Poland-Krakow: Software supply services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • D - Automatic Data Processing and Telecommunication Services
Opps ID: NBD00003518717777730
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393255-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Software supply services

2017/S 192-393255

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
S?d Apelacyjny w Krakowie (Zamawiaj?cy) reprezentowany przez Centrum Zakupow dla S?downictwa Instytucja Gospodarki Bud?etowej
ul. Farmaceutow 2
Krakow
31-463
Poland
Contact person: Biuro ? Centrum Zakupow dla S?downictwa Instytucja Gospodarki Bud?etowej
Telephone: +48 602491691
E-mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Fax: +48 124175665
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.czdsigb.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Other activity: zakupy dla s?downictwa

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wybor Licensing Solution Provider (LSP) ? Po?rednika w pozyskiwaniu licencji oprogramowania Microsoft dla jednostek organizacyjnych s?downictwa powszechnego na obszarze apelacji krakowskiej.

Reference number: ZP-03/2017
II.1.2) Main CPV code
72268000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest wybor Licensing Solution Provider (LSP) ? po?rednika w pozyskiwaniu i dostarczaniu licencji na oprogramowania Microsoft dla jednostek organizacyjnych s?downictwa powszechnego na obszarze apelacji krakowskiej w oparciu o postanowienia umowy Microsoft Business and Services Agreement nr U9100053 (MBSA) oraz umowy Microsoft Product and Services Agreement nr 4100013999 (MPSA). Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi Zal?cznik nr 1 do SIWZ ? Opis przedmiotu zamowienia.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 7 332 044.27 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
48517000
48600000
48500000
48620000
72267000
72220000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL2
Main site or place of performance:

Jednostki organizacyjne s?downictwa powszechnego na obszarze apelacji krakowskiej.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest wybor Licensing Solution Provider (LSP) ? po?rednika w pozyskiwaniu i dostarczaniu licencji na oprogramowania Microsoft dla jednostek organizacyjnych s?downictwa powszechnego na obszarze apelacji krakowskiej w oparciu o postanowienia umowy Microsoft Business and Services Agreement nr U9100053 (MBSA) oraz umowy Microsoft Product and Services Agreement nr 4100013999 (MPSA).

Przewidywane ilo?ci licencji na oprogramowania Microsoft do pozyskania i dostarczenia w okresie 36 miesi?cy na rzecz jednostek organizacyjnych s?downictwa powszechnego na obszarze apelacji krakowskiej: 40 766 szt.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi Zal?cznik nr 1 do SIWZ ? Opis przedmiotu zamowienia.

3. Wsz?dzie tam, gdzie przedmiot zamowienia zostal opisany poprzez wskazanie nazw, znakow towarowych lub pochodzenia, Zamawiaj?cy dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawc? licencji na oprogramowania rownowa?ne na warunkach okre?lonych w Zal?czniku nr 2 do SIWZ.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje licencje na oprogramowania rownowa?ne, zobowi?zany jest wykaza? ich rownowa?no??, w stosunku do przedmiotu zamowienia. Zamawiaj?cy zastrzega sobie, w przypadku jakichkolwiek w?tpliwo?ci, prawo sprawdzenia pelnej zgodno?ci oferowanych produktow z wymogami specyfikacji. Sprawdzenie to, b?dzie polega? na wielokrotnym przeprowadzeniu testow w warunkach produkcyjnych na sprz?cie Zamawiaj?cego, z u?yciem urz?dze? peryferyjnych Zamawiaj?cego, na arkuszach, bazach danych i plikach Zamawiaj?cego. W tym celu Wykonawca na ka?de wezwanie Zamawiaj?cego dostarczy w wersji elektronicznej do siedziby Zamawiaj?cego w terminie 2 dni od daty otrzymania wezwania, po jednym egzemplarzu wskazanego produktu. W odniesieniu do oprogramowania rownowa?nego mog? zosta? dostarczone licencje tymczasowe pod warunkiem, ?e gwarantuj? te same funkcjonalno?ci co licencje pelne. Jednocze?nie Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? odwolania si? do oficjalnych, publicznie dost?pnych stron internetowych producenta weryfikowanego produktu. Negatywny wynik tego sprawdzenia skutkowa? b?dzie odrzuceniem oferty, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Nieprzedlo?enie oferowanych produktow do przetestowania w ww. terminie zostanie potraktowane, jako negatywny wynik sprawdzenia.

5. Wykaz jednostek organizacyjnych s?downictwa powszechnego obszaru apelacji krakowskiej, na rzecz ktorych prowadzone jest post?powanie stanowi Zal?cznik nr 3 do SIWZ.

6. Zamawiaj?cy przewiduje, ?e maksymalna warto?? zamowienia w okresie 36 miesi?cy obowi?zywania umowy nie przekroczy kwoty 7 332 044,27 zl brutto i dotyczy planowanych zakupow licencji oprogramowania na rzecz jednostek organizacyjnych s?downictwa powszechnego na obszarze apelacji krakowskiej.

7. Zamawiaj?cy korzystaj?c z prawa opcji zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu zamowienia o maksymalnie 50 % w stosunku do maksymalnej warto?ci zamowienia poprzez zlo?enie stosownego o?wiadczenia. Niewykonanie przez Zamawiaj?cego umowy w zakresie ponad 50 % maksymalnej warto?ci zamowienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytulu niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy.

Termin realizacji zamowienia:

1. Umowa realizowana b?dzie sukcesywnie przez okres 36 miesi?cy od dnia jej zawarcia.

2. W przypadku niewykorzystania w calo?ci zawartej umowy w terminie, okre?lonym w pkt. 1, na podstawie o?wiadczenia/o?wiadcze? Zamawiaj?cego, termin ten mo?e ulec przedlu?eniu, jednak na okres nie dlu?szy ni? 90 dni.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Oferowany dodatkowy okres (ponad wymagane 12 miesi?cy) ?wiadczenia konsultacji w zakresie zasad licencjonowania obowi?zuj?cych w odniesieniu do produktow producenta w czasie trwania umowy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Wydlu?enie okresu testowania oprogramowania producenta na polach eksploatacji, okre?lonych w umowie, przed rozpocz?ciem korzystania z licencji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy korzystaj?c z prawa opcji zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu zamowienia o maksymalnie 50 % w stosunku do maksymalnej warto?ci zamowienia poprzez zlo?enie stosownego o?wiadczenia. Niewykonanie przez Zamawiaj?cego umowy w zakresie ponad 50 % maksymalnej warto?ci zamowienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialno?ci z tytulu niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 146-301222
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Wybor Licensing Solution Provider (LSP) ? Po?rednika w pozyskiwaniu licencji oprogramowania Microsoft dla jednostek organizacyjnych s?downictwa powszechnego na obszarze apelacji krakowskiej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
A.P.N. Promise S.A.
ul. Domaniewska 44A
Warszawa
02-672
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 7 332 044.27 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

a) Upust od warto?ci cen sugerowanych producenta: 60 %,

b) Okres ?wiadczenia konsultacji: 20 %,

c) Okres testowania oprogramowania producenta: 20 %.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 22458701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 22458770

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z Dzialem VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 22458701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 22458770

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Software supply services

2017/S 192-393255

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
S?d Apelacyjny w Krakowie (Zamawiaj?cy) reprezentowany przez Centrum Zakupow dla S?downictwa Instytucja Gospodarki Bud?etowej
ul. Farmaceutow 2
Krakow
31-463
Poland
Contact person: Biuro ? Centrum Zakupow dla S?downictwa Instytucja Gospodarki Bud?etowej
Telephone: +48 602491691
E-mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Fax: +48 124175665
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.czdsigb.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: zakupy dla s?downictwa

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wybor Licensing Solution Provider (LSP) ? Po?rednika w pozyskiwaniu licencji oprogramowania Microsoft dla jednostek organizacyjnych s?downictwa powszechnego na obszarze apelacji krakowskiej.

Reference number: ZP-03/2017
II.1.2) Main CPV code
72268000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 7 332 044.27 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
48517000
48600000
48500000
48620000
72267000
72220000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL2

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 146-301222

Section V: Award of contract

Title:

Wybor Licensing Solution Provider (LSP) ? Po?rednika w pozyskiwaniu licencji oprogramowania Microsoft dla jednostek organizacyjnych s?downictwa powszechnego na obszarze apelacji krakowskiej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
A.P.N. Promise S.A.
ul. Domaniewska 44A
Warszawa
02-672
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 7 332 044.27 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Krakow: Software supply services
ND Document number 393255-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place KRAKOW
AU Authority name S?d Apelacyjny w Krakowie (Zamawiaj?cy) reprezentowany przez Centrum Zakupow dla S?downictwa Instytucja Gospodarki Bud?etowej
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 48500000 - Communication and multimedia software package
48517000 - IT software package
48600000 - Database and operating software package
48620000 - Operating systems
72220000 - Systems and technical consultancy services
72267000 - Software maintenance and repair services
72268000 - Software supply services
OC Original CPV code 48500000 - Communication and multimedia software package
48517000 - IT software package
48600000 - Database and operating software package
48620000 - Operating systems
72220000 - Systems and technical consultancy services
72267000 - Software maintenance and repair services
72268000 - Software supply services
RC NUTS code PL2
IA Internet address (URL) www.czdsigb.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >