Poland-Tarnowo Podgorne: Credit granting services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • T - Photographic, Mapping, Printing, and Publications Services
Opps ID: NBD00003518633802452
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 396167-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Tarnowo Podgorne: Credit granting services

2017/S 193-396167

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojt Gminy Tarnowo Podgorne
ul. Pozna?ska 115
Tarnowo Podgorne
62-080
Poland
Contact person: Monika Spychala
Telephone: +48 618959235
E-mail: zp@tarnowo-podgorne.pl
Fax: +48 618146118
NUTS code: PL418

Internet address(es):

Main address: www.tarnowo-podgorne.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.tarnowo-podgorne.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Udzielenie kredytu dlugoterminowego w wysoko?ci 15 600 000 PLN z przeznaczeniem na dofinansowanie zada? inwestycyjnych.

Reference number: WOP.271.52.2017
II.1.2) Main CPV code
66113000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1) Przedmiotem zamowienia jest udzielenie kredytu dlugoterminowego w wysoko?ci 15 600 000,00 PLN z przeznaczeniem na dofinansowanie zada? inwestycyjnych na terenie Gminy Tarnowo Podgorne.

2) Planowany okres kredytowania ? splata w ci?gu 10 lat pocz?wszy od I kwartalu 2019r.

3) waluta ? PLN

4) oprocentowanie: zmienne uzale?nione od WIBOR 1M.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Gmina Tarnowo Podgorne.

II.2.4) Description of the procurement:

5) stopa bazowa do ustalenia oprocentowania:

? do oferty: wedlug stawki WIBOR 1M na ostatni dzie? miesi?ca poprzedzaj?cego termin zlo?enia oferty tj. na dzie? 31 pa?dziernika 2017 r.

? do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesi?ca poprzedzaj?cego w ktorym zostanie zawarta umowa i mar?y Wykonawcy ? ma zastosowanie do ko?ca miesi?ca kalendarzowego w ktorym zostanie zawarta umowa.

Przy naliczaniu odsetek za ka?dy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawk? WIBOR 1M z ostatniego dnia miesi?ca poprzedzaj?cego miesi?c obrachunkowy powi?kszon? o mar?? wykonawcy. czyli np. odsetki od 1-go listopada ? WIBOR 1M ? 31 pa?dziernika. Zmiana oprocentowania nast?puje ka?dego pierwszego dnia roboczego nast?pnego miesi?ca.

6) raty kapitalowe kredytu ? platne kwartalnie.

Splata kwartalnych rat kredytu ? platna do 20 dnia miesi?ca ko?cz?cego kalendarzowy kwartal pocz?wszy od I kwartalu roku 2019

Liczba rat kredytowych:

? 4 raty rowne w roku 2019;

? 36 rat rownych w latach 2020 ? 2028r.

7) uruchomienie kredytu ? 28 grudnia 2017 r.

8) zastrzega si? prawo wcze?niejszej splaty kredytu bez dodatkowej prowizji (kosztow)

9) zabezpieczenie splaty kredytu stanowi? b?dzie weksel in blanco,

10) odsetki od kredytu naliczane b?d? w okresach miesi?cznych i platne w okresach miesi?cznych do dnia 20 ka?dego miesi?ca za miesi?c poprzedni pocz?wszy od grudnia 2017 r.

11) Prowizj? banku i wszystkie oplaty zwi?zane z udzieleniem kredytu nale?y uj?? w mar?y Banku doliczanej do stawki WIBOR 1M.

12) Przedmiot zamowienia zostal okre?lony we wspolnym slowniku zamowie? publicznych symbolami: Kod CPV 66113000-5.

13) Zamawiaj?cy ??da wskazania przez wykonawc? cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, i podania przez wykonawc? firm podwykonawcow. Nale?y w tym celu wypelni? odpowiedni punkt formularza oferty, stanowi?cego zal?cznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywa? zamowienia przy udziale podwykonawcow, nale?y wpisa? w formularzu ?nie dotyczy lub inne podobne sformulowanie. Je?eli Wykonawca zostawi ten punkt niewypelniony (puste pole), Zamawiaj?cy uzna, i? zamowienie zostanie wykonane silami wlasnymi tj. bez udzialu podwykonawcow.

14) Zamawiaj?cy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac? osob wykonuj?cych nast?puj?ce czynno?ci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okre?lony w art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. ? Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1502, z po?n. zm.).

Art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. ? Kodeks pracy: Przez nawi?zanie stosunku pracy pracownik zobowi?zuje si? do wykonywania pracy okre?lonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawc?, a pracodawca ? do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

14.1. Zamawiaj?cy wymaga, aby osoby realizuj?ce przedmiot zamowienia, ktore wykonywa? b?d? czynno?ci faktycznie zwi?zane z przedmiotem zamowienia opisane w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia byly zatrudnione na podstawie umowy o prac?, w wymiarze czasu pracy 1 etat.

Wymagana liczba zatrudnionych osob ? minimum 2 osoby.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wy?ej wymienione osoby na okres realizacji zamowienia.

W przypadku rozwi?zania stosunku pracy przed zako?czeniem tego okresu, zobowi?zuje si? do niezwlocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

14.2. Rodzaj czynno?ci niezb?dnych do realizacji zamowienia, ktorych dotycz? wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez wykonawc? lub podwykonawc? osob wykonuj?cych czynno?ci w trakcie realizacji zamowienia: Czynno?ci opisane w SIWZ.

W cenie oferty nale?y zawrze? wszystkie koszty zwi?zane z udzieleniem kredytu.Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamowienia okre?lone s? obowi?zuj?cym Prawie bankowym.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 28/12/2017
End: 31/12/2028
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e posiada zezwolenie na prowadzenie dzialalno?ci bankowej.

4. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? i dokumentow:

a) Informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

b) Odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) O?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

d) O?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

e)Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na wykonywanie dzialalno?ci zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1988 z po?n. zm.), a w przypadku podmiotu maj?cego siedzib? poza granicami RP ? zezwolenie wla?ciwego organu na prowadzenie dzialalno?ci lub ka?dy inny dokument potwierdzaj?cy mo?liwo?? prowadzenia dzialalno?ci obejmuj?cej przedmiot zamowienia zgodnie z obowi?zuj?cym prawem.

f) W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow dokumenty, o ktorych mowa w Rozdziale VIII pkt. 7 oraz w pkt. 4 ppkt a-d) nale?y zlo?y? odno?nie ka?dego z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia.

Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, sklada dokumenty zgodnie z dyspozycj? 7 oraz 8 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U. z 2016r., poz. 1126).

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Umowa kredytu zostanie sporz?dzona przez Wykonawc?, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz?, na jego koszt zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz SIWZ. Zastrzega si?, ?e istotne jej postanowienia zawarto m in. w rozdziale III SIWZ ? opis przedmiotu zamowienia. Sporz?dzona umowa musi odzwierciedla? warunki niniejszej specyfikacji oraz zlo?onej przez wykonawc? oferty.

Zamawiaj?cy dopuszcza zmian? terminu uruchomienia w przypadku, gdy z przyczyn formalno ? prawnych lub okoliczno?ci niezale?nych od niego, nie zostanie zako?czona procedura przetargowa w wy?ej wskazanym terminie.

Zamawiaj?cy dopuszcza zmian? ceny umownej przedmiotu zamowienia w przypadkach okre?lonych w art. 142 ust. 5 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp. W pozostalym zakresie stosuje si? zasady okre?lone w art. 144 ustawy Pzp.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 10:15
Place:

W siedzibie Zamawiaj?cego w Tarnowie Podgornym, ul. Pozna?ska 115, pok. 115.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powiazania z innymi wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia. Wzor o?wiadczenia stanowi zal?cznik nr 4 do SIWZ.

2. Wykonawca, przed uplywem terminu skladania ofert musi wnie?? wadium o warto?ci 50 000,00 PLN (slownie: pi??dziesi?t tysi?cy zlotych).

3. Zamawiaj?cy nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.

4. Oferta musi zawiera? nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty:

1) wypelniony formularz ofertowy sporz?dzony z wykorzystaniem wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 1 do SIWZ, zawieraj?cy w szczegolno?ci: l?czn? cen? ofertow? brutto, zobowi?zanie dotycz?ce terminu realizacji zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platno?ci, o?wiadczenie o okresie zwi?zania ofert? oraz o akceptacji wszystkich postanowie? SIWZ i wzoru umowy bez zastrze?e?, a tak?e informacj? ktor? cz??? zamowienia Wykonawca zamierza powierzy? podwykonawcy;

2) formularz cenowy ? harmonogram splat wg zal?cznika nr 3;

3) o?wiadczenia w formie JEDZ wymienione w rozdziale VIII pkt. 1-3 niniejszej SIWZ;

5. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza (najwy?ej oceniona), nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz wybrane podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy, wskazane przez Zamawiaj?cego w pkt 1 rozdzialu VIIa SIWZ oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu, okre?lone przez Zamawiaj?cego w pkt 2 rozdzialu VII SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowie? publicznych.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Tarnowo Podgorne: Credit granting services

2017/S 193-396167

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojt Gminy Tarnowo Podgorne
ul. Pozna?ska 115
Tarnowo Podgorne
62-080
Poland
Contact person: Monika Spychala
Telephone: +48 618959235
E-mail: zp@tarnowo-podgorne.pl
Fax: +48 618146118
NUTS code: PL418

Internet address(es):

Main address: www.tarnowo-podgorne.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Udzielenie kredytu dlugoterminowego w wysoko?ci 15 600 000 PLN z przeznaczeniem na dofinansowanie zada? inwestycyjnych.

Reference number: WOP.271.52.2017
II.1.2) Main CPV code
66113000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 28/12/2017
End: 31/12/2028
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Tarnowo Podgorne: Credit granting services
ND Document number 396167-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place TARNOWO PODGORNE
AU Authority name Wojt Gminy Tarnowo Podgorne
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 66113000 - Credit granting services
OC Original CPV code 66113000 - Credit granting services
RC NUTS code PL418
IA Internet address (URL) www.tarnowo-podgorne.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >