Poland-Warsaw: Engineering design services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003518208140886
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 394899-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Engineering design services

2017/S 192-394899

Contract award notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Miasto Stoleczne Warszawa ? Zarz?d Miejskich Inwestycji Drogowych
ul. Sokratesa 15
For the attention of: Manuella Szymaniak
01-909 Warszawa
Poland
Telephone: +48 225691430
E-mail: dzp@zmid.waw.pl
Fax: +48 225691401

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.zmid.waw.pl

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

71320000

Description
Engineering design services.

Section V: Award of contract

V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
V.4) Information on value of contract
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Engineering design services

2017/S 192-394899

Contract award notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Miasto Stoleczne Warszawa ? Zarz?d Miejskich Inwestycji Drogowych
ul. Sokratesa 15
For the attention of: Manuella Szymaniak
01-909 Warszawa
Poland
Telephone: +48 225691430
E-mail: dzp@zmid.waw.pl
Fax: +48 225691401

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.zmid.waw.pl

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
Housing and community amenities
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Opracowanie projektu budowlanego i projektow wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji niezb?dnych dlarealizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa ukladu drogowego w Dzielnicy Bialol?ka, w Warszawie ? 4cz??ci.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
NUTS code
II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)
Opracowanie projektu budowlanego i projektow wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji niezb?dnych dla
realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa ukladu drogowego w Dzielnicy Bialol?ka, w tym:
Cz??? 1 ? Rozbudowa ul. Bialol?ckiej na odc. ul. Kopijnikow ? ul. Ketlinga.
Cz??? 2 ? Rozbudowa ul. K?ty Grodziskie na odc. ul. Zdziarska ? ul. Berensona wraz z rozbudow?
skrzy?owania ulic: Ostrodzka ? Zdziarska.
Cz??? 3 ? Przebudowa (rozbudowa) ul. Modli?skiej na odc. ul. Prza?na ? ul. Kasztanowa.
Cz??? 4 ? Rozbudowa ci?gu ulic Kolaci?ska ? Szynowa.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

71320000

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1. Cena oferty brutto. Weighting 60
2. Do?wiadczenie projektanta w bran?y drogowej. Weighting 40
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
ZP/10/PN/10/17
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2017/S 123-250887 of 30.6.2017

Section V: Award of contract

V.1) Date of contract award decision:
V.2) Information about offers
Number of offers received: 1
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
V.4) Information on value of contract
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
VI.2) Additional information:
Cz??? nr: 3
Nazwa: Przebudowa (rozbudowa) ul. Modli?skiej
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 w zwi?zku z art. 146 ust. 6 oraz w zwi?zku z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, a tak?e uwzgl?dniaj?c art. 93 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w cz??ci 3 Opracowanie projektu budowlanego i projektow wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji niezb?dnych dla realizacji zadania pn. Przebudowa (rozbudowa) ul. Modli?skiej na odc. ul. Prza?na ? ul. Kasztanowa, poniewa? obarczone jest ono niemo?liw? do usuni?cia wad? uniemo?liwiaj?c? zawarcie niepodlegaj?cej uniewa?nieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Zamawiaj?cy w przedmiotowym post?powaniu, w zakresie cz??ci 3, przyj?l, i? celem jest uzyskanie projektu budowlanego i projektow wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji niezb?dnych dla realizacji zadania pn. Przebudowa (rozbudowa) ul. Modli?skiej na odc. ul. Prza?na ? ul. Kasztanowa, w zakresie usprawnienia komunikacji pieszej po zachodniej stronie ul. Modli?skiej.
Zamawiaj?cy okre?laj?c przedmiot zamowienia w ogloszeniu o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow zamowienia opisal go jako opracowanie projektu budowlanego i projektow wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji niezb?dnych dla realizacji zadania pn. Przebudowa (rozbudowa) ul. Modli?skiej na odc. ul. Prza?na ? ul. Kasztanowa.
Oznacza to, ?e Zamawiaj?cy nie opisal przedmiotowego zamowienia w sposob jednoznaczny i wyczerpuj?cy, za pomoc? dostatecznie dokladnych i zrozumialych okre?le?, uwzgl?dniaj?c wszystkie wymagania i okoliczno?ci mog?ce mie? wplyw na sporz?dzenie oferty, w zakresie usprawnienia komunikacji pieszej po zachodniej stronie ul. Modli?skiej, do czego jest zobowi?zany art. 29 ust. 1 ustawy Pzp.
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17A
02-676 Warszawa
Poland
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

VI.3.2) Lodging of appeals
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17A
02-676 Warszawa
Poland
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

VI.4) Date of dispatch of this notice:
3.10.2017
TI Title Poland-Warsaw: Engineering design services
ND Document number 394899-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place WARSAW
AU Authority name Miasto Stoleczne Warszawa ? Zarz?d Miejskich Inwestycji Drogowych
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 71320000 - Engineering design services
OC Original CPV code 71320000 - Engineering design services
IA Internet address (URL) www.zmid.waw.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >