Poland-Krotoszyn: Engineering design services for the construction of civil engineering works

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003516188771306
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396418-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krotoszyn: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2017/S 193-396418

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Krotoszyn
ul. Wiewiorowskiego 70
Krotoszyn
63-700
Poland
Contact person: Mariusz Waszczuk
Telephone: +48 627253268
E-mail: krotoszyn@poznan.lasy.gov.pl
Fax: +48 627253435
NUTS code: PL41

Internet address(es):

Main address: www.krotoszyn.poznan.lasy.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Main activity
Other activity: le?nictwo

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej masztu przeciwpo?arowego dla Nadle?nictwa Krotoszyn.

Reference number: ZP.270.2.2017
II.1.2) Main CPV code
71322000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia s? uslugi w zakresie projektowania obejmuj?ce wykonanie dokumentacji projektowej masztu przeciwpo?arowego dla Nadle?nictwa Krotoszyn.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 18 690.00 PLN / Highest offer: 18 690.00 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia s? uslugi w zakresie projektowania obejmuj?ce wykonanie nast?puj?cych zada?:

a)wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dotycz?cej budowy masztu przeciwpo?arowego w Nadle?nictwie Krotoszyn,

b)wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dotycz?cej wykonania przyl?cza niskiego napi?cia do projektowanego masztu przeciwpo?arowego w Nadle?nictwie Krotoszyn,

c)wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dotycz?cej wykonania monitoringu przeciwpo?arowego wraz z systemem wykrywania dymu w Nadle?nictwie Krotoszyn.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00-0007/16.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 108-217517
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: P/17/67
Lot No: 1
A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
ALLPINO TELEKOM Iwona Cholc ? Tczew, ul. ?wi?topelka 10, 83-110 Tczew
ul. ?wi?topelka 10
Tczew
83-110
Poland
Telephone: +48 513125551
E-mail: biuro@allpino.pl
Fax: +48 587425276
NUTS code: PL63
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 24 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 18 690.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587702
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
nie dotyczy
nie dotyczy
Poland
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub

mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow Ustawy, przysluguje odwolanie

wyl?cznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie

zamowienia lub zaniechaniu czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Ustawy.

Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej

podstaw? jego wniesienia, je?eli zostaly przeslane w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni -

je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii

Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej.

Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 16.2 i 16.3 ustawy PZP wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w

ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach

stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub

rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki

sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krotoszyn: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2017/S 193-396418

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Krotoszyn
ul. Wiewiorowskiego 70
Krotoszyn
63-700
Poland
Contact person: Mariusz Waszczuk
Telephone: +48 627253268
E-mail: krotoszyn@poznan.lasy.gov.pl
Fax: +48 627253435
NUTS code: PL41

Internet address(es):

Main address: www.krotoszyn.poznan.lasy.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: le?nictwo

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej masztu przeciwpo?arowego dla Nadle?nictwa Krotoszyn.

Reference number: ZP.270.2.2017
II.1.2) Main CPV code
71322000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 18 690.00 PLN / Highest offer: 18 690.00 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 108-217517

Section V: Award of contract

Contract No: P/17/67
Lot No: 1
A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
ALLPINO TELEKOM Iwona Cholc ? Tczew, ul. ?wi?topelka 10, 83-110 Tczew
ul. ?wi?topelka 10
Tczew
83-110
Poland
Telephone: +48 513125551
E-mail: biuro@allpino.pl
Fax: +48 587425276
NUTS code: PL63
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 24 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 18 690.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Krotoszyn: Engineering design services for the construction of civil engineering works
ND Document number 396418-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place KROTOSZYN
AU Authority name Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Krotoszyn
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71322000 - Engineering design services for the construction of civil engineering works
OC Original CPV code 71322000 - Engineering design services for the construction of civil engineering works
RC NUTS code PL416
IA Internet address (URL) www.krotoszyn.poznan.lasy.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >