Poland-Katowice: Miscellaneous medical devices and products

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003517312727948
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393301-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Katowice: Miscellaneous medical devices and products

2017/S 192-393301

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego Gorno?l?skie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca
ul. Ziolowa 45/47
Katowice
40-635
Poland
Contact person: Malgorzata Bro?ek
Telephone: +48 323598952
E-mail: mbrozek@gcm.pl
Fax: +48 322029501
NUTS code: PL22A

Internet address(es):

Main address: www.bip.gcm.pl

Address of the buyer profile: www.bip.gcm.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa wyposa?enia medycznego.

Reference number: DZ/3321/128/17
II.1.2) Main CPV code
33190000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest:

Dostawa wyposa?enia medycznego

Zad.1 ? Respirator transportowy dla Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym

Zad. 2 ? Stymulator zewn?trzny dla Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym

Zad. 3 ? Kardiomonitory dla Oddzialu Ortopedii i Traumatologii Narz?dow Ruchu

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawieraj? Zal?cznik 2b i 4 do SIWZ.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 57 028.50 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zad.1 ? Respirator transportowy dla Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach Gorno?l?skie Centrum Medyczne im. rof.. Leszka Gieca

ul. Ziolowa 45/47, 40?635 Katowice ? Ochojec.

II.2.4) Description of the procurement:

3.1. Przedmiotem zamowienia jest:

Dostawa wyposa?enia medycznego

Zad.1 ? Respirator transportowy dla Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym

Zad. 2 ? Stymulator zewn?trzny dla Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym

Zad. 3 ? Kardiomonitory dla Oddzialu Ortopedii i Traumatologii Narz?dow Ruchu

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawieraj? Zal?cznik 2b i 4 do SIWZ.

3.3. Wymagania Zamawiaj?cego dotycz?ce przedmiotu zamowienia:

1) oferowany wyrob medyczny musi posiada? atesty, certyfikaty i by? zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagaj?cymi posiadania atestow, certyfikatow oraz rejestracji,

2) oferowany wyrob medyczny musi by? wprowadzony do obrotu i u?ywania zgodnie

z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 876),

3) oferowany wyrob medyczny musi odpowiada? normom lub specyfikacjom technicznym obowi?zuj?cym dla tego wyrobu;

W przypadku, gdyby oferowany wyrob medyczny nie wymagal zgloszenia do Prezesa Urz?du Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych Wykonawca zobowi?zany jest do wykonania na wlasny koszt i we wlasnym zakresie wszelkich czynno?ci niezb?dnych do wypelnienia wszystkich wymogow prawa zwi?zanych z wprowadzeniem wyrobu do obrotu i u?ywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zobowi?zany jest wykona? takie czynno?ci w terminach wynikaj?cych z obowi?zuj?cych przepisow oraz dostarczy? Zamawiaj?cemu w tych terminach stosowne dokumenty potwierdzaj?ce wykonanie takich czynno?ci.

3.4. Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie rozwi?za? rownowa?nych do opisanych w SIWZ wyl?cznie w odniesieniu do przedmiotu zamowienia opisanego przez wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, ?rodla lub szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty.

Rozwi?zanie rownowa?ne oznacza rozwi?zanie umo?liwiaj?ce uzyskanie efektu zalo?onego przez Zamawiaj?cego i sprecyzowanego w SIWZ za pomoc? innych rozwi?za?.

Wykonawca, ktory oferuje rozwi?zania rownowa?ne opisanym przez Zamawiaj?cego, jest obowi?zany okre?li? i opisa? rozwi?zania rownowa?ne, wypelniaj?c odpowiednio Formularz cenowy, ktorego wzor stanowi zal?cznik do SIWZ.

3.5. Zamawiaj?cy wymaga realizacji przedmiotu zamowienia na zasadach okre?lonych w umowie, ktorej wzor stanowi zal?cznik do SIWZ.

13. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJ?CY B?DZIE SI? KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT

KRYTERIUM CENA waga: 60 %

KRYTERIUM GWARANCJA waga: 40 %.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

8. WYMAGANIA DOTYCZ?CE WADIUM

8.1. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcow wniesienia wadium obejmuj?ce caly okres zwi?zania ofert? w wysoko?ci:

Oznaczenie Zadania Wadium (zl)

Zadanie 1 ? 1 050,00zl

W niniejszym post?powaniu zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy nie jest wymagane.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zad. 2 ? Stymulator zewn?trzny dla Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach Gorno?l?skie Centrum Medyczne im. rof.. Leszka Gieca

ul. Ziolowa 45/47, 40?635 Katowice ? Ochojec.

II.2.4) Description of the procurement:

3.1. Przedmiotem zamowienia jest:

Dostawa wyposa?enia medycznego

Zad.1 ? Respirator transportowy dla Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym

Zad. 2 ? Stymulator zewn?trzny dla Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym

Zad. 3 ? Kardiomonitory dla Oddzialu Ortopedii i Traumatologii Narz?dow Ruchu

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawieraj? Zal?cznik 2b i 4 do SIWZ.

3.3. Wymagania Zamawiaj?cego dotycz?ce przedmiotu zamowienia:

1) oferowany wyrob medyczny musi posiada? atesty, certyfikaty i by? zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagaj?cymi posiadania atestow, certyfikatow oraz rejestracji,

2) oferowany wyrob medyczny musi by? wprowadzony do obrotu i u?ywania zgodnie

z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 876),

3) oferowany wyrob medyczny musi odpowiada? normom lub specyfikacjom technicznym obowi?zuj?cym dla tego wyrobu;

W przypadku, gdyby oferowany wyrob medyczny nie wymagal zgloszenia do Prezesa Urz?du Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych Wykonawca zobowi?zany jest do wykonania na wlasny koszt i we wlasnym zakresie wszelkich czynno?ci niezb?dnych do wypelnienia wszystkich wymogow prawa zwi?zanych z wprowadzeniem wyrobu do obrotu i u?ywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zobowi?zany jest wykona? takie czynno?ci w terminach wynikaj?cych z obowi?zuj?cych przepisow oraz dostarczy? Zamawiaj?cemu w tych terminach stosowne dokumenty potwierdzaj?ce wykonanie takich czynno?ci.

3.4. Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie rozwi?za? rownowa?nych do opisanych w SIWZ wyl?cznie w odniesieniu do przedmiotu zamowienia opisanego przez wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, ?rodla lub szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty.

Rozwi?zanie rownowa?ne oznacza rozwi?zanie umo?liwiaj?ce uzyskanie efektu zalo?onego przez Zamawiaj?cego i sprecyzowanego w SIWZ za pomoc? innych rozwi?za?.

Wykonawca, ktory oferuje rozwi?zania rownowa?ne opisanym przez Zamawiaj?cego, jest obowi?zany okre?li? i opisa? rozwi?zania rownowa?ne, wypelniaj?c odpowiednio Formularz cenowy, ktorego wzor stanowi zal?cznik do SIWZ.

3.5. Zamawiaj?cy wymaga realizacji przedmiotu zamowienia na zasadach okre?lonych w umowie, ktorej wzor stanowi zal?cznik do SIWZ.

13. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJ?CY B?DZIE SI? KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT

KRYTERIUM CENA waga: 60 %

KRYTERIUM GWARANCJA waga: 40 %.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

8. WYMAGANIA DOTYCZ?CE WADIUM

8.1. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcow wniesienia wadium obejmuj?ce caly okres zwi?zania ofert? w wysoko?ci:

Oznaczenie Zadania Wadium (zl)

Zadanie 2 ? 260,00zl

W niniejszym post?powaniu zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy nie jest wymagane.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zad. 3 ? Kardiomonitory dla Oddzialu Ortopedii i Traumatologii Narz?dow Ruchu

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach Gorno?l?skie Centrum Medyczne im. rof.. Leszka Gieca

ul. Ziolowa 45/47, 40?635 Katowice ? Ochojec.

II.2.4) Description of the procurement:

3.1. Przedmiotem zamowienia jest:

Dostawa wyposa?enia medycznego

Zad.1 ? Respirator transportowy dla Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym

Zad. 2 ? Stymulator zewn?trzny dla Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym

Zad. 3 ? Kardiomonitory dla Oddzialu Ortopedii i Traumatologii Narz?dow Ruchu

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawieraj? Zal?cznik 2b i 4 do SIWZ.

3.3. Wymagania Zamawiaj?cego dotycz?ce przedmiotu zamowienia:

1) oferowany wyrob medyczny musi posiada? atesty, certyfikaty i by? zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagaj?cymi posiadania atestow, certyfikatow oraz rejestracji,

2) oferowany wyrob medyczny musi by? wprowadzony do obrotu i u?ywania zgodnie

z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 876),

3) oferowany wyrob medyczny musi odpowiada? normom lub specyfikacjom technicznym obowi?zuj?cym dla tego wyrobu;

W przypadku, gdyby oferowany wyrob medyczny nie wymagal zgloszenia do Prezesa Urz?du Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych Wykonawca zobowi?zany jest do wykonania na wlasny koszt i we wlasnym zakresie wszelkich czynno?ci niezb?dnych do wypelnienia wszystkich wymogow prawa zwi?zanych z wprowadzeniem wyrobu do obrotu i u?ywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zobowi?zany jest wykona? takie czynno?ci w terminach wynikaj?cych z obowi?zuj?cych przepisow oraz dostarczy? Zamawiaj?cemu w tych terminach stosowne dokumenty potwierdzaj?ce wykonanie takich czynno?ci.

3.4. Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie rozwi?za? rownowa?nych do opisanych w SIWZ wyl?cznie w odniesieniu do przedmiotu zamowienia opisanego przez wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, ?rodla lub szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty.

Rozwi?zanie rownowa?ne oznacza rozwi?zanie umo?liwiaj?ce uzyskanie efektu zalo?onego przez Zamawiaj?cego i sprecyzowanego w SIWZ za pomoc? innych rozwi?za?.

Wykonawca, ktory oferuje rozwi?zania rownowa?ne opisanym przez Zamawiaj?cego, jest obowi?zany okre?li? i opisa? rozwi?zania rownowa?ne, wypelniaj?c odpowiednio Formularz cenowy, ktorego wzor stanowi zal?cznik do SIWZ.

3.5. Zamawiaj?cy wymaga realizacji przedmiotu zamowienia na zasadach okre?lonych w umowie, ktorej wzor stanowi zal?cznik do SIWZ.

13. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJ?CY B?DZIE SI? KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT

KRYTERIUM CENA waga: 60 %

KRYTERIUM GWARANCJA waga: 40 %.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

8. WYMAGANIA DOTYCZ?CE WADIUM

8.1. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcow wniesienia wadium obejmuj?ce caly okres zwi?zania ofert? w wysoko?ci:

Oznaczenie Zadania Wadium (zl)

Zadanie 3 ? 620,00zl

W niniejszym post?powaniu zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy nie jest wymagane.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 129-263315
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Zad.1 ? Respirator transportowy dla Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PARAMEDICA POLSKA SP. Z O. O. SP. K.
UL. ?OLNY 11
WARSZAWA
02-815
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 26 632.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Zad. 2 ? Stymulator zewn?trzny dla Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
BIOTRONIK POLSKA SP. Z O. O.
UL. MURAWA 12-18
POZNA?
61-655
Poland
NUTS code: PL415
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 12 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Zad. 3 ? Kardiomonitory dla Oddzialu Ortopedii i Traumatologii Narz?dow Ruchu

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
EMTEL ?liwa Sp. z o. o.
UL. MICKIEWICZA 66
ZABRZE
41-807
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 18 396.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

6.3. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiaj?cy, najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

6.4. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w post?powaniu

1 Aktualny odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

2 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,

3 Aktualne za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, lub za?wiadczenia, ?e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu ? wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert;

4 Aktualne za?wiadczenie wla?ciwego oddzialu Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenia, ?e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu ? wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert;

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym przez zamawiaj?cego

5 O?wiadczenie o oferowanych wyrobach medycznych sporz?dzone wg wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 3 do SIWZ

? w formie oryginalu lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem przez Wykonawc?;

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa w art. 23 Pzp, dokumenty te sklada pelnomocnik tych Wykonawcow;

6 Opis przedmiotu zamowienia sporz?dzone wg wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 4 do SIWZ

? w formie oryginalu lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem przez Wykonawc?;

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa w art. 23 Pzp, dokumenty te sklada pelnomocnik tych Wykonawcow;

? zlo?one w formie oryginalu lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem przez Wykonawc?;

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia dokumenty te sklada ka?dy z tych Wykonawcow, w formie oryginalu lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem przez Wykonawc?, ktorego dotycz?;

Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania spelnienia w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e dokument, o ktorym mowa w niniejszym punkcie specyfikacji, dotycz?cy tych podmiotow.

Je?eli Wykonawca sklada ofert? na wi?cej ni? jedno Zadanie, Zamawiaj?cy uzna, i? dokument ten, zlo?ony w celu potwierdzenia, i? Wykonawca spelnia warunki udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp jest cz??ci? oferty odnosz?cej si? do tych Zada?;

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
Warszawa
Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

17. POUCZENIE O ?RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJ?CYCH WYKONAWCY W TOKU POST?POWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

17.1. Od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu

o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp, Wykonawca mo?e wnie?? odwolanie.

17.2. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

17.3. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: mbrozek@gcm.pl

17.4. Odwolanie wnosi si? w terminach okre?lonych odpowiednio w art. 182 ust. 1-4 Pzp.

17.5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego.

Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora publicznego jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

17.6. ?rodki ochrony prawnej s? szczegolowo unormowane w art. 179-198 lit.g) Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Katowice: Miscellaneous medical devices and products

2017/S 192-393301

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego Gorno?l?skie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca
ul. Ziolowa 45/47
Katowice
40-635
Poland
Contact person: Malgorzata Bro?ek
Telephone: +48 323598952
E-mail: mbrozek@gcm.pl
Fax: +48 322029501
NUTS code: PL22A

Internet address(es):

Main address: www.bip.gcm.pl

Address of the buyer profile: www.bip.gcm.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa wyposa?enia medycznego.

Reference number: DZ/3321/128/17
II.1.2) Main CPV code
33190000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 57 028.50 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zad.1 ? Respirator transportowy dla Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zad. 2 ? Stymulator zewn?trzny dla Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zad. 3 ? Kardiomonitory dla Oddzialu Ortopedii i Traumatologii Narz?dow Ruchu

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 129-263315

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Zad.1 ? Respirator transportowy dla Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
PARAMEDICA POLSKA SP. Z O. O. SP. K.
UL. ?OLNY 11
WARSZAWA
02-815
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 26 632.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Zad. 2 ? Stymulator zewn?trzny dla Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
BIOTRONIK POLSKA SP. Z O. O.
UL. MURAWA 12-18
POZNA?
61-655
Poland
NUTS code: PL415
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 12 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Zad. 3 ? Kardiomonitory dla Oddzialu Ortopedii i Traumatologii Narz?dow Ruchu

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
EMTEL ?liwa Sp. z o. o.
UL. MICKIEWICZA 66
ZABRZE
41-807
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 18 396.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Katowice: Miscellaneous medical devices and products
ND Document number 393301-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place KATOWICE
AU Authority name Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego Gorno?l?skie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 33190000 - Miscellaneous medical devices and products
OC Original CPV code 33190000 - Miscellaneous medical devices and products
RC NUTS code PL22A
IA Internet address (URL) www.bip.gcm.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >