Poland-Ksi?? Wielkopolski: Electricity

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 69 - Training Aids and Devices
Opps ID: NBD00003518325391225
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 394898-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Ksi?? Wielkopolski: Electricity

2017/S 192-394898

Contract award notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Gmina Ksi?? Wielkopolski
631258141
ul. Stacha Wichury 11a
Contact point(s): Urz?d Miejski w Ksi??u Wielkopolskim ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Ksi?? Wielkopolski
For the attention of: Grzegorz Rabczewski
63-130 Ksi?? Wielkopolski
Poland
Telephone: +48 612822001
E-mail: grzegorz.rabczewski@ksiaz-wlkp.pl
Fax: +48 612822724

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.ksiaz-wlkp.pl

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

09310000

Description
Electricity.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 876 052,15 EUR

Section V: Award of contract

V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

ENEA Spolka Akcyjna z siedzib? w Poznaniu
60-201 Pozna?
Poland

V.4) Information on value of contract
Total final value of the contract:
Value: 876 052,15 PLN
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Ksi?? Wielkopolski: Electricity

2017/S 192-394898

Contract award notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Gmina Ksi?? Wielkopolski
631258141
ul. Stacha Wichury 11a
Contact point(s): Urz?d Miejski w Ksi??u Wielkopolskim ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Ksi?? Wielkopolski
For the attention of: Grzegorz Rabczewski
63-130 Ksi?? Wielkopolski
Poland
Telephone: +48 612822001
E-mail: grzegorz.rabczewski@ksiaz-wlkp.pl
Fax: +48 612822724

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.ksiaz-wlkp.pl

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmuj?ca sprzeda? energii elektrycznej i ?wiadczenia uslug dystrybucji energii elektrycznej dla 135 punktow poboru energii elektrycznej, na potrzeby Gminy Ksi?? Wlkp., zakladu bud?etowego oraz jej jednostek organizacyjnych.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 27: Other services
NUTS code
II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)
1. Przedmiotem zamowienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmuj?ca sprzeda? energii elektrycznej i ?wiadczenie uslug dystrybucji energii elektrycznej do 135 punktow poboru energii, na potrzeby Gminy Ksi?? Wlkp., zakladu bud?etowego oraz jednostek organizacyjnych, w okresie od
01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.
2. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i ?wiadczenie uslug dystrybucji odbywa? si? b?dzie w rozumieniu i na warunkach okre?lonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne ? (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczegolno?ci ze standardami jako?ci odbiorcow okre?lonymi w Rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegolowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozlicze? w obrocie energi? elektryczn? (Dz. U. z 2013 r. poz. 1200 ).
3. Planowana do pobrania ?rednioroczna ilo?? energii elektrycznej: 2125 MWh.
4. Wskazana powy?ej warto?? zapotrzebowania na energi? elektryczn? jest warto?ci? szacunkow?, co nie odzwierciedla realnego b?d? deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w ?adnym razie nie mo?e by? podstaw? jakichkolwiek roszcze? ze strony Wykonawcy. Rzeczywiste rozliczenia odbywa? si? b?d? na podstawie bie??cych wskaza? ukladow pomiarowo ? rozliczeniowych za dostaw? energii elektrycznej, zgodnie z ofert? Wykonawcy, za dystrybucj? energii elektrycznej odbywa? si? b?d? na podstawie oplat wynikaj?cych z Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
5. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik nr 4 do SIWZ.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

09310000

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 876 052,15 EUR

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
G.271.7.2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2017/S 144-298184 of 29.7.2017

Section V: Award of contract

V.1) Date of contract award decision:
V.2) Information about offers
Number of offers received: 1
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

ENEA Spolka Akcyjna z siedzib? w Poznaniu
60-201 Pozna?
Poland

V.4) Information on value of contract
Total final value of the contract:
Value: 876 052,15 PLN
V.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information:
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.3.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.4) Date of dispatch of this notice:
3.10.2017
TI Title Poland-Ksi?? Wielkopolski: Electricity
ND Document number 394898-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place KSI?? WIELKOPOLSKI
AU Authority name Gmina Ksi?? Wielkopolski (631258141)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 09310000 - Electricity
OC Original CPV code 09310000 - Electricity
IA Internet address (URL) www.ksiaz-wlkp.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >