Poland-Warsaw: Technical computer support services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • L - Technical Representative Services
Opps ID: NBD00003516964730184
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 396200-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Technical computer support services

2017/S 193-396200

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Glowny Urz?d Geodezji i Kartografii
ul. Wspolna 2
Warszawa
00-926
Poland
Contact person: Arkadiusz Drewniak
E-mail: arkadiusz.drewniak@gugik.gov.pl
Fax: +48 226283467
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.gugik.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup uslug wsparcia na oprogramowanie Trend Micro Deep Security.

Reference number: BO-ZP.2610.34.2017.IZ
II.1.2) Main CPV code
72611000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest zakup uslug wsparcia na oprogramowanie Trend Micro Deep Security. Wykonawca b?dzie zobowi?zany do ?wiadczenia uslug wsparcia technicznego dla oprogramowania przez okres 12 miesi?cy.

2. Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia stanowi Zal?cznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72250000
72267000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest zakup uslug wsparcia na oprogramowanie Trend Micro Deep Security. Wykonawca b?dzie zobowi?zany do ?wiadczenia uslug wsparcia technicznego dla oprogramowania przez okres 12 miesi?cy.

2. Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia stanowi Zal?cznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostarczenia dokumentacji potwierdzaj?cej obj?cie oprogramowania wsparciem / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Termin wykonania zamowienia: 12 miesi?cy od dnia zawarcia umowy z tym, ?e termin dostarczenia dokumentacji potwierdzaj?cej obj?cie oprogramowania wsparciem b?dzie zgodnie z ofert? Wykonawcy, ale nie krotszy ni? 10 dni i nie dlu?szy ni? 15 dni od dnia zawarcia umowy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy zgodnie z art. 22 ustawy Pzp:

1) nie podlegaj? wykluczeniu z udzialu w post?powaniu ? o udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy wyka?? brak podstaw do wykluczenia z powodu niespelnienia warunkow okre?lonych w art. 24 ust 1 pkt 12-23 i art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, je?eli z przedstawionych przez Wykonawc? o?wiadcze? i dokumentow wynika? b?dzie, ?e nie wyst?puj? uwarunkowania okre?lone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2) spelniaj? warunki udzialu, o ktorych mowa w sekcji III.1.3).

2. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zamowienia Wykonawc? w stosunku do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem Wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

3. Na potwierdzenie spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z post?powania Zamawiaj?cy wymaga zal?czenia do oferty:

1) o?wiadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia, zwanego dalej: ?JEDZ, wypelnionego w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego w ogloszeniu o zamowieniu i w SIWZ.

a) Wykonawca sklada o?wiadczenie w formie JEDZ, celem potwierdzenia wykazania warunku o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu;

b) JEDZ stanowi Zal?cznik nr 4 do SIWZ, opracowany w oparciu o formularz ustanowiony w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust 3 dyrektywy 2014/25/UE;

c) o?wiadczenie winno potwierdza? stan faktyczny na dzie? skladania ofert;

d) Wykonawca mo?e wykorzysta? w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ zlo?onym w odr?bnym post?powaniu o udzielenie zamowienia;

e) informacje zawarte w o?wiadczeniu JEDZ stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelniania warunki udzialu w post?powaniu. W odniesieniu do warunkow udzialu w post?powaniu Wykonawca zobowi?zany jest do wypelnienia sekcji a.

UWAGA:

Wymog zlo?enia o?wiadczenia JEDZ dotyczy rownie?:

1) Wykonawcow ? w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia ? sklada ka?dy z Wykonawcow (konsorcjantow);

2) podmiotow trzecich ? JEDZ podmiotu trzeciego sklada Wykonawca, je?eli powoluje si? na zasoby podmiotow trzecich w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w post?powaniu lub kryteriow selekcji:

? JEDZ powinien by? wypelniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobow podmiotu trzeciego;

? JEDZ powinien dotyczy? tak?e weryfikacji podstaw wykluczenia dotyczy zarowno sytuacji, gdy podmiot trzeci nie b?dzie podwykonawc? w trakcie realizacji zamowienia, jak i sytuacji gdy takim podwykonawc? b?dzie.

CI?G DALSZY W SEKCJI III.1.2).

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

CI?G DALSZY SEKCJI III.1.1)

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udzialu w post?powaniu Wykonawca, na wezwanie Zamawiaj?cego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp zlo?y:

1) aktualn? informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

2) aktualny odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3) o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci ? Zal?cznik nr 6 do SIWZ;

4) o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne ? Zal?cznik nr 6 do SIWZ.

UWAGA:

Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w pkt 1 ? 4.

5) O?wiadczenie w odniesieniu do przynale?no?ci do grupy kapitalowej:

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia ? wzor o?wiadczenia w odniesieniu do przynale?no?ci do grupy kapitalowej stanowi Zal?cznik nr 7 do SIWZ.

UWAGA:

Je?eli Wykonawca, wykazuj?c spelnianie warunkow dotycz?cych zdolno?ci technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp zobowi?zany jest oprocz o?wiadcze? i dokumentow wymienionych w sekcji III.1.3) udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow w szczegolno?ci przedstawiaj?c w tym celu zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby wykonania zamowienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegaj?c na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek l?cz?cy Wykonawc? z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobow, Zamawiaj?cy ??da:

1) w przypadku warunkow, o ktorych mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt. 2 lit. c SIWZ- dokumentow;

2) o?wiadczenia Wykonawcy okre?laj?cego:

a) zakres dost?pnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

b) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawc?, przy wykonywaniu zamowienia,

c) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolno?ciach ktorego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje uslugi, ktorych wskazane zdolno?ci dotycz?.

Minimum level(s) of standards possibly required:

5. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sklada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:

1) w zakresie wymagania okre?lonego w ust. 4 pkt 1 sekcji III.1.2) Wykonawca sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) w zakresie wymagania okre?lonego w ust. 4 pkt 2 sekcji III.1.2) Wykonawca sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci.

Je?eli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa powy?ej, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu Wykonawca, na wezwanie Zamawiaj?cego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp zlo?y wykaz uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert. Wzor uslug stanowi Zal?cznik nr 8 do SIWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie) wykonal, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonuje z nale?yt? staranno?ci? co najmniej jedn? uslug?, ktorej przedmiotem byl zakup uslugi wsparcia dla oprogramowania o warto?ci nie mniejszej ni? 50 000,00 PLN brutto.

UWAGA:

Wykonawca w wykazie uslug zobowi?zany jest poda? tylko te glowne uslugi, ktore potwierdzaj? spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu.

Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca wskazal konkretne uslugi na potwierdzenie spelnienia powy?szego warunku, a nie zawieral zapisy typu ?zgodne z SIWZ lub wpisywal wymagania podane przez Zamawiaj?cego na zasadzie ?kopiuj-wklej.

W przypadku zlo?enia przez Wykonawc? dokumentu, o?wiadczenia na potwierdzenie warunkow udzialu w post?powaniu, z ktorego b?d? wynika? kwoty wyra?one w innej walucie ni? PLN, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia na PLN wg ?redniego kursu NBP z dnia publikacji ogloszenia o zamowieniu na podstawie Tabeli kursow ?rednich NBP publikowanych na stronie internetowej:

http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx .

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 12:30
Place:

GLOWNY URZ?D GEODEZJI I KARTOGRAFII

00-926 Warszawa, ul. Wspolna 2

POK, 3108.

Information about authorised persons and opening procedure:

Cd.sekcji IV.2.6. przez 2 miesi?ce Zamawiaj?cy rozumie 60 dni.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Zamawiaj?cy informuje, i? zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejno?ci dokona oceny ofert a nast?pnie zbada czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza wedlug kryterium oceny ofert okre?lonych w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Przed udzieleniem zamowienia Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza zostanie wezwany do zlo?enia w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wynikaj?cym z tre?ci SIWZ oraz ogloszenia o zamowieniu.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w nast?puj?cej wysoko?ci 2.600,00 zl.

3. Wadium wnosi si? przed uplywem terminu skladania ofert.

4. Pozostale kwestie w zakresie formy wnoszenia wadium oraz warunkow jego zwrotu i zatrzymania zawiera rozdzial X ust. 3-13 SIWZ.

5. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, zwanego dalej ?zabezpieczeniem w wysoko?ci 5 % warto?ci brutto umowy dla ka?dej z cz??ci zamowienia.

6. Zabezpieczenie slu?y pokryciu roszcze? z tytulu niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy.

7. Pozostale kwestie w zakresie formy wnoszenia zabezpieczenia oraz warunkow jego zwrotu zawiera rozdzial XVII ust. 3-8 SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. ?rodki ochrony prawnej przysluguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, zgodnie z rozdzialem 2, dzial VI ustawy Pzp, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

5. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia lub przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

7. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w ust. 6 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

9. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego.

10. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.

11. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwolawczego wla?ciwemu s?dowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

13. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? mo?e wnie?? tak?e Prezes Urz?du. Prezes Urz?du mo?e tak?e przyst?pi? do tocz?cego si? post?powania. Do czynno?ci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. ? Kodeks post?powania cywilnego o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z po?n. zm.).

14. Skarga powinna czyni? zado?? wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera? oznaczenie zaskar?onego orzeczenia, przytoczenie zarzutow, zwi?zle ich uzasadnienie, wskazanie dowodow, a tak?e wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmian? orzeczenia w calo?ci lub w cz??ci.

15. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Technical computer support services

2017/S 193-396200

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Glowny Urz?d Geodezji i Kartografii
ul. Wspolna 2
Warszawa
00-926
Poland
Contact person: Arkadiusz Drewniak
E-mail: arkadiusz.drewniak@gugik.gov.pl
Fax: +48 226283467
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.gugik.gov.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup uslug wsparcia na oprogramowanie Trend Micro Deep Security.

Reference number: BO-ZP.2610.34.2017.IZ
II.1.2) Main CPV code
72611000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72250000
72267000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Technical computer support services
ND Document number 396200-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name Glowny Urz?d Geodezji i Kartografii
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 72250000 - System and support services
72267000 - Software maintenance and repair services
72611000 - Technical computer support services
OC Original CPV code 72250000 - System and support services
72267000 - Software maintenance and repair services
72611000 - Technical computer support services
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) http://www.gugik.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >