Poland-Z?bki: Household-refuse disposal services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003517181190026
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date: Nov 15, 2017
Solicitation No: 393706-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Z?bki: Household-refuse disposal services

2017/S 192-393706

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Z?bki
ul. Wojska Polskiego 10
Z?bki
PL-05-091
Poland
Contact person: Anna Paciorek
Telephone: +48 225109796
E-mail: anna.paciorek@zabki.pl
Fax: +48 225109888
NUTS code: PL912

Internet address(es):

Main address: www.zabki.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.zabki.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Urz?d Miasta Z?bki
ul. Wojska Polskiego 10
Z?bki
05-091
Poland
Contact person: Anna Paciorek
Telephone: +48 225109796
E-mail: anna.paciorek@zabki.pl
Fax: +48 225109888
NUTS code: PL912

Internet address(es):

Main address: www.zabki.pl

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Uslugi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadow komunalnych z terenu Miasta Z?bki.

Reference number: ZPU.271.16.2017
II.1.2) Main CPV code
90513100
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1) Przedmiotem zamowienia s? uslugi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych na terenie miasta Z?bki oraz opro?nianie i wywoz nieczysto?ci stalych z terenu Miasta Z?bki.

2) Zamawiaj?cy podzielil zamowienie na trzy cz??ci:

Cz??? I ? odbior, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadow komunalnych, ulegaj?cych biodegradacji i odpadow zielonych w instalacji do przetwarzania odpadow;

Cz??? II ? odbior, transport i zagospodarowanie odpadow komunalnych z frakcji suche i pozostale;

Cz??? III ? odbior, transport i zagospodarowanie odpadow z koszy ulicznych, terenu przy budynku Urz?du Miasta Z?bki oraz likwidacja dzikich wysypisk i gruzu.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbior, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadow komunalnych, ulegaj?cych biodegradacji i odpadow zielonych w instalacji do przetwarzania odpadow;

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90513100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL912
Main site or place of performance:

Miasto Z?bki.

II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? I Zamowienia:

Zakres uslug obejmuje m.in.:

a) Odbior, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadow komunalnych, odpadow komunalnych ulegaj?cych biodegradacji i odpadow zielonych w instalacji do przetwarzania odpadow, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, w tym Wojewodzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2016-2021 z uwzgl?dnieniem lat 2022-2027.

b) Zapewnienie workow do selektywnego zbierania odpadow zielonych z gospodarstw domowych zlokalizowanych w zabudowie jednorodzinnej na terenie Miasta Z?bki.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbior, transport i zagospodarowanie odpadow komunalnych z frakcji suche i pozostale;

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90513100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL912
Main site or place of performance:

Miasto Z?bki.

II.2.4) Description of the procurement:

Zakres uslug obejmuje m.in.:

a) Przygotowanie oraz obsluga punktow selektywnej zbiorki odpadow.

b) Prowadzenie mobilnego punktu selektywnej zbiorki odpadow.

c) Zapewnienie workow z tworzywa sztucznego do selektywnego zbierania odpadow z gospodarstw domowych zlokalizowanych w zabudowie jednorodzinnej.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbior, transport i zagospodarowanie odpadow z koszy ulicznych, terenu przy budynku Urz?du Miasta Z?bki oraz likwidacja dzikich wysypisk i gruzu.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90513200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL912
Main site or place of performance:

Miasto Z?bki.

II.2.4) Description of the procurement:

Zakres uslug obejmuje m.in.:

a) Opro?nianie z odpadow stalych przez 7 dni w tygodniu 212 sztuk koszy ulicznych, usytuowanych na terenie Miasta Z?bki (w pasach drog, na placach zabaw oraz w parku miejskim), przy czym:

164 szt. koszy ? cz?stotliwo?? opro?niania wynosi raz dziennie,

48 szt. koszy ? cz?stotliwo?? opro?niania wynosi dwa razy dziennie;

b) Likwidacj? odpadow i gruzu z dzikich wysypisk ze wskazanych w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia nielegalnych skladowisk, powstalych na nieruchomo?ciach b?d?cych wlasno?ci?, przedmiotem u?ytkowania wieczystego lub zarz?dzanych przez Miasto Z?bki.

c) Odbior, wywoz i zagospodarowanie nieczysto?ci stalych niesegregowanych oraz nieczysto?ci stalych segregowanych, usytuowanych w pojemnikach na terenie parkingu Urz?du Miasta Z?bki.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cz??? I Zamowienia:

Wykonawca spelni warunek, je?li wyka?e, ?e:

a) jest wpisany do rejestru dzialalno?ci regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Z?bki w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci,

b) posiada zezwolenie na prowadzenie dzialalno?ci w zakresie transportu odpadow komunalnych.

Cz??? II Zamowienia:

Wykonawca spelni warunek, je?li wyka?e, ?e:

a) jest wpisany do rejestru dzialalno?ci regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Z?bki w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci,

b) posiada zezwolenie na prowadzenie dzialalno?ci w zakresie transportu odpadow komunalnych,

c) posiada wpis do rejestru zbieraj?cych zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Marszalka Wojewodztwa Mazowieckiego (wymagany zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 11.9.2015 r. o zu?ytym sprz?cie elektrycznym i elektronicznym),

d) posiada zezwolenie na zbieranie odpadow obj?tych zamowieniem, o ktorym mowa w art. 41 lub 232 ustawy z dnia 14.12.2012 r. ? o odpadach.

Cz??? III Zamowienia:

Wykonawca spelni warunek, je?li wyka?e, ?e:

a) posiada zezwolenie na prowadzenie dzialalno?ci w zakresie transportu odpadow komunalnych,

b) posiada zezwolenie na zbieranie odpadow obj?tych zamowieniem, o ktorym mowa w art. 41 lub 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W przypadku skladania oferty przez podmioty wyst?puj?ce wspolnie, powy?szy warunek mo?e by? spelniony l?cznie.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e minimalny poziom zdolno?ci, tj. jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni?:

Cz??? I Zamowienia: 2 000 000,00 PLN (slownie: dwa miliony zlotych),

Cz??? II Zamowienia: 1 00 000,00 PLN (slownie: jeden milion zlotych),

Cz??? III Zamowienia: 400 000,00 PLN (slownie: czterysta tysi?cy zlotych).

W przypadku skladania oferty przez podmioty wyst?puj?ce wspolnie, powy?szy warunek mo?e by? spelniony l?cznie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni?:

Cz??? I Zamowienia: 2 000 000,00 PLN (slownie: dwa miliony zlotych),

Cz??? II Zamowienia: 1 00 000,00 PLN (slownie: jeden milion zlotych),

Cz??? III Zamowienia: 400 000,00 PLN (slownie: czterysta tysi?cy zlotych).

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Cz??? I Zamowienia:

zdolno?? zawodowa: Wykonawca spelni warunek, je?li wyka?e, ?e wykonal w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych wykonuje, co najmniej dwie uslugi, ka?da z nich w ramach jednej umowy polegaj?ce na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu zmieszanych odpadow komunalnych oraz odpadow biodegradowalnych, o warto?ci co najmniej 3 000 000,00 zl brutto.

zdolno?? techniczna: Wykonawca spelni warunek, je?li dysponuje lub b?dzie dysponowal na czas realizacji przedmiotu zamowienia, co najmniej 4 pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadow komunalnych, wyposa?onych w system zbieraj?cy odcieki oraz co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbierania odpadow z funkcj? kompaktuj?c?. Wszystkie pojazdy musz? spelnia? norm? emisji spalin co najmniej EURO III.

Cz??? II Zamowienia:

zdolno?? zawodowa: Wykonawca spelni warunek, je?li wyka?e, ?e wykonal w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych wykonuje:

a) co najmniej jedn? uslug? polegaj?c? na odbiorze odpadow komunalnych w systemie workowym w ilo?ci minimum 500Mg/rocznie, odpadow o kodach 150101, 150102, 150104, 150106, 150107, 200101, 200102, 200139,

lub

b) co najmniej jedn? uslug? polegaj?c? na odbiorze odpadow komunalnych przez okres ci?gly 12 miesi?cy z co najmniej 3 tysi?cy posesji prowadz?cych selektywn? zbiork? odpadow, w tym rownie? w systemie workowym o kodach 150101, 150102, 150104, 150106, 150107, 200101, 200102, 200139.

zdolno?? techniczna: Wykonawca spelni warunek, je?li wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowal na czas realizacji przedmiotu zamowienia, co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadow z funkcj? kompaktuj?c? oraz co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbierania odpadow bez funkcji kompaktuj?cej.

Cz??? III Zamowienia:

zdolno?? zawodowa: Wykonawca spelni warunek, je?li wyka?e, ?e wykonal w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, a przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych wykonuje, co najmniej jedn? uslug?, w ramach jednej umowy polegaj?c? na opro?nianiu koszy ulicznych z odpadow stalych, o warto?ci co najmniej 200 000,00 PLN brutto.

zdolno?? techniczna: Zamawiaj?cy nie okre?la warunku udzialu w tym zakresie.

W przypadku skladania oferty przez podmioty wyst?puj?ce wspolnie, powy?szy warunek mo?e by? spelniony l?cznie.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2017
Local time: 09:15
Place:

Urz?d Miasta Z?bki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Z?bki, Sala Konferencyjna ? Wej?cie ?E (parter).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Z?bki: Household-refuse disposal services

2017/S 192-393706

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Z?bki
ul. Wojska Polskiego 10
Z?bki
PL-05-091
Poland
Contact person: Anna Paciorek
Telephone: +48 225109796
E-mail: anna.paciorek@zabki.pl
Fax: +48 225109888
NUTS code: PL912

Internet address(es):

Main address: www.zabki.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Uslugi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadow komunalnych z terenu Miasta Z?bki.

Reference number: ZPU.271.16.2017
II.1.2) Main CPV code
90513100
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbior, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadow komunalnych, ulegaj?cych biodegradacji i odpadow zielonych w instalacji do przetwarzania odpadow;

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90513100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL912
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbior, transport i zagospodarowanie odpadow komunalnych z frakcji suche i pozostale;

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90513100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL912
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbior, transport i zagospodarowanie odpadow z koszy ulicznych, terenu przy budynku Urz?du Miasta Z?bki oraz likwidacja dzikich wysypisk i gruzu.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90513200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL912
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Z?bki: Household-refuse disposal services
ND Document number 393706-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place Z?BKI
AU Authority name Miasto Z?bki
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 15/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90513100 - Household-refuse disposal services
90513200 - Urban solid-refuse disposal services
OC Original CPV code 90513100 - Household-refuse disposal services
90513200 - Urban solid-refuse disposal services
RC NUTS code PL912
IA Internet address (URL) www.zabki.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >