Poland-Warsaw: Servers

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003519047268431
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 395561-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Servers

2017/S 193-395561

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego CENTRALA
al. Niepodleglo?ci 190
Warszawa
00-608
Poland
Contact person: Biuro Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 225926420
E-mail: bzp@krus.gov.pl
Fax: +48 225926663
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.krus.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.krus.gov.pl
Additional information can be obtained from another address:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego Centrala
Al. Niepodleglo?ci 190
Warszawa
00-608
Poland
Contact person: Biuro Zamowie? Publicznych
E-mail: bzp@krus.gov.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.krus.gov.pl

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego CENTRALA, pok. 101 Kancelaria
Al. Niepodleglo?ci 190
Warszawa
00-608
Poland
Contact person: Biuro Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 225926420
E-mail: bzp@krus.gov.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.krus.gov.pl

I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Other activity: Ubezpieczenia Rolnicze

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup infrastruktury serwerowej w podziale na cz??ci.

Reference number: 0000-ZP.261.17.2017
II.1.2) Main CPV code
48820000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa sprz?tu komputerowego w podziale na 2 cz??ci:

cz??? 1: Switch FC ? 1szt, Serwery; klasy HP BL460c typu A ? 6 szt., klasy HP BL460c typu B ? 2 szt., typu C ? 2 szt.

cz??? 2: macierz dyskowa ? 1 szt.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Rozdzial II SIWZ ? Specyfikacja techniczna sprz?tu i warunki gwarancji.

Dopuszcza si? zaoferowanie produktow rownowa?nych. Przez produkt rownowa?ny do opisanego przedmiotu zamowienia Zamawiaj?cy rozumie taki, ktory realizuje co najmniej wszystkie funkcjonalno?ci i posiada wszystkie cechy poza funkcjonalne oraz nie gorsze parametry techniczne okre?lone w Szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia.W przypadku zaoferowania przez Wykonawc? rozwi?zania rownowa?nego, Wykonawca zobowi?zany jest do spelnienia warunkow okreslonych w pkt 2.5 SIWZ (udostepnionej na stronie interentowej Zamawiaj?cego).

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakup Switch'a FC oraz serwerow

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
32420000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego Centrala oraz Placowka Terenowa KRUS w ?yrardowie i Oddzialy Regionalne KRUS w Lublinie i Kielcach.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa:

Switch FC ? 1szt; Serwery; klasy HP BL460c typu A ? 6 szt.,klasy HP BL460c typu B ? 2 szt.,typu C ? 2 szt.2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Rozdzial II Siwz ? Specyfikacja techniczna sprzetu i warunki gwarancji (SIWZ udost?pniony na stronie internetowej Zamawiaj?cego). Dopuszcza si? zaoferowanie produktow rownowa?nych. Przez produkt rownowa?ny do opisanego przedmiotu zamowienia Zamawiaj?cy rozumie taki, ktory realizuje co najmniej wszystkie funkcjonalno?ci i posiada wszystkie cechy poza funkcjonalne oraz nie gorsze parametry techniczne okre?lone w Szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia.W przypadku zaoferowania przez Wykonawc? rozwi?zania rownowa?nego, Wykonawca:

a).wraz z ofert? wyka?e, ?e oferowany przedmiot zamowienia spelnia wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego, w szczegolno?ci przedstawiaj?c Zamawiaj?cemu stosown? dokumentacj? oprogramowania potwierdzaj?c? spelnienie przez zaoferowane oprogramowanie wymaga? opisanych w SIWZ, pelne postanowienia licencji oprogramowania rownowa?nego oraz wykaz pelnej funkcjonalno?ci oprogramowania rownowa?nego,

b).wraz z ofert? przedstawi szczegolowy projekt techniczny wraz z instrukcj? eksploatacyjn? dotycz?c? zaoferowanego rozwi?zania;

c).na etapie oceny ofert Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do weryfikacji proponowanego rozwi?zania oferowanego przez Wykonawc?. W tym celu na wezwanie Zamawiaj?cego, Wykonawca, na wlasny koszt, zbuduje laboratorium, w ktorym zainstaluje rozwi?zanie rownowa?ne i przeprowadzi testy funkcjonalne i niefunkcjonalne. Wynikiem testow b?dzie raport, w ktorym Wykonawca przedstawi 100 % pokrycie funkcjonalne i niefunkcjonalne rozwi?zania rownowa?nego w stosunku do rozwi?zania obecnie u?ytkowanego przez Zamawiaj?cego.

W przypadku zaoferowania rozwi?zania rownowa?nego Wykonawca jest zobowi?zany uwzgl?dni? w ofercie wszelkie koszty jego wdro?enia i integracji z infrastruktur? sprz?towo-programow? Zamawiaj?cego, w tym koszty ewentualnych instrukta?y oraz migracji danych oraz pokryje rownie? wszelkie udokumentowane koszty po stronie Zamawiaj?cego, zwi?zane z wdro?eniem rozwi?zania rownowa?nego.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Wydlu?ony okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamowienie zostanie zrealizowane w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy (zgodnie z ofert?), jednak nie po?niej ni? do dnia 31 grudnia 2017r.

Zamawiaj?cy b?dzie ??dal od Wykonawcy, ktorego oferta zostanie najwy?ej oceniona, nast?puj?cego dokumentu: Specyfikacja techniczna sprz?tu i warunki gwarancji wypelniona wg wzoru okre?lonego w Rozdziale II SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakup macierzy dyskowej

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
30233141
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Placowka Terenowa KRUS w ?yrardowie.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest zakup macierzy dyskowej ? 1 szt.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Rozdzial II SIWZ ? Specyfikacja techniczna sprz?tu i warunki gwarancji. (SIWZ udost?pniony na stronie internetowej Zamawiaj?cego)

Dopuszcza si? zaoferowanie produktow rownowa?nych. Przez produkt rownowa?ny do opisanego przedmiotu zamowienia Zamawiaj?cy rozumie taki, ktory realizuje co najmniej wszystkie funkcjonalno?ci i posiada wszystkie cechy poza funkcjonalne oraz nie gorsze parametry techniczne okre?lone w Szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawc? rozwi?zania rownowa?nego, Wykonawca:

a).wraz z ofert? wyka?e, ?e oferowany przedmiot zamowienia spelnia wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego, w szczegolno?ci przedstawiaj?c Zamawiaj?cemu stosown? dokumentacj? oprogramowania potwierdzaj?c? spelnienie przez zaoferowane oprogramowanie wymaga? opisanych w SIWZ, pelne postanowienia licencji oprogramowania rownowa?nego oraz wykaz pelnej funkcjonalno?ci oprogramowania rownowa?nego,

b).wraz z ofert? przedstawi szczegolowy projekt techniczny wraz z instrukcj? eksploatacyjn? dotycz?c? zaoferowanego rozwi?zania;

c).na etapie oceny ofert Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do weryfikacji proponowanego rozwi?zania oferowanego przez Wykonawc?. W tym celu na wezwanie Zamawiaj?cego, Wykonawca, na wlasny koszt, zbuduje laboratorium, w ktorym zainstaluje rozwi?zanie rownowa?ne i przeprowadzi testy funkcjonalne i niefunkcjonalne. Wynikiem testow b?dzie raport, w ktorym Wykonawca przedstawi 100 % pokrycie funkcjonalne i niefunkcjonalne rozwi?zania rownowa?nego w stosunku do rozwi?zania obecnie u?ytkowanego przez Zamawiaj?cego.

W przypadku zaoferowania rozwi?zania rownowa?nego Wykonawca jest zobowi?zany uwzgl?dni? w ofercie wszelkie koszty jego wdro?enia i integracji z infrastruktur? sprz?towo-programow? Zamawiaj?cego, w tym koszty ewentualnych instrukta?y oraz migracji danych oraz pokryje rownie? wszelkie udokumentowane koszty po stronie Zamawiaj?cego, zwi?zane z wdro?eniem rozwi?zania rownowa?nego.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Wydlu?ony okres gwarancji / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 2
Quality criterion - Name: Obsluga protokolu SMB v3 / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Minimum dwa porty 10GbE SPF+ / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Minimum cztery porty 16Gb FC / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Minimum dwa porty SAS 6Gbps / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Pojemno?? RAW SSD / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zam.zostanie zrealizowane w term. do 30 dni od daty zawarcia umowy(zgodnie z ofert?), jednak nie po?niej ni? do dnia 31.12. 2017r. Zam.b?dzie ??dal od Wyk.,ktorego oferta zostanie najwy?ej oceniona, nast?p. dok.:Spec. tech. sprz?tu i warunki gwarancji wyp. wg wzoru okresl. w Roz.II SIWZ i wyd.IBM v 7.8 ? Supported Hardware List dla oferowanego modelu i wersji macierzy, potw. jej kompatybilno??.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamowienia moga ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

A)nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 8 Pzp;

B)spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu;

W przypadku oferty skladanej wspolnie ocena wymaga? okre?lona w pkt A b?dzie dokonana odr?bnie, w pkt B l?cznie.

C)Dokumenty na potwierdzenie nie podlegania wykluczenia:

1.inf. z KRK w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 Pzp;

1.1. Wyk. maj?cy siedzib? na terytorium RP, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, ktorej dotyczy dok. w pkt 1, sklada dok. z pkt 4 lit. a), w zakresie okreslonym w art. 24 ust.1 pkt 14 i 21 Pzp. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dok. mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dok., zast?puje si? go dok. zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przez notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gosp. wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby.

2.za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika US potwierdzaj?ce, ?e Wyk. nie zalega z oplacaniem podatkow oraz wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dok. potwierdzaj?cy, ?e Wyk. nie zalega z oplacaniem skladek na ubezp. spoleczne lub zdrowotne lub inny dok. potwierdzaj?cy, ?e Wyk. zawarl porozumienie z wla?ciwym organem/organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

3.o?wiadczenie Wykonawcy:

? o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo-w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji-dok. potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

? o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegwaczego zakazu ubiegania si? o zam.publiczne;

? o nie zaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych o ktorych mowa w ustawie z 12.01.1991r. o podatkach i oplatach lokalnych;

4.Je?eli Wyk. ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast:

a)dok. w lit.C pkt 1 sklada inf. z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dok. wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wyk.ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy inf. albo dok., w zakresie art. 24 ust.1 pkt 13,14 i 21 Pzp;

b) dok. w lit.C pkt 2 sklada dokument/-y wystawione w kraju, w ktorym Wyk.ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce ?e nie zalega z uiszczeniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo, ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wlasciwgo organu;

5.Je?eli w kraju, w ktorym Wyk. ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dok.dotyczy, nie wydaje sie dok. o ktorych mowa w pkt4 zast?puje si? je dok. zawieraj?cymi odpowiednio o?w. Wyk., ze wskazaniem osoby/ob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?w. osoby, ktorej dok. mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gosp. wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wyk. lub miejsce zamieszkania tej osoby. Daty wystawienia okre?lone w pkt 4 stosuje si? odpowiednio.

Dokumenty w pkt1; 1.1 i 4 lit.a) wystawione nie wczesniej ni? 6 miesi?cy, w pkt 2 i 4 lit.b) nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem skladania ofert.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?la szczegolowego wymagania w tym zakresie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy nie okre?la szczegolowego wymagania w tym zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy. Wykaz powinien zawiera? dostawy na potwierdzenie spelnienia warunkow udzialu w niniejszym post?powaniu (wzor wykazu stanowi Zal?cznik nr 2 do SIWZ).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony je?eli Wykonawca wyka?e odr?bnie dla cz??ci I i II, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal:dla cz??ci I ? co najmniej 1 dostaw? serwerow o warto?ci nie mniejszej ni? 450 000,00 zl brutto,dla cz??ci II co najmniej jedn? dostaw? macierzy o warto?ci nie mniejszej ni? 150 000,00 zl brutto. W przypadku oferty skladanej wspolnie przez kilku Wykonawcow, ocena wymaga? okre?lonych powy?ej b?dzie dla tych Wykonawcow dokonana l?cznie.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Umowa zostanie zawarta wedlug wzoru zamieszczonego w SIWZ, Rozdzial III ? Wzor Umowy (udostepniony na stronie internetowej Zamawiaj?cego).

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku okre?lonym w 8 ust. 5 wzoru umowy, dost?pnej na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego ? Centrala, Al. Niepodleglo?ci 190, 00-608 Warszawa, sala konferencyjna A.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Wykonawca zobowi?zany jest dol?czy? do oferty aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia wedlug Rozporz?dzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (Dz. Urz. UE L 3/16), zwane dalej jednolitym dokumentem. Informacje zawarte w o?wiadczeniu stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu, sklada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotow.W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow, jednolity dokument sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokument ten musi potwierdza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.W zakresie Cz??ci IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia ? Kryteria kwalifikacji, Sekc. a ? Wykonawca mo?e ograniczy? si? do zlo?enia ogolnego o?wiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w post?powaniu i nie wypelnia? dalszych pol odnosz?cych si? do szczegolowych warunkow udzialu w post?powaniu okre?lonych przez Zamawiaj?cego. Do oferty nale?y dol?czy? pelnomocnictwo /upowa?nienie/ do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym post?powaniu, o ile oferta zostala podpisana przez osoby nie umocowane do tych czynno?ci w dokumentach rejestracyjnych firmy (oryginal lub kopia po?wiadczona za zgodno?? z oryginalem przez notariusza) [pelnomocnictwo jest wymagane rownie?, gdy ofert? skladaj? podmioty wyst?puj?ce wspolnie (konsorcjum), a oferta nie jest podpisana przez wszystkich czlonkow konsorcjum]. W celu oceny, czy wobec podm., na ktorego zdolno?ciach lub sytuacji Wykonawca polega, nie zachodz? podstawy wykluczenia z post?powania, Wykonawca zobowi?zany b?dzie przedstawi? dokumenty wskazane w sek.III.1.1) odnosz?ce si? do tych podm. W przypadku szczegolowego okre?lenia w Cz??. II B jednolitego dokumentu, zakresu udzielonego pelnomocnictwa i zlo?enia w tym zakresie o?wiadczenia woli w tre?ci jednolitego dokumentu, a tak?e prawidlowego jego podpisania, Wykonawca nie musi dol?cza? do oferty odr?bnego dokumentu pelnomocnictwa.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (wzor o?wiadczenia stanowi Zal. nr 1 do SIWZ). W przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

Zam., zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. W tym celu, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy, Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie, aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? i dokumentow, o ktorych mowa w sek.III.1.1);1.3) i II.2.14) Wybrany Wyk. wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wys. 5 % ceny calkowitej brutto podanej w ofercie, najpo?niej w terminie podpisania umowy. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zam. na podstawie art. 67 ust.1 pkt)7 Pzp. Termin zwi?zania oferta wynosi 60 dni i jego bieg rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie pzp, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie interentowej. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nalez?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wnniesienia. J?zleli Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzysniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej niz w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Servers

2017/S 193-395561

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego CENTRALA
al. Niepodleglo?ci 190
Warszawa
00-608
Poland
Contact person: Biuro Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 225926420
E-mail: bzp@krus.gov.pl
Fax: +48 225926663
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.krus.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: Ubezpieczenia Rolnicze

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup infrastruktury serwerowej w podziale na cz??ci.

Reference number: 0000-ZP.261.17.2017
II.1.2) Main CPV code
48820000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakup Switch'a FC oraz serwerow

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
32420000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakup macierzy dyskowej

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
30233141
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Servers
ND Document number 395561-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego CENTRALA
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 30233141 - Redundant Array of Independent Disk (RAID)
32420000 - Network equipment
48820000 - Servers
OC Original CPV code 30233141 - Redundant Array of Independent Disk (RAID)
32420000 - Network equipment
48820000 - Servers
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.krus.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >