Poland-Lod?: Insurance services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • G - Social Services
Opps ID: NBD00003517664360999
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 17, 2017
Solicitation No: 396199-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Lod?: Insurance services

2017/S 193-396199

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Lodzkie ? Zarz?d Nieruchomo?ci Wojewodztwa Lodzkiego
ul. Kami?skiego 7/9
Lod?
91-427
Poland
Contact person: Izabela Pachniewicz
Telephone: +48 422055871
E-mail: izapachniewicz@znwl.pl
Fax: +48 422055873
NUTS code: PL71

Internet address(es):

Main address: www.znwl.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: www.znwl.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
Other activity: zarz?dzanie nieruchomo?ciami

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Ubezpieczenie Wojewodztwa Lodzkiego.

Reference number: ZP.262.520.2017.IP
II.1.2) Main CPV code
66510000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest ubezpieczenie w nast?puj?cym zakresie:

Cz??? I zamowienia:

? ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,

? ubezpieczenie sprz?tu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

? ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalno?ci oraz posiadanego mienia.

Cz??? II zamowienia:

? ubezpieczenia podro?y zagranicznych.

Przedmiot zamowienia jest szczegolowo okre?lony w Cz??ci poufnej tzn. w Zal?czniku nr 1 i Zal?czniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunkow zamowienia (SIWZ).

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Dopuszcza si? skladanie ofert na poszczegolne cz??ci zamowienia: Cz??? I i/lub II.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? I zamowienia

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
66515400
66515000
66516000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Miejsce ?wiadczenia uslug okre?lone jest szczegolowo w Cz??ci poufnej, tzn. w Zal?czniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ).

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest ubezpieczenie w nast?puj?cym zakresie:

? ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,

? ubezpieczenie sprz?tu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

? ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalno?ci oraz posiadanego mienia.

Przedmiot zamowienia jest szczegolowo okre?lony w Cz??ci poufnej tzn. w Zal?czniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy wprowadza opcj? polegaj?c? na mo?liwo?ci dwukrotnego wznowienia umowy na okres kolejnych 12 miesi?cy.

Zasady zastosowania opcji okre?lone s? w Cz??ci poufnej tzn. w Zal?czniku nr 1 do SIWZ.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? II zamowienia

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
66512000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: 00
Main site or place of performance:

Miejsce ?wiadczenia uslug okre?lone jest szczegolowo w Cz??ci poufnej, tzn. w Zal?czniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ).

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest ubezpieczenie w nast?puj?cym zakresie:

? ubezpieczenia podro?y zagranicznych.

Przedmiot zamowienia jest szczegolowo okre?lony w Cz??ci poufnej tzn. w Zal?czniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy wprowadza opcj? polegaj?c? na mo?liwo?ci dwukrotnego wznowienia umowy na okres kolejnych 12 miesi?cy.

Zasady zastosowania opcji okre?lone s? w Cz??ci poufnej tzn. w Zal?czniku nr 2 do SIWZ.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunek udzialu w post?powaniu dotycz?cy kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow tzn. prowadz? dzialalno?? ubezpieczeniow? w my?l ustawy z dnia 11.9.2015 roku o dzialalno?ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2017 poz. 1170), co najmniej w zakresie to?samym z przedmiotem niniejszego zamowienia (tj. co najmniej w grupie 8, 9, 13 Dzialu II Zal?cznika do ustawy o dzialalno?ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ? dotyczy Cz??ci I zamowienia oraz co najmniej w grupie 1, 2 Dzialu II Zal?cznika do ustawy o dzialalno?ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ? dotyczy Cz??ci II zamowienia).W przypadku Wykonawcow ubiegaj?cych si? wspolnie o udzielenie zamowienia, powy?szy warunek musi spelnia? ka?dy z Wykonawcow dzialaj?cych wspolnie.

W celu wst?pnego potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofert? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (JEDZ), sporz?dzone zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (wzor JEDZ stanowi zal?cznik nr 8 do SIWZ).

W celu definitywnego potwierdzenia, ?e Wykonawca spelnia warunek udzialu w post?powaniu, dotycz?cy kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow, Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiaj?cego przedklada zezwolenie wla?ciwego organu na prowadzenie dzialalno?ci ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamowienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odr?bnych przepisow za?wiadczenie wla?ciwego organu nadzoru, ?e Wykonawca prowadzi dzialalno?? ubezpieczeniow? w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odr?bnych przepisow o?wiadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, ?e prowadzi on dzialalno?? ubezpieczeniow? w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej.

Je?eli wykonawca ma siedzib? poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo sklada potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a je?eli organ nadzoru w kraju wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, wykonawca sklada o?wiadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, i? notyfikacja zostala dokonana i przyj?ta przez polski organ nadzoru.

Wyja?nienie: Wykonawca, ktory nie jest obowi?zany do posiadania zezwolenia, mo?e zlo?y? za?wiadczenie organu nadzoru lub o?wiadczenie organu reprezentuj?cego. Wykonawca prowadz?cy dzialalno?? ubezpieczeniow? na podstawie posiadanego zezwolenia wla?ciwego organu nie mo?e zlo?y? zamiast tego zezwolenia za?wiadczenia organu nadzoru lub o?wiadczenia organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?la szczegolowo warunku udzialu w post?powaniu w odniesieniu do Cz??ci I i II zamowienia. W celu wst?pnego potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofert? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (JEDZ), sporz?dzone zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (wzor JEDZ stanowi zal?cznik nr 8 do SIWZ).

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunek udzialu w post?powaniu dotycz?cy zdolno?ci technicznej lub zawodowej tzn. minimalnym poziomem wymaganych standardow jest dysponowanie narz?dziami, wyposa?eniem zakladu i urz?dzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamowienia. Warunek ten zostaje spelniony, je?eli Wykonawca w odniesieniu do Cz??ci I zamowienia: posiada w ramach wewn?trznej struktury terenow? jednostk? organizacyjn? na terenie RP, ktora prowadzi likwidacj? szkod w zakresie oceny i likwidacji szkod z ubezpiecze? maj?tkowych lub ma zawart? umow? z przedsi?biorstwem ?wiadcz?cym zawodowo na terenie RP uslugi w zakresie oceny i likwidacji szkod z ubezpiecze? maj?tkowych (przedsi?biorstwo to posiada terenow? jednostk? organizacyjn? na terenie RP).

Wskazana umowa na obslug? likwidacji szkod mo?e by? zawarta z takim przedsi?biorstwem pod warunkiem (zawieszaj?cym lub rozwi?zuj?cym) zawarcia umowy ubezpieczenia b?d?cej przedmiotem zamowienia. Natomiast w odniesieniu do Cz??ci II zamowienia, warunek ten zostaje spelniony, je?eli Wykonawca: posiada w ramach wewn?trznej struktury terenow? jednostk? organizacyjn? na terenie RP, ktora prowadzi likwidacj? szkod w zakresie oceny i likwidacji szkod z ubezpiecze? osobowych lub ma zawart? umow? z przedsi?biorstwem ?wiadcz?cym zawodowo na terenie RP uslugi w zakresie oceny i likwidacji szkod z ubezpiecze? osobowych (przedsi?biorstwo to posiada terenow? jednostk? organizacyjn? na terenie RP). Wskazana umowa na obslug? likwidacji szkod mo?e by? zawarta z takim przedsi?biorstwem pod warunkiem (zawieszaj?cym lub rozwi?zuj?cym) zawarcia umowy ubezpieczenia b?d?cej przedmiotem zamowienia.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu wst?pnego potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofert? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (JEDZ), sporz?dzone zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (wzor JEDZ stanowi zal?cznik nr 8 do SIWZ).

Z uwagi na to, ?e tre?? informacji przekazanych przez Wykonawc? w JEDZ, odpowiada? b?dzie zakresowi informacji, ktorych Zamawiaj?cy mo?e wymaga? poprzez ??danie zlo?enia o?wiadczenia o dysponowaniu jednostki organizacyjnej prowadz?cej likwidacj? szkod, odst?puje si? od ??dania zlo?enia odr?bnego o?wiadczenia w tym zakresie W celu definitywnego potwierdzenia, ?e Wykonawca spelnia warunek udzialu w post?powaniu, dotycz?cy zdolno?ci technicznej lub zawodowej.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Wszystkie postanowienia Cz??ci poufnej ? Zal?cznika nr 1 oraz Zal?cznika nr 2 do SIWZ stanowi? istotne postanowienia, ktore zostan? wprowadzone do tre?ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W pozostalych nieregulowanych tre?ci? umowy kwestiach zastosowanie b?d? mialy proponowane przez Wykonawc? Ogolne (Szczegolne) Warunki Ubezpiecze?.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 17/11/2017
Local time: 12:15
Place:

Zarz?d Nieruchomo?ci Wojewodztwa Lodzkiego, ul. Kami?skiego 7/9, 91-427 Lod? (sala konferencyjna, pokoj nr 208).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:

1. W celu wst?pnego potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczeniu Wykonawca sklada wraz z ofert? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (JEDZ), sporz?dzone zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (wzor JEDZ stanowi zal?cznik nr 8 do SIWZ).

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie:

? przeslanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 14 ? 23 ustawy Pzp,

? przeslanki fakultatywnej z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

W celu definitywnego potwierdzenia, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania, Wykonawca przedklada:

? aktualn? informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,

? aktualn? informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

? aktualny odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Je?li z informacji przekazanych przez Wykonawc? w JEDZ wynika, ?e wobec Wykonawcy wydano prawomocny wyrok s?du lub ostateczn? decyzj? administracyjn? o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne

lub zdrowotne ? dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie platno?ci tych nale?no?ci lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci.

Z uwagi na to, ?e tre?? informacji przekazanych przez Wykonawc? w JEDZ, odpowiada? b?dzie zakresowi informacji, ktorych Zamawiaj?cy mo?e wymaga? poprzez ??danie zlo?enia o?wiadczenia o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne, odst?puje si? od ??dania zlo?enia odr?bnego o?wiadczenia w tym zakresie.

W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczeniu wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.).

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci: 20.000 PLN (dla cz??ci I zamowienia), 2.000 PLN (dla cz??ci II zamowienia). Szczegolowe informacje dotycz?ce wadium okre?lone s? w SIWZ.

3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj?cy kierowa? si? b?dzie nast?puj?cymi kryteriami: cena (skladka ubezpieczeniowa) ? 90 %, warunki ubezpieczenia ? 10 %.

4. Zamawiaj?cy przewiduje udzielanie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp ? o warto?ci do 20 % zamowienia podstawowego.

5. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zastosowania procedury okre?lonej w dyspozycji art. 24aa ustawy Pzp, tzw. procedura odwrocona (post?powanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego).

6. Post?powanie o udzielenie zamowienia publicznego Zamawiaj?cy przeprowadza we wspolpracy z Energo-Inwest-Broker S.A. na podstawie Uchwaly Nr 1382/17 Zarz?du Wojewodztwa Lodzkiego z dnia 3.10.2017 r.

7. Umowy ubezpieczenia b?d? zawarte i wykonywane przy udziale i za po?rednictwem brokera ubezpieczeniowego EIB S.A. ul. J?czmienna 21, 87-100 Toru?.

8. Szczegolowe informacje, niezawarte w niniejszym ogloszeniu o zamowieniu, okre?lone s? w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (SIWZ), dost?pnej na stronie www.znwl.pl , po publikacji niniejszego ogloszenia o zamowieniu.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

Szczegolowe informacje na temat terminow skladania odwola? okre?lone s? w art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Lod?: Insurance services

2017/S 193-396199

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Lodzkie ? Zarz?d Nieruchomo?ci Wojewodztwa Lodzkiego
ul. Kami?skiego 7/9
Lod?
91-427
Poland
Contact person: Izabela Pachniewicz
Telephone: +48 422055871
E-mail: izapachniewicz@znwl.pl
Fax: +48 422055873
NUTS code: PL71

Internet address(es):

Main address: www.znwl.pl

I.5) Main activity
Other activity: zarz?dzanie nieruchomo?ciami

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Ubezpieczenie Wojewodztwa Lodzkiego.

Reference number: ZP.262.520.2017.IP
II.1.2) Main CPV code
66510000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? I zamowienia

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
66515400
66515000
66516000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? II zamowienia

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
66512000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: 00
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Lod?: Insurance services
ND Document number 396199-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place LOD?
AU Authority name Wojewodztwo Lodzkie ? Zarz?d Nieruchomo?ci Wojewodztwa Lodzkiego
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 17/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 66510000 - Insurance services
66512000 - Accident and health insurance services
66515000 - Damage or loss insurance services
66515400 - Weather-related insurance services
66516000 - Liability insurance services
OC Original CPV code 66510000 - Insurance services
66512000 - Accident and health insurance services
66515000 - Damage or loss insurance services
66515400 - Weather-related insurance services
66516000 - Liability insurance services
RC NUTS code 00
PL
IA Internet address (URL) www.znwl.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >