Lithuania-Vilnius: Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003519087199792
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 394432-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Lithuania-Vilnius: Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies

2017/S 192-394432

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
AB ?Lietuvos gele?inkeliai
110053842
Mindaugo g. 12
Vilnius
03603
Lithuania
Contact person: Agn? Va?nevi?i?t?
Telephone: +370 2021265
E-mail: a.vazneviciute@litrail.lt
NUTS code: LT

Internet address(es):

Main address: http://www.litrail.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4670

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=363675
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=363675&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Elektronini?, elektromechanini? ir elektrotechnini? reikmen? pirkimas.

II.1.2) Main CPV code
31700000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Atviras konkursas (tarptautinis pirkimas) Nr. 2017/PCSP-9-1 Elektronini?, elektromechanini? ir elektrotechnini? reikmen? pirkimas.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 190 900.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
31700000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
Main site or place of performance:

Ie?minink? g. 23A, Vilnius; A. Juozapavi?iaus pr. 124, Kaunas; Dubijos g. 26, ?iauliai; Klev? g. 9, Klaip?da.

II.2.4) Description of the procurement:

Elektronini?, elektromechanini? ir elektrotechnini? reikmen? (toliau- prek?s) pirkimas? pardavimas. Prek?s perkamos pagal Pirk?jo poreik?. Preki? pristatymo vietos: Ie?minink? g. 23A, Vilnius; A. Juozapavi?iaus pr. 124, Kaunas; Dubijos g. 26, ?iauliai; Klev? g. 9, Klaip?da.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 190 900.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiek?jas (taip pat visi tiek?j? grup?s nariai, jei pasi?lym? pateikia tiek?j? grup?) ir ?kio subjektai, kurio paj?gumais remiasi tiek?jas, turi atitikti reikalavimus d?l pa?alinimo pagrind? nebuvimo. Tiek?jas pasi?lyme turi pateikti Europos bendr?j? vie??j? pirkim? dokument? (EBVPD). Vis? pagal EBVPD reikalaujam? dokument? bus pra?oma pateikti tik galim? laim?toj?.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:
III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Apmok?jimas u? per pra?jus? m?nes? tinkamai patiektas ir priimtas Prekes atliekamas pasira?ius Preki? perdavimo?pri?mimo akt? pagal Tiek?jo pateikt? PVM s?skait? fakt?r? (original?), atitinkan?i? Sutarties s?lygose nurodytus reikalavimus, bankiniu pavedimu ? Tiek?jo banko s?skait?, nurodyt? ?ioje Sutartyje, per 45 (keturiasde?imt penkias) kalendorines dienas, po PVM s?skaitos fakt?ros gavimo dienos. Jei nurodyti dokumentai bus pateikiami ne vienu metu, atsiskaitymo terminas bus skai?iuojamas nuo dokumento, gauto v?lesne data, gavimo dienos.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Sutarties ?vykdymas u?tikrinamas vienu i? Sutarties Bendrosiose s?lygose nurodyt? prievoli? ?vykdymo u?tikrinimo b?d? ? 5 700 EUR (penki t?kstan?iai septyni ?imtai eur?). Banko garantijos originalas arba mok?jimo pavedim? ?rodantis dokumentas (dokumento skaitmenin? kopija) turi b?ti pateiktas Pirk?jui / Pirk?jo atstovui el. pa?tu arba adresu: Mindaugo g. 12, Vilnius, 402 kab., ne v?liau kaip per 10 (de?imt) kalendorini? dien? nuo Sutarties pasira?ymo.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 08:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 08:45
Place:

Susipa?inimo su pasi?lymais pos?dyje tiek?jai dalyvauti negali.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
Lithuania
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Per?i?ros proced?ra nustatyta Komunalinio sektoriaus pirkim? ?statymo VII skyriuje.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Lithuania-Vilnius: Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies

2017/S 192-394432

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
AB ?Lietuvos gele?inkeliai
110053842
Mindaugo g. 12
Vilnius
03603
Lithuania
Contact person: Agn? Va?nevi?i?t?
Telephone: +370 2021265
E-mail: a.vazneviciute@litrail.lt
NUTS code: LT

Internet address(es):

Main address: http://www.litrail.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4670

I.6) Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Elektronini?, elektromechanini? ir elektrotechnini? reikmen? pirkimas.

II.1.2) Main CPV code
31700000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 190 900.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
31700000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 190 900.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 08:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
TI Title Lithuania-Vilnius: Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies
ND Document number 394432-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place VILNIUS
AU Authority name AB ?Lietuvos gele?inkeliai (110053842)
OL Original language LT
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country LT
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 05/10/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 31700000 - Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies
OC Original CPV code 31700000 - Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies
RC NUTS code LT
IA Internet address (URL) http://www.litrail.lt
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >