Poland-Warsaw: Surgical gloves

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003517945323737
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 395503-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Surgical gloves

2017/S 193-395503

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15 B
Warszawa
02-034
Poland
Contact person: Agnieszka Rutkowska
Telephone: +48 225709462
E-mail: agnieszka.rutkowska@coi.pl
Fax: +48 225709462
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.coi.waw.pl

Address of the buyer profile: www.coi.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.coi.waw.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: instytut badawczy
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa r?kawiczek diagnostycznych i chirurgicznych, nr sprawy Pn-151/17/AR.

Reference number: Pn-151/17/AR
II.1.2) Main CPV code
33141420
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa r?kawiczek diagnostycznych i chirurgicznych, szczegolowo opisanych w zalaczniku nr 2 ( 2 pakiety) do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1 r?kawiczki chirurgiczne

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141420
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL7
Main site or place of performance:

02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet nr 1 r?kawiczki chirurgiczne.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40 %
Quality criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Dostawa nast?powa? b?dzie sukcesywnie w terminie 36 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, b?d? w przypadku nie zamowienia przez Zamawiaj?cego calo?ci towaru w tym terminie, do czasu wykonania umowy, jednak nie dlu?ej ni? przez okres 4 lat.

Przy wyborze oferty Zamawiaj?cy b?dzie kierowal si? nast?puj?cym kryterium:

dla Pakietu nr: 1,2

A) Cena ? 60 %

B) Jako?? ? 40 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2 r?kawiczki diagnostyczne nitrylowe

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141420
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL7
Main site or place of performance:

02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet nr 2 r?kawiczki diagnostyczne nitrylowe.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40 %
Quality criterion - Name: Cena / Weighting: 60 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Dostawa nast?powa? b?dzie sukcesywnie w terminie 36 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, b?d? w przypadku nie zamowienia przez Zamawiaj?cego calo?ci towaru w tym terminie, do czasu wykonania umowy, jednak nie dlu?ej ni? przez okres 4 lat.

Przy wyborze oferty Zamawiaj?cy b?dzie kierowal si? nast?puj?cym kryterium:

dla Pakietu nr: 1,2

A) Cena ? 60 %

B) Jako?? ? 40 %.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt.1 i 8 ustawy zamawiaj?cy wymaga zlo?enia:

1.1 O?wiadczenia na formularzu ?jednolitego dokumentu nale?y przedlo?y? wraz z ofert?

1.2 Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni aktualnych na dzie? zlo?enia ni?ej wymienionych dokumentow potwierdzaj?cych brak podstaw do wykluczenia je?eli Wykonawca nie wskazal w jednolitym dokumencie miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu zlo?onego do innego post?powania prowadzonego przez Zamawiaj?cego:

a Aktualnego odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru, wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1.

b Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust.1 pkt. 13-14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

c O?wiadczenia w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt.22 o braku orzeczenia wobec Wykonawcy tytulem o?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne (o?wiadczenie w formularzu JEDZ).

d Za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika Urz?du Skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu do skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat nale?no?ci prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu.

e Za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu.

f O?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczeniu spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci ? lub wskazania w jednolitym dokumencie miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu zlo?onego do innego post?powania prowadzonego przez Zamawiaj?cego. (o?wiadczenie w formularzu JEDZ).

g Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj?cego informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, tj. podania nazw firm i adresow wykonawcow, ktorzy zlo?yli oferty w terminie, zobowi?zany jest przekaza? zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. (zal?cznik nr 5) Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc?, ktory zlo?yl ofert? w tym post?powaniu nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

2.2. Warunek: Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

W zakresie wykazania spelnienia przez Wykonawc? warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust.1b pkt. 2 ustawy nale?y przedlo?y? lub wskaza? w jednolitym dokumencie miejsce pobrania lub wykorzystania dokumentu zlo?onego do innego post?powania prowadzonego przez Zamawiaj?cego.

a) Informacj? z banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, potwierdzaj?c? wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? Wykonawcy podan? kwot? (liczba w PLN) w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert. ? lub wskaza? w jednolitym dokumencie miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu zlo?onego do innego post?powania prowadzonego przez Zamawiaj?cego.

Zamawiaj?cy wymaga wykazania posiadania ?rodkow lub zdolno?ci kredytowej nie mniejszych ni?:

dla Pakietu nr: Kwota PLN

pakiet nr 1 kwota 72 000 PLN

pakiet nr 2 kwota 500 000 PLN

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia ww. dokumentow.

Zamawiaj?cy dokona oceny spelnienia przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu na zasadzie ?spelnia ? ?nie Spelnia , na podstawie o?wiadcze? i dokumentow zlo?onych przez Wykonawc? wraz z ofert?. Nie spelnienie chocia?by jednego z wymienionych warunkow skutkowa? b?dzie wykluczeniem Wykonawcy z post?powania o udzielenie zamowienia w oparciu o przepis art. 24 ust. 1 pkt. 12 z zastrze?eniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamowie? Publicznych. Ofert? Wykonawcy wykluczonego uzna si? za odrzucon? zgodnie z art. 24 ust. 4 przytaczanej ustawy.

Minimum level(s) of standards possibly required:

2.2. Warunek: Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

W zakresie wykazania spelnienia przez Wykonawc? warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust.1b pkt. 2 ustawy nale?y przedlo?y? lub wskaza? w jednolitym dokumencie miejsce pobrania lub wykorzystania dokumentu zlo?onego do innego post?powania prowadzonego przez Zamawiaj?cego.

a) Informacj? z banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, potwierdzaj?c? wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? Wykonawcy podan? kwot? (liczba w PLN) w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert. ? lub wskaza? w jednolitym dokumencie miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu zlo?onego do innego post?powania prowadzonego przez Zamawiaj?cego.

Zamawiaj?cy wymaga wykazania posiadania ?rodkow lub zdolno?ci kredytowej nie mniejszych ni?:

dla Pakietu nr: Kwota PLN

pakiet nr 1 kwota 72 000 PLN

pakiet nr 2 kwota 500 000 PLN

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia ww. dokumentow.

Zamawiaj?cy dokona oceny spelnienia przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu na zasadzie ?spelnia ? ?nie spelnia , na podstawie o?wiadcze? i dokumentow zlo?onych przez Wykonawc? wraz z ofert?. Nie spelnienie chocia?by jednego z wymienionych warunkow skutkowa? b?dzie wykluczeniem Wykonawcy z post?powania o udzielenie zamowienia w oparciu o przepis art. 24 ust. 1 pkt. 12 z zastrze?eniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamowie? Publicznych. Ofert? Wykonawcy wykluczonego uzna si? za odrzucon? zgodnie z art. 24 ust. 4 przytaczanej ustawy.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

2.1. Warunek: Zdolno?? techniczna lub zawodowa

W zakresie wykazania spelnienia przez Wykonawc? warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust.1b pkt. 3 ustawy nale?y przedlo?y? lub wskaza? w jednolitym dokumencie miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu zlo?onego do innego post?powania prowadzonego przez Zamawiaj?cego.

a) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, , a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy ( zal?cznik nr 3 do SIWZ)

b) Opis sposobu dokonania oceny tego warunku:

Warunek powy?szy zostanie spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e wykonal dostaw? rodzajowo odpowiadaj?c? przedmiotowi zamowienia tj. dostawa r?kawiczek co najmniej jedn? dostaw? o warto?ci brutto minimum:

dla Pakietu nr: Kwota PLN

pakiet nr 1 kwota 72 000 PLN

pakiet nr 2 kwota 800 000 PLN

oraz zal?czy dowody nale?ytego wykonania zamowienia.

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia ww. dokumentow.

2. W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym

przez Zamawiaj?cego, Zamawiaj?cy wymaga zlo?enia wraz z ofert?:

a) ?wiadectwa dopuszczaj?ce przedmiot zamowienia do obrotu i u?ywania na terenie Polski ?

zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych;

W przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamowienia nie zostal sklasyfikowany jako wyrob medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustaw? o wyrobach medycznych nie jest obj?ty deklaracjami zgodno?ci i nie podlega ?adnemu wpisowi, zamawiaj?cy wymaga zlo?enia stosownego o?wiadczenia

b) katalogi, foldery itp. materialy producenta dotycz?ce oferowanego wyrobu potwierdzaj?ce wymagane parametry.

c) nieodplatne probki oferowanych produktow ? produkty zgodne z opisem, dla poszczegolnych pakietow tj. od nr 1 do nr 2 (produktow, zgodnych z opisem w zal?czniku nr 1 do SIWZ).

(Probki w zakresie Pakietow:1,2 zostan? wykorzystane

rownie? do oceny jako?ci zgodnie z zapisami SIWZ).

Dokumenty powinny by? dokladnie opisane, ktorej pozycji dotycz?.

3. Ponadto Wykonawca powinien zlo?y? w ofercie:

a) Upowa?nienie (oryginal) do podpisania oferty i dokumentow przetargowych, a tak?e skladania ewentualnych wyja?nie?, je?eli osob? podpisuj?c? nie jest osoba upowa?niona na podstawie wypisu z krajowego rejestru s?dowego lub za?wiadczenia z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej RP ( wymagane jest zlo?enie upowa?nienia w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza);

b) Wypelniony formularz cenowy (opis przedmiotu zamowienia) ? zal?cznik nr 1 do SIWZ;

c) Wypelniony formularz ofertowy ? zal?cznik nr 2 do SIWZ;

d) Wykaz zal?czonych do oferty probek ? wypelniony zal?cznik nr 6 do SIWZ;

e) Dowod wniesienia wadium;

Minimum level(s) of standards possibly required:

2.1. Warunek: Zdolno?? techniczna lub zawodowa

W zakresie wykazania spelnienia przez Wykonawc? warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust.1b pkt. 3 ustawy nale?y przedlo?y? lub wskaza? w jednolitym dokumencie miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu zlo?onego do innego post?powania prowadzonego przez Zamawiaj?cego.

a) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, , a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy ( zal?cznik nr 3 do SIWZ)

b) Opis sposobu dokonania oceny tego warunku:

Warunek powy?szy zostanie spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e wykonal dostaw? rodzajowo odpowiadaj?c? przedmiotowi zamowienia tj. dostawa r?kawiczek co najmniej jedn? dostaw? o warto?ci brutto minimum:

dla Pakietu nr: Kwota PLN

pakiet nr 1 kwota 72 000 PLN

pakiet nr 2 kwota 800 000 PLN

oraz zal?czy dowody nale?ytego wykonania zamowienia.

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia ww. dokumentow.

2. W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym

przez Zamawiaj?cego, Zamawiaj?cy wymaga zlo?enia wraz z ofert?:

a) ?wiadectwa dopuszczaj?ce przedmiot zamowienia do obrotu i u?ywania na terenie Polski ?

zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych;

W przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamowienia nie zostal sklasyfikowany jako wyrob medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustaw? o wyrobach medycznych nie jest obj?ty deklaracjami zgodno?ci i nie podlega ?adnemu wpisowi, zamawiaj?cy wymaga zlo?enia stosownego o?wiadczenia

b) katalogi, foldery itp. materialy producenta dotycz?ce oferowanego wyrobu potwierdzaj?ce wymagane parametry.

c) nieodplatne probki oferowanych produktow ? produkty zgodne z opisem, dla poszczegolnych pakietow tj. od nr 1 do nr 2 (produktow, zgodnych z opisem w zal?czniku nr 1 do SIWZ).

(Probki w zakresie Pakietow:1,2 zostan? wykorzystane

rownie? do oceny jako?ci zgodnie z zapisami SIWZ).

Dokumenty powinny by? dokladnie opisane, ktorej pozycji dotycz?.

3. Ponadto Wykonawca powinien zlo?y? w ofercie:

a) Upowa?nienie (oryginal) do podpisania oferty i dokumentow przetargowych, a tak?e skladania ewentualnych wyja?nie?, je?eli osob? podpisuj?c? nie jest osoba upowa?niona na podstawie wypisu z krajowego rejestru s?dowego lub za?wiadczenia z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej RP ( wymagane jest zlo?enie upowa?nienia w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza);

b) Wypelniony formularz cenowy (opis przedmiotu zamowienia) ? zal?cznik nr 1 do SIWZ;

c) Wypelniony formularz ofertowy ? zal?cznik nr 2 do SIWZ;

d) Wykaz zal?czonych do oferty probek ? wypelniony zal?cznik nr 6 do SIWZ;

e) Dowod wniesienia wadium;

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zgodnie z zal?cznikiem nr 4 do SIWZ ? projekt umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
Place:

02-034 Warszawa ul. Wawelska 15 B, pokoj 013 (parter).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

2. W zakresie wykazania spelniania przez Wykonawc? warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust.1b ustawy nale?y przedlo?y? wraz z ofert?:

O?wiadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (dalej ?jednolity dokument) ? zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE ? stanowi?cym zal?cznik nr: 9 do SIWZ.

2. W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym

przez Zamawiaj?cego, Zamawiaj?cy wymaga zlo?enia wraz z ofert?:

a) ?wiadectwa dopuszczaj?ce przedmiot zamowienia do obrotu i u?ywania na terenie Polski ?

zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych;

W przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamowienia nie zostal sklasyfikowany jako wyrob medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustaw? o wyrobach medycznych nie jest obj?ty deklaracjami zgodno?ci i nie podlega ?adnemu wpisowi, zamawiaj?cy wymaga zlo?enia stosownego o?wiadczenia

b) katalogi, foldery itp. materialy producenta dotycz?ce oferowanego wyrobu potwierdzaj?ce wymagane parametry.

c) nieodplatne probki oferowanych produktow ? produkty zgodne z opisem, dla poszczegolnych pakietow tj. od nr 1 do nr 2 (produktow, zgodnych z opisem w zal?czniku nr 1 do SIWZ).

(Probki w zakresie Pakietow:1,2 zostan? wykorzystane

rownie? do oceny jako?ci zgodnie z zapisami SIWZ).

Dokumenty powinny by? dokladnie opisane, ktorej pozycji dotycz?.

3. Ponadto Wykonawca powinien zlo?y? w ofercie:

a) Upowa?nienie (oryginal) do podpisania oferty i dokumentow przetargowych, a tak?e skladania ewentualnych wyja?nie?, je?eli osob? podpisuj?c? nie jest osoba upowa?niona na podstawie wypisu z krajowego rejestru s?dowego lub za?wiadczenia z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej RP ( wymagane jest zlo?enie upowa?nienia w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza);

b) Wypelniony formularz cenowy (opis przedmiotu zamowienia) ? zal?cznik nr 1 do SIWZ;

c) Wypelniony formularz ofertowy ? zal?cznik nr 2 do SIWZ;

d) Wykaz zal?czonych do oferty probek ? wypelniony zal?cznik nr 6 do SIWZ;

e) Dowod wniesienia wadium;

XV. Wymagania dotycz?ce wadium

1. Wykonawca przyst?puj?cy do przetargu jest zobowi?zany wnie?? wadium w wysoko?ci:

Pakiet nr: Kwota wadium PLN slownie PLN

pakiet nr 1 kwota 2 900 PLN slownie: Dwa tysi?ce dziewi??set zlotych

pakiet nr 2 kwota 99 000 PLN slownie: Dziewi??dziesi?t dziewi?? tysi?cy zlotych

Razem: 101 900 PLN slownie: Sto jeden tysi?cy dziewi??set zlotych

W przypadku skladania ofert na poszczegolne cz??ci, kwota wadium jest sum? wadiow cz?stkowych podanych powy?ej.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
nie dotyczy
Warszawa
Poland

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z ustaw? z 29.1.2004 Prawo zamowie? Publicznych ( Dz.U.2017 poz. 1579).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Surgical gloves

2017/S 193-395503

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15 B
Warszawa
02-034
Poland
Contact person: Agnieszka Rutkowska
Telephone: +48 225709462
E-mail: agnieszka.rutkowska@coi.pl
Fax: +48 225709462
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.coi.waw.pl

Address of the buyer profile: www.coi.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa r?kawiczek diagnostycznych i chirurgicznych, nr sprawy Pn-151/17/AR.

Reference number: Pn-151/17/AR
II.1.2) Main CPV code
33141420
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1 r?kawiczki chirurgiczne

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141420
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL7
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2 r?kawiczki diagnostyczne nitrylowe

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141420
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL7
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Surgical gloves
ND Document number 395503-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33141420 - Surgical gloves
OC Original CPV code 33141420 - Surgical gloves
RC NUTS code PL
PL7
IA Internet address (URL) www.coi.waw.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >