Poland-Blonie: Refuse and waste related services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003516195571770
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396417-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Blonie: Refuse and waste related services

2017/S 193-396417

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Blonie
ul. Rynek 6
Blonie
05-870
Poland
Contact person: Iwona Kopczy?ska
Telephone: +48 222753064
E-mail: wzp@um.blonie.pl
Fax: +48 227253067
NUTS code: PL913

Internet address(es):

Main address: www.blonie.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych, niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne, gromadzonych przez Zaklad Uslug Komunalnych na terenie gminy Blonie, z terenow zamieszkalych i niezamieszkal.

Reference number: WZP.271.19.2017
II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

2. Przedmiotem zamowienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w szczegolowym

opisie przedmiotu zamowienia odpadow komunalnych, w sposob zapewniaj?cy osi?gni?cie

odpowiednich poziomow recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadow ulegaj?cych biodegradacji, przekazywanych do skladowania, zgodnie z:

? Przepisami ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowie? Publicznych (tekst jednolity Dz.U.

z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustaw?,

? Postanowienia niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia zwanej dalej SIWZ

? Ustaw? z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach

(tj. Dz.U. 2013.1399 ze zm.), zwanej dalej ustaw? ?u.p.c.g.

? Ustaw? z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2013.21 ze zm.),

? Ustaw? z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony ?rodowiska (tj. Dz.U. 2013.1232 ze zm.

? Rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wz sprawoz.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 700 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90512000
90511000
90513000
90513100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL913
Main site or place of performance:

Gmina Blonie.

II.2.4) Description of the procurement:

2. Przedmiotem zamowienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia odpadow komunalnych, w sposob zapewniaj?cy osi?gni?cie

odpowiednich poziomow recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadow ulegaj?cych biodegradacji, przekazywanych do skladowania, zgodnie z:

? Przepisami ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowie? Publicznych (tekst jednolity Dz.U.

z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustaw?,

? Postanowienia niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia zwanej dalej SIWZ

? Ustaw? z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach

(tj. Dz.U. 2013.1399 ze zm.), zwanej dalej ustaw? ?u.p.c.g.

? Ustaw? z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2013.21 ze zm.),

? Ustaw? z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony ?rodowiska (tj. Dz.U. 2013.1232 ze zm.

? Rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzoru sprawozda?

o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczysto?ci cieklych oraz realizacji zada?

zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U. 2012.630),

? Rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomow

recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami niektorych

frakcji odpadow komunalnych (Dz.U. 2012.645)

? Rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomow ograniczenia masy odpadow komunalnych ulegaj?cych biodegradacji i przekazywania do skladowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadow (Dz.U. 2012.676)

? Rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska a dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpiecze?stwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz.U. 2009.104.868)

? Obowi?zuj?cymi zapisami prawa miejscowego.

? Innym przepisami niezb?dnymi do realizacji uslugi b?d?cej przedmiotem zamowienia

3. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik nr 3 do SIWZ.

4. Zamawiaj?cy zobowi?zuje Wykonawc? do wskazania RIPOK, do ktorego b?d? przekazywane odpady zebrane z terenu nieruchomo?ci zamieszkalych z gminy Blonie zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt 5.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Ilo?? samochodow spelniaj?cych norm? spalin na poziomie EURO 5 / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 149-308697
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
02/10/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Miejski Zaklad Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o., ul. Stefana Bryly 6,05-800 Pruszkow
ul. Stefana Bryly 6
Pruszkow
05-8700
Poland
NUTS code: PL913
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 700 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 6 171 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
j.w.
Warszawa
Poland
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Blonie: Refuse and waste related services

2017/S 193-396417

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Blonie
ul. Rynek 6
Blonie
05-870
Poland
Contact person: Iwona Kopczy?ska
Telephone: +48 222753064
E-mail: wzp@um.blonie.pl
Fax: +48 227253067
NUTS code: PL913

Internet address(es):

Main address: www.blonie.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych, niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne, gromadzonych przez Zaklad Uslug Komunalnych na terenie gminy Blonie, z terenow zamieszkalych i niezamieszkal.

Reference number: WZP.271.19.2017
II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 700 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90512000
90511000
90513000
90513100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL913

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 149-308697

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
02/10/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Miejski Zaklad Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o., ul. Stefana Bryly 6,05-800 Pruszkow
ul. Stefana Bryly 6
Pruszkow
05-8700
Poland
NUTS code: PL913
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 700 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 6 171 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Blonie: Refuse and waste related services
ND Document number 396417-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place BLONIE
AU Authority name Gmina Blonie
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90511000 - Refuse collection services
90512000 - Refuse transport services
90513000 - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
90513100 - Household-refuse disposal services
OC Original CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90511000 - Refuse collection services
90512000 - Refuse transport services
90513000 - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
90513100 - Household-refuse disposal services
RC NUTS code PL913
IA Internet address (URL) www.blonie.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >