Czech Republic-Dv?r Kralove nad Labem: Computer equipment and supplies

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003516585980445
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393327-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Dv?r Kralove nad Labem: Computer equipment and supplies

2017/S 192-393327

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
St?edni ?kola informatiky a slu?eb
67439918
Eli?ky Krasnohorske 2069
Dv?r Kralove nad Labem
544 01
Czech Republic
Contact person: Ing. Ji?i V?eli?, Centrum evropskeho projektovani a.s.
Telephone: +420 499420405
E-mail: vcelis@cep-rra.cz
NUTS code: CZ052

Internet address(es):

Main address: https://www.ssis.cz/

Address of the buyer profile: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_80.html

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: st?edni ?kola z?izena krajem
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Nakup 3D tiskaren a IT techniky.

II.1.2) Main CPV code
30200000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

P?edm?tem teto zakazky je dodavka nasledujiciho zbo?i:

? 3D tiskarna v?etn? p?islu?enstvi ? 42 kus?,

? 3D pracovi?t? ? 1 kus,

? Notebook ? 132 kus?,

? Interaktivni projektor ? 42 kus?,

? Mobilni telefon pro odborneho garanta ? 1 kus,

? Notebook pro odborneho garanta ? 1 kus,

? Kancela?sky balik pro notebook pro odborneho garanta ? 1 kus.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ052
Main site or place of performance:

St?edni ?kola informatiky a slu?eb, Dv?r Kralove nad Labem, Eli?ky Krasnohorske 2069, Eli?ky Krasnohorske 2069, 544 01 Dv?r Kralove nad Labem.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem teto zakazky je dodavka nasledujiciho zbo?i:

? 3D tiskarna v?etn? p?islu?enstvi ? 42 kus?,

? 3D pracovi?t? ? 1 kus,

? Notebook ? 132 kus?,

? Interaktivni projektor ? 42 kus?,

? Mobilni telefon pro odborneho garanta ? 1 kus,

? Notebook pro odborneho garanta ? 1 kus,

? Kancela?sky balik pro notebook pro odborneho garanta ? 1 kus.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Nabidkova cena za kompletni dodavku p?edm?tu zakazky / Weighting: 100
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: IROP: Nazev projektu: ?Majak ? si? kolegialni podpory, ?islo projektu: CZ.02.3.68/0.0/16_010/0000517.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 056-103327
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

D?vody zru?eni VZ:

Zadavatel nastavil technicke specifikace po?adovanych 3D tiskaren a notebook? v zadavaci dokumentaci p?ili? detailn?, ?im? ned?vodn? omezil hospoda?skou sout??.

Dal?im d?vodem zru?eni zadavaci ?izeni je dlouha doba jeho administrace, nebo? trva ji? vice jak 6 m?sic?, a jeho nep?ehlednost a? zmate?nost, co? zp?sobuje jeho netransparentnost.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Dv?r Kralove nad Labem: Computer equipment and supplies

2017/S 192-393327

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
St?edni ?kola informatiky a slu?eb
67439918
Eli?ky Krasnohorske 2069
Dv?r Kralove nad Labem
544 01
Czech Republic
Contact person: Ing. Ji?i V?eli?, Centrum evropskeho projektovani a.s.
Telephone: +420 499420405
E-mail: vcelis@cep-rra.cz
NUTS code: CZ052

Internet address(es):

Main address: https://www.ssis.cz/

Address of the buyer profile: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_80.html

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Nakup 3D tiskaren a IT techniky.

II.1.2) Main CPV code
30200000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ052

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 056-103327

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Czech Republic-Dv?r Kralove nad Labem: Computer equipment and supplies
ND Document number 393327-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place DV?R KRALOVE NAD LABEM
AU Authority name St?edni ?kola informatiky a slu?eb (67439918)
OL Original language CS
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 30200000 - Computer equipment and supplies
OC Original CPV code 30200000 - Computer equipment and supplies
RC NUTS code CZ052
IA Internet address (URL) https://www.ssis.cz/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >