Poland-Krakow: Stomatology devices

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 69 - Training Aids and Devices
Opps ID: NBD00003516281755976
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Oct 18, 2017
Solicitation No: 395582-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Stomatology devices

2017/S 193-395582

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
SP ZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie
ul. Montelupich 4
Krakow
31-155
Poland
Contact person: Ewa Mroczek
Telephone: +48 124245486
E-mail: emroczek@uks.com.pl
Fax: +48 124245460
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.uks.com.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://bip.uks.com.pl/auctions
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Biuro Dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie
ul. Montelupich 4, pok. 41
Krakow
31-155
Poland
Contact person: Ewa Mroczek
Telephone: +48 124245486
E-mail: emroczek@uks.com.pl
Fax: +48 124245460
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: http://bip.uks.com.pl/

I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa i monta? 41 sztuk unitow stomatologicznych.

Reference number: DZP-271-547/17
II.1.2) Main CPV code
33126000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa i monta? fabrycznie nowych (wyprodukowanych nie wcze?niej ni? w 2017 r.):

a) 36 szt. unitow stomatologicznych zgodnych z opisem zawartym w zal?czniku nr 4A do SIWZ;

b) 5 szt. unitow stomatologicznych zgodnych z opisem zawartym w zal?czniku nr 4B do SIWZ;

c) instrumentow stomatologicznych do unitow stomatologicznych zgodnych z opisem zawartym

w zal?czniku nr 4C do SIWZ, tj.:

i) 41 szt. turbin,

ii) 41 szt. k?tnic,

iii) 5 szt. prostnic,

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 2 811 746.54 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
33192410
33130000
33137000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Krakow.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa i monta? fabrycznie nowych (wyprodukowanych nie wcze?niej ni? w 2017 r.):

a) 36 szt. unitow stomatologicznych zgodnych z opisem zawartym w zal?czniku nr 4A do SIWZ;

b) 5 szt. unitow stomatologicznych zgodnych z opisem zawartym w zal?czniku nr 4B do SIWZ;

c) instrumentow stomatologicznych do unitow stomatologicznych zgodnych z opisem zawartym

w zal?czniku nr 4C do SIWZ, tj.:

i) 41 szt. turbin,

ii) 41 szt. k?tnic,

iii) 5 szt. prostnic,

2. Wykonawca w ramach zamowienia zobowi?zany jest tak?e m.in. do:

a) demonta?u 41 sztuk unitow stomatologicznych b?d?cych w posiadaniu Zamawiaj?cego,

z uwzgl?dnieniem zapisow pkt. VIII.5 SIWZ., ktore zmagazynowane zostan? w pomieszczeniach Zamawiaj?cego (wybrane elementy) oraz utylizacji zdemontowanych m.in. korpusow glownych unitow, ramion lamp oraz pulpitow,

b) wykonania w razie konieczno?ci przerobek instalacji wodno-elektrycznej na potrzeby monta?u nowych unitow stomatologicznych, z uwzgl?dnieniem zapisow pkt. VIII.5 SIWZ,

c) udzielenia pelnej gwarancji wraz z serwisem w zakresie unitow stomatologicznych na okres min. 24 miesi?cy od podpisania protokolu zdawczo-odbiorczego, z wyl?czeniem mikrosilnika na ktory gwarancja wynosi 36 miesi?cy,

d) udzielenie pelnej gwarancji dla turbin i k?tnic na okres 18 miesi?cy, dla prostnic na okres 24 miesi?cy od podpisania protokolu zdawczo-odbiorczego

e) wykonania niezb?dnych przegl?dow wszystkich unitow stomatologicznych w okresie gwarancji,

f) przeprowadzenia szkole? w zakresie obslugi unitow i instrumentow stomatologicznych w ilo?ci niezb?dnej do potrzeb Zamawiaj?cego, lecz nie wi?cej ni? 10 w terminie do 6 miesi?cy od podpisania protokolu zdawczo-odbiorczego dostawy sprz?tu. Szkolenia ka?dorazowo odbywa? si? b?d? w miejscu monta?u unitow stomatologicznych, tj. w siedzibie Zamawiaj?cego,

g) posiadania autoryzacji producenta na sprzeda? i serwis gwarancyjny urz?dze? obj?tych przedmiotem zamowienia,

h) dostarczenia instrukcji obslugi unitow stomatologicznych w j?zyku polskim.

3. Warunki realizacji zamowienia zawarte s? we wzorze umowy stanowi?cym zal?cznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowy serwis unitow stomatologicznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 2 811 746.54 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 17/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Dot. pkt II.2.7): Termin wykonania zamowienia: najpo?niej do 17.12.2017 r. Szczegolowy harmonogram monta?u zostanie uzgodniony mi?dzy stronami po podpisaniu umowy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy:

1.1 nie podlegaj? wykluczeniu,

1.2 spelniaj? nast?puj?ce warunki udzialu w post?powaniu:

1) warunek udzialu w post?powaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust 1b pkt 2) ustawy zostanie uznany za spelniony, gdy Wykonawca wyka?e si? posiadaniem ?rodkow finansowych na rachunku bankowym lub zdolno?ci? kredytow? w kwocie co najmniej 1 000 000 PLN (slownie: jeden milion zlotych);

2) warunek udzialu w post?powaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust 1b pkt 3) ustawy zostanie uznany za spelniony, gdy Wykonawca wyka?e si? do?wiadczeniem w nale?ytym wykonaniu (lub w wykonywaniu ? w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych) w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ?

w tym okresie co najmniej jednej dostawy, odpowiadaj?cej swoim rodzajem i warto?ci? dostawie stanowi?cej przedmiot zamowienia. Za dostaw? odpowiadaj?c? swoim rodzajem

i warto?ci? dostawie stanowi?cej przedmiot zamowienia uwa?a si? dostaw? polegaj?c? na dostawie co najmniej 10 unitow stomatologicznych o warto?ci minimum 500 000 PLN (slownie: pi??set tysi?cy zlotych). Jedna umowa rowna si? jedna dostawa.

2. Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu mo?e polega? na zdolno?ciach innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy.

3. Wykonawcy ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia nie mog? podlega? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.

4. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia winni ustanowi? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego (do oferty nale?y zal?czy? odpowiednie pelnomocnictwo), chyba ?e w przypadku spolki cywilnej z umowy tej spolki wynika sposob jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezb?dne b?dzie zal?czenie do oferty umowy spolki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane b?d? wyl?cznie z podmiotem wyst?puj?cym jako pelnomocnik pozostalych. Oferta musi by? podpisana w taki sposob, by prawnie zobowi?zywala wszystkie podmioty wyst?puj?ce wspolnie. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o zamowienie ponosz? solidarn? odpowiedzialno?? za wykonanie umowy.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

VII.1) ? O?wiadczenia i dokumenty skladane wraz z ofert?:

1. Do oferty wykonawca winien dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (dalej: ?o?wiadczenie JEDZ), ktorego wzor stanowi zal?cznik nr 2 do SIWZ.

2. Informacje zawarte w o?wiadczeniu JEDZ stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

3. W przypadku wspolnego ubiegania si? przez wykonawcow o zamowienie, o?wiadczenie JEDZ sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie.

4. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e jednolite europejski dokument zamowienia, dotycz?cy tych podmiotow.

5. Je?eli Wykonawca polega na zdolno?ciach innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy musi udowodni? zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

6. W przypadku, gdy Wykonawc? reprezentuje Pelnomocnik wraz z ofert? winno by? zlo?one pelnomocnictwo dla tej osoby okre?laj?ce jego zakres. Pelnomocnictwo winno by? podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

7. Wszelkie pelnomocnictwa winny by? zal?czone do oferty w formie oryginalu lub urz?dowo po?wiadczonego odpisu pelnomocnictwa (notarialnie ? art. 96 ustawy z 14.2.1991 r. ? Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1796 z po?n. zm.)).

VII.2) ? O?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w post?powaniu zamawiaj?cy ??da o?wiadczenia wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej; w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca mo?e zlo?y? wraz

z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiaj?cego na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowi?zany jest przekaza? Zamawiaj?cemu o?wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1.

3. Wzor o?wiadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiaj?cego na stronie internetowej,

na ktorej byla zamieszona SIWZ z zal?cznikami wraz z informacj?, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

Minimum level(s) of standards possibly required:

VII.3) ? O?wiadczenia i dokumenty potwierdzaj?ce okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 skladane na wezwanie Zamawiaj?cego:

1. Zamawiaj?cy wezwie do zlo?enia nast?puj?cych dokumentow:

1). potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

b) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

c) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

d) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, chyba, ?e posiada te dokumenty lub mo?e je uzyska? za pomoc? bezplatnych ogolnodost?pnych baz danych;

e) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

f) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

g) o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 716, z po?n. zm.);

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

C.d pkt III.1.2): 2). potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu:

a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych, s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest

w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy. Wykaz dostaw stanowi zal?cznik nr 5 do SIWZ.

W przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

b) informacji banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?ce wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert.

3). W zakresie potwierdzenia, ?e oferowane dostawy w zakresie unitu stomatologicznego spelniaj? wymagania Zamawiaj?cego, zlo?one w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno?? z oryginalem:

a) deklaracji zgodno?ci producenta,

b) kompletnego zgloszenia lub powiadomienia do Prezesa Urz?du Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 876, z po?n. zm.).

2. Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1):

1). lit. a) ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2). lit. b ? d) ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:

a) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo, ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci.

3. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2 lit. b) powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert. Dokument, o ktorym mowa w ust. 2 pkt. 2 lit. a), powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem tego terminu.

4. Je?eli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 stosuje si?.

Minimum level(s) of standards possibly required:

5. Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt. 1 lit. a), sklada dokument, o ktorym mowa w ust. 2 pkt. 1, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy.

Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 zdanie pierwsze stosuje si?.

6. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy, ktory polega na zdolno?ciach innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w ust. 1 pkt. 1.

7. Wykonawca nie jest obowi?zany do zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, je?eli zamawiaj?cy posiada o?wiadczenia lub dokumenty dotycz?ce tego wykonawcy lub mo?e je uzyska? za pomoc? bezplatnych i ogolnodost?pnych baz danych, w szczegolno?ci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji dzialalno?ci podmiotow realizuj?cych zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

VII.4) ? Forma skladania dokumentow:

1. O?wiadczenia dotycz?ce wykonawcy i innych podmiotow, na ktorych zdolno?ciach polega wykonawca na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy oraz dotycz?ce podwykonawcow, skladane s? w oryginale.

2. Dokumenty inne ni? o?wiadczenia, o ktorych mowa powy?ej, skladane s? w oryginale lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem.

3. Po?wiadczenia za zgodno?? z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktorego zdolno?ciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore ka?dego z nich dotycz?.

4. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s? skladane wraz z tlumaczeniem na j?zyk polski.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Okre?la wzor umowy i SOPZ, stanowi?ce zal?czniki do siwz.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zamawiaj?cy przeslal do publikacji w DzUUE i zamie?cil na swojej stronie internetowej wst?pne ogloszenie informacyjne.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 161-331876
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/10/2017
Local time: 15:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 18/10/2017
Local time: 16:00
Place:

Otwarcie zlo?onych ofert nast?pi w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie, ul. Montelupich 4, w pok. nr 39.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Skladaj?cy ofert? pozostaje ni? zwi?zany przez okres 60 dni, licz?c od uplywu terminu skladania ofert. 2. Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 24aa ustawy, informuje, ?e najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. 3. Przed uplywem terminu skladania ofert wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium przetargowe, na czas rowny okresowi zwi?zania ofert? w wysoko?ci 80 000 PLN (slownie: osiemdziesi?t tysi?cy zlotych). 4. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? wprowadzenia zmian postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci przedlo?onej w niniejszym post?powaniu oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach wymienionych we wzorze umowy.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy.

2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy, przysluguje odwolanie.

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Stomatology devices

2017/S 193-395582

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
SP ZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie
ul. Montelupich 4
Krakow
31-155
Poland
Contact person: Ewa Mroczek
Telephone: +48 124245486
E-mail: emroczek@uks.com.pl
Fax: +48 124245460
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.uks.com.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa i monta? 41 sztuk unitow stomatologicznych.

Reference number: DZP-271-547/17
II.1.2) Main CPV code
33126000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 2 811 746.54 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
33192410
33130000
33137000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 2 811 746.54 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 17/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 161-331876
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/10/2017
Local time: 15:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Krakow: Stomatology devices
ND Document number 395582-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place KRAKOW
AU Authority name SP ZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 18/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 33126000 - Stomatology devices
33130000 - Dental and subspecialty instruments and devices
33137000 - Dental prophylaxis accessories
33192410 - Dental chairs
OC Original CPV code 33126000 - Stomatology devices
33130000 - Dental and subspecialty instruments and devices
33137000 - Dental prophylaxis accessories
33192410 - Dental chairs
RC NUTS code PL213
IA Internet address (URL) www.uks.com.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >