Poland-?widnica: Software package and information systems

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • D - Automatic Data Processing and Telecommunication Services
Opps ID: NBD00003517311430570
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 15, 2017
Solicitation No: 396117-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-?widnica: Software package and information systems

2017/S 193-396117

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zespol Opieki Zdrowotnej w ?widnicy
ul. Le?na 27-29
?widnica
58-100
Poland
Contact person: Mieczyslaw Zielonka
Telephone: +48 748517497
E-mail: zamowienia@szpital.swidnica.pl
Fax: +48 748517437
NUTS code: PL517

Internet address(es):

Main address: www.szpital.swidnica.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpital.swidnica.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Budowa i wdro?enie platformy e- uslug Szpitala Latawiec.

Reference number: EA/22/2017
II.1.2) Main CPV code
48000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Zamowienie publiczne realizowane w ramach projektu: ?Platforma e-uslug Szpitala Latawiec dofinansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Dolno?l?skiego 2014-2020.

Przedmiotem zamowienia jest: budowa i wdro?enie platformy e- uslug Szpitala Latawiec.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 2 954 750.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
48900000
45314310
45232300
30236000
72212215
72263000
72268000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL517
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespol Opieki Zdrowotnej w ?widnicy

ul. Le?na 27-29, 58-100 ?widnica.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi?:

Zadanie 1 ? wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Systemu ? opisane w Zal?czniku nr 1 A

Zadanie 2 ? wymagania dla infrastruktury sprz?towej Systemu ? opisane w Zal?czniku nr 1 B

Zadanie 3 ? modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej:

rozbudowa sieci teleinformatycznej LAN ? oddzial onkologiczny oraz rozbudowa sieci teleinformatycznej LAN ? oddzial SOR ? opisane w Zal?czniku nr 1C.

Zamawiaj?cy w ramach oferty wymaga przedlo?enia prezentacji Systemu ? szczegolowy opis zawarty jest w zal?czniku nr 3 do SIWZ ? Sposob i zakres prezentacji systemu.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 2 954 750.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/03/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPDS.02.01.04-02-0023/16.
II.2.14) Additional information

1.Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 80 000,00 PLN (slownie: osiemdziesi?t tysi?cy zlotych) przed uplywem terminu skladania ofert.

2. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, zobowi?zany b?dzie do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy najpo?niej w dniu jej zawarcia, w wysoko?ci 5 % ceny calkowitej brutto podanej w ofercie.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Do oferty ka?dy wykonawca musi dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym w Zal?czniku nr 7 do SIWZ (JEDZ) Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow o?wiadczenie o ktorym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. O?wiadczenie to ma potwierdza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, brak podstaw wykluczenia.

3. Zamawiaj?cy ??da aby wykonawca, ktory zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu zlo?yl o?wiadczenie o ktorym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.

4. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia ? w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby ? warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e o?wiadczenie o ktorym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ dotycz?ce tych podmiotow.

5. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert w Post?powaniu,

b) za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert,

c) za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert Post?powaniu, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

d) polis? OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej wraz z dokumentem potwierdzaj?cym oplacenie polisy,

e) o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumenty potwierdzaj?c? dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

f) o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne

g) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert oraz wykaz wykonanych robot budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed terminem uplywu terminu skladania ofert (Zal?cznik nr 5 do SIWZ)

h) Wykaz osob (Zal?cznik nr 6 do SIWZ), skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamowienia,

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przeka?e zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej ? Zal. nr .8 do SIWZ.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? co najmniej 2.000.000,00 zl.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. W okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie wykonal dostawy zgodnie z zal?cznikiem nr 5 do SIWZ.

2. Skieruje do realizacji zamowienia osoby posiadaj?ce kwalifikacje zgodnie z zal?cznikiem nr 6 do SIWZ.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Wzor umowy, stanowi Zal?cznik nr 12 do SIWZ.

2. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? dokonania istotnej zmiany postanowie? niniejszej umowy w przypadku, gdy:

1) wprowadzania zmian w obowi?zuj?cych przepisach prawnych maj?cych wplyw na realizacj? przedmiotu Umowy,

2) zaistnieniem okoliczno?ci le??cych po stronie Zamawiaj?cego, w szczegolno?ci spowodowanych sytuacj? finansow?, zdolno?ciami platniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okoliczno?ciami, ktore nie byly mo?liwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy,

3) zmiany obowi?zuj?cych przepisow prawa lub zaistnienia innych okoliczno?ci, ktorych nie mo?na bylo przewidzie? w momencie zawierania Umowy, uniemo?liwiaj?cych wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umow? lub powoduj?cych nieracjonalno?? lub niecelowo?? dalszej realizacji przedmiotu Umowy w calo?ci lub cz??ci;

4) je?eli wykonanie Umowy w terminie w niej okre?lonym stalo si? z niemo?liwe przyczyn niezale?nych od Wykonawcy,

i innych okre?lonych w tre?ci umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2017
Local time: 11:15
Place:

Siedziba Zamawiaj?cego ? budynek Dyrekcji ? SALA NARAD.

Information about authorised persons and opening procedure:

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj?cy odczyta informacje, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy PZP przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-?widnica: Software package and information systems

2017/S 193-396117

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zespol Opieki Zdrowotnej w ?widnicy
ul. Le?na 27-29
?widnica
58-100
Poland
Contact person: Mieczyslaw Zielonka
Telephone: +48 748517497
E-mail: zamowienia@szpital.swidnica.pl
Fax: +48 748517437
NUTS code: PL517

Internet address(es):

Main address: www.szpital.swidnica.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Budowa i wdro?enie platformy e- uslug Szpitala Latawiec.

Reference number: EA/22/2017
II.1.2) Main CPV code
48000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 2 954 750.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
48900000
45314310
45232300
30236000
72212215
72263000
72268000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL517
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 2 954 750.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/03/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-?widnica: Software package and information systems
ND Document number 396117-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place ?WIDNICA
AU Authority name Samodzielny Publiczny Zespol Opieki Zdrowotnej w ?widnicy
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 15/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 30236000 - Miscellaneous computer equipment
45232300 - Construction and ancillary works for telephone and communication lines
45314310 - Installation of cable laying
48000000 - Software package and information systems
48900000 - Miscellaneous software package and computer systems
72212215 - Networking developers software development services
72263000 - Software implementation services
72268000 - Software supply services
OC Original CPV code 30236000 - Miscellaneous computer equipment
45232300 - Construction and ancillary works for telephone and communication lines
45314310 - Installation of cable laying
48000000 - Software package and information systems
48900000 - Miscellaneous software package and computer systems
72212215 - Networking developers software development services
72263000 - Software implementation services
72268000 - Software supply services
RC NUTS code PL517
IA Internet address (URL) www.szpital.swidnica.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >