Poland-Pozna?: Cleaning services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003518141125822
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 396119-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Cleaning services

2017/S 193-396119

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
S?d Okr?gowy w Poznaniu
ul. Hejmowskiego 2
Pozna?
61-736
Poland
Contact person: sekretariat Dyrektora S?du, pok. 3171
Telephone: +48 616283004
E-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl
Fax: +48 616283035
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: http://www.poznan.so.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.poznan.so.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: s?d
I.5) Main activity
Other activity: s?downictwo

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslug utrzymania czysto?ci w obiektach S?du Okr?gowego w Poznaniu.

Reference number: ZP-226-9/17
II.1.2) Main CPV code
90910000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie uslugi utrzymania czysto?ci w obiektach S?du Okr?gowego w Poznaniu, tj.:

? CZ??? I obejmuj?ca obiekty:

S?d Okr?gowy w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 2, S?d Okr?gowy w Poznaniu ul. Piaskowa 4-5, OZSS nr 1 w Poznaniu przy ul. D?browskiego 79, OZSS nr 2 w Poznaniu przy ul. ?w. Marcin 66/72

? CZ??? II obejmuj?ca obiekty:

S?d Okr?gowy w Poznaniu O?rodek Zamiejscowy w Lesznie przy ul. B. Chrobrego 7, OZSS w Lesznie przy ul. Kasprowicza 3.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? I

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90910000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

S?d Okr?gowy w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 2, S?d Okr?gowy w Poznaniu ul. Piaskowa 4-5, OZSS nr 1 w Poznaniu przy ul. D?browskiego 79, OZSS nr 2 w Poznaniu przy ul. ?w. Marcin 66/72.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie uslugi utrzymania czysto?ci w obiektach S?du Okr?gowego w Poznaniu, tj.:

? CZ??? I obejmuj?ca obiekty:

S?d Okr?gowy w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 2, S?d Okr?gowy w Poznaniu ul. Piaskowa 4-5, OZSS nr 1 w Poznaniu przy ul. D?browskiego 79, OZSS nr 2 w Poznaniu przy ul. ?w. Marcin 66/72.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas przybycia w celu usuni?cia wad i usterek porz?dkowych (nie dotyczy lokalizacji Hejmowskiego 2 w Poznaniu) / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Deklarowany termin platno?ci za ?wiadczenie przedmiotowej uslugi / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 14/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykonawca obowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci:

Dla cz??ci I 16 700 zl (szesna?cie tysi?cy siedemset zlotych 00/100).

Zamawiaj?cy zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, w pierwszej kolejno?ci dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada czy Wykonawca, ktorego oferta zostala wst?pnie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? II

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90910000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

S?d Okr?gowy w Poznaniu O?rodek Zamiejscowy w Lesznie przy ul. B. Chrobrego 7, OZSS w Lesznie przy ul. Kasprowicza 3.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie uslugi utrzymania czysto?ci w obiektach S?du Okr?gowego w Poznaniu, tj.:

? CZ??? II obejmuj?ca obiekty:

S?d Okr?gowy w Poznaniu O?rodek Zamiejscowy w Lesznie przy ul. B. Chrobrego 7, OZSS w Lesznie przy ul. Kasprowicza 3.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas przybycia w celu usuni?cia wad i usterek porz?dkowych / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Deklarowany termin platno?ci za ?wiadczenie przedmiotowej uslugi / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykonawca obowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci:

Dla cz??ci II 1 210 zl (tysi?c dwie?cie dziesi?? zlotych 00/100).

Zamawiaj?cy zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, w pierwszej kolejno?ci dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada czy Wykonawca, ktorego oferta zostala wst?pnie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy.1. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

1) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,

2) za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika Urz?du Skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

3) za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

4) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci. Propozycja tre?ci o?wiadczenia w powy?szym zakresie stanowi zal?cznik nr 10 do SIWZ.

6) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne. Propozycja tre?ci o?wiadczenia w powy?szym zakresie stanowi zal?cznik nr 11 do SIWZ.

7) o?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). Propozycja tre?ci o?wiadczenia w powy?szym zakresie stanowi zal?cznik nr 12 do SIWZ.

8) Po zamieszczeniu przez Zamawiaj?cego na stronie internetowej informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni przeka?e Zamawiaj?cemu O?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej ? opracowane wg druku dol?czonego do SIWZ ? zal?cznik nr 7 do SIWZ.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTOW, SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU, NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP:

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

a) Wykaz uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz z zal?czeniem dowodow, czy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie ? zgodny co do tre?ci z zal?cznikiem nr 5 do SIWZ,

Dowodami, o ktorych mowa s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

b) Wykaz narz?dzi, wyposa?enia zakladu lub urz?dze? technicznych dost?pnych Wykonawcy w celu wykonania zamowienia publicznego wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi zasobami ? zgodny co do tre?ci z zal?cznikiem nr 6 do SIWZ.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Opis spelnienia warunku:

a) Warunek ten spelniaj? Wykonawcy, ktorzy wyka??, ?e nale?ycie wykonali lub wykonuj?, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, co najmniej 2 uslugi o zakresie i charakterze zbli?onym do przedmiotu zamowienia, tj. polegaj?cych na wykonywaniu uslug porz?dkowo-czysto?ciowych w budynkach u?yteczno?ci publicznej w kwocie:

? nie mniejszej ni? 400 000,00 zl dla ka?dej umowy oddzielnie ? w zakresie cz??ci I

? nie mniejszej ni? 30 000,00 zl dla ka?dej umowy oddzielnie w zakresie cz??ci II.

Okre?lenie ?budynki u?yteczno?ci publicznej oznacza obiekty wg definicji zawartej w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada? budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75. poz. 690 z po?n. zm.).

Minimum level(s) of standards possibly required:

B) Wykonawcy musz? dysponowa? urz?dzeniami technicznymi, niezb?dnymi do wykonania przedmiotu zamowienia, tj. minimum:

1) zestawy serwisowe ? zestaw typu Roll Mop lub rownowa?ne, wyposa?enie: prasa do wyciskania, 2 wiadra ( woda czysta/woda brudna ), typu jezdnego. Wyposa?ony w stela? mopa plaskiego min. 40 cm, wklad mopa oraz kij stela?a, lub wozki typu Roll Mop lub rownowa?ne jednokomorowe, wyposa?one w pojemniki lub uchwyty na worki 120 l. zestawy mopa, wkladu i kija.

Cz??? I

S?d Okr?gowy w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 2? 13 szt., S?d Okr?gowy w Poznaniu, ul. Piaskowa 4-5 ? 0 szt., OZSS nr 1 w Poznaniu, ul. D?browskiego 79 ? 1 szt., OZSS nr 2 w Poznaniu, ul. ?w. Marcin 66/72 ? 1 szt.

Cz??? II

SO Pozna?, O/Z w Lesznie, ul. Chrobrego 7-1 szt., OZSS w Lesznie, ul. Kasprowicza 3 ? 1 szt.

2) Szorowarka myj?co ? zbieraj?ca, talerzowa ( szczotka i pad ) lub rolkowa o szer. roboczej minimum 430 mm, Posiadaj?ca zbiorniki na wod? czyst? i brudn?, zasilana bateryjnie ( baterie ?elowe ). Urz?dzenie przewidziane do mycia holu, korytarzy i innych ci?gow komunikacyjnych wewn?trz budynku

Cz??? I

S?d Okr?gowy w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 2? 1 szt.

3) Profesjonalny odkurzacz do zbierania na sucho, elektryczny z odpowiednim oprzyrz?dowaniem

Cz??? I

S?d Okr?gowy w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 2? 10 szt., S?d Okr?gowy w Poznaniu, ul. Piaskowa 4-5 ? 0 szt., OZSS nr 1 w Poznaniu, ul. D?browskiego 79- 1 szt., OZSS nr 2 w Poznaniu, ul. ?w. Marcin 66/72 ? 1 szt.

Cz??? II

SO Pozna?, O/Z w Lesznie, ul. Chrobrego 7- 1 szt., OZSS w Lesznie, ul. Kasprowicza 3 ? 1 szt.

4) Profesjonalny odkurzacz pior?cy ? do prania dywanow i tapicerek

Cz??? I

S?d Okr?gowy w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 2? 1 szt., S?d Okr?gowy w Poznaniu, ul. Piaskowa 4-5 ? 0 szt., OZSS nr 1 w Poznaniu, ul. D?browskiego 79- 1 szt., OZSS nr 2 w Poznaniu, ul. ?w. Marcin 66/72 ? 1 szt.

Cz??? II

SO Pozna?, O/Z w Lesznie, ul. Chrobrego 7- 1 szt., OZSS w Lesznie, ul. Kasprowicza 3 ? 1 szt.

5) Szorowarka myj?co ? zbieraj?ca, talerzowa lub rolkowa o szer. Roboczej minimum 500 mm, zbiornikiem na wod? czyst? i brudn?, zasilana bateryjnie ( baterie ?elowe ), samojezdna, przeznaczona do du?ych powierzchni o wydajno?ci min. 10 000 m2 ? gara?e podziemne

Cz??? I

S?d Okr?gowy w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 2? 1 szt.,

6) Zamiatarki r?czne wyposa?one w szczotk? rolkow?, jedn? szczotk? podbieraj?c?, zbiornik na nieczysto?ci

Cz??? I

S?d Okr?gowy w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 2? 1 szt

7) R?czny sprz?t czyszcz?cy ( miotly uliczne, grabie, wozki, taczki, miotly, szufelki, zmiotki, szczotki z twardym wlosiem, ?cierki z mikrofibry, wklady mopow plaskich, mopy supelkowe, mopy plaskie, ?ci?gaczki do mycia szyb, baranki do mycia szyb i inne oprzyrz?dowanie r?czne, niezb?dne do prawidlowego wykonywania umowy ) ? Ilo?? niezb?dna w ocenie Wykonawcy

Preparaty czyszcz?ce: Ilo?? niezb?dna w do nale?ytego wykonania zamowienia

? ?rodek do czyszczenia posadzek zmywalnych ( pomieszczenia biurowe, pomieszczenia wspolne, gara?e, korytarze

? ?rodek do mycia i dezynfekcji urz?dze? sanitarnych w toaletach i pomieszczeniach gospodarczych

? ?rodek pior?cy do materialow tapicerskich i wykladzin dywanowych

? ?rodek do mycia, czyszczenia i piel?gnacji elementow ze stali nierdzewnej

? ?rodki do mycia i czyszczenia elementow szklanych ( szyby, lustra, przeszklenia )

? ?rodki do mycia, czyszczenia i piel?gnowania powierzchni drewnianych, z plyt laminowanych i melaminowanych

? ?rodki do mycia i piel?gnacji powierzchni z tworzywa sztucznego

? Zaopatrzenie w ?rodki czysto?ci i BHP ( r?czniki papierowe, papier toaletowy pasuj?cy to pojemnikow zainstalowanych w budynkach S?du, mydlo glicerynowe w plynie lub pianie ? w zale?no?ci od rodzaju dozownika, worki na odpady ? wielko?? workow zale?na od pojemno?ci koszy ) oraz pozostale materialy czysto?ci i BHP, okre?lone w SIWZ i niezb?dne do prawidlowego wykonywania umowy.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

2. Przewidywane zmiany umowy:

1. Zamawiaj?cy dopuszcza zmian? wynagrodzenia Wykonawcy (ceny) o kwot? wynikaj?c? ze zmienionych stawek podatku od towarow i uslug (VAT), obowi?zuj?cych w dacie powstania obowi?zku podatkowego w trakcie trwania umowy. W przypadku zmiany stawek VAT, Wykonawca wystawia faktur? VAT na kwot? brutto uwzgl?dniaj?c? t? zmian?, przy zachowaniu stalej ceny jednostkowej netto.

2. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? dokonywania zmian postanowie? zawartej umowy. Zmiany mog? dotyczy?:

a) terminu wykonania umowy,

b) zakresu zamowienia

3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 mog? nast?pi? w nast?puj?cych sytuacjach:

a) zmiana terminu wykonania uslug obj?tych umow? mo?e nast?pi? w przypadku wyst?pienia sily wy?szej ( np. kl?ski ?ywiolowe );

b) na skutek zmian wprowadzonych przez Zamawiaj?cego, ktore to zmiany s? niezale?ne od Zamawiaj?cego, a s? efektem dzialania jednostki organizacyjnej udzielaj?cej ?rodki na realizacj? przedmiotu zamowienia.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 11:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 12:00
Place:

Zamawiaj?cy dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiaj?cego przy ul. Hejmowskiego 2 w Poznaniu, sala 1205.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Marzec 2018 r.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Wykaz o?wiadcze? skladanych przez wykonawc? w celu wst?pnego potwierdzenia, ?e nie podlega on

wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu

1.Do oferty, ka?dy Wykonawca musi dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza, okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE (JEDZ). Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Zamawiaj?cy zaleca, aby Wykonawca, wykorzystal Wzor zawarty w zal?czniku nr 3 do SIWZ.

Wg wzoru zawartego w powy?szym Zal?czniku dokument sklada rownie? ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie i podmiot udost?pniaj?cy, o ktorym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy.

Instrukcja dotycz?ca wypelnienia JEDZ dost?pna jest pod adresem https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow, dokument o ktorym mowa w pkt. 1 sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokument ten ma potwierdza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia ? w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby ? warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e dokument dotycz?ce tych podmiotow, o ktorym mowa w pkt. 1.

2. Zobowi?zanie podmiotu trzeciego na zasobach, ktorego b?dzie polegal Wykonawca na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp.

Wykonawcy zobowi?zany b?dzie do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 3 % warto?ci umowy.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

W post?powaniu maj? zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamowie? publicznych ???rodki ochrony prawnej.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Cleaning services

2017/S 193-396119

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
S?d Okr?gowy w Poznaniu
ul. Hejmowskiego 2
Pozna?
61-736
Poland
Contact person: sekretariat Dyrektora S?du, pok. 3171
Telephone: +48 616283004
E-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl
Fax: +48 616283035
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: http://www.poznan.so.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: s?downictwo

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslug utrzymania czysto?ci w obiektach S?du Okr?gowego w Poznaniu.

Reference number: ZP-226-9/17
II.1.2) Main CPV code
90910000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? I

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90910000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 14/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? II

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90910000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 11:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Pozna?: Cleaning services
ND Document number 396119-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place POZNA?
AU Authority name S?d Okr?gowy w Poznaniu
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90910000 - Cleaning services
OC Original CPV code 90910000 - Cleaning services
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) http://www.poznan.so.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >