Poland-Warsaw: Services related to the oil and gas industry

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 91 - Fuels, Lubricants, Oils, and Waxes
Opps ID: NBD00003518135478573
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 394479-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Services related to the oil and gas industry

2017/S 192-394479

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA
ul. Marcina Kasprzaka 25
Warszawa
01-224
Poland
Contact person: Beata Flint
Telephone: +48 225894864
E-mail: beata.flint@pgnig.pl
Fax: +48 226918921
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.pgnig.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.przetargi.pgnig.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Extraction of gas and oil

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Zapewnienie serwisu zaladunku, transportu i przetwarzania odpadow wydobywczych powstalych podczas realizacji otworow Palikowka 13K i 10K..

Reference number: ZP/PGNG/17/0107/GE/DWR
II.1.2) Main CPV code
76000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

3.2. Przedmiotem zamowienia jest zapewnienie serwisu zaladunku, transportu i przetwarzania odpadow wydobywczych powstalych podczas realizacji otworow Palikowka 13K i 10K.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

3.2. Przedmiotem zamowienia jest zapewnienie serwisu zaladunku, transportu i przetwarzania odpadow wydobywczych powstalych podczas realizacji otworow Palikowka 13K i 10K.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 240
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie Zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamowie? publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm., dalej: ustawa Pzp):

1. nie podlegaj? wykluczeniu:

a) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (z wyl?czeniem pkt 13 lit. d),

b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6 i 7 ustawy Pzp;

2. spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu okre?lone w niniejszym ogloszeniu i SIWZ dost?pnej na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

8.12. Zamawiaj?cy przed udzieleniem Zamowienia wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia, o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w pkt 6 SIWZ, to jest:

8.12.1. Wykazu wykonanych uslug, a w przypadku ?wiadcze? okresowych i ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przez uplywem skladania ofert, a je?eli okres prowadzenie dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu ? odpowiednio dla zamowienia nale?y poda? wszystkie wymagane informacje, okre?lone w warunku udzialu, daty wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane.

8.12.2. Dowodow okre?laj?cych czy uslugi wskazane w wykazie, o ktorym mowa powy?ej zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne, dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

8.12.3. kopie posiadanych decyzji oraz pozwole? upowa?niaj?cych do prowadzenia dzialalno?ci wydanych zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w szczegolno?ci wynikaj?cymi z ustawy z dnia 27.4.2001 r. Prawo ochrony ?rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2016 r., poz. 672 z po?n. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2012, poz. 264), ustawy z dnia 10.7.2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865 z po?n. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z po?n. zm.);;

8.12.4. Kopii certyfikatow, wydanych przez niezale?ne podmioty, ktore potwierdzaj? zgodno?? funkcjonuj?cych u Wykonawcy systemow zarz?dzania z normami jako?ciowymi, ?rodowiskowymi oraz bezpiecze?stwa i higieny pracy, lub o?wiadczenie o spelnianiu warunkow uczestnictwa w zakresie QHSE, w przypadku posiadania wdro?onego i funkcjonuj?cego systemu zarz?dzania jako?ci?, ?rodowiskowego oraz bezpiecze?stwem i higien? pracy uzupelnione o certyfikaty ISO/SCC. O?wiadczenie o spelnianiu warunkow uczestnictwa w zakresie QHSE, w przypadku posiadania wdro?onego i funkcjonuj?cego systemu zarz?dzania jako?ci?, ?rodowiskowego oraz bezpiecze?stwem i higien? pracy uzupelnione o certyfikaty ISO/SCC.

Minimum level(s) of standards possibly required:

6.1. O udzielenie Zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

6.1.1. nie podlegaj? wykluczeniu,

6.1.2. spelniaj? nast?puj?ce warunki udzialu w post?powaniu:

6.1.2.1. posiadaj? kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow tj.:

a) posiadaj? aktualne decyzje oraz pozwolenia upowa?niaj?ce do prowadzenia dzialalno?ci, wydane zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w szczegolno?ci wynikaj?cymi z ustawy z dnia 27.4.2001 r. Prawo ochrony ?rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2016 r., poz. 672 z po?n. zm.), ustawy z dnia 27.4.2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2012, poz. 264), ustawy z dnia 10.7.2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865 z po?n. zm.), ustawy z dnia 18.7.2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z po?n. zm.);

6.1.2.2. znajduj? si? w sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

6.1.2.3. posiadaj? zdolno?ci techniczne i zawodowe, tj.:

b) w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert,

a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie ?wykonali co najmniej jedn? uslug? w zakresie przetwarzania odpadow wydobywczych o kodach 01 05 07, 01 05 08, 01 01 02 w sumarycznej ilo?ci co najmniej 1500 Mg.;

c) bezpiecznie wykonuj? prace zgodnie z obowi?zuj?cymi wymaganiami prawnymi oraz stosuj? odpowiednie procedury dotycz?ce bezpiecznego wykonywania prac wynikaj?cych z umowy, wla?ciwe dla specyfiki bran?y, tzn. posiadaj? wdro?ony i funkcjonuj?cy system zarz?dzania jako?ci?, ?rodowiskowego oraz bezpiecze?stwem

i higien? pracy zgodny z normami ISO/ SCC, lub rownowa?ny system zarz?dzania obejmuj?cy standardy i praktyki QHSE w zakresie dotycz?cym tego zamowienia;

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

Wykonawca odst?puje od ??dania wniesienia wadium we wszystkich cz??ciach zamowienia.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

W przypadku, kiedy Wykonawcy wspolnie ubiegaj? si? o udzielenie Zamowienia, zobowi?zani s? przedstawi? dokument ustanawiaj?cy pelnomocnika upowa?nionego do reprezentowania w post?powaniu albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamowienia.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Zal?cznik do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 12:00
Place:

W siedzibie Zamawiaj?cego, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa w budynku C6, sala nr 030.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17A
warszawa
02-676
Poland
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Services related to the oil and gas industry

2017/S 192-394479

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA
ul. Marcina Kasprzaka 25
Warszawa
01-224
Poland
Contact person: Beata Flint
Telephone: +48 225894864
E-mail: beata.flint@pgnig.pl
Fax: +48 226918921
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.pgnig.pl

I.6) Main activity
Extraction of gas and oil

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Zapewnienie serwisu zaladunku, transportu i przetwarzania odpadow wydobywczych powstalych podczas realizacji otworow Palikowka 13K i 10K..

Reference number: ZP/PGNG/17/0107/GE/DWR
II.1.2) Main CPV code
76000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 240
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Services related to the oil and gas industry
ND Document number 394479-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place WARSAW
AU Authority name Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 76000000 - Services related to the oil and gas industry
OC Original CPV code 76000000 - Services related to the oil and gas industry
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.pgnig.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >