail: zam.publ@csk.umed.pl
Fax: +48 426757577
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: www.csk.umed.pl

Address of the buyer profile: http://www.csk.umed.pl/przetargi/profil-nabywcy/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.csk.lodz.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Lodzi
PL711
ul. Pomorska 251
Lod?
92-213
Poland
Contact person: Ewa Twardowska
Telephone: +48 426757552
E-mail: zam.publ@csk.umed.pl
Fax: +48 426787594
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: www.csk.umed.pl

Address of the buyer profile: http://www.csk.umed.pl/przetargi/profil-nabywcy/

I.4) Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej i pozostalego maj?tku rzeczowego wraz z flot? komunikacyjn?.

Reference number: ZP/71/2017
II.1.2) Main CPV code
66516000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej i pozostalego maj?tku rzeczowego wraz z flot? komunikacyjn? Zamawiaj?cego. Szczegolowy opis w SIWZ wraz z zal?cznikami.

Zamowienie sklada si? z jednej cz?sci.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
66512100
66515000
66515100
66515300
66516100
66516400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Lod?.

II.2.4) Description of the procurement:

A. Obowi?zkowe ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej podmiotu wykonuj?cego dzialalno?? lecznicz?.

B. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej podmiotu leczniczego.

C. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej w zwi?zku z prowadzon? dzialalno?ci?.

D. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

E. Ubezpieczenie sprz?tu elektronicznego.

F. Obowi?zkowe ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej posiadaczy pojazdow mechanicznych za szkody wyrz?dzone w zwi?zku z ruchem tych pojazdow.

G. Ubezpieczenie Autocasco.

H. Ubezpieczenie Nast?pstw Nieszcz??liwych Wypadkow kierowcy i pasa?erow.

I. Ubezpieczenie Assistance.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jednorazowe odnowienie sumy gwarancyjnej i limitow w ubezpieczeniu odpowiedzialno?ci cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalno?ci / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Dodatkowe Limity w Klauzuli Przezornej Sumy Ubezpieczenia / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uprawnienie na wykonywanie dzialalno?ci ubezpieczeniowej w dziale II zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.9.2015 roku. o dzialalno?ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz 1844.), lub dla podmiotow rozpoczynaj?cych dzialalno?? przed wej?ciem w ?ycie ustawy z dnia 28.7.1990 r. o dzialalno?ci ubezpieczeniowej Dz.U Nr 59 poz 344 ze zmianami za?wiadczenie Ministra Finansow o posiadaniu zgody na wykonywanie dzialalno?ci ubezpieczeniowej.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 13:00
Place:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi, 92-213 Lod?, ul. Pomorska 251, pok. 246 (parter, budynek A-3).

Information about authorised persons and opening procedure:

Ewa Twardowska ? Przewodnicz?cy.

Marta Maria?ska ? Czlonek.

Maria Antosik ? Czlonek.

Danuta Kozlowska ? Czlonek.

Joanna Kapu?ci?ska-Burakowska ? Czlonek.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Na calo?? zamowienia Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 30 000 PLN.

(slownie: trzydzie?ci tysi?cy zlotych zero groszy) ? zgodnie z art. 45 ustawy Pzp.

Wadium nale?y wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert.

10.3. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub w kilku nast?puj?cych formach, o ktorych mowa w art. 45 ust. 6 Pzp:

a) pieni?dzu,

b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo ? kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci.

Wadium wnoszone w pieni?dzu wplaca si? przelewem na rachunek bankowy:

BGK nr 59 1130 1163 0014 7148 0720 0005.Z dopiskiem: Sprawa nr ZP/71/2017,

10.7. Oryginal dokumentu potwierdzaj?cego wniesienie wadium w formach, o ktorych mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca sklada wraz z ofert?.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
Warszawa
Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Lod?: Liability insurance services

2017/S 192-393718

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi
PL711
Pomorska 251
Lod?
92-213
Poland
Contact person: Ewa Twardowska
Telephone: +48 426757577
E-mail: zam.publ@csk.umed.pl
Fax: +48 426757577
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: www.csk.umed.pl

Address of the buyer profile: http://www.csk.umed.pl/przetargi/profil-nabywcy/

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej i pozostalego maj?tku rzeczowego wraz z flot? komunikacyjn?.

Reference number: ZP/71/2017
II.1.2) Main CPV code
66516000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
66512100
66515000
66515100
66515300
66516100
66516400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Lod?: Liability insurance services
ND Document number 393718-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place LOD?
AU Authority name Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi (PL711)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 66512100 - Accident insurance services
66515000 - Damage or loss insurance services
66515100 - Fire insurance services
66515300 - Weather and financial loss insurance services
66516000 - Liability insurance services
66516100 - Motor vehicle liability insurance services
66516400 - General liability insurance services
OC Original CPV code 66512100 - Accident insurance services
66515000 - Damage or loss insurance services
66515100 - Fire insurance services
66515300 - Weather and financial loss insurance services
66516000 - Liability insurance services
66516100 - Motor vehicle liability insurance services
66516400 - General liability insurance services
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.csk.umed.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >