Poland-Warsaw: Technical computer support services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • L - Technical Representative Services
Opps ID: NBD00003516178908762
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396419-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Technical computer support services

2017/S 193-396419

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Urz?d Komisji Nadzoru Finansowego
pl. Powsta?cow Warszawy 1
Warszawa
00-030
Poland
Contact person: Malgorzata Macierzy?ska-Marczak
Telephone: +48 222625263
E-mail: zamowienia@knf.gov.pl
Fax: +48 222625274
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.knf.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Other activity: nadzor nad rynkiem finansowym

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup uslugi wsparcia dla oprogramowania IBM.

Reference number: DAI/WZP/231/25/2017
II.1.2) Main CPV code
72611000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest doprowadzenie przez Wykonawc? do odnowienia przez Licencjodawc? na rzecz Zamawiaj?cego licencji oprogramowania IBM, uprawniaj?cych do pelnego korzystania z uaktualnie?,poprawek i nowych wersji oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym dla tych licencji.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

Usluga Odnowienia Subskrypcji i wsparcia dla Oprogramowania IBM obejmuje:

1. Przedmiotem zamowienia jest zakup uslugi wsparcia dla licencji IBM zgodnie z pkt. 2.

2. Przedmiot Umowy obejmuje wsparcie dla licencji IBM zgodnie z poni?sz? list? z wyrownaniem daty zako?czenia wsparcia:

1 E0HPVLL IBM DB2 Advanced Enterprise Server Edition Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription Support Renewal ? ilo?? 2260 data rozpocz?cia wsparcia 2017-08-01 data zako?czenia wsparcia 2018-07-31

2 E020CLL IBM DB2 Enterprise Server Edition Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription Support Renewal ? ilo?? 20 data rozpocz?cia wsparcia 2017-08-01 data zako?czenia wsparcia 2018-07-31

3 E025SLL IBM WebSphere Application Server Network Deployment Processor Value Unit (PVU) Annual SWSubscription Support Renewal ? ilo?? 600 data rozpocz?cia wsparcia 2017-08-01 data zako?czenia wsparcia2018-07-31

4 E0DYCLL IBM SmartCloud Application Performance Management Standard Managed Virtual Server AnnualSW Subscription Support Renewal ? ilo?? 8 data rozpocz?cia wsparcia 2017-08-01 data zako?czenia wsparcia 2018-07-31

5 E025QLL IBM WebSphere Application Server Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription SupportRenewal ? ilo?? 100 data rozpocz?cia wsparcia 2017-08-01 data zako?czenia wsparcia 2018-07-31

3. W ramach wparcia Zamawiaj?cy uprawniony b?dzie do:

a) dost?pu do wszelkich uaktualnie? oprogramowania, wraz z udzieleniem na nie licencji na zasadach i polach eksploatacji zgodnych z posiadanymi ju? przez zamawiaj?cego licencjami,

b) dost?pu do nowych wersji oprogramowania, wraz z udzieleniem na nie licencji na zasadach i polach eksploatacji zgodnych z posiadanymi ju? przez zamawiaj?cego licencjami,

c) pobierania poprawek i wyszukiwania informacji technicznych,

d) telefonicznego i elektronicznego wsparcia dla rozwi?zywania typowych problemow praktycznych zwi?zanych z dora?n? instalacj? i u?ytkowaniem oraz problemow zwi?zanych z kodem produktu,

e) wyznaczenia dowolnej liczby osob ze strony klienta odpowiedzialnych za zglaszanie problemow w IBM.

4. W ramach dost?pu do wszelkich uaktualnie? oprogramowania Zamawiaj?cy uprawniony b?dzie w szczegolno?ci do:

a) instalacji najnowszej wersji tego oprogramowania oraz wszelkich uaktualnie? ukazuj?cych si? w okresie obowi?zywania umowy, zgodnie z licencjami udzielonymi Zamawiaj?cemu na zasadach i polach eksploatacji zgodnych z posiadanymi ju? przez Zamawiaj?cego licencjami,

b) dokonywania swobodnej migracji oprogramowania pomi?dzy platformami (przeniesienie przez Zamawiaj?cego w dowolnym momencie licencji oprogramowania z jednej platformy systemowej na inn?),

c) otrzymania od Wykonawcy no?nikow z now? wersj? oprogramowania w momencie wprowadzenia nowej wersji tego produktu do sprzeda?y komercyjnej,

d) zainstalowania wszystkich uaktualnie? oprogramowania po ich udost?pnieniu (wprowadzeniu nowej wersji produktu do sprzeda?y komercyjnej).

5. W ramach wsparcia technicznego Wykonawca zapewni w szczegolno?ci kompleksowe rozwi?zywania problemow dotycz?cych w szczegolno?ci nast?puj?cych dziedzin:

? instalacji i u?ytkowania programow,

? analizy pojawiaj?cych si? problemow,

? usuwania usterek w oprogramowaniu obj?tym wsparciem,

? asyst? przy identyfikacji produktu lub komponentu powoduj?cego usterk?,

? asyst? przy okre?leniu i rozwi?zaniu problemu,

? telefoniczn? pomoc w rozwi?zywaniu problemow o Poziomie istotno?ci 1 przez 24 godziny na dob?, przez wszystkie dni w roku,

? mo?liwo?? zglaszania problemow telefonicznie lub przez serwis internetowy,

? zdalnej pomocy i analizy problemu w godzinach pracy IBM Polska (od poniedzialku do pi?tku od 9:00 do 17:00 z wykluczeniem ?wi?t ustawowych),

? dwugodzinny czas reakcji na problemy zgloszone telefonicznie lub elektronicznie, w godzinach pracy IBM Polska,

? dwugodzinny czas reakcji na problemy krytyczne zglaszane poza godzinami pracy IBM Polska.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 101-201911
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne

i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwolania:

1) Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

2) Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? SIWZ, wnosi si? w terminie10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1) i 2) wnosi si? w terminie 10 dni od dnia,w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

6. Szczegolowe zasady post?powania po wniesieniu odwolania, okre?laj? stosowne przepisy Dzialu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

8. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatorawyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Technical computer support services

2017/S 193-396419

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Urz?d Komisji Nadzoru Finansowego
pl. Powsta?cow Warszawy 1
Warszawa
00-030
Poland
Contact person: Malgorzata Macierzy?ska-Marczak
Telephone: +48 222625263
E-mail: zamowienia@knf.gov.pl
Fax: +48 222625274
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.knf.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: nadzor nad rynkiem finansowym

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup uslugi wsparcia dla oprogramowania IBM.

Reference number: DAI/WZP/231/25/2017
II.1.2) Main CPV code
72611000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 101-201911

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Technical computer support services
ND Document number 396419-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name Urz?d Komisji Nadzoru Finansowego
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 72611000 - Technical computer support services
OC Original CPV code 72611000 - Technical computer support services
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) www.knf.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >