Czech Republic-Prague: Kitchen equipment

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 73 - Food Preparation and Serving Equipment
Opps ID: NBD00003516417406192
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393347-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Prague: Kitchen equipment

2017/S 192-393347

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Za?izeni slu?eb pro Ministerstvo vnitra
67779999
P?ipoto?ni 300
Praha 10
101 00
Czech Republic
Contact person: Bc. Zde?ka Kratochvilova
Telephone: +420 974844524
E-mail: verejnezakazky@zsmv.cz
NUTS code: CZ0

Internet address(es):

Main address: https://www.zsmv.cz

Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/ZSMV

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Nakup vybaveni pro kuchyn? a kantyny.

Reference number: ZSM-80/OVZ-2017
II.1.2) Main CPV code
39221000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

P?edm?tem teto ve?ejne zakazky rozd?lene na 4 ?asti je dodavka: 1) 2 ks velkokapacitnich panvi, 2) 5 ks chladicich vitrin, 3) 1 ks dvouko?ove my?ky, 4) 1 ks za?izeni pro ?okove zchlazovani a transportni lednice.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 656 814.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dodavka 2 ks velkokapacitnich panvi

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
39221000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ0
Main site or place of performance:

Praha 4, nam. hrdin? 4/1635.

II.2.4) Description of the procurement:

Dodavka 2 ks velkokapacitnich panvi.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dodavka 5 ks chladicich vitrin

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
39221000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ0
Main site or place of performance:

Praha 5- Nadra?ni 16, Praha 3-Ol?anska 2176/2, Praha 6-Jose Martiho 384, Praha 4-Na Pankraci 1623/72, Praha 4-Lhotecka 559/7.

II.2.4) Description of the procurement:

Dodavka 5 ks chladicich vitrin.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dodavka dvouko?ove my?ky

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
39221000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ0
Main site or place of performance:

Praha 7, Nad ?tolou 3.

II.2.4) Description of the procurement:

Dodavka dvouko?ove my?ky.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dodavka za?izeni pro ?okove zchlazovani a transportni lednice

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
39221000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ0
Main site or place of performance:

Praha 7, Strojnicka 27.

II.2.4) Description of the procurement:

Dodavka za?izeni pro ?okove zchlazovani a transportni lednice.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 141-289595
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Dodavka 2 ks velkokapacitnich panvi

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
19/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Hospimed, spol.s.r.o.
00676853
Male?icka 2251/51
Praha 3
130 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 696 630.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Dodavka 5 ks chladicich vitrin

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
19/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Hospimed, spol.s.r.o.
00676853
Male?icka 2251/51
Praha 3
130 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 493 710.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Dodavka dvouko?ove my?ky

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
19/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Hospimed, spol. s.r.o.
00676853
Male?icka 2251/51
Praha 3
130 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 499 824.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Dodavka za?izeni pro ?okove zchlazovani a transportni lednice

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
19/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Hospimed, spol. s.r.o.
00676853
Male?icka 2251/51
Praha 3
130 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 966 650.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Prague: Kitchen equipment

2017/S 192-393347

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Za?izeni slu?eb pro Ministerstvo vnitra
67779999
P?ipoto?ni 300
Praha 10
101 00
Czech Republic
Contact person: Bc. Zde?ka Kratochvilova
Telephone: +420 974844524
E-mail: verejnezakazky@zsmv.cz
NUTS code: CZ0

Internet address(es):

Main address: https://www.zsmv.cz

Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/ZSMV

I.5) Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Nakup vybaveni pro kuchyn? a kantyny.

Reference number: ZSM-80/OVZ-2017
II.1.2) Main CPV code
39221000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 656 814.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dodavka 2 ks velkokapacitnich panvi

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
39221000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ0
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dodavka 5 ks chladicich vitrin

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
39221000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ0
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dodavka dvouko?ove my?ky

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
39221000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ0
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dodavka za?izeni pro ?okove zchlazovani a transportni lednice

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
39221000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ0

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 141-289595

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Dodavka 2 ks velkokapacitnich panvi

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
19/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Hospimed, spol.s.r.o.
00676853
Male?icka 2251/51
Praha 3
130 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 696 630.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Dodavka 5 ks chladicich vitrin

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
19/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Hospimed, spol.s.r.o.
00676853
Male?icka 2251/51
Praha 3
130 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 493 710.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Dodavka dvouko?ove my?ky

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
19/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Hospimed, spol. s.r.o.
00676853
Male?icka 2251/51
Praha 3
130 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 499 824.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Dodavka za?izeni pro ?okove zchlazovani a transportni lednice

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
19/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Hospimed, spol. s.r.o.
00676853
Male?icka 2251/51
Praha 3
130 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 966 650.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Czech Republic-Prague: Kitchen equipment
ND Document number 393347-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place PRAGUE
AU Authority name Za?izeni slu?eb pro Ministerstvo vnitra (67779999)
OL Original language CS
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 39221000 - Kitchen equipment
OC Original CPV code 39221000 - Kitchen equipment
RC NUTS code CZ0
IA Internet address (URL) https://www.zsmv.cz
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >