Poland-Lask: Snow-clearing services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003517794982264
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 396197-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Lask: Snow-clearing services

2017/S 193-396197

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Lask
730934513
ul. Warszawska 14
Lask
98-100
Poland
Contact person: Wioletta Adamczyk
Telephone: +48 436768372
E-mail: w.adamczyk@lask.pl
Fax: +48 436768388
NUTS code: PL714

Internet address(es):

Main address: www.lask.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.lask.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Urz?d Miejski w Lasku
ul. Warszawska 14
Lask
98-100
Poland
Contact person: Michal Kolodziejczyk
Telephone: +48 436768346
E-mail: m.kolodziejczyk@lask.pl
Fax: +48 436768388
NUTS code: PL714

Internet address(es):

Main address: www.lask.pl

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog gminnych i wewn?trznych na terenie Gminy Lask w sezonach 2017/2018 i 2018/2019.

Reference number: GK.7021.5.6.2017
II.1.2) Main CPV code
90620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem niniejszego zamowienia jest zimowe utrzymanie ulic i drog gminnych na terenie miasta i gminy Lask w sezonach zimowych 2017/2018 i 2018/2019, polegaj?ce na:

usuwaniu i lagodzeniu skutkow zimy (opadow ?niegu, gololedzi, odwil?y),

oczyszczaniu jezdni, chodnikow, placow, parkingow i zatok autobusowych z pozostalo?ci po prowadzonej akcji zimowej z zalegaj?cej ziemi, piasku i innych zanieczyszcze?,

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 274 818.50 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog gminnych strefa nr 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL714
Main site or place of performance:

Misto i Gmina Lask.

II.2.4) Description of the procurement:

Zakres rzeczowy ?wiadczonych uslug dotycz?cy strefy 1 i 2:

a) mechaniczne od?nie?anie i posypywanie ulic obj?tych zimowym utrzymaniem w pierwszej kolejno?ci zgodnie z wykazem (wykaz ulic: zal?cznik nr 9 i 10 do SIWZ) na calej dlugo?ci i szeroko?ci (zgarnianie pokrywy ?nie?nej na cz??? przykraw??nikow? lub pobocze jezdni), w tym rownie? zatok autobusowych, postojowych i parkingowych znajduj?cych si? w obr?bie pasa drogowego, ze szczegolnym uwzgl?dnieniem skrzy?owa? i oznakowanych przej?? dla pieszych,

b) interwencyjne od?nie?anie i posypywanie innych, wskazanych przez Zamawiaj?cego drog i placow,

c) od?nie?anie i posypywanie chodnikow oraz ?cie?ek rowerowych uj?tych w wykazie (zal?cznik nr 9 i 10 do SIWZ),

d) utrzymanie przystankow komunikacyjnych (lokalizacja ? zal?cznik nr 9 i 10 do SIWZ), a w szczegolno?ci:

mechaniczne lub r?czne odgarni?cie ?niegu, blota po?niegowego oraz zwalczanie pojawiaj?cej si? ?lisko?ci przy u?yciu materialu uszorstniaj?cego z nawierzchni obiektow,

usuwanie nagromadzonego ?niegu z dachow wiat przystankowych,

gromadzenie odgarni?tego ?niegu na pryzmach w miejscach, gdzie nie b?d? stanowily przeszkody dla pieszych,

e) spryzmowanie, zaladunek i wywoz ?niegu ? ?nieg wywo?ony b?dzie na dzialk? nr 32/4 polo?on? w obr?bie 13 w Lasku. Dzialka jest wlasno?ci? Gminy Lask. Podczas czynno?ci skladowania ?niegu Wykonawca zobowi?zany jest do przestrzegania przepisow zwi?zanych z ochron? ?rodowiska, szczegolnie przepisow ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121),

f) oczyszczanie jezdni, chodnikow, placow, parkingow i zatok autobusowych z pozostalo?ci po prowadzonej akcji zimowej z zalegaj?cej ziemi, piasku i innych zanieczyszcze?. Do czynno?ci zwi?zanych z oczyszczeniem po akcji zimowej nale?y wst?pne r?czne zebranie piasku i innych zanieczyszcze?, a nast?pnie mechaniczne doczyszczenie powierzchni utwardzonych. Czynno?ci powy?sze nale?y wykona? na terenach podanych w zal?czniku Nr 9 i 10 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? uslugi / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 420 651.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zastosowania prawa opcji, tj. mo?liwo?? zwi?kszenia wielko?ci zmowienia. Maksymalny zakres przedmiotu zamowienia mo?e by? zwi?kszony do 50 % ogolnej ilo?ci zamowienia. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zwi?kszeniu proporcjonalnie do faktycznie wykonanych uslug przy zastosowaniu cen jednostkowych wynikaj?cych z niniejszej umowy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog gminnych strefa nr 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL714
Main site or place of performance:

Miasto i Gmina Lssk.

II.2.4) Description of the procurement:

Zakres rzeczowy ?wiadczonych uslug dotycz?cy strefy 1 i 2:

a) mechaniczne od?nie?anie i posypywanie ulic obj?tych zimowym utrzymaniem w pierwszej kolejno?ci zgodnie z wykazem (wykaz ulic: zal?cznik nr 9 i 10 do SIWZ) na calej dlugo?ci i szeroko?ci (zgarnianie pokrywy ?nie?nej na cz??? przykraw??nikow? lub pobocze jezdni), w tym rownie? zatok autobusowych, postojowych i parkingowych znajduj?cych si? w obr?bie pasa drogowego, ze szczegolnym uwzgl?dnieniem skrzy?owa? i oznakowanych przej?? dla pieszych,

b) interwencyjne od?nie?anie i posypywanie innych, wskazanych przez Zamawiaj?cego drog i placow,

c) od?nie?anie i posypywanie chodnikow oraz ?cie?ek rowerowych uj?tych w wykazie (zal?cznik nr 9 i 10 do SIWZ),

d) utrzymanie przystankow komunikacyjnych (lokalizacja ? zal?cznik nr 9 i 10 do SIWZ), a w szczegolno?ci:

mechaniczne lub r?czne odgarni?cie ?niegu, blota po?niegowego oraz zwalczanie pojawiaj?cej si? ?lisko?ci przy u?yciu materialu uszorstniaj?cego z nawierzchni obiektow,

usuwanie nagromadzonego ?niegu z dachow wiat przystankowych,

gromadzenie odgarni?tego ?niegu na pryzmach w miejscach, gdzie nie b?d? stanowily przeszkody dla pieszych,

e) spryzmowanie, zaladunek i wywoz ?niegu ? ?nieg wywo?ony b?dzie na dzialk? nr 32/4 polo?on? w obr?bie 13 w Lasku. Dzialka jest wlasno?ci? Gminy Lask. Podczas czynno?ci skladowania ?niegu Wykonawca zobowi?zany jest do przestrzegania przepisow zwi?zanych z ochron? ?rodowiska, szczegolnie przepisow ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121),

f) oczyszczanie jezdni, chodnikow, placow, parkingow i zatok autobusowych z pozostalo?ci po prowadzonej akcji zimowej z zalegaj?cej ziemi, piasku i innych zanieczyszcze?. Do czynno?ci zwi?zanych z oczyszczeniem po akcji zimowej nale?y wst?pne r?czne zebranie piasku i innych zanieczyszcze?, a nast?pnie mechaniczne doczyszczenie powierzchni utwardzonych. Czynno?ci powy?sze nale?y wykona? na terenach podanych w zal?czniku Nr 9 i 10 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? uslugi / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 103 747.32 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zastosowania prawa opcji, tj. mo?liwo?? zwi?kszenia wielko?ci zmowienia. Maksymalny zakres przedmiotu zamowienia mo?e by? zwi?kszony do 50 % ogolnej ilo?ci zamowienia. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zwi?kszeniu proporcjonalnie do faktycznie wykonanych uslug przy zastosowaniu cen jednostkowych wynikaj?cych z niniejszej umowy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog gminnych strefa nr 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL714
Main site or place of performance:

Miasto i Gmina Lssk.

II.2.4) Description of the procurement:

Strefa 3:

a) Na drogach/chodnikach gminnych lub wewn?trznych na terenie gminy Lask wskazanych do zimowego utrzymania jako drogi pierwszej kolejno?ci od?nie?ania uslugi obj?te zamowieniem b?d? rozpocz?te w ci?gu 0,5 h od wyst?pienia zlych warunkow na drogach, uniemo?liwiaj?cych plynn? komunikacj? samochodow?. Decyzj? o podj?ciu dziala? podejmuje Wykonawca.

b) Na pozostalych drogach/chodnikach gminnych lub wewn?trznych na terenie gminy Lask uslugi obj?te zamowieniem b?d? rozpocz?te w ci?gu 1 godz. od wyst?pienia zlych warunkow na drogach, uniemo?liwiaj?cych plynn? komunikacj? samochodow?. Decyzj? o podj?ciu dziala? podejmuje Wykonawca uzgadniaj?c j? z przedstawicielem Zamawiaj?cego.

5. Wykonawca jest zobowi?zany po podpisaniu umowy dla strefy 3 przedstawi? Zamawiaj?cemu do akceptacji zakres robot dla poszczegolnych maszyn (wymieni? solectwa, w ktorych dana maszyna b?dzie realizowala zakres wynikaj?cy z umowy).

6. Dla strefy 1 i 2, przed podpisaniem umowy Wykonawca b?dzie zobowi?zany przedstawi? Zamawiaj?cemu do akceptacji harmonogram od?nie?ania drog utrzymywanych w pierwszej kolejno?ci.

7. Wykonawca jest zobowi?zany do calodobowego monitorowania warunkow atmosferycznych oraz do wspolpracy z zarz?dcami terenow osiedli mieszkaniowych w zakresie koordynacji od?nie?ania zatok parkingowych.

8. Wykonawca jest zobowi?zany do skladania meldunkow niezwlocznie po rozpocz?ciu i zako?czeniu prac zwi?zanych z akcj? zimow? (dot. zarowno interwencji podj?tych samodzielnie przez Wykonawc?, jak i wskazanych przez Zamawiaj?cego). Meldunki nale?y sklada? w formie elektronicznej na adres e-mail osob koordynuj?cych strefy.

9. Meldunki, o ktorych mowa w punkcie 8 b?d? podstaw? do wypelnienia Rejestru wykonanych uslug podczas prowadzenia akcji zimowej na terenie gminy Lask (zal?cznik nr 17 do SIWZ).

10. Rejestr wykonanych uslug podczas prowadzenia akcji zimowej na terenie gminy Lask (zal?cznik nr 17 do SIWZ) nale?y dostarczy? Zamawiaj?cemu na 7 dni przed wystawieniem faktury celem jego zatwierdzenia.

11. W zale?no?ci od warunkow atmosferycznych ilo?? zleconych prac mo?e ro?ni? si? od wskazanej w formularzu cenowym stanowi?cym podstaw? wyceny. Ilo?ci podane w formularzu cenowym s? orientacyjne i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od potrzeb, do wysoko?ci kwoty okre?lonej w umowie.

12. Zamawiaj?cy mo?e zleci?, w zale?no?ci od potrzeb, interwencyjne wykonanie prac (wyjazdy pojedyncze). Rozliczenie tych robot odbywa? si? b?dzie wg stawki godzinowej pracy sprz?tu i ilo?ci przepracowanych godzin. W tym celu nale?y w formularzu cenowym (zal?cznik nr 5 i 6 do siwz) poda? 2 jednostki sprz?towe, ktore b?d? u?yte przy robotach interwencyjnych (poz. 8,9). W ten sam sposob b?d? rozliczane roboty przy od?nie?aniu i likwidacji ?lisko?ci na parkingach nie le??cych w pasach drogowych drog gminnych. Rozpocz?cie wykonywania tych uslug musi nast?pi? najpo?niej w ci?gu 0,5 godziny od wydania dyspozycji przez Zamawiaj?cego.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? uslugi / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2017
End: 30/04/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zastosowania prawa opcji, tj. mo?liwo?? zwi?kszenia wielko?ci zmowienia. Maksymalny zakres przedmiotu zamowienia mo?e by? zwi?kszony do 50 % ogolnej ilo?ci zamowienia. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zwi?kszeniu proporcjonalnie do faktycznie wykonanych uslug przy zastosowaniu cen jednostkowych wynikaj?cych z niniejszej umowy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. W post?powaniu mog? wzi?? udzial Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawcy, ktorzy dysponuj? lub b?d? dysponowa? co najmniej:

a) Strefa 1:

Samochodem ci??arowym do wywozu ?niegu ?1 szt.,

Rowniark? lub ladowarka kolowa ? 1 szt.,

Plugopiaskark? ? 1 szt.,

Ci?gnikiem z nap?dem na dwie osie z plugiem czolowym ? 2 szt.,

Plugopiaskark? do chodnikow ? 1 szt.,

Zamiatark? uliczn? ? 1 szt.

b) Strefa 2:

Samochodem ci??arowym do wywozu ?niegu ?1 szt.,

Rowniark? lub ladowarka kolowa ? 1 szt.,

Plugopiaskark? ? 1 szt.,

Ci?gnikiem z nap?dem na dwie osie z plugiem czolowym ? 2 szt.,

Zamiatark? uliczn? ? 1 szt.

c) Strefa 3:

Rowniark? lub ladowark? kolow? ? 1 szt.,

Plugopiaskark? samochodow? ? 2 szt.,

Plugiem samochodowym z no?nikiem ? 1 szt.,

Ci?gnikiem z nap?dem na dwie osie z plugiem czolowym ? 2 szt,

Plugiem lekkim do od?nie?ania chodnikow ? 1 szt.

Piaskark? do posypywania chodnikow ? 1 szt.

W przypadku skladania oferty przez wykonawc? na stref? 1, 2 i 3 Zamawiaj?cy dopuszcza dysponowaniem 1 szt. zamiatarki ulicznej na trzy strefy l?cznie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

1.wykazu narz?dzi, wyposa?enia zakladu lub urz?dze? technicznych dost?pnych Wykonawcy w celu wykonania zamowienia publicznego wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi zasobami (sporz?dzonego wedlug wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 11 do SIWZ);

2.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;

3. za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

4.za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

5.odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

6.o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci (wzor o?wiadczenia stanowi zal?cznik nr 4 do SIWZ);

7.o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne (wzor o?wiadczenia stanowi zal?cznik nr 4 do SIWZ);

8.o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar? ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

9.o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

10.o?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2016 poz. 716.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Urz?d Miejski w Lasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Lask, I pi?tro pok. 29.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Dotyczy sekcji IV.2.6) ogloszenia ? prawidlowe brzmienie: Wykonawca skladaj?cy ofert? pozostaje ni? zwi?zany przez okres 60 dni licz?c od uplywu terminu skladania ofert.

2. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? realizacji przedmiotu zamowienia przez Wykonawc? z wykorzystaniem podwykonawcow na zasadach okre?lonych w SIWZ.

3. Wskazanie czynno?ci w zakresie realizacji zamowienia na uslugi lub roboty budowlane, dla ktorych wymagane jest zatrudnienie osob przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac?, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okre?lony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z po?n. zm): Plugowanie mechaniczne.

4. 1. W post?powaniu mog? wzi?? udzial Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy.

4.2. Ocena spelnienia powy?szych warunkow udzialu mowienia dol?cza aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie zawieraj?ce informacje stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu sporz?dzone w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ), o tre?ci zgodnej z Rozporz?dzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?ce standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16).

5. W SIWZ znajduj? si? rownie? informacje na temat zasad skladania dokumentow przez: podmioty wspolnie ubiegaj?ce si? o udzielenie zamowienia, Wykonawcow maj?cych siedzib? lub miejsce zamieszkania pozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) i osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium RP.

6.1. Wykonawca przyst?puj?cy do przetargu jest obowi?zany, przed uplywem terminu skladania ofert, wnie?? wadium w wysoko?ci:

? cz??? I ? 12 000,00 zl

? cz??? II ? 3 000,00 zl

? cz??? III ? 7 000,00 zl.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Lask: Snow-clearing services

2017/S 193-396197

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Lask
730934513
ul. Warszawska 14
Lask
98-100
Poland
Contact person: Wioletta Adamczyk
Telephone: +48 436768372
E-mail: w.adamczyk@lask.pl
Fax: +48 436768388
NUTS code: PL714

Internet address(es):

Main address: www.lask.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog gminnych i wewn?trznych na terenie Gminy Lask w sezonach 2017/2018 i 2018/2019.

Reference number: GK.7021.5.6.2017
II.1.2) Main CPV code
90620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 274 818.50 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog gminnych strefa nr 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL714
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 420 651.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog gminnych strefa nr 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL714
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 103 747.32 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog gminnych strefa nr 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL714
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2017
End: 30/04/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Lask: Snow-clearing services
ND Document number 396197-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place LASK
AU Authority name Gmina Lask (730934513)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90610000 - Street-cleaning and sweeping services
90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
OC Original CPV code 90610000 - Street-cleaning and sweeping services
90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
RC NUTS code PL714
IA Internet address (URL) www.lask.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >