Poland-Glogow: Supervision of project and documentation

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003516411839000
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396413-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Glogow: Supervision of project and documentation

2017/S 193-396413

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zwi?zek Powiatow Wojewodztwa Dolno?l?skiego
ul. Sikorskiego 21
Glogow
67-200
Poland
Contact person: Justyna Ciesiolka
Telephone: +48 767282874
E-mail: zpwd@powiat.glogow.pl
Fax: +48 767282874
NUTS code: PL516

Internet address(es):

Main address: www.zpwd.glogow.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Weryfikator Jako?ci Danych (WJD) ? Wykonanie kontroli i weryfikacji pozyskanych danych (tworzonych baz BDOT500, GESUT) w ramach projektu: ?Platforma Elektronicznych Uslug Geodezyjnych ? PEUG.

Reference number: ZPWD.03.2017
II.1.2) Main CPV code
71248000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest pelnienie funkcji Weryfikatora Jako?ci Danych z zakresu geodezji i kartografii nad wykonaniem prac zwi?zanych z utworzeniem baz danych dla 23 powiatow wojewodztwa dolno?l?skiego, obejmuj?ce zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej.

Prace dotycz? geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (powiatowej bazy GESUT) oraz bazy danych obiektow topograficznych o szczegolowo?ci zapewniaj?cej tworzenie standardowych opracowa? kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT 500) ? baz danych, o ktorych mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zamowienie jest realizowane w ramach projektu ?Platforma Elektronicznych Uslug Geodezyjnych ? PEUG dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Dolno?l?skiego na lata 2014-2020, O? priorytetowa 2. Technologie informacyjno- komunikacyjne, Dzialanie 2.1. E-uslugi publiczne.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL516
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest pelnienie funkcji Weryfikatora Jako?ci Danych z zakresu geodezji i kartografii nad wykonaniem prac zwi?zanych z utworzeniem baz danych dla 23 powiatow wojewodztwa dolno?l?skiego, obejmuj?ce zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej. Prace dotycz? geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (powiatowej bazy GESUT) oraz bazy danych obiektow topograficznych o szczegolowo?ci zapewniaj?cej tworzenie standardowych opracowa? kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT 500) ? baz danych, o ktorych mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3.2. Szczegolowy zakres i warunki wykonania zamowienia okre?la:

? Zal?cznik nr 2 do SIWZ ? szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, dalej SOPZ

? Zal?cznik nr 6 do SIWZ ? projekty umow,

? Zal?cznik nr 7 do SIWZ ? Koncepcja Projektu Platforma Elektronicznych Uslug Geodezyjnych ? PEUG Dokumentacja projektowa ? wersja z etapu aplikowania,

? Zal?cznik nr 8 do SIWZ ? Studium Wykonalno?ci projektu: Platforma Elektronicznych Uslug Geodezyjnych ? PEUG ? wersja z etapu aplikowania,

3.3. Wymagania dotycz?ce osob, ktore b?d? uczestniczyly w wykonywaniu zamowienia:

Lp. Wykaz osob Kompetencje, kwalifikacje i do?wiadczenie

1 KIEROWNIK ZESPOLU (1 osoba) Do obowi?zkow Kierownika Zespolu nale?y w szczegolno?ci: planowanie pracy, nadzor nad przebiegiem i realizacj? uslugi oraz kontrola nad budow? baz danych i pozyskiwanej dokumentacji w trakcie trwania projektu.1.Posiada uprawnienia geodezyjne okre?lone w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.2.Nabyl do?wiadczenie, w okresie ostatnich pi?ciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, w kierowaniu pracami zespolu w realizacji co najmniej dwoch uslug polegaj?cych na weryfikacji tworzenia lub modernizacji geodezyjnych rejestrow publicznych ? GESUT, BDOT500 lub EGiB, zrealizowanych ze ?rodkow publicznych o warto?ci co najmniej 60 000,00 zl brutto ka?da.3.Nabyl do?wiadczenie, w okresie ostatnich pi?ciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, w zakresie przygotowania Opisu Przedmiotu Zamowienia dla co najmniej dwoch post?powa? o udzielenie zamowienia publicznego.

2GEODETA(min. 4 osoby) Do obowi?zkow Geodety nale?y w szczegolno?ci: weryfikacja budowanych baz danych BDOT500 i GESUT oraz kontrola techniczna przygotowywanych danych i powstalej dokumentacji. 1.Posiada uprawnienia geodezyjne okre?lone w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.2.Nabyl do?wiadczenie, w okresie ostatnich pi?ciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, w realizacji co najmniej dwoch uslug polegaj?cych na weryfikacji tworzenia lub modernizacji geodezyjnych rejestrow publicznych ? GESUT, BDOT500 lub EGiB, zrealizowanych ze ?rodkow publicznych o warto?ci co najmniej 60 000,00 zl brutto ka?da.3SPECJALISTA DS. WERYFIKACJI(min. 5 osob) Do obowi?zkow Specjalisty ds. Weryfikacji nale?y w szczegolno?ci: kontrola nad poprawno?ci? pozyskanych danych pod k?tem prawidlowo?ci atrybutow, topologii obiektow oraz topologicznej zale?no?ci mi?dzy obiektami.1.Posiada wyksztalcenie min. ?rednie geodezyjne.2.Nabyl do?wiadczenie, w okresie ostatnich pi?ciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, w realizacji co najmniej dwoch uslug polegaj?cych na pozyskaniu danych oraz tworzeniu, modernizacji i aktualizacji geodezyjnych rejestrow publicznych zrealizowanych ? GESUT, BDOT500 lub EGiB, zrealizowanych ze ?rodkow publicznych o warto?ci co najmniej 40 000,00 zl brutto ka?da.UWAGA ? Wykonawca musi dysponowa? wszystkimi wymienionymi w pkt. 3.3 osobami.Nie dopuszcza si? l?czenia dwoch lub wi?cej funkcji i wymaga?.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Wielko?? probki / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPDS.02.01.01-02-0012/16.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 147-304534
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Weryfikator Jako?ci Danych (WJD) ? Wykonanie kontroli i weryfikacji pozyskanych danych (tworzonych baz BDOT500, GESUT) w ramach projektu: ?Platforma Elektronicznych Uslug Geodezyjnych ? PEUG

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
u. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Glogow: Supervision of project and documentation

2017/S 193-396413

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zwi?zek Powiatow Wojewodztwa Dolno?l?skiego
ul. Sikorskiego 21
Glogow
67-200
Poland
Contact person: Justyna Ciesiolka
Telephone: +48 767282874
E-mail: zpwd@powiat.glogow.pl
Fax: +48 767282874
NUTS code: PL516

Internet address(es):

Main address: www.zpwd.glogow.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Weryfikator Jako?ci Danych (WJD) ? Wykonanie kontroli i weryfikacji pozyskanych danych (tworzonych baz BDOT500, GESUT) w ramach projektu: ?Platforma Elektronicznych Uslug Geodezyjnych ? PEUG.

Reference number: ZPWD.03.2017
II.1.2) Main CPV code
71248000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL516

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 147-304534

Section V: Award of contract

Title:

Weryfikator Jako?ci Danych (WJD) ? Wykonanie kontroli i weryfikacji pozyskanych danych (tworzonych baz BDOT500, GESUT) w ramach projektu: ?Platforma Elektronicznych Uslug Geodezyjnych ? PEUG

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Glogow: Supervision of project and documentation
ND Document number 396413-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place GLOGOW
AU Authority name Zwi?zek Powiatow Wojewodztwa Dolno?l?skiego
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71248000 - Supervision of project and documentation
OC Original CPV code 71248000 - Supervision of project and documentation
RC NUTS code PL516
IA Internet address (URL) www.zpwd.glogow.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >