Netherlands-Zoetermeer: Telecommunications services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • D - Automatic Data Processing and Telecommunication Services
Opps ID: NBD00003518069726781
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 29, 2017
Solicitation No: 396051-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Zoetermeer: Telecommunications services

2017/S 193-396051

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
RDW
4443194
Europaweg 205
Zoetermeer
2711 ER
Netherlands
Contact person: Harno Schoel
Telephone: +31 651565240
E-mail: hschoel@rdw.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.rdw.nl

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=68627

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=68627
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Other activity: verkeer en transport

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Upgrade, onderhoud en beheer Avaya telefonieomgeving.

II.1.2) Main CPV code
64200000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Per 1.6.2018 eindigen de leverings- en onderhoudscontracten voor telefonieapparatuur CS1000, CallPilot R6 en de AACC 6.4. Daarnaast zijn de CallPilot en de AACC 6.4 End of Support. Om de continuiteit na deze datum te kunnen waarborgen wil de RDW een nieuw contract afsluiten zodat het onderhoud en beheer van de telefonieapparatuur zeker gesteld wordt. Tevens wordt meegenomen in deze aanbesteding de upgrade naar het nieuwste platform van Avaya.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 600 000.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
Main site or place of performance:

Groningen en Veendam.

II.2.4) Description of the procurement:

Per 1.6.2018 zijn de leverings- en onderhoudscontracten voor telefonieapparatuur CS1000, CallPilot R6 en de AACC 6.4 verlopen. Daarnaast zijn de CallPilot en de AACC 6.4 End of Support. Om de continuiteit na deze datum te kunnen waarborgen wil de RDW een nieuw contract afsluiten zodat het onderhoud en beheer van de telefonieapparatuur zeker gesteld wordt. Tevens wordt meegenomen in deze aanbesteding de upgrade naar het nieuwste platform van Avaya. Daarnaast kan de RDW optioneel tevens aanvullende opdrachten verstrekken voor aanvullende werkzaamheden die verband houden met ? of aanverwant zijn aan ? het leveren van de gevraagde diensten.

De doelstelling van deze aanbesteding is:

Waarborging van de continuiteit van dienstverlening van kantoor- en het klantcontact center-telefonie.

De aanbestede opdracht:

De aanbesteding bestaat uit de volgende onderdelen:

? Beheer en onderhoud kantoor- en het klant contact centertelefonie.

? Upgrade naar Communication Manager (CM) 7.x en Avaya Aura Contact Center (AACC) 7.x, vervanging van de CallPilot door een nieuwe redundante oplossing.

De RDW beoogt met deze Europese openbare aanbesteding de continuiteit op gebied van het beheer en onderhoud op de telefonieapparatuur te waarborgen.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 28
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De RDW kan eenzijdig de overeenkomst 2 keer ? onder gelijkblijvende condities ? verlengen met een periode van een (1) jaar.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zie VI.3.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Eis: UEA III C.9) Onrechtmatige beinvloeding.

Beschrijving: De onderneming of een bestuurder ervan heeft in de afgelopen 4 jaar in de uitoefening van zijn beroep geen onrechtmatige beinvloeding uitgeoefend of getracht het besluitvormingsproces van de aanbestedende dienst onrechtmatig te beinvloeden, om vertrouwelijke informatie te verkrijgen die hem onrechtmatige voordelen in de aanbestedingsprocedure kan bezorgen, of om verwijtbaar misleidende informatie te verstrekken die een belangrijke invloed kan hebben op besluiten inzake uitsluiting, selectie of gunning?

Toelichting op bewijsstuk: De onderneming of een bestuurder overlegt bedoelde verklaring middels ondertekening van de UEA.

Eis: UEA III C.5) Belangenconflict/

Beschrijving: Onderneming of bestuurder van de onderneming verklaart Is de ondernemer zich niet bewust te zijn van enig belangenconflict als gevolg van zijn deelneming aan de aanbestedingsprocedure?

Toelichting op bewijsstuk: De onderneming of een bestuurder overlegt bedoelde verklaring middels ondertekening van de UEA.

Eis: UEA III C.8) Geen valse verklaringen.

Beschrijving: De onderneming of zijn bestuurder heeft bij het verstrekken van inlichtingen die door de aanbestedende dienst van hem waren verlangd in het kader van aanbestedingsprocedures zich niet schuldig gemaakt aan bewust verstrekken van valse verklaringen of zijn onderneming heeft deze inlichtingen niet, of niet volledig verstrekt.

Toelichting op bewijsstuk: De onderneming of een bestuurder verklaart dat hij zich niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen of dat hij geen informatie of onvolledige informatie heeft verstrekt middels ondertekening van de UEA.

Eis: UEA III C.4) Geen gerechtelijke uitspraak vervalsing mededinging.

Beschrijving: Tegen de onderneming of een bestuurder ervan is in de afgelopen 3 jaar niet een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak gedaan op grond van overtreding van op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie wegens overtreding van voor hem relevante mededinging.

Toelichting op bewijsstuk: De onderneming of een bestuurder overlegt bedoelde verklaring middels ondertekening van de UEA.

De onderneming of een bestuurder overlegt op verzoek de verklaring omtrent het gedrag rechtspersoon, bedoeld in artikel 30 van de Wet justitiele en strafvorderlijke gegevens. Aanvragen bij de Minister van Justitie. In de praktijk worden de aanvragen behandeld door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (verder: COVOG).

Eis: UEA III C.1) Schending verplichtingen o.b.v. milieu-, sociaal of arbeidsrecht.

Beschrijving: De onderneming of een bestuurder ervan heeft voldaan aan verplichtingen op grond van op hem van toepassing zijnde wettelijke bepalingen met betrekking tot milieu-, sociaal of arbeidsrecht.

Toelichting op bewijsstuk: De onderneming of een bestuurder overlegt bedoelde verklaring middels ondertekening van de UEA.

Eis: UEA III C.3) Geen gerechtelijke uitspraak inzake beroepsfout.

Beschrijving: Tegen de gegadigde of inschrijver is geen onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak gedaan op grond van de op hem van toepassing zijnde wet- en regelgeving wegens overtreding van een voor hem relevante beroepsregel.

Wetsverwijzing: Geen gerechtelijke uitspraak.

Bewijsstuk: Gedragsverklaring aanbesteden.

Toelichting op bewijsstuk: De onderneming of een bestuurder overlegt bedoelde verklaring middels ondertekening van de UEA.

Een inschrijver kan op verzoek van de aanbestedende dienst door middel van een gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, die op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder is dan 2 jaar, aantonen dat deze uitsluitingsgrond op hem niet van toepassing is.

Voor een nadere uitwerking zie Negometrix.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Eis: UEA IV) Verzekerde aansprakelijkheid.

Wetsverwijzing: Verzekering tegen beroepsrisico's.

Bewijsstuk: Verzekering beroepsrisico's.

Toelichting op bewijsstuk: De onderneming of een bestuurder verklaart verzekerd te zijn conform het gestelde in de aanbestedingsstukken en is in staat een verklaring te overleggen waaruit blijkt dat inschrijver overeenkomstig de aanbestedingsstukken verzekerd is.

Eis: UEA III C.2) Financiele en economische draagkracht.

Toelichting op bewijsstuk: De onderneming of een bestuurder overlegt bedoelde verklaring middels ondertekening van de UEA.

De onderneming of een bestuurder overlegt de ondertekende conformiteitsverklaring zoals opgenomen in de bijlage bij de offerteaanvraag (bijlage 1.5.3 Financieel economische draagkracht).

Eventuele minimumeisen:

Beschrijving: De onderneming of een bestuurder verklaart verzekerd te zijn conform het gestelde in de aanbestedingsstukken.

Wetsverwijzing: Verzekering tegen beroepsrisico's.

Bewijsstuk: Verzekering beroepsrisico's.

Beschrijving: Voor de RDW is het belangrijk dat gegadigde voldoende financiele en economische draagkracht heeft om de dienstverlening conform overeenkomst te kunnen (blijven) leveren.

Indien gegadigde een dochtermaatschappij is en de financiele gegevens van de moedermaatschappij worden gebruikt, dan dient gegadigde een verklaring van de moedermaatschappij te kunnen overleggen, waarin deze zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voor de juiste uitvoering van de bij gunning te sluiten overeenkomst gedurende de volledige contractperiode.

Voor een nadere uitwerking zie Negometrix.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Eis: UEA IV) Technische bekwaamheid: kerncompetenties.

Wetsverwijzing: Praktische vaardigheden, kennis en ervaring.

Toelichting op bewijsstuk: Indienen door aanlevering van de bijlage referenties van de aanbestedingsstukken met daarin de beantwoording van de door de aanbestedende dienst aangegeven vragen.

Eis: UEA IV) Beroepsbekwaamheid: kwaliteit.

Toelichting op bewijsstuk: De onderneming of een bestuurder overlegt bedoelde verklaring middels ondertekening van de UEA.

Eventuele minimumeisen:

Beschrijving: De gegadigde dient bij inschrijving met minimaal 1 referentie en maximaal 2 referenties aan te tonen dat hij beschikt over de kerncompetenties conform het gestelde in de aanbestedingsstukken, waaruit blijkt dat gegadigde beschikt over ervaring met onderhavige dienstverlening. De referentieprojecten moeten naar tevredenheid van de opdrachtgever zijn uitgevoerd en mogen niet ouder zijn dan 3 jaar gerekend van de sluitingsdatum van de aanmelding.

Wetsverwijzing: Praktische vaardigheden, kennis en ervaring.

Beschrijving: De bedrijfsprocessen van Inschrijver dienen bij sluiting van de inschrijvingstermijn te zijn gecertificeerd tegen ISO 27001:2005 en/of ISO 27002:2013 of inschrijver beschikt over gelijkwaardige maatregelen voor deze processen. In geval van een combinatie dient de combinant die de werkzaamheden ten behoeve van de overeenkomst gaat uitvoeren te voldoen aan deze eis.

Voor een nadere uitwerking zie Negometrix.

III.1.5) Information about reserved contracts
The execution of the contract is restricted to the framework of sheltered employment programmes
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 29/11/2017
Local time: 12:01

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1) Voor inschrijving worden geen kosten vergoed.

2) De aanbestedende dienst is niet verplicht om een aanbesteding voort te zetten en kan een aanbesteding te allen tijde beeindigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van kosten en/of schaden.

3) Een onderneming mag zich slechts 1 maal, al dan niet in combinatie met andere ondernemingen, inschrijven. Een onderneming kan wel vaker als onderaannemer fungeren.

4) Contractsvoorwaarden aanbestedende dienst zijn van toepassing. Branche- en leveranciersvoorwaarden zijn niet van toepassing. De contractvoorwaarden worden vermeld bij de uitnodiging tot inschrijving.

5) Het Nederlandse recht is van toepassing op deze aanbesteding en op de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen.

6) De aanbestedende dienst is gerechtigd verlenging van de gestanddoeningstermijn te vragen.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Rechtbank 's-Gravenhage
's-Gravenhage
Netherlands
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

De dagvaarding voor een kort geding dient uiterlijk op de 20ste kalenderdag na dagtekening van de brief waarin afwijzing is medegedeeld, betekend te worden aan de aanbestedende dienst.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Zoetermeer: Telecommunications services

2017/S 193-396051

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
RDW
4443194
Europaweg 205
Zoetermeer
2711 ER
Netherlands
Contact person: Harno Schoel
Telephone: +31 651565240
E-mail: hschoel@rdw.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.rdw.nl

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=68627

I.5) Main activity
Other activity: verkeer en transport

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Upgrade, onderhoud en beheer Avaya telefonieomgeving.

II.1.2) Main CPV code
64200000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 600 000.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 28
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De RDW kan eenzijdig de overeenkomst 2 keer ? onder gelijkblijvende condities ? verlengen met een periode van een (1) jaar.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Netherlands-Zoetermeer: Telecommunications services
ND Document number 396051-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place ZOETERMEER
AU Authority name RDW (4443194)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country NL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 29/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 64200000 - Telecommunications services
OC Original CPV code 64200000 - Telecommunications services
RC NUTS code NL
IA Internet address (URL) http://www.rdw.nl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >