Poland-Gorzow Wielkopolski: Engineering design services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003516989208970
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 396125-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Gorzow Wielkopolski: Engineering design services

2017/S 193-396125

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Gorzow Wielkopolski
ul. Sikorskiego 3-4
Gorzow Wielkopolski
66-400
Poland
Contact person: Krzysztof Podgorny
Telephone: +48 957355576
E-mail: zampubl@um.gorzow.pl
Fax: +48 957355612
NUTS code: PL431

Internet address(es):

Main address: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby zadania pn.: ?System zrownowa?onego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. ? Budowa torowiska na odcinku od ronda Ofiar Katynia do ul Szarych Szeregow.

Reference number: WAD-VI.271.78.2017.KP
II.1.2) Main CPV code
71320000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia s? uslugi polegaj?ce na wykonaniu dokumentacji projektowej na potrzeby zadania inwestycyjnego pn.: ?System zrownowa?onego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. ? Budowa torowiska na odcinku od ronda Ofiar Katynia do ul Szarych Szeregow.

2. Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia sporz?dzi pelnobran?ow? dokumentacj? projektow? w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71323100
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL431
Main site or place of performance:

Gorzow Wlkp.

II.2.4) Description of the procurement:

Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia sporz?dzi pelnobran?ow? dokumentacj? projektow? w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego zawieraj?cego w szczegolno?ci:

a) budow? torowiska wraz z odwodnieniem na trasie od ronda Ofiar Katynia przez alej? Ruchu Mlodzie?y Niezale?nej, ul.J. Pilsudskiego, ul. Gorczy?sk?, ul.L. Okulickiego do ul. Szarych Szeregow (Odcinek A Wariant Preferowany wedlug Koncepcji Programowo-Przestrzennej z lipca 2016r.),

b) budow? sieci trakcyjnej,

c) przebudow? nawierzchni jezdni w rejonie budowy planowanego torowiska w zakresie niezb?dnym do uzyskania prawidlowych parametrow technicznych,

d) przebudow? istniej?cych zjazdow, przejazdow, chodnikow i sieci uzbrojenia podziemnego,

e) przebudow? skrzy?owa? z istniej?c? sieci? drogow? w zakresie koniecznych korekt geometrii oraz robot nawierzchniowych,

f) budow? przystankow tramwajowych wraz z projektem zasilania Systemu Informacji Pasa?erskiej,

g) budow? i/lub przebudow? zatok przystankowych, ?cie?ek rowerowych, przej?? dla pieszych, doj?? do przystankow komunikacji zbiorowej oraz dostosowanie przej?? dla osob niepelnosprawnych, w tym niedowidz?cych w rejonie budowy planowanego torowiska w zakresie niezb?dnym do uzyskania prawidlowych parametrow technicznych,

h) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot budowlanych z podzialem na etapy wraz z projektem zmiany sygnalizacji ?wietlnej na czas prac budowlanych,

i) przebudow? koliduj?cych urz?dze? infrastruktury technicznej (m.in.: energetycznych, wod-kan, telekomunikacyjnych, gazowych) w razie konieczno?ci,

j) wykonanie projektu budowy/przebudowy o?wietlenia (zal?cznik nr 2 do Wytycznych) wraz z wymian? slupow oraz opraw z sodowych na LED-owe z uwzgl?dnieniem do?wietlenia przej?? dla pieszych oprawami dedykowanymi, LED-owymi umieszczonymi od strony najazdowej po dwie na ka?de przej?cie (na osobnych slupach),

k) wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez organ wla?ciwy do zarz?dzania ruchem drogowym, ktory b?dzie zawieral m. in. analiz? i aktualizacj? sygnalizacji ?wietlnej zgodnie z zal?czonymi wytycznymi do organizacji ruchu, wyznaczenie drog rowerowych zgodnie z zal?czonymi wytycznymi do organizacji ruchu,

l) wykonanie wlasnym staraniem i na wlasny koszt dokumentow niezb?dnych dla przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania na ?rodowisko oraz reprezentowanie Wykonawcy w procedurze ponownej oceny oddzialywania na ?rodowisko przed organami j? prowadz?cymi. Niniejsze zwi?zane jest z faktem, i? Zamawiaj?cy uzyskal decyzj? o ?rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wzi?? zwi?zanych z przebudow? torowisk tramwajowych w Gorzowie Wlkp. ktora naklada konieczno?? przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania na ?rodowisko na etapie wnioskowania o pozwolenie na budow?,

m) wykonanie projektu zagospodarowania w zakresie terenow zielonych,

n) przygotowanie wizualizacji, ktora powinna poprzedza? wykonanie dokumentacji projektowej,

o) wykonanie raportu ?rodowiskowego stanowi?cego zgodnie z wydan? w dniu 12.12 2016 r. decyzj? ?rodowiskow? obligatoryjny zal?cznik do wniosku o pozwolenie na budow?/ZRID oraz do reprezentowania Zamawiaj?cego w procedurze ponownej oceny oddzialywania na ?rodowisko wymaganej w przypadku przedmiotowej inwestycji,

p) wszelkie inne opracowania i projekty niezb?dne do prawidlowego zrealizowania robot.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Skrocenie okresu realizacji zamowienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Czas reakcji i wykonania czynno?ci w ramach nadzoru autorskiego / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 39
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Program Operacyjny Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020, O? Priorytetowa VI Rozwoj niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Dzialanie 6.1. Rozwoj publicznego transportu zbiorowego w miastach.
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 25 000,00 zl (slownie: dwadzie?cia pi?? tysi?cy zlotych 0/100).

2. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? dokonania w pierwszej kolejno?ci oceny ofert, a nast?pnie zbadania czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega

wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w post?powania.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Zamawiaj?cy nie stawia szczegolowego warunku w tym zakresie.

2. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12- 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Prawo zamowie? publicznych.

3. W celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowi?zany b?dzie do przedlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? i dokumentow:1) aktualnego na

dzie? skladania ofert o?wiadczenia, stanowi?cego wst?pne potwierdzenie, ?e nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu w formie jednolitego dokumentu zamowienia (JEDZ).

Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotow (JEDZ). W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow JEDZ sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokumenty te potwierdzaj? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu.

4. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? i dokumentow: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert, 2) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 3) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci, 4) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne.

Zamawiaj?cy ??da od wykonawcy, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, w przypadku polegania na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow, w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? i dokumentow wymienionych w pkt 4 ppkt 1) ? ppkt 4).

5. Wykonawcy przeka?? zamawiaj?cemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiaj?cego na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert) o?wiadczenie o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 4 do SIWZ), a w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu.

6. Przepisy dotycz?ce Wykonawcy stosuje si? odpowiednio do Wykonawcow, wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia.

7. Z uwagi na ograniczenie wpisywanych znakow w ogloszeniu, informacje na temat dokumentow dotycz?cych wykonawcow maj?cych siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostaly zawarte w Rozdziale VII pkt 5-9 SIWZ. SIWZ zostala opublikowana na stronie zamawiaj?cego www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ .

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiaj?cy nie stawia szczegolowego warunku w tym zakresie.

2. W celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu Wykonawca zobowi?zany b?dzie do przedlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? i dokumentow:1) aktualnego na dzie? skladania ofert o?wiadczenia, stanowi?cego wst?pne potwierdzenie, ?e nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu w formie jednolitego dokumentu zamowienia (JEDZ). W cz??ci IV Kryteria kwalifikacji wykonawca mo?e ograniczy? si? do wypelnienia sekcji a i nie musi wypelnia? ?adnej z pozostalych sekcji w cz??ci IV.

Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotow (JEDZ). W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow JEDZ sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokumenty te potwierdzaj? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w

post?powaniu.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy nie stawia szczegolowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. W celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu Wykonawca zobowi?zany b?dzie do przedlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? i dokumentow:1) aktualnego na dzie? skladania ofert o?wiadczenia,

stanowi?cego wst?pne potwierdzenie, ?e nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu w formie jednolitego dokumentu zamowienia (JEDZ). W cz??ci IV Kryteria kwalifikacji wykonawca mo?e ograniczy? si? do wypelnienia sekcji a i nie musi wypelnia? ?adnej z pozostalych sekcji w cz??ci IV.

Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w

post?powaniu sklada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotow (JEDZ). W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow JEDZ sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si?

o zamowienie.

2. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia dokumentow:

1) wykazu uslug wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow na rzecz ktorych uslugi te zostaly wykonane, w zakresie wymaganym do spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu ? wzor dokumentu stanowi Zal?cznik nr 3 do SIWZ. Do wykazu nale?y dol?czy? dowody okre?laj?ce czy te uslugi zostaly wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy. 2) wykazu osob skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie uslug wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami ? wzor dokumentu stanowi Zal?cznik nr 4 do SIWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca wyka?e, ?e:

a) wykonal w sposob nale?yty w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie:

? co najmniej 2 zamowienia, ka?de dotycz?ce wykonania dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy torowiska tramwajowego o dlugo?ci minimum 2000 metrow toru pojedynczego,

? co najmniej 2 zamowienia, ka?de dotycz?ce wykonania dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy sieci trakcyjnej tramwajowej o dlugo?ci co najmniej 2000 metrow sieci trakcyjnej.

Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? wykonania powy?szych zakresow dokumentacji w ramach jednej lub kilku umow.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia lub w przypadku Wykonawcy polegaj?cego na zasobach innego podmiotu, co najmniej jeden Wykonawca (podmiot) musi wykaza? si? wymaganym do?wiadczeniem okre?lonym w lit. a tiret pierwszy oraz co najmniej jeden Wykonawca (podmiot) musi wykaza? si? wymaganym do?wiadczeniem okre?lonym w lit. a tiret drugi. Pozostale warunki spelniane s? l?cznie.

b)dysponuje lub b?dzie dysponowal osobami zdolnymi do wykonania zamowienia:

1 osoba (architekt) posiadaj?ca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno?ci architektonicznej oraz min.3-letnie do?wiadczenie zawodowe w projektowaniu, liczone od dnia uzyskania uprawnie? budowlanych do projektowania w specjalno?ci architektonicznej;

1 osoba (projektant bran?y drogowej) posiadaj?ca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno?ci drogowej bez ogranicze? * oraz min.3-letnie do?wiadczenie zawodowe w projektowaniu, liczone od dnia uzyskania uprawnie? budowlanych do projektowania w specjalno?ci drogowej, ktora wykonala jako projektant bran?y drogowej co najmniej 1 projekt budowy lub przebudowy drogi o dl.min.500m oraz wykonala jako projektant bran?y drogowej co najmniej 1 projekt budowy lub przebudowy torowiska tramwajowego o dl.min.2000m;

1 osoba (projektant bran?y sanitarnej) posiadaj?ca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych bez ogranicze? * oraz min.3-letnie do?wiadczenie zawodowe w projektowaniu, liczone od dnia uzyskania uprawnie? budowlanych do projektowania w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych, ktora wykonala jako projektant bran?y sanitarnej co najmniej 2 projekty budowy lub przebudowy sieci kanalizacji deszczowej;

1 osoba (projektant bran?y elektrycznej) posiadaj?ca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze? *oraz min.3-letnie do?wiadczenie zawodowe w projektowaniu, liczone od dnia uzyskania uprawnie? budowlanych do projektowania w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych, ktora wykonala jako projektant bran?y elektrycznej co najmniej 2 projekty budowy lub przebudowy o?wietlenia drogowego;

1 osoba (projektant bran?y trakcyjnej) posiadaj?ca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze? * oraz min.3-letnie do?wiadczenie zawodowe w projektowaniu, liczone od dnia uzyskania uprawnie? budowlanych do projektowania w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych, ktora wykonala jako projektant bran?y trakcyjnej co najmniej 1 projekt budowy lub przebudowy sieci trakcyjnej o l?cznej dl.min.2000m;

Zamawiaj?cy dopuszcza l?czenie funkcji projektanta br.elektrycznej z projektantem br.trakcyjnej je?eli projektant b?dzie posiadal wymagane uprawnienia budowlane oraz spelnial w/w wymagania.

Ci?g dalszy w Sekcji VI.3.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Zgodnie ze wzorem (Aktem) umowy stanowi?cym zal?cznik do SIWZ.

Zamawiaj?cy b?dzie ??da? od Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 10 % ceny calkowitej podanej w ofercie przed zawarciem umowy (najpo?niej w dniu jej zawarcia).

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 12:30
Place:

Urz?d Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ul. Sikorskiego 3-4, sala 201, 66-400 Gorzow Wielkopolski.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Kontynuacja zapisow z Sekcji III.1.3)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardow:

1 osoba (bran?y zieleni) posiadaj?ca wyksztalcenie wy?sze architektury krajobrazu lub ksztaltowania terenow zieleni b?d? podyplomowe w w/w kierunkach, posiadaj?ca min.3-letnie do?wiadczenie zawodowe w projektowaniu zieleni lub zagospodarowania terenow zielonych, liczone od dnia uko?czenia w/w studiow, ktora wykonala jako projektant bran?y zieleni co najmniej 1 projekt zieleni lub zagospodarowania terenow zieleni.

* przez uprawnienia budowlane rozumie si? uprawnienia wydane na podstawie rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze?nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisow, ktore s? rownowa?ne do wskazanych uprawnie? i w zakresie obj?tym umow? pozwala? b?d? na pelnienie funkcji we wskazanej specjalno?ci, lub odpowiadaj?ce im uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane obywatelom pa?stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze?eniem art.12a oraz innych przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65).

Informacje dodatkowe:

1. Termin realizacji zamowienia obejmuje:

a) wykonanie projektu budowlanego i zlo?enie wniosku o decyzj? pozwolenia na budow?/ZRID ? 6 miesi?cy od daty podpisania umowy,

b) uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalaj?cej na prowadzenie robot budowlanych oraz wszelkich pozostalych opracowa? ? 9 miesi?cy od daty podpisania umowy,

c) wykonanie projektow wykonawczych wszystkich bran? wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robot, Tabel? Elementow Rozliczeniowych, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot, projektem tymczasowej organizacji ruchu, projektem docelowej organizacji ruchu ? 6 miesi?cy od daty podpisania umowy,

d) wykonanie dokumentacji geodezyjnej po uzyskaniu decyzji ZRID ? w terminie 1 miesi?ca po uzyskaniu decyzji ZRID.

e) wykonanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robot ? planowana realizacja robot budowlanych: 29 m-cy.

Okre?lone w punkcie 1 lit.a i lit.b terminy realizacji uslugi ulegn? skroceniu o ilo?? dni wskazanych przez Wykonawc? w Formularzu oferty ? termin wykonania zamowienia stanowi kryterium oceny ofert.

2. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysoko?ci do 30 % zmowienia podstawowego, polegaj?cych na powtorzeniu tego samego rodzaju zamowie? opisanych w niniejszej SIWZ, w szczegolno?ci polegaj?cych na wykonaniu dokumentacji projektowej na pozostale odcinki podlegaj?ce modernizacji w ramach projektu ?System zrownowa?onego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp..

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Informacje dotycz?ce ?rodkow ochrony prawnej zawarte s? w Dziale VI ustawy Prawo zamowie? publicznych.

2. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

4. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej ? je?eli warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

5. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 3 i 4 wnosi si? w przypadku zamowie?, ktorych warto?? jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Gorzow Wielkopolski: Engineering design services

2017/S 193-396125

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Gorzow Wielkopolski
ul. Sikorskiego 3-4
Gorzow Wielkopolski
66-400
Poland
Contact person: Krzysztof Podgorny
Telephone: +48 957355576
E-mail: zampubl@um.gorzow.pl
Fax: +48 957355612
NUTS code: PL431

Internet address(es):

Main address: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby zadania pn.: ?System zrownowa?onego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. ? Budowa torowiska na odcinku od ronda Ofiar Katynia do ul Szarych Szeregow.

Reference number: WAD-VI.271.78.2017.KP
II.1.2) Main CPV code
71320000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71323100
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL431
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 39
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Gorzow Wielkopolski: Engineering design services
ND Document number 396125-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place GORZOW WIELKOPOLSKI
AU Authority name Miasto Gorzow Wielkopolski
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 71248000 - Supervision of project and documentation
71320000 - Engineering design services
71323100 - Electrical power systems design services
OC Original CPV code 71248000 - Supervision of project and documentation
71320000 - Engineering design services
71323100 - Electrical power systems design services
RC NUTS code PL431
IA Internet address (URL) www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >